РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Анна
Фамилия: Лечева
Адрес:
ул. Митрополит Григорий 20, гр. Русе 7017, България
Телефон:
0899 165411
Email: alecheva@uni-ruse.bg
Националност: Българка
Дата на раждане: 09.04.1973
Пол: жена
Трудов стаж
от -до: 2011 - сега
Заемана длъжност или позиция: Главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Разработване и провеждане на семинарни и практически упражнения по следните дисциплини:
• Висша математика I част
• Висша математика II част
• Висша математика III част
• Информатика І част
Участие в информационната и рекламна кандидатстудентска кампания на РУ"Ангел Кънчев"
Име и адрес на работодателя:
РУ “Ангел Кънчев”, ул. Студентска 8, гр. Русе 7017, България
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавателска и научна дейност
от -до: 2004 - 2010
Заемана длъжност или позиция: Старши асистент
Основни дейности и отговорности:
Разработване и провеждане на семинарни и практически упражнения по следните дисциплини:
• Висша математика I част (Линейна алгебра и аналитична геометрия)
• Висша математика II част (Основи на реалния анализ)
• Висша математика III част (Приложна математика)
• Компютърни технологии
• Увод в програмирането I част (Програмиране на Паскал I част)
• Увод в програмирането II част (Програмиране на Паскал II част)
• Структури от данни (С++)
Участие в кандидатстудентски кампании:
• Прием на документи
• Член на комисията по математика
Име и адрес на работодателя:
РУ “Ангел Кънчев”, Филиал Силистра, ул. Албена №1, гр. Силистра 7500, България
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавателска и научна дейност
от -до: 1998 - 1999
Заемана длъжност или позиция: Програмист
Основни дейности и отговорности:
• Събиране и обработване на информация от районните болнични заведения на територията на регион Силистра
• Изготвяне на периодични справки и отчети за Министерство на здравеопазването
• Член на комисията по изготвяне на Военновременен план на област Силистра
Име и адрес на работодателя:
Регионален център по здравеопазване, Силистра 7500, бул. Македония 61
Вид на дейността или сферата на работа: Административна дейност
Образование и обучение
от -до: 1999 - 2003
Наименование на придобитата квалификация: Редовен докторант
Основни предмети/застъпени професионални умения:
• механика на флуидите,
• нелинейни части диференциални уравнения,
• числени методи, диференчни схеми, апроксимация
• математическо моделиране
• умения за писане на научни статии и доклади на български и английски език

Докторска дисертация на тема: Числено изследване на хидродинамиката в цилиндрични реактори с механично разбъркване, Научен ръководител доц. д-р Иванка Желева
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ ”Ангел Кънчев”, Технологичен колеж Разград
Ниво по националната класификация: Отчислена с право на защита
от -до: 1991 - 1997
Наименование на придобитата квалификация: Математик
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Умения за преподаване на математически дисциплини при обучението на студенти

Дипломна работа на тема: Самоспрегнати модели на полидисперсни суспензии от сфери, Научен ръководител доц. д-р Красимир Цвятков, 1997
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ШУ “Епископ Константин Преславски”
Ниво по националната класификация: Магистър по математика, специализация Математически анализ
от -до: 2013 - 0000
Наименование на придобитата квалификация: Доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ ”Ангел Кънчев”
Ниво по националната класификация: Доктор по Математическо моделиране и приложение на математиката
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
добро мн. добро добро мн. добро
руски
добро отлично добро мн. добро
Социални умения и компетенции: Local Exchange Trading Systems (LETS), Strasbourg, France, 1998
Организационни умения и компетенции: Мулти левъл маркетинг, Ръководител на офис 2004-2009
Работа в екип, организационни и презентационни умения, Генератор
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: MSOffice, MATLAB, Dreamweaver
Артистични умения и компетенции: ПИАНО, КИТАРА, ПОЕЗИЯ, ПРОЗА
Свидетелство за управление на МПС: НЕ
Допълнителна информация  
УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ 1. 2001 г. договор 2001 – ТК – 03 на тема “МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ НА ХИДРОДИНАМИКАТА И ТОПЛО-МАСООБМЕНА В АПАРАТИ ЗА БИОТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОИЗВОДСТВА”, финансиран от Фонда Научни изследвания на РУ “А. Кънчев”

2. 2002 г. договор 2002 – ТК – 02 на тема “ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХИДРОДИНАМИКАТА И ТОПЛООБМЕНА В ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ”, финансиран от Фонда Научни изследвания на РУ “А. Кънчев”

3. 2003 г. договор 2003 – ТК – 02 на тема “МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ НА ТОПЛОМАСООБМЕНА В ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ”, финансиран от Фонда Научни изследвания на РУ “А. Кънчев”

4. 2004 г. договор 2004 – ТК – 02 на тема “МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ НА "ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ”, финансиран от Фонда Научни изследвания на РУ “А. Кънчев”

5. 2011г. договор - 04 Факултет ПНО на тема "Изследване на непрекъснати и дискретни математически модели с аналитични методи", финансиран от Фонда Научни изследвания на РУ “А. Кънчев”

6. 2011, CEEPUS CII-RS-0304-03-1011-M-44995, University "Politehnica" of Timisoara, Faculty Engineering Hunedoara, Romania

7. 2012 договор - 03 Факултет ПНО на тема "Изследване на непрекъснати и дискретни математически модели с аналитични методи", финансиран от Фонда Научни изследвания на РУ “А. Кънчев”

8. 2013 - ФПНО - 02
„Създаване и изследване на математически и образователни модели, базирани на информационни технологии”, финансиран от Фонда Научни изследвания на РУ “А. Кънчев”

9. 2014 - ФПНО - 03
„Изследване на математически модели с аналитични и числени методи и използване на математически софтуер в обучението по математика“, финансиран от Фонда Научни изследвания на РУ “А. Кънчев”

10. 2015 - ФПНО - 03
„Създаване на иновационни интерактивни методи, педаго- гически технологии и математически модели, базирани на нови педагогически и информационно-комуникациoнни технологии“, финансиран от Фонда Научни изследвания на РУ “А. Кънчев”
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.