РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Адриана
Фамилия: Бороджиева
Адрес:
ул. "Борисова" №97, бл. "Некрасов", ет.13, ап.5, Русе, 7012, България
Телефон:
(082) 87-54-32
Email: aborodjieva@ecs.uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 29.08.1974
Пол: жена
Трудов стаж
от -до: 2000 - 2017
Заемана длъжност или позиция: Главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска и научно-изследователска дейност


Преподавани дисциплини (за периода 2000 - 2017):
* "Комуникационни вериги" • упражнения, курсови задачи • "Комуникационна техника и технологии"
* "Цифрова обработка на сигнали" • лекции, упражнения, курсови задачи • "Комуникационна техника и технологии"
* "Надеждност и сигурност на комуникационните мрежи и системи" • упражнения • "Комуникационна техника и технологии"
* "Кодиране в телекомуникационните системи" • упражнения • "Комуникационна техника и технологии"
* "Импулсни и цифрови устройства" • упражнения • "Комуникационна техника и технологии" и "Електроника"
* "Импулсна и цифрова схемотехника" • упражнения • "Автоматика, информационна и управляваща техника"
* "Синтез и анализ на логически схеми" • упражнения, реферати • "Компютърни системи и технологии"
* "Анализ и синтез на логически схеми" • упражнения, курсова работа • "Електроника"
* "Цифрова схемотехника" • упражнения • "Компютърни системи и технологии"
* "Импулсни и цифрови устройства" • упражнения • "Компютърно управление и автоматизация"
* "Импулсна и цифрова схемотехника" • лекции, упражнения и курсова задача • "Електроника"
* "Цифрова схемотехника" • лекции, упражнения и курсова задача • "Електроинженерство", Русенски университет "Ангел Кънчев", филиал Силистра

Забележка: Наименованието на специалността "Комуникационна техника и технологии" през 2011 г. се променя на "Телекомуникационни системи", а през 2015 - "Интернет и мобилни комуникации".
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", катедра "Телекомуникации"
ул. "Студентска" №8, Русе, 7017, България
Вид на дейността или сферата на работа: Висше образование, телекомуникации
Образование и обучение
от -до: 2015 - 2017
Наименование на придобитата квалификация: Магистър по Информатика и информационни технологии в образованието
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Психология, Педагогика, Информационни технологии, Увод в програмирането, Дискретна математика, Операционни системи, Обектно ориентирано програмиране, Компютърна графика, Компютърни системи и Интернет, Методика по информатика и информационни технологии, Бази от данни и информационни системи, Хоспитиране, Програмиране за Интернет, Мултимедийни системи и технологии в обучението, Компютърни мрежи и комуникации, Структури от данни, Аудио-визуални и информационни технологии в обучението, Текуща педагогическа практика, Преддипломна педагогическа практика, Издателски системи, Програмиране в средата Comenius Logo, Сравнително образование, Дипломна работа на тема "Уеб-базирано обучение по Мехатроника", Държавен практически изпит
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация: висше образование, магистър
от -до: 2013 - 2015
Наименование на придобитата квалификация: магистър по Индустриален мениджмънт
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Икономика на предприятието; Финанси и инвестиции; Търговско и трудово право; Управленско счетоводство и контрол; Бизнес информационни технологии; Индустриален маркетинг; Мениджмънт на фирмата и човешките ресурси; Производствен мениджмънт; Управление на бизнес проекти; Логистика; Инвестиционен мениджмънт; Продуктова политика; Разработване на магистърска теза (дипломантски семинар); Дипломна работа на тема "Организация на доставките на електронни компоненти за комуникационни системи"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация: висше образование, магистър
от -до: 2013 - 2014
Наименование на придобитата квалификация: доктор по докторска програма Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Дисертационен труд на тема: "Моделиране и симулационно изследване на конволюционни кодери и декодери в условията на шум" с научни ръководители доц. д-р Цветомир Василев (РУ, ПНО, катедра ИИТ) и доц. д-р Галя Маринова (ТУ-София)
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация: доктор
от -до: 1993 - 1998
Наименование на придобитата квалификация: магистър по Комуникационна техника
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Линейна алгебра и аналитична геометрия, Математичен анализ 1, Физика 1, Програмиране 1, Учебна практика, Английски език, Електротехническо чертане, Програмиране 2, Математичен анализ 2, Физика 2, Електротехнически материали, Екологична и производствена безопасност, Психология на личността, Приложна математика, Теоретични основи на електротехниката 1, Техническа механика, Електронни и полупроводникови елементи, Теория на сигналите, Дискретни структури, Теоретични основи на електротехниката 2, Електрически измервания, Аналогова схемотехника, Синтез и анализ на логически схеми, Аритметични основи на цифровите схеми, Електромагнитни устройства, Въведение в теорията на автоматичното управление, Основи на микропроцесорната техника, Цифрова схемотехника, Автоматичен контрол и регулираща техника, Електрически машини и електрозадвижвания, Теоретични основи на комуникационната техника, Основи на оптоелектрониката, Радиотехническа електродинамика и разпространение на електромагнитните вълни, Токозахранващи устройства в комуникационната техника, Основи на нискочестотната техника, Конструиране и надеждност на комуникационната апаратура, Измерване в комуникационната техника, Кабелни и оптични съобщителни линии, Радиокомуникационна техника, Компютърни системи, комуникации и мрежи, Основи на икономическата теория, Уплътнителни системи, Основи на телевизията, Комутационна техника, Антени и преносни линии, Цифрова обработка на сигнали, Основи на мениджмънта, Учебно-производствена практика, Телевизионна техника, Комуникационни терминали, Цифрови и микропроцесорни устройства в комуникационната техника, Телеграфна техника и пренасяне на данни, Запис и възпроизвеждане на електрически сигнали, Свръхвисокочестотна техника в комуникациите, Преддипломна практика, Теория на електронните схеми, Електронни цифрови устройства и системи – част 1, Дипломна работа на тема "Автоматичен телефонен номеронабирател"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация: висше образование, магистър
от -до: 1987 - 1993
Наименование на придобитата квалификация: Средно образование, профил Математика със засилено изучаване на английски език
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Български език и литература, Математика, Руски език, Английски език, Информатика, История, Философия, Физика, Химия, Биология, География, Психология, Астрономия
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Математическа гимназия "Баба Тонка", гр. Русе
Ниво по националната класификация: средно образование
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
английски
испански
италиански
немски
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
Участие в национални и международни проекти * 10.1998 – 10.1999 – Международен проект EU INCO Copernicus 96/0231 "Интелигентни ръководства за машиностроителни изделия"; към катедра "Авангардни информационни технологии" на РУ "Ангел Кънчев"
* 2006 – Анализ и моделиране на цифрови радиоканали – ФНИ, РУ "Ангел Кънчев"
* 2007 – Теория, алгоритми и приложения на цифровата обработка на сигнали в комуникациите – ФНИ, РУ "Ангел Кънчев"
* 2008 - Теоретично изследване и симулационно моделиране на конволюционните кодери, прилагани в комуникационните системи – ФНИ, РУ "Ангел Кънчев"
* 2009 – Разработване на устройства за цифрова обработка на сигнали с VHDL върху платформа Xilinx – ФНИ, РУ "Ангел Кънчев"
* 07.2011 – 01.2013, Проект по Програма "Транс-гранично сътрудничество" – "Интегрирана система за динамичен мониторинг и предупреждение за технологични рискове по Румъно-Българската трансгранична област – REACT" – MIS ETC 144, реф. №2(3i)-2.2-10
* 12.2014 – 06.2015 – Национален проект "Модификатори за намаляване на триенето и износването на индустриално оборудване" по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013г.
Специализации и обучение в чужбина 2005, Германия, катедра "Съобщителна техника" (Nachrichten Übertragung), Технически университет в Берлин, специализация - обучение (по SOCRATES-ERASMUS), с продължителност шест месеца (февруари 2005 - юли 2005)
Повишаване на квалификацията Специализирани курсове от груповия учебен план за подготовка на докторанти по научните специалности от областта 02.00.00. Технически науки:
* "Законова база и структура на дисертационния труд"; 2004г.
* "Средства за автоматизация на научното изследване"; 2004г.
* "Английски език" – 100 часа; 2004г.
* "Защита на интелектуалната собственост"; 2004г.
* "Методология на научните изследвания"; 2006г.
* "Теория на експеримента"; 2008г.
* "Иновационни образователни технологии"; 2010г.
* Участие в обучителен семинар за работа с платформата ISI Web of Knowledge на Thomson Reuters, 2012г.
Научно ръководство на студенти Успешно защитили дипломанти за периода 2000 – 2016 – 31 бр. (21 бакалаври и 10 магистри)

