РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Е-портфолио

Лична информация
Име: Галина
Фамилия: Крумова
Адрес:
Студентска, 8, Русе, 7017, България
Телефон:
+359-82-888215
Email: gal@uni-ruse.bg
Националност: Българка
Дата на раждане: 22.06.1953
Пол: ж
Трудов стаж
от -до: 2005 - сега
Заемана длъжност или позиция: Доцент по 01.03.04 Ядрена физика
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 1986 - 1993
Наименование на придобитата квалификация: Доктор (Kандидат на науките) по 01.03.01 Теоретична и математична физика
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Дисертационна тема: “Изследване на колективни състояния в атомните ядра” с научен консултант проф. дфн И. Ж. Петков - ИЯИЯЕ-БАН; защита пред СНС по ядрена физика, ядрена енергетика и астрономия при ВАК
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ИЯИЯЕ-БАН-София
Ниво по националната класификация:
от -до: 1971 - 1976
Наименование на придобитата квалификация: Магистър по физика
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност-Атомна физика, Специализация-Ядрена физика; GPA-5.89/6.00.
Тема на дипломната работа: “Модел на куплираните ротационни ивици в ядрата” с научен ръководител доц. д-р Е. Г. Наджаков: 6.00/6.00.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Софийски университет 'Св. Климент Охридски', Физически факултет
Ниво по националната класификация: Висше образование
от -до: 1968 - 1971
Наименование на придобитата квалификация: А ниво
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Математика, Физика, Химия, Програмиране
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
МГ-Русе, GPA-6.00/6.00-златен медал
Ниво по националната класификация: Средно образование
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
слушане четене разговор писане
Руски
слушане четене разговор писане
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
Наукометрични данни H-INDEX:5, G-INDEX:10
Среден брой цитирания на статия: 7.92
Максимален брой цитирания на една статия: 45
Публикации и цитирания в реномирани периодични издания с висок импакт фактор
Научно-изследователски проекти Участие в редица научно-изследователски и образователни проекти към ИЯИЯЕ-БАН и РУ.
Работа в интернационален екип и в съавторство с колеги от ИЯИЯЕ-БАН, Oxford-UK, Hamburg-Germany, Saclay-France, Madrid-Spain, USA, Дубна-Россия, Thessaloniki-Greece, Bucharest-Romania.
Специализации НИИЯФ-ЛТП и МГУ-Москва, ОИЯИ-Дубна-Россия; University of Oxford and Notthingham Trent University-UK; CSIC-Madrid-Spain
Част от последните открити цитирания (2007 ---) LATEST CITATIONS (since 2007-)
1.S.S. Dimitrova, G.Z. Krumova, P.E. Hodgson, V. Avrigeanu and A.N. Antonov; (n, d) - Reactions on Medium Mass Nuclei, J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. 23, pp. 961-969 (1997) (impact factor 1.125)
Cited in:
•B. Singh, Nucl. Data Sheets, 108 (2), pp. 197-364 (2007) (impact factor 1.362). Cited 4 times.

2.A.N. Antonov, M.K. Gaidarov, M.V. Ivanov, D.N. Kadrev, G.Z. Krumova, P.E. Hodgson, H.V. von Geramb; Nucleon Momentum Distribution in Deuteron and Other Nuclei within the Light-Front Dynamics Method, Phys. Rev. C65, 024306 (2002) (impact factor 2.848)
Cited in:
•L. S. Azhgirey, S. V. Afanasiev, Y. T. Borzounov et al., Phys. Atom. Nucl.+ 71 (2008) (impact factor 0.491).
•N. Fomin, arXiv:0812.2144 [nucl-ex].
•J. A. Caballero; Scaling in Electroweak Reactions: What Is It Useful for?, in: NUCLEAR THEORY, Vol. 29, eds. A. Georgieva, N. Minkov, Heron Press, Sofia, ISSN: 1313-2822, pp. 62-71 (2010).
•D. Berardo, M. B. Barbaro, R. Cenni, T. W. Donnelly, and A. Molinari; Connecting scaling with short-range correlations, Phys. Rev. C84, 054315 (2011) (impact factor 3.308).
•Tao Ye; Study of Deuteron Elastic Scattering and Breakup Reactions on Lithium, June 2009, (Doctoral Dissertation), Dept. of Advanced Engineering Science, Interdisciplinary Graduate School of Engineering Sciences, Kyushu University, Japan.

