РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Анастас
Фамилия: Георгиев
Адрес:
ул."Хан Аспарух" № 45, град Русе, ПК 7000, Република България
Телефон:
+359 82 828431
Email: ageorgiev@uni-ruse.bg
Националност: българин
Дата на раждане: 03.12.1969
Пол: мъжки
Трудов стаж
от -до: 1998 - сега
Заемана длъжност или позиция: асистент, старши асистент, главен асистент по гражданско и семейно (търговско, облигационно, кооперативно) право
Основни дейности и отговорности:
Организиране и ръководене на семинарни упражнения по учебните дисциплини: Гражданско право- обща част, Търговско право,Облигационно право, Правна клиника по семейно и наследствено право, както и Основи на правото и Основи на частното право за неюридически специалности. Изнасяне на лекции по отделни теми. Участие в изготвянето на учебни програми и планове. Работа с действащата нормативна уредба в областта на гражданското и търговското право.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет “Ангел Кънчев”- град Русе, Юридически факултет, катедра „Частноправни науки”
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2006 - 2010
Заемана длъжност или позиция: Директор Регионална дирекция- Русе, Заместник изпълнителен директор, и.д. Изпълнителен директор
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Агенция по вписванията към Министъра на правосъдието
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2006 - 2006
Заемана длъжност или позиция: старши юрисконсулт
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Община Сливо поле, Дирекция „Специализирана администрация”
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2002 - 2006
Заемана длъжност или позиция: секретар на община
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Община Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1997 - 1998
Заемана длъжност или позиция: съдебен кандидат
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Окръжен съд- град Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1991 - 1992
Заемана длъжност или позиция: Управител на търговски обект
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
“ЕТ- Търговска къща Георгиеви- ХАРД”- гр. Г.- Оряховица
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1990 - 1991
Заемана длъжност или позиция: Управител на търговски обект
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
МЗ “Битова техника”- гр. Горна Оряховица
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2014 - 2014
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 1992 - 1997
Наименование на придобитата квалификация: специалност "право", юрист, образователно-квалификационна степен "магистър"
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"- град Русе
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски език
много добро добро средно средно
английски език
начинаещ начинаещ начинаещ начинаещ
Социални умения и компетенции: дисциплинираност, инициативност, умения за работа с хора и в екип, комуникационни умения, придобити в работата във висшето образование, администрацията- централна и местна, местното самоуправление, нестопанския и частния сектор
Организационни умения и компетенции: опит в работата в държавната администрация-централна и местна; спазване на нормативните актове, регламентиращи съответния вид дейност; познаване и спазване на административната йерархия, правилата за документооборота и вътрешния ред, опит в управлението на хора, дейности и процеси; опит в организацията, координацията и контрола на процеси, дейности и проекти
Технически умения и компетенции: работа с различни периферни устройства и офис- оборудване (мултимедийни устройства, скенери, факс- апарати, копирни машини, принтери и др.),
Компютърни умения и компетенции: умения за работа с компютър, ползване на Internet, e-mail, MS Windows- всички потребителски версии, MS Office- всички потребителски версии, в т.ч. Word, Excel, Power Point и др., Open Office, Ciela , Apis, познаване на информационна система на търговския регистър, познаване на интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър и т.н.
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: "В", "М"
Допълнителна информация  
Следдипломни квалификации Софийски университет „Св.Климент Охридски”-
следдипломна квалификация по управление на човешките ресурси- 2003 година

USAID, САЩ, Вашингтон, Ню Йорк
квалификационен курс по нестопанско право- 2002 година
Обществено- политическа дейност Общински съветник в Общински съвет Русе през мандата 2011- 2015 година.
Член на постоянните комисии по законност, обществен ред и сигурност и по комунални дейности към Общинския съвет.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.