РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Анелия
Фамилия: Иванова
Адрес:
Телефон:
Email: aivanova@ecs.uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане:
Пол: жена
Трудов стаж
от -до: 2013 - сега
Заемана длъжност или позиция: Доцент
Основни дейности и отговорности:
Водене на лекции по дисциплините „Езикови процесори“, „Организация на компютъра“, „Технология на проектирането“ и практически упражнения по дисциплините „Организация на компютъра“ и „Технология на проектирането“ от ОКС „Бакалавър“;
Водене на лекции и практически упражнения по дисциплината „Проектиране с програмируема логика“ от ОКС „Магистър“
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет „Ангел Кънчев“
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавателска дейност в сферата на компютърните системи и технологии
от -до: 2011 - сега
Заемана длъжност или позиция: Администратор
Основни дейности и отговорности:
Администриране и поддръжка на сайта за кадрово развитие към отдел „Развитие на академичния състав“
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет „Ангел Кънчев“, ул. "Студентска" 8, гр. Русе, п. код: 7017
Вид на дейността или сферата на работа: Административна дейност в сферата на научното и кадрово развитие
от -до: 2008 - 2013
Заемана длъжност или позиция: Главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Водене на лекции по дисциплините „Езикови процесори“, „Организация на компютъра“, „Технология на проектирането“ (зад. обучение) и практически упражнения по дисциплините „Организация на компютъра“ и „Технология на проектирането“ от ОКС „Бакалавър“;
Водене на лекции и практически упражнения по дисциплината „Проектиране с програмируема логика“ от ОКС „Магистър“
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет „Ангел Кънчев“
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавателска дейност в сферата на компютърните системи и технологии
от -до: 2006 - 2008
Заемана длъжност или позиция: Старши асистент
Основни дейности и отговорности:
Водене на практически упражнения по дисциплините „Организация на компютъра“ и „Технология на проектирането“ от ОКС „Бакалавър“
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет „Ангел Кънчев“
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавателска дейност в сферата на компютърните системи и технологии
от -до: 2004 - 2006
Заемана длъжност или позиция: Асистент
Основни дейности и отговорности:
Водене на практически упражнения по дисциплините „Организация на компютъра“, „Технология на проектирането“, "Специализиращ курсов проект-1" и „Едночипови микрокомпютри“ от ОКС „Бакалавър"
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет „Ангел Кънчев“
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавателска дейност в сферата на компютърните системи и технологии
Образование и обучение
от -до: 2007 - сега
Наименование на придобитата квалификация: ОНС „Доктор“ по научната специалност „Автоматизация на области от нематериалната сфера” (образование)
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Защитен дисертационен труд на тема: „Създаване и изследване на виртуална лаборатория по Организация на компютъра“
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет „Ангел Кънчев“
Ниво по националната класификация:
от -до: 2001 - 2004
Наименование на придобитата квалификация: Редовен докторант
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Редовна докторантура по научната специалност „Автоматизация на области от нематериалната сфера” (образование)
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет „Ангел Кънчев“
Ниво по националната класификация:
от -до: 1988 - 1994
Наименование на придобитата квалификация: Магистър-инженер по електронна техника и микроелектроника
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Електронна техника и микроелектроника, проектиране на микропороцесорни системи
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет „Ангел Кънчев“
Ниво по националната класификация: 7
от -до: 1982 - 1987
Наименование на придобитата квалификация: Художник-приложник с педагогическа правоспособност
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Графика, керамика, живопис, моделиране, история на изкуството
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Средно Специално Художествено Училище по Приложни Изкуства – Троян
Ниво по националната класификация: 5
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
Добре Отлично Много добре Отлично
Руски
Много добре Отлично Основно Основно
Немски
Основно Основно Основно Основно
Социални умения и компетенции: Умения за работа в екип;
Умения за приспособяване и работа в мултинационална и мултикултурна среда, придобити по време на 3 месечна специализация по програмата Socrates/Erasmus в HTW – Берлин, Германия, както и от посещенията ми в Universiteit Gent, Гент, Белгия и Universidade de Coimbra, Коимбра, Португалия;
Комуникационни и презентационни умения, развити по време на преподавателската дейност и в многобройните участия в семинари и научни конференции.
Организационни умения и компетенции: Член на Съвета за дистанционно обучение към ЦДО при Русенски университет от 2005г.;
Зам.-ръководител на Центъра по иновационни образователни технологии от 2008г.;
Ръководител на два университетски проекта, финансирани от Фонд “Научни изследвания” на Русенски университет.
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции: Рисуване, приложни изкуства.
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
Други умения и компетенции Научни интереси: иновационни образователни технологии (WEB базирано обучение, базирано на игри обучение, виртуални лаборатории, компютърни обучаващи игри, интерактивни презентационни системи); новото поколение обучавани (възможности и умения, стил на учене, педагогически сценарии), адаптиране на образователната система към дигиталното поколение.

Участие в екипа, който по поръчение на МОМН разработи програма на курс по иновационни образователни технологии и проведе съответното обучение. Разработени лекции и презентации по две теми от курса.

Участие в написването на концепция за внедряване на информационните и комуникационните технологии в училищното образование.
Членство в научни организации Член на Съюза на учените
Лица за контакти и препоръки Проф. д-р Ангел Смрикаров – зам. ректор на Русенския университет
Доц. д-р Ц. Георгиев – ръководител на катедра „Компютърни системи и технологии”, Русенски университет
Участия в проекти До 2013 г. : Участие в общо 17 проекта: 5 международни, 5 национални и 7 по фонд “Научни изследвания” на Университета. Участие в един стопански договор.

2013-14 - Участие в проект BG051PO001-4.3.04-0007 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в Русенския университет” като специалист обучение и развитие.

2013-14 - Участие в проект BG051PO001-3.1.07-0045 „Актуализиране на учебни програми във факултет „Електротехника, електроника и автоматика” в съответствие с изискванията на пазара на труда” като специалист обучение и развитие.

2013-14 - Участие в проект BG051PO001 - 3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ” като академичен наставник.

2014 - Участие в проект 2014-ЮФ-01 "Създаване на виртуална лаборатория за защита на уязвими групи в обществото".

2014 - Участие в проект BG051PO001-3.1.09 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища” като специалист обучение и развитие.

2014 - Участие в проект ETN FETCH „Future Education and Training in Computing: How to support learning at anytime anywhere“.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.