3.V. K. Lukyanov, E. V. Zemlyanaya, S. E. Massen, Ch. C. Moustakidis, A. N. Antonov, G. Z. Krumova; Testing 6,8 He Density Distributions by Calculations of Total Reaction Cross-Sections of 6,8 He + 28 Si, Int. J. Mod. Phys. E, v. 13, No 3, pp. 573–583 (2004) (impact factor 1.589)
Cited in:
•Li, C., Ye, Y.-L., Zhan, W.-L., Xiao, G.-Q., Xu, H.-S., Guo, Z.-Y., Wang, J.-S., (...), Lü, L.-H., High Energ Phys Nuc, 31 (12), pp. 1102-1105 (2007) (impact factor 0.171). Cited 4 times.
•I.V. Puzynin, T. L. Boyadzhiev, S. I. Vinitskii, E. V. Zemlyanaya, T. P. Puzynina, O. Chuluunbaatar, Phys. Part. Nuclei+, 38 (1), pp. 70-116 (2007) (impact factor 0.561). Cited 4 times.
•A. V. Blinov, M. V. Chadeyeva, Phys. Part. Nuclei+, 39 (4), pp. 526-559 (2008) (impact factor 1.015). Cited 4 times.

4.A. N. Antonov, D. N. Kadrev, M. K. Gaidarov, E. Moya de Guerra, P. Sarriguren, J. M. Udias, V. K. Lukyanov, E. V. Zemlyanaya, G. Z. Krumova; Charge and Matter Distributions and Form Factors of Light, Medium and Heavy Neutron - Rich Nuclei, Phys. Rev. C72, 044307 (2005) (impact factor 3.61)
Cited in:
•C. A. Bertulani, nucl-th/0604044; J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. 34 (2), pp. 315-333 (2007) (impact factor 3.485). Cited 2 times.
•C. A. Bertulani, nucl-th/0605066; Phys. Rev. C75, 024606 (2007) (impact factor 3.302). Cited 1 time.
•S. Karataglidis and K. Amos, nucl-th/0609002; Phys. Lett. B 650, pp. 148-151 (2007) (impact factor 4.189). Cited 4 times.
•H. Simon, Nucl. Phys. A 787, pp. 102-109 (2007) (impact factor 3.096). Cited 1 time.
•C. A. Bertulani, Nucl. Phys. A 788, pp. 366-371 (2007) (impact factor 3.096). Cited 1 time.
•Z. Wang, Z. Ren, Nucl. Phys. A 794, 47 (2007) (impact factor 3.096).
•S. Terashima et al., arXiv:0801.3082 [nucl-ex]; Phys. Rev. C77, 024317 (2008) (impact factor 3.124). Cited 1 time.
•S. Terashima; Systematic Study of Neutron Density Distributions of Sn Isotopes by Proton Elastic Scattering, PhD Thesis, unpublished, Kyoto (2008).
•T. Dong, Z. Ren, Z. Wang, Phys. Rev. C77, 064302 (2008) (impact factor 3.124).
•X. Roca-Maza, M. Centelles, F. Salvat, and X. Viñas, arXiv:0808.1252 [nucl-th].
•S. Karataglidis, K. Amos, AIP Conference Proceedings 1012, pp. 328-332 (2008).
•X. Roca-Maza, M. Centelles, F. Salvat, X. Viñas, Phys. Rev. C78, 044332 (2008) (impact factor 3.124).
•T. Dong, Y. Chu, Z. Ren, Z. Wang, Phys. Rev. C79, 014317 (2009) (impact factor 3.477).
•Y. Chu, Z. Ren, T. Dong, Z. Wang, Phys. Rev. C79, 044313 (2009) (impact factor 3.477).
•Liu Jian, Chu Yan-Yun, Ren Zhong-Zhou, Wang Zai-Jun, Chinese Phys. C33, pp.1-8 (2009) (impact factor 0.251).
•N. B. Shulgina, B. Jonson, M. V. Zhukov, Nucl. Phys. A 825, pp. 175-199 (2009) (impact factor 1.706).
•G. J. Rampho; Electromagnetic Processes in Few-Body Systems, PhD Thesis, University of South Africa (2010).
