РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Валентина
Фамилия: Хараланова
Адрес:
ул.Студентска,№8, Русе 7017, България
Телефон:
082/888437
Email: viharalanova@ru.acad.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 07.12.1963
Пол: Жена
Трудов стаж
от -до: 2012 - сега
Заемана длъжност или позиция: гост преподавател в
Основни дейности и отговорности:
• Водя лекционен курс “Product Development – a systems approach
• Водя индустриален проект "Product Development".
• Консултант съм на дипломни проекти.
Име и адрес на работодателя:
Linnaeus University; Växjö; Sweden; Mechanical Department.
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавателска дийност в сферата на висшето образование.
от -до: 2009 - сега
Заемана длъжност или позиция: Главен асистент
Основни дейности и отговорности:
• Водя упражнение и лекции в сферата на Машинознанието и Инженерната графика.
• Автор съм на 29 статии и доклади в български и международни издание и конференции.
• Автор съм на едно учебно пособие.
• Член съм на катедрения съвет на катедра ММЕИГ
• Член съм на Факултетния съвет на Транспортен факултет.
• Член съм на Общото събрание към Транспортен факултет.
• Член съм Общото събрание на РУ, където съм и протоколчик.
Име и адрес на работодателя:
Русенския университет, Студентска 8, Русе, България
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавателска дийност в сферата на висшето образование.
от -до: 1993 - 2009
Заемана длъжност или позиция: Старши асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенския университет, Студентска 8, Русе, България
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавателска дийност в сферата на висшето образование.
от -до: 1986 - 1993
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенския университет, Студентска 8, Русе, България
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавателска дийност в сферата на висшето образование
Образование и обучение
от -до: 1981 - 1986
Наименование на придобитата квалификация: Магистър инженер по ТММРМ
Основни предмети/застъпени професионални умения:
▪ Задълбочена научно-теоретична и специализирана под¬готовка по конструктивно и технологично проек¬тиране на оборудване и екипировка, програмно осигуряване на производството и управление на качеството в областта на машиностроенето;
▪ Усвояване на методи за научноизследователска и научно-приложна дейност при изследване и опти¬мизиране на обекти в машиностроенето;
▪ Усвояване на съвременни методи за прототипиране, анализ на конструкции и управление на производствена техника.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенския университет, Студентска 8, Русе, България
Ниво по националната класификация:
от -до: 1978 - 1981
Наименование на придобитата квалификация: Средно езиково образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
▪ Трайно усвоени базисни знания и високо ниво на общообразователната подготовка за продължаване на образованието в следваща степен;
▪ Езикова подготовка, насочена към владеене на руски и немски език;
▪ Създадени умения и постигнати ключови компетентности за индивидуална реализация и за работа в екип, като много добра подготовка и владеене на два чужди езика и професионална подготовка за работа като екскурзовод в сверата на туризма;
▪ Изградена позитивна ценностна система на достоен, социално ангажиран гражданин.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Руска Езикова Гимназия „Максим Горки”, Русе
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
C1 C1 B2 B2
руски
C1 C1 B1 B1
немски
B1 B1 A2 A2
испански
B1 B1 B1 B1
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
Комуникационни умения и компетенции ▪ добри комуникационни умения, придобити по време на дългогодишната миработа като преподавател във висше учебно заведение;
▪ работя добре в екип;
▪ лесно се адаптирам в международна среда, благодарение на опита ми придобит в
чужбина, при участието в конференции и преподавателскана ми дейност.
Професионални умения и компетенции ▪ Добри познания по методика на проектирането, Теория на техническите системи, Product development – тематично свързани с научната ми работа.
Компютърни умения и компетенции ▪ Добра работа с компютърни програми за автоматизирано проектиране - Solid Works, Auto CAD;
▪ Добра работа с инструментите на Microsoft Office™;
▪ Работа в Internet.
Други умения и компетенции ▪ Хоби – гемология;
▪ Фотография.
Свидетелство за управление на МПС ▪ Категория B
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.