РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Румяна
Фамилия: Лебедова
Адрес:
ул. Софроний Врачански №1, гр. Силистра 7500, България
Телефон:
086833296
Email: Lebedova@abv.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 05.02.1963
Пол:
Трудов стаж
от -до: 1985 - 2012
Заемана длъжност или позиция: щатен преподавател, доцент
Основни дейности и отговорности:
лекционни курсове по Нова българска литература, Най-нова българска литература, История и литература, Интеркултурен подход в обучението по литература, Увод в литературната теория, Български фолклор

от 2012 до 2016 г. ръководител на Катедрата по филологически науки
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Филиал-Силистра
Вид на дейността или сферата на работа: сферата на висшето образование
Образование и обучение
от -до: 2004 - сега
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 1981 - 1985
Наименование на придобитата квалификация: магистър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
специалност "Българска филология"
втора специалност "История"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
мн. добре мн. добре мн. добре мн. добре
френски
добре добре добре добре
Социални умения и компетенции: Умения за работа в екип, отлични комуникативни умения, умения за модератор и медиатор
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: WORD,PowerPoint, EXCEL
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
Проекти Международни проекти:
• 2010-2012 Интерактивен софтуер за езикови практики на български език „DVD-Ресторант Венеция-3”по секторна програма Леонардо да Винчи - Трансфер на иновации.

• 2010-2012 Каталогизиране, за Интернет търсачка, на 10 000 упражнения за ключови компетенции, в съответствие с европейското езиково портфолио” по секторна програма Леонардо да Винчи

• 2012-2013 Създаване на помощен инструмент за професионално ориентиране по Европейската програма Учене през целия живот. Леонардо да Винчи. Трансфер на иновации

• 2016-2019 Международен проект по програма „Еразъм +“, № ° 2016-1-FR01-KA202-023976
« 1000 интерактивни упражнения за професионална комуникация, съществуващи и на хартиен носител »Проект за стратегически партньорства в образованието и професионалното обучение в рамките на програма ERASMUS+

• Проект n° 2015-1-FR01-KA202-015204, продължителност 3 год. (2015-2018)
Операция CМЯТАНЕ в град Графовил
Партньори: Люксембург , Франция, Белгия, Германия
(към СНЦ „ Сдружение на жени от региона на Дунав“)

Национални проекти:
• 2013 "Студентски практики", финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси" – академичен наставник;
• 2013 № BG051PO001-4.3.04-0007
„Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в Русенския университет” - като експерт и специалист обучение и развитие - разработване на уеб базиран курс по дисциплината История и литература
• Проект В G051PO001-3.1.08-009 “Усъвършенстване на системата за управление в Русенския университет за осигуряване на прозрачност и ефективност”, 2014
• 2017 „Студентски практики“- Фаза 1 BG05М20Р001-2.002-0001 на МОН, финансиран от ОП НОИР, академичен наставник.

По Фонд “Научни изследвания”, МОН:
• 2000 - Митологизирани пространства в българската литература – ръководител на проекта
• 2007- Създаване на научен център “Свети Дазий Доростолски “ – участник в работния екип
• 2008 - Изследване проблема за диалогичните връзки между литературата и изобразителното изкуство – ръководител на проекта
• 2011 - Изследване на педагогическата ефективност от приложението на методическия конструкт. Изследване в действие при подготовката на учители по английски език за системата на средното образование – ръководител на проекта
• 2013- Създаване на студентска учебно-изследователска лаборатория
“Културно-историческо наследство” – ръководител на проекта
• 2016 - Изследване на проблема Време-власт-идентичност в Най-новата българска литература - ръководител на проекта

Регионални проекти:
• 2006 -Златна Добруджа в българското етнокултурно пространство – Фонд Граждански инициативи за Силистра по повод 1900 г. от създаването на Дуросторум – Дръстър – Силистра,
Членство в организации Член на Съюза на учените в България от 2003 г.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.