•Oscar Moreno Diaz; Electroweak Processes in Nuclei, PhD Thesis, unpublished, Madrid (2010).
•R. Baldik, H. Aytekin, E. Tel, Phys. At. Nucl. 73, pp. 74-80 (2010) (impact factor 0.563).
•Yanyun Chu, Zhongzhou Ren, Zaijun Wang, Tiekuang Dong, Phys. Rev. C82, 024320 (2010) (impact factor 3.416).
•Yanyun Chu, Zhongzhou Ren, Zaijun Wang, Tiekuang Dong, Commun. Theor. Phys. 54, pp. 347-354 (2010) (impact factor 0.488).
•J. Zenihiro, H. Sakaguchi, T. Murakami, M. Yosoi, Y. Yasuda, S. Terashima, Y. Iwao, H. Takeda, M. Itoh, H. P. Yoshida, M. Uchida, Phys. Rev. C82, 044611 (2010) (impact factor 3.416).
•T.K. Dong, Y.Y. Chu, Z.Z. Ren, AIP Conference Proceedings 1235, pp. 349-355 (2010).
•K. Hamoudi, M. A. Hassan and A. R. Ridha; Nucleon Momentum Distributions and Elastic Electron Scattering Form Factors for Some 1p-Shell Nuclei, Journal of Al-Nahrain University Vol. 14 (3), pp. 40-49 (September, 2011).
•S. S. Avancini, J. R. Marinelli, B. V. Carlson; Refitting Parameters Including Center-of-Mass Corrections in the Relativistic Mean Field Models, XXXIV edition of the Brazilian Workshop on Nuclear Physics, 5-10 June 2011, Foz de Iguaçu, Parana state, Brasil, PoS (XXXIV BWNP) 123 (2011).
•E. T. Ibraeva, M. A. Zhusupov, O. Imambekov and S. K. Sakhiev, Phys. Part. Nuclei+, 42 (6), pp. 847-894 (2011) (impact factor 0.519).
•Liu Jian, Chu Yan-Yun, Ren Zhong-Zhou, Wang Zai-Jun; Theoretical Study of the Central Depression of Nuclear Charge Density Distribution by Electron Scattering, Chinese Phys. C36, pp. 48-54 (2012) (impact factor 0.338).
•A. K. Hamoudi, M. A. Hasan and A. R. Ridha, Pramana - J. Phys. 78, No 5, pp. 737-748 (2012) (impact factor 0.562).
•X. Roca-Maza, M. Centelles, F. Salvat, X. Viñas; Electron scattering in isotonic chains as a probe of the proton shell structure of unstable nuclei, arXiv:1207.1679 [nucl-th], Phys. Rev. C87, 014304 (2013) (impact factor 3.881).
•E. Ibraeva, O. Imambekov, A. Dzhazairov-Kahramanov, arXiv:1301.4953 [nucl-th].
•Andrea Meucci, Matteo Vorabbi, Carlotta Giusti, Franco Davide Pacati, Paolo Finelli; Elastic and quasi-elastic electron scattering off nuclei with neutron excess, arXiv:1302.3390 [nucl-th].
•Z. Wang, Z. Ren, T. Dong, arXiv:1305.3027 [nucl-th]; Chinese Phys. C38, 024102 (2014) (impact factor 0.819).
•S. Hossain, Masum Billah, M. M. B. Azad, Farzana Parvin, M. N. A. Abdullah, K. M. Hasan, M. A. Uddin, A. S. B. Tariq, A. K. Basak, I. Reichstein and F. B. Malik; Non-monotonic potential description of alpha–Zr refractive elastic scattering, J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. 40, 105109, 18 pp. (2013) (impact factor 2.838).
•S. S. Avancini, B. V. Carlson, J. R. Marinelli; Nuclear monopole charge form factor calculation for relativistic models including center-of mass corrections, Eur. Phys. J. A49, 75 (2013) (impact factor 2.421).
•Andrea Meucci, Matteo Vorabbi, Carlotta Giusti, Franco Davide Pacati, Paolo Finelli; Elastic and quasi-elastic electron scattering on the N=14, 20, and 28 isotonic chains, arXiv:1311.4412 [nucl-th].
•Z. M. M. Mahmoud, A. A. Ibraheem, and S. R. Mokhtar; Folding Model Analysis of 6He+120Sn Elastic Scattering, Int. J. Mod. Phys. E22, 1350086 (2013), 16 pp. (impact factor 0.842).