Участие в Студентска научна сесия с публикации – 14 бр.
* Класиране на второ място – 1 доклад (2007г.);
* Класиране на второ място - 1 доклад (2009г.);
* Класиране на първо място – 2 доклада (2011г.);
* Класиране на второ място – 1 доклад (2012г.);
* Класиране на трето място – 1 доклад (2012г.).
Награди ГРАМОТА И КРИСТАЛЕН ПРИЗ "THE BEST PAPER" В КОНФЕРЕНЦИЯТА COMPSYSTECH’08 ЗА ДОКЛАДА:
Manoilov, P., A. Borodzhieva. An Algorithm for Studying Mental Tasks’ Power Spectra Along the Time. International Conference on Computer Systems and Technologies – CompSysTech’08, Gabrovo, 12 – 13 June 2008, pp. IIIB.12-1 – IIIB.12-8.

ГРАМОТА за първенец на Випуск 2015 сред абсолвентите от хуманитарните специалности и първенец на специалността "Индустриален мениджмънт" за постигнат успех от следването Отличен 6.00 и от дипломирането Отличен 6.00

Трета награда за учебното помагало "Комуникационни вериги. Протоколна тетрадка за практически упражнение"

ГРАМОТА И КРИСТАЛЕН ПРИЗ "THE BEST PAPER" В КОНФЕРЕНЦИЯТА COMPSYSTECH’17 ЗА ДОКЛАДА:
Borodzhieva, A. MATLAB-Based Software Tool for
Implementation of Bifid Ciphers. International Conference on Computer Systems and Technologies – CompSysTech’17, Ruse, 23-24 June 2017, published in ACM ICPS Vol.767.

ГРАМОТА за първенец на Випуск 2017 сред абсолвентите от хуманитарните специалности и първенец на специалността "Информатика и информационни технологии в образованието" за постигнат успех от следването Отличен 6.00 и от дипломирането Отличен 6.00
Сертификати Испански език - ниво А1, Sharpender, онлайн езикови курсове, 12.09.2017г.

Немски език - разговорен, Sharpender, онлайн езикови курсове, 12.09.2017г.

Италиански език - онлайн езиков курс, Speaking Friends, 2017г.

HTML5 & CSS3 - онлайн курс, Bulitfactory, 2017г.

JavaScript - онлайн курс, Bulitfactory, 2017г.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.