РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Явор
Фамилия: Нейков
Адрес:
ул."Плиска", № 19, гр.Русе, 7002, България
Телефон:
082888772
Email: yneikov@ecs.uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 19.04.1972
Пол: мъжки
Трудов стаж
от -до: 1999 - сега
Заемана длъжност или позиция: гл. асистент
Основни дейности и отговорности:
заместник ръководител на катедра "Електроника", координатор на Магистърска специалност "Автомобилна електроника", отговорник за хардуерната и софтуерната поддръжка на компютърната техника в катедра "Електроника"
Име и адрес на работодателя:
РУ "А. Кънчев", 7017 Русе, ул. "Студентска" 8
Вид на дейността или сферата на работа: преподавател, инженер
от -до: 1997 - 1999
Заемана длъжност или позиция: редовен докторант
Основни дейности и отговорности:
обучение
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1995 - 1996
Заемана длъжност или позиция: старшина-школник, командир на взвод
Основни дейности и отговорности:
Оператор на мобилни радио-релейни станции, обслужване на наземна радиосвързочна апаратура към ВМФ на РБ
Име и адрес на работодателя:
Българска народна армия
Вид на дейността или сферата на работа: отбиване на редовна военна служба
Образование и обучение
от -до: 2014 - сега
Наименование на придобитата квалификация: доктор инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Електронизация (по отрасли)
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "А. Кънчев"
Ниво по националната класификация: ОНС "Доктор"
от -до: 1995 - 1996
Наименование на придобитата квалификация: радио-телеграфист средна мощност
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Мобилни радио-релейни системи, настройка на свързочна апаратура
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ШЗО "Христо Ботев", гр. Плевен
Ниво по националната класификация: старшина-школник
от -до: 1990 - 1995
Наименование на придобитата квалификация: инженер по "Електронна техника и микроелектроника"
Основни предмети/застъпени професионални умения:
преподавател по "Полупроводникови елементи", "Сигнали и системи", "Производствена практика 1 и 2", КТНЕА, ОСД и др, системна софтуерна и хардуерна поддръжка на компютърната техника в катедра "Електроника"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация: ОКС "Магистър"
от -до: 1985 - 1990
Наименование на придобитата квалификация: Оператор на ЕИМ
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Програмиране на изчислителни машини
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Математическа гимназия "Баба Тонка", гр. Русе
Ниво по националната класификация: Специалист средно образование
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
много добро отлично много добро много добро
руски
много добро отлично много добро много добро
немски
задоволително задоволително задоволително задоволително
Социални умения и компетенции: комуникативност, работа в екип
Организационни умения и компетенции: - От 2016 - заместник-ръководител на катедра "Електроника"
- От 2015 г. - член на УС на ШК "Пристис"
Технически умения и компетенции: Работа с електронно-изчислителна апаратура
Компютърни умения и компетенции: Windows-базирани ОС, Altium Designer, MicroCap, Matlab, Corel Draw, MS Office и др.
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: категория В от 1990 г.
Допълнителна информация  
Научно-изследователски проекти - участие в международен проект FP7–Regions-2009-1, BioMob, Biomass Mobilization по 7th Framework Programme, Capacities-Regions of Knowledge, Project № 245449, 2009-2011;
- участие в международен проект 2009-1-FR1-LEO05-06761, EVA – Evaluation and Validation Assessment, по Community programme LEONARDO DA VINCI, 2009-2011;
- участие в национален проект на МОН “Research of the operation properties of the agricultural and transport mobile machines”, BY TH-109/2005;
- участие в национален проект BG051PO001-3.3.07-0002, „Студентски практики”, по ОП „Развитие на човешките ресурси”, 2013;
- участие в национален проект BG051PO001-3.1.07-0045, „Актуализиране на учебни програми във факултет „Електротехника, електроника и автоматика” в съответствие с изискванията на пазара на труда”, по ОП „Развитие на човешките ресурси”, 2013;
- участие в 8 научно-изследователски проекта по теми от Фонд "Научни изследвания" към Русенски университет "Ангел Кънчев".
Издадени учебници и учебни пособия 4 учебни пособия - 4 на хартиен носител и 1 на CD.
Статии в списания Автор и съавтор на 4 научни публикации. От тях:
- национални - 3
- международни - 1
Доклади в сборници на конференции Автор и съавтор на 21 научни публикации. От тях:
- национални - 18
- международни - 3
Награди - Грамота за II място в Конкурс за печатни издания на РУ, 2017;
- Грамота от Ректорското ръководство за приноси в
организирането и провеждането на програмната акредитация на професионално направление „Електротехника, електроника и
автоматика”, 2008;
- Грамоти и плакети за активна спортна дейност и принос в развитието и популяризирането на университетския спорт, 2007 и 2008.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.