•Е. Т. Ибраева, О. Имамбеков; Эффекты перерассеяния в рассеянии протонов на ядрах 6.8He и 8.9Li в глауберовской теории, Известия РАН, Серия физическая, 78, No 5, pp. 615-620 (2014).
•Zaijun Wang, Zhongzhou Ren, Tiekuang Dong, and Chang Xu; Spins and Parities of the Odd-A P Isotopes within a Relativistic Mean-Field Model and Elastic Magnetic Electron-Scattering Theory, Phys. Rev. C90, 024307 (2014) (impact factor 3.733).
•J. M. Yao, M. Bender, P.-H. Heenen; Beyond Mean-Field Study of Elastic and Inelastic Electron Scattering off Nuclei, arXiv:1410.2389 [nucl-th]; Phys. Rev. C91, 024301 (2015) (impact factor 3.146).
•M. A. Hassan, T. N. E. Salama; p-3He Elastic Scattering at 0.6–1 GeV: Some Short-Range Effects, Indian J. Phys., 24 january 2015, ISSN: 0973-1458 (print version), ISSN: 0974-9845 (electronic version) (impact factor 1.166).
•Adel K. Hamoudi, Gaith N. Flaiyh, Ahmed N. Abdullah; Study of Matter Density Distributions, Elastic Electron Scattering Form Factors and Reaction Cross Sections of 8He And 17B Exotic Nuclei, Iraqi J. Sci., Vol 55, No.4B, ISSN: 0067-2904 (Print) (2014), pp.1876-1890.
•Altaf Abdul Majeed Al-Rahmani, Huda Abd Aljabbar Hussein; Elastic Electron Scattering Form Factors for Odd-A 2s-1d Shell Nuclei, Iraqi J. Sci., Vol 55, No.4B, ISSN: 0067-2904 (Print) (2014), pp.1868-1875.
•Zaijun Wang, Zhongzhou Ren, Tiekuang Dong, and Xiaoyong Guo; Quenching of magnetic form factors of s−d shell nuclei O17, Mg25, Al27, Si29, and P31 within the relativistic mean field model, Phys. Rev. C92, 014309 (2015) (impact factor 3.146).
•E. T. Ibraeva, O. Imambekov; Contribution of higher multiplicity collisions to elastic p 6,8He and p 8,9Li scattering within Glauber theory, Phys. Atom. Nucl. Vol. 78, No. 5, pp. 703-708, ISSN 1063-7788 (2015) (impact factor 0.457).
•Matteo Vorabbi, PhD Thesis, Pavia University, Pavia, Italy, ISBN:978-88-95767-96-3, (November 2015).
•Jian Liu, Xin Zhang, Chang Xu, Zhongzhou Ren; Theoretical study on nuclear structure by the multiple Coulomb scattering and magnetic scattering of relativistic electrons, arXiv:1601.06937 [nucl-th]; Nucl. Phys. A 948, pp. 46-62, (2016) (impact factor 1.916).
•Th. Kröll, M. von Schmid, J. C. Zamora et al.; Nuclear Reactions in the Storage Ring ESR with EXL, Journal of Physics Conference Series 06/2016; 724(1). DOI:10.1088/1742-6596/724/1/012026.
•E. T. Ibraeva, O. Imambekov; Comparative analysis of proton and pion scattering on the isotopes 6,8Не within Glauber theory, Phys. Atom. Nucl. Vol. 79, No. 5, pp. 762-771, ISSN 1063-7788 (2016) (impact factor 0.411).
•S. Karataglidis; Mapping the densities of exotic nuclei, The 26th International Nuclear Physics Conference, 11-16 September 2016, Adelaide, Australia, Proceedings of Science, INPC2016, 8 pp.
•A. N. Abdullah; Proton Momentum Distributions and Elastic Electron Scattering Form Factors for Some Even-A 1f-2p Shell Nuclei, Journal of Al-Nahrain University - Science (JNUS), Vol.19 (3), September 2016, pp. 92-100, ISSN: 1814-5922 (2016).
•A Shukla, Sven Åberg and Awanish Bajpeyi; Systematic nuclear structure studies using relativistic mean field theory in mass region A~130, J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. 44, 025104, 13 pp. (2017) (impact factor 3.456).
