РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Тодорка
Фамилия: Георгиева
Адрес:
гр. Силистра, България
Телефон:
Email: knidor@abv.bg
Националност:
Дата на раждане: 31.10.1957
Пол:
Трудов стаж
от -до: 1988 - 2018
Заемана длъжност или позиция: щатен преподавател
Основни дейности и отговорности:
в момента: доцент по старобългарски език и историческа лингвистика в Катедрата по филологически науки
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", Филиал-Силистра
Вид на дейността или сферата на работа: сферата на висшето образование
Образование и обучение
от -до: 2016 - сега
Наименование на придобитата квалификация: доктор на филологическите науки
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Защитен дисертационен труд на тема "Изследване на Тържественика от ХII век"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Катедра по филологически науки, Филиал Силистра на Русенския университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 2001 - сега
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Защитена докторска дисертация на тема "Лексиката на Златоструй от ХІІ в. (с оглед на лексико-семантичните групи).
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Ниво по националната класификация: доктор
от -до: 1977 - 1981
Наименование на придобитата квалификация: магистър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
завършена специалност Българска филология
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Шуменски университет
Ниво по националната класификация: магистър
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски език
5 5 5 5
Социални умения и компетенции: Умения за работа в национални и международни екипи, добри комуникативни умения
Организационни умения и компетенции: Умения за работа в екип,за организиране, планиране и провеждане на научни форуми, семинари, събития и др.
Технически умения и компетенции: няма
Компютърни умения и компетенции: WORD, PowerPoint, EXCEL
Артистични умения и компетенции: няма
Свидетелство за управление на МПС: няма
Допълнителна информация  
Членство в научни организации Член на Съюза на учените в България – клон Русе
Член на НЦ “Преславски книжовна школа” към Шуменския университет „Еп. Константин Преславски”
Член на НЦ “Св. Дазий Доростолски” към Русенския университет „Ангел Кънчев” Член на редакционния съвет на годишника „Известия на НЦ “Св. Дазий Доростолски”
Участия в изследователски и образователни проекти Член на работна група по проект "Писмената култура на Българския Златен век. Източници и традиции" – МОМН, ФНИ, конкурс „Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища”, № ДДВУ02/65 от 20.12.2010 г., НЦ “Преславски книжовна школа” към Шуменския университет „Еп. Константин Преславски”; 2010-2013 г.
Член на работния колектив на проект "Изследване и издаване на Златоструй от ХІІ век", 2002 г.
Член на работния колектив на проект "Изграждане на Научен център "Св. Дазий Доростолски", 2006 г.
Член на работния колектив на проект “Изграждане на Научен център “Св. Дазий Доростолски” – ІІ част”, 2007 г.
Член на работния колектив на проект Проект ИНТЕГРАЦИЯ И РАЗВИТИЕ НА НАУЧЕН ЦЕНТЪР “СВ. ДАЗИЙ ДОРОСТОЛСКИ”, 2008 г.
Член на работна група по проект BG051РО001-3.1.08-0019 „Усъвършенстване на системата за управление в Русенския университет за осигуряване на прозрачност и ефективност”, 2013-2014 г.
Член на работния колектив на научноизследователски проект "Изследване културната семантика на славянската книжнина" - 2013 г.
Член на работния колектив на национален проект BG051PO001 - 3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ”, финансиран от ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, 2013 г.
Член на работния колектив на проект
№ BG051PO001-4.3.04-0007 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в Русенския университет” - 2013 г.
Член на работния колектив на национален проект BG05M20P001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза 1”, финансиран от оперативна програма "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ", 2017 г.
Повишаване на квалификацията Получени сертификати:
1. Сертификат № П-125 за успешно завършен курс за подготовка за използване на електронните форми, методи и средства на дистанционното обучение, проведен в рамките на проект № BG051Р0001-4.3.04-0007 "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в Русенския университет";
2. Сертификат № 0491/04.10.2014 за участие в специализиран обучителен курс на тема: "Повишаване на информираността на целевата група за Системата за управление на висшето училище", проведен в рамките на проект № BG051Р0001-3.1.08-0019 "Усъвършенстване на системата за управление в Русенския университет за осигуряване на прозрачност и ефективност";
3. Сертификат № 0340/07.06.2014 за участие в специализиран обучителен курс на тема: "Корупция и висше обраование", проведен в рамките на проект № BG051Р0001-3.1.08-0019 "Усъвършенстване на системата за управление в Русенския университет за осигуряване на прозрачност и ефективност";
4. Сертификат № 0038/22.02.2014 за участие в специализиран обучителен курс на тема: "Етични стандарти в работата на преподавателя във висшето училище", проведен в рамките на проект № BG051Р0001-3.1.08-0019 "Усъвършенстване на системата за управление в Русенския университет за осигуряване на прозрачност и ефективност".
5. Сертификат 04 / 18.05.2018 г. за успешно преминат курс по ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО. Обучението е проведено в периода 12 - 17 февруари 2018 г. в рамките на 40 учебни часа по проект "Повишени информираност и ресурси за развитие на заетостта - HIRED", код 16.4.2.013 по програма Интеррег V-А Румъния - България, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националните бюджети на Р. Румъния и Р. България.
Почетни отличия Почетна диплома и юбилейна значка, връчени за принос към развитието и утвърждаването на Русенския университет "Ангел Кънчев" по случай 70 години от създаването му.
Почетна диплома и награда "Лауреат на СУ - Русе за 2018"
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.