РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Анелия
Фамилия: Манукова
Адрес:
ул.Студентска" № 8, кат.Електроника, Русенски университет, Русе, 7017, България
Телефон:
+359 82 888 366
Email: amanukova@ecs.uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 06.04.1964
Пол: женски
Трудов стаж
от -до: 1987 - 2018
Заемана длъжност или позиция: Доцент
Основни дейности и отговорности:
2011–2018 – Зам.-председател на Общото събрание на Русенски университет
2012–2018 – Главен редактор на вестник "Студентска искра"
. Преподавателска дейност в сферата на аналоговата схемотехника, медицинската електроника и електронните системи за контрол и управление;
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", ул."Студентска" № 8, град Русе, 7017, България
Вид на дейността или сферата на работа: Сфера на висшето образование
Образование и обучение
от -до: 1982 - 1987
Наименование на придобитата квалификация: Магистър-инженер по електронна техника
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност "Електронна техника"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВМЕИ „В.И.Ленин”, София (сега Технически университет-София)
Ниво по националната класификация: висше образование
от -до: 1978 - 1982
Наименование на придобитата квалификация: Математика
Основни предмети/застъпени професионални умения:
профил "Математика"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Математическа гимназия
Ниво по националната класификация: средно образование
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски език
мн. добре мн. добре мн. добре мн. добре
английски език
добре добре добре добре
Социални умения и компетенции: Като научен ръководител на Студентска научноизследователска лаборатория отговарям за работата с изявените студенти от специалност "Електроника"
Организационни умения и компетенции: . От 2006г. - научен ръководител на Студентска научноизследователска лаборатория Електроника;
. От 2000г. - координатор на направлението дисциплини Аналогова схемотехника;
. От 1995г. - година координатор на учебната работа и документация в катедра Електроника.
Технически умения и компетенции: Използвам електронно измервателна апаратура
Компютърни умения и компетенции: Използвам Microsoft Office под Windows 7 и Windows XP.
При инженерни разработки работи с MicroCAP, Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, MATLAB
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: Притежава свидетелство за управление на МПС категория В
Допълнителна информация  
Научноизследователски проекти • ръководство и участие в повече от 15 научно-изследователски проекти по теми на Фонд научни изследвания на Русенския университет “Ангел Кънчев”;
• участие в международен проект RES-OP-DEV MIS-ETC code 222 от програма за Трансгранично сътрудничество Румъния – България на Европейския съюз;
• ръководство и участие в проект BG161РО001.1.1-08/2010/006 “Eвропейско качество на здравеопазването чрез реконструкция и енергийна ефективност в МБАЛ Русе”, част от СРИП на Министерство на здравеопазването към ОПРР на Министерство на регионалното развитие и благоустройство.
Издадени учебници и учебни пособия 2 книги, 1 учебник и 13 учебни пособия. От тях:
. на хартиен носител - 16
. на СD - 2
Статии в списания Автор и съавтор на 22 научни публикации. От тях:
. национални - 8
. международни - 14
Доклади в сборници на конференции Автор и съавтор на 69 научни публикации, От тях:
. национални - 44
. международни - 25
Брой на известни цитирания от други автори и рефер Известни са повече от 65 източника, извършили цитиране, рефериране и препубликуване с цитиране на първоизточника на публикациите
Ръководство на докторанти От 2010 г. до 2014 г. съм научен ръководител на 2 докторанта в научното направление „Електронизация (Медицинска електроника)“, успешно защитили през 2014 г.;
От 2013 г. съм научен ръководител на 3 докторанта в научното направление „Електронизация". Единият, от които, е успешно защитил през 2018 г.
Награди • Награда за научноизследователска работа от ВМЕИ „В.И.Ленин”, София (сега Технически университет-София), 1987;
• Първа награда от Русенския университет за научен ръководител на дипломант, 2008;
• Награди от Русенския университет за издадени учебник и учебни пособия в периода 2003-2016 г.;
• Грамота от Съюза на учените 2010;
• Награди от Русенския университет за развитие и издаване на вестника на университета "Студентска искра" ;
• Номинация за награда Русе'2013 в категорията "Научни колективи" със Студентската научно-изследователска лаборатория;
• Носител на "Златната значка на Русенския университет"
• Будител на Русенския университет за 2016 г.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.