•S. Karataglidis; Electron scattering and reactions from exotic nuclei, Eur. Phys. J. A53: 70 (2017) (impact factor 2.799).
•Jian Liu, Chang Xu, and Zhongzhou Ren; Coulomb form factors of even-even nuclei described by axially deformed relativistic mean-field models, Phys. Rev. C95, 044318 (2017) (impact factor 3.304).
•Nasser Kalantar-Nayestanaki; The Use of Storage Rings in the Study of Reactions at Low-Momentum Transfers, Acta Physica Polonica B, Vol. 48, No. 3, pp. 365-375 (2017) (impact factor 0.875).
•Jian Liu, Jinjuan Zhang, Chang Xu, Zhongzhou Ren; Nuclear longitudinal form factors for axially deformed charge distributions expanded by nonorthogonal basis functions, Chinese Phys. C41, 054101 (2017) (impact factor 3.298).
•A. N. Abdullah; Matter Density Distributions and Elastic Form Factors of Some Two-Neutron Halo Nuclei, Pramana – J. Phys. 89:43, 6 pp. (2017) (impact factor 0.699).
•Jian Liu, Chang Xu, Shuo Wang, and Zhongzhou Ren; Coulomb form factors of odd-A nuclei within an axially deformed relativistic mean-field model, Phys. Rev. C96, 034314 (2017) (impact factor 3.304).
•R. A. Radhi, Ali A. Alzubadi, and A. H. Ali; Magnetic dipole moments, electric quadrupole moments, and electron scattering form factors of neutron-rich sd - pf cross-shell nuclei, Phys. Rev. C97, 064312 (2018) (impact factor 3.132).
•O. Artun; A study of some nuclear structure properties of 11C, 13N, 15O, 18F, 52Mn, 52Fe, 60Cu, 62Zn, 63Zn, 66Ga, 68Ga, 76Br, 81Rb, 82Rb, 82Sr, 83Sr, 86Y, 89Zr and 92Rb nuclei used for PET in the axial deformation, Indian J. Phys. (2018), (impact factor 1.242),
https://doi.org/10.1007/s12648-018-1230-4
•Ahmed N. Abdullah; Elastic electron scattering from 6He and 11Li halo nuclei, Iraqi J. Sci., Vol 59, No.2C, ISSN: 0067-2904 (2018), pp.1057-1064.
•Tongqi Liang, Jian Liu, Zhongzhou Ren, Chang Xu, Shuo Wang; Elastic electron scattering form factors of deformed exotic Xe isotopes, Phys. Rev. C98, 044310 (2018) (impact factor 3.132).
•O. V. Bespalova, A. A. Klimochkina; Single-particle structure of the n = 20 and n = 28 isotones within the dispersive optical model, arXiv:1812.00845 [nucl-th]; Eur. Phys. J. A (2019) 55: 212. https://doi.org/10.1140/epja/i2019-12894-y (impact factor 2.176).
•Adel K. Hamoudi, Mahmoud A. Abbas; Electron scattering from some even fp- and N50-shell nuclei with implanting the influence of short-range correlation functions, Chinese J. Phys., Vol 60, ISSN: 0577-9073 (2019), pp. 623-631 (impact factor 2.638).
•A. Y. A. Alsajjad, A. N. Abdullah; The Properties of Neutron Halo Structure for 17B and 22N nuclei, Al-Nahrain Journal of Science, Vol. 22 (3), September 2019, pp. 65-74 (2019).
•A. Y. A. Alsajjad, A. N. Abdullah; Density Distributions of Exotic 17F and 19C Nuclei Studied by the Two-Body Model, Diyala Journal for Pure Science, Vol. 15 (4), October 2019, P-ISSN: 2222-8373, E-ISSN: 2518-9255, pp. 120-136 (2019).
•Ahmed N. Abdullah; Systematic Study of the Nuclear Structure for Some Exotic Nuclei Using Skyrme–Hartree–Fock Method, Iran J Sci Technol Trans A-Sci, Online ISSN 2364-1819, Print ISSN 1028-6276. https://doi.org/10.1007/s40995-019-00799-x (2019) (impact factor 0.875).
•Lei Wang et al.; Charge form factors of exotic nuclei in deformed Hartree-Fock-Bogolyubov calculations, J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. 47 025105 (2020) (impact factor 2.415).
•Ahmed N. Abdullah; Investigation of halo structure of neutron rich 14B, 15C, 19C and 22N nuclei in the two body model, Int. J. Mod. Phys. E, 2050015, (2020), 10 pp. (impact factor 1.036).
•Ahmed N. Abdullah; Nuclear matter distributions of neutron rich 6He, 11Li, 14Be and 17B halo nuclei studied by the Bear-Hodgson potential, Mod. Phys. Lett. A, 2050212 (2020), 12 pp. (impact factor 1.391).
•Artun, O.; Neutron Skin, Central Depletion, Neutron–Proton Interaction Effects and 2pF Parameterization for Zr in Neutron Stars, Braz. J. Phys. 50, pp. 602–614 (2020), https://doi.org/10.1007/s13538-020-00777-4 (impact factor 0.895).
•X. Liu, P. Egelhof, O. Kiselev, M. Mutterer; Variance in the radial distribution of nuclear matter between 56Ni and 58Ni inferred from a model-independent Sum-of-Gaussian analysis of elastic proton scattering data, Phys. Lett. B 809, 135776 (2020) (impact factor 4.384).
•Soe Oo, Zaw Win, Khin Swe Oo; Harmonic Oscillator Model Charge Density Distribution and Form Factor of the Nuclei 7Li, 10B, 14N and 16O, Journal of Engineering Education and Applied Science, Vol. 02, Issue.01, June 2020, pp. 339-341 (2020).
•Hla Myat Thandar, Khin Swe Myint; Calculation of Form Factor for 116Sn and 118Sn by Using Three-Parameter Gaussian Model Density Distribution, University of Mandalay, Research Journal, Vol.11, pp. 111-119 (2020).
•Altaf A. Al-Rahmani, Sinaa F. Kazem; Elastic Electron-Nucleus Scattering Form Factors of Selected Medium Mass Nuclei, NeuroQuantology, August 2020, Volume 18, Issue 8, pp. 49-58 (2020).

5.G. Z. Krumova, I. Zh. Petkov, M. V. Stoitsov; Isoscalar Giant Monopole Resonance and Single-Nucleon Motion, Bulg. J. Phys. 16, 2, pp. 175-185 (1989),
http://jasosx.ils.uec.ac.jp/bjp/pdf/BJP1989/BJP_1989_2/BJP_1989_2-175.pdf
Cited in:
•P. Gulshani; SU(1,1) Model of First 0+ Excited Monopole States in Light Nuclei: 2-D Case, Nucl. Phys. A 866, pp. 37-66 (2011) (impact factor 1.54).
•P. Gulshani; A Microscopic Quantal Self-Consistent Cranking Model for Oscillations in Spherical Nuclei, arXiv:1401.5328 [nucl-th].

6.Galina Z. Krumova, Egle Tomasi-Gustafsson and Anton N. Antonov; Charge Form Factor and Cluster Structure of the 6Li Nucleus, Cent. Eur. J. Phys., v. 6, No 3, pp. 491-497 (2008) (impact factor 0.448)
Cited in:
•A. Y. Abokor; Electric Charge Form Factor of 6Li in Hadron–Quark Hybrid Model, J. Phys., v. 2, No 1, pp. 24-31 (2011).
•A. Yu. Buki and I. S. Timchenko; Manifestation of nuclear cluster structure in Coulomb sums, arXiv:1607.06920v1 [nucl-th] 23 Jul 2016.
•Н.И. Айзацкий, С.Н. Афанасьев, А.Ю. Буки, С.П. Гоков, Л.С. Ожигов, А.А. Пархоменко, В.М. Хвастунов, Н.Г. Шевченко; И88 Исследования атомных ядер электронами и фотонами с энергией до 300 МэВ, Харьков: ННЦ ХФТИ, 2017 - 393 с., ISBN 978-617-619-203-9, Посвящается 90-летию УФТИ-ННЦ ХФТИ и 100-летию Национальной академии наук Украины, (2017), c. 223.
•A. Yu. Buki, I. S. Timchenko; Manifestation of Nuclear Clusterization in Coulomb Sums, East Eur. J. Phys. Vol.5 No.1 (2018), pp. 36-40.

7. M. K. Gaidarov, G. Z. Krumova, P. Sarriguren, A. N. Antonov, M. V. Ivanov, and E. Moya de Guerra; Momentum Distributions in Medium and Heavy Exotic Nuclei,
arXiv: 0911.2363v1 [nucl-th],
Phys. Rev. C80, 054305 (2009) (impact factor 3.477)
Cited in:
•Sara Shaker Mutor, Altaf Abdul Majeed Al-Rahmani; Elastic Electron Scattering from 88Sr and 89Y Nuclei, Am. J. Phys. Appl., Vol. 5, No. 6, ISSN: 2330-4286 (Print); ISSN: 2330-4308 (Online), (2017), pp. 113-119, doi: 10.11648/j.ajpa.20170506.18.
http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ajpa

8. S.S. Dimitrova, M.K. Gaidarov, A.N. Antonov, M.V. Stoitsov, P.E. Hodgson, V.K. Lukyanov, E.V. Zemlyanaya, G.Z. Krumova; One-Nucleon Removal Reactions as a Test of Overlap Functions from the One-Body Density Matrix Calculations, J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. 23, pp.1685-1695 (1997) (impact factor 1.125)
Cited in:
•A.E. Lovell, F.M. Nunes and M. Cataroca-Rios, G.B. King; Recent advances in the quantification of uncertainties in reaction theory, J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. (2020) (impact factor 2.415).
Избрани публикации SELECTED PUBLICATIONS
•E. G. Nadjakov, R. M. Nojarov, G. Z. Miankova, V. A. Antonova; Model of Coupled Bands in Even-Even Nuclei, Preprint JINR, E4-11831, Dubna, 1978, 16 pp.; Bulg. J. Phys. 6, 1979, 4, pp. 434-441
•G. Z. Krumova, I. Zh. Petkov, M. V. Stoitsov; Local Scale Transformation Method with More than One Scalar Functions for Description of Monopole Excitations in Nuclei, Bulg. J. Phys. 14, 1987, 6, pp. 501-514;
http://jasosx.ils.uec.ac.jp/BJP/pdf/BJP1987/BJP_1987_6/BJP_1987_6-501.pdf
•G. Z. Krumova, I. Zh. Petkov, M. V. Stoitsov; Isoscalar Giant Monopole Resonance and Single-Nucleon Motion, Bulg. J. Phys. 16, 1989, 2, pp. 175-185; http://jasosx.ils.uec.ac.jp/bjp/pdf/BJP1989/BJP_1989_2/BJP_1989_2-175.pdf
•G. Z. Krumova; Local Scale Transformation Method and Natural Orbital Approach for Description of Some Ground and Monopole Excited State Characteristics of Nuclei, Bulg. J. Phys. 16, 1989, 2, pp. 171-175;
http://jasosx.ils.uec.ac.jp/BJP/pdf/BJP1989/BJP_1989_2/BJP_1989_2-171.pdf
•Г. З. Крумова, И. Ж. Петков, М. В. Стоицов; Расчеты поправок к оболочечной модели методом локально - масштабных преобразований, Ядерная энергия 26, 1990, стр. 74-82
•G. Z. Krumova, I. Zh. Petkov, M. V. Stoitsov; Skyrme-Type Effective Forces in Nuclei and Properties of Ion-Ion Interaction Potentials, Bulg. J. Phys. 18, 1991, 4, pp. 253-262; http://jasosx.ils.uec.ac.jp/BJP/pdf/BJP1991/BJP_1991_4/BJP_1991_4-253.pdf
•S. S. Dimitrova, M. K. Gaidarov, A. N. Antonov, M. V. Stoitsov, P. E. Hodgson, V. K. Lukyanov, E. V. Zemlyanaya, G. Z. Krumova; Overlap Functions in Nuclear Correlation Methods and Direct Nucleon Removal Processes, JINR Rapid Communications 6(80)-96, Dubna, 1996, pp. 31-40
•S. S. Dimitrova, G. Z. Krumova, P. E. Hodgson, V. Avrigeanu and A. N. Antonov; (n, d) - Reactions on Medium Mass Nuclei, Preprint OUNP-97-03, University of Oxford, Oxford, 1997, 10 pp.; J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. 23, 1997, pp. 961-969
•S. S. Dimitrova, M. K. Gaidarov, A. N. Antonov, M. V. Stoitsov, P. E. Hodgson, V. K. Lukyanov, E. V. Zemlyanaya, G. Z. Krumova; One - Nucleon Removal Reactions as a Test of Overlap Functions from the One - Body Density Matrix Calculations, Preprint OUNP-97-08, University of Oxford, Oxford, 1997, 14 pp.; J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. 23, 1997, pp. 1685-1695
•S. S. Dimitrova, G. Z. Krumova, A. N. Antonov, P. E. Hodgson, V. Avrigeanu; (n, d) - Reactions on Medium Mass Nuclei, in : Proceedings of the International Conference on Nuclear Data for Science and Technology, 19 – 24 May 1997, Trieste, Italy; Ed. by G. Reffo, A. Ventura, C. Grandi, Italian Phys. Soc, Bologna, Italy, v. 59, 1997, pp. 305-307
•S. S. Dimitrova, M. K. Gaidarov, A. N. Antonov, M. V. Stoitsov, P. E. Hodgson, V. K. Lukyanov, E. V. Zemlyanaya, G. Z. Krumova; Short – Range Correlations in Nuclei and Nucleon Removal Reactions, in : Proceedings of the 8th International Conference on Nuclear Reaction Mechanisms, 9 – 14 June 1997, Varenna, Italy; Еd. by E. Gadioli, Milano, 1997, pp. 561-570
•A. N. Antonov, M. K. Gaidarov, M. V. Ivanov, D. N. Kadrev, G. Z. Krumova, P. E. Hodgson, H. V. von Geramb; Nucleon Momentum Distribution in Deuteron and Other Nuclei within the Light – Front Dynamics Method, nucl – th / 0106044; Phys. Rev. C65, 2002, 024306
•V. K. Lukyanov, E. V. Zemlyanaya, A. N. Antonov, G. Z. Krumova, S. E. Massen. Ch. C. Moustakidis; Effects of short-range correlations in 6,8He on the total reaction cross-sections of their interactions with the protons and nuclear targets, in: Book of Abstracts of Reports at the 53rd Int. Conference of Nuclear Spectroscopy and Nuclear Structure ’NUCLEUS-2003’, Moscow, 7 – 10 October 2003, IBSN-5-98340-004-5, issued by OOO ’SOLO’, St. Petersburg, 2003, p. 222
•V. K. Lukyanov, E. V. Zemlyanaya, S. E. Massen, Ch. C. Moustakidis, A. N. Antonov, G. Z. Krumova; Testing 6,8 He Density Distributions by Calculations of Total Reaction Cross-Sections of 6,8 He + 28 Si, nucl – th / 0311040; Int. J. Mod. Phys. E, v. 13, No 3, 2004, pp. 573–583
•A. N. Antonov, D. N. Kadrev, M. K. Gaidarov, E. Moya de Guerra, P. Sarriguren, J. M. Udias, V. K. Lukyanov, E. V. Zemlyanaya, G. Z. Krumova; Charge and Matter Distributions and Form Factors of Light, Medium and Heavy Neutron-Rich Nuclei, nucl - th / 0506056; Phys. Rev. C72, 2005, 044307
•A. N. Antonov, D. N. Kadrev, M. K. Gaidarov, E. Moya de Guerra, P. Sarriguren, J. M. Udias, V. K. Lukyanov, E. V. Zemlyanaya, and G. Z. Krumova; Density distributions and form factors in neutron-rich nuclei, in: Proceedings of the 2005 Symposium on Nuclear Data, February 2-3, 2006, JAEA, Tokai, Japan, Eds. Y. Tahara and T. Fukahori, JAEA-Conf 2006-009 (JAEA, Japan, 2006), pp. 163-168
•Galina Z. Krumova, Egle Tomasi-Gustafsson and Anton N. Antonov; Charge Form Factor and Cluster Structure of the 6Li Nucleus, nucl - th / 0709.1016; Cent. Eur. J. Phys., v. 6, No 3, 2008, ISSN 1895-1082 (Print), 1644-3608 (Online), pp. 491-497
•M. K. Gaidarov, G. Z. Krumova, P. Sarriguren, A. N. Antonov, M. V. Ivanov, and E. Moya de Guerra; Momentum Distributions in Medium and Heavy Exotic Nuclei, arXiv: 0911.2363v1 [nucl-th]; Phys. Rev. C80, 2009, 054305
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.