РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Антон
Фамилия: Недялков
Адрес:
Русе
Телефон:
082 888 520
Email: anedyalkov@uni-ruse.bg
Националност:
Дата на раждане:
Пол:
Трудов стаж
от -до: 1997 - сега
Заемана длъжност или позиция: асистент, старши асистент, главен асистент, доцент
Основни дейности и отговорности:
преподавател
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: Операционен мениджмънт, Производствен мениджмънт, Организация на административното обслужване, Управленски информационни системи, Информационни технологии в управлението, Информационен мениджмънт, Електронен бизнес.
Образование и обучение
от -до: 2010 - сега
Наименование на придобитата квалификация: доктор по научна специалност 05.02.21 "Организация и управление на производството"
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Дисертация на тема "Изследване и усъвършенстване на информационната система за операционен мениджмънт в малки и средни предприятия"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "Ангел Кънчев", ТУ-София, СНС по ТММРМ при ВАК
Ниво по националната класификация: образователна и научна степен
от -до: 1990 - 1995
Наименование на придобитата квалификация: машинен инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Комплексна механизация и поточни линии в селското стопанство
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВТУ "Ангел Кънчев" Русе
Ниво по националната класификация: магистър
от -до: 1985 - 1990
Наименование на придобитата квалификация: учител по английски език
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Английска езикова гимназия "Гео Милев" Русе
Ниво по националната класификация: средно образование
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
Отличен Отличен Отличен Отличен
Руски
Отличен Отличен Отличен Мн. добър
Украински
Добър Мн. добър Слаб Слаб
Социални умения и компетенции: Работа в екипи, включително международни; отлични комуникационни умения; лесна адаптация в международна среда, благодарение на опит, придобит в чужбина.
Организационни умения и компетенции: Организационни и координационни умения, придобити в работа по научни проекти, научни списания и конференции.
Технически умения и компетенции: Презентационни умения, придобити на научни конференции.
Компютърни умения и компетенции: Свободно владеене на всички продукти от MS Office, софтуер за обработка на статистическа информация (Statistica), програми за разпознаване на символи (OCR), системи за компютърно проектиране (CAD), софтуер за мисловно картиране (Mind Manager).
Артистични умения и компетенции: Редене на пъзели.
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
Работа по проекти А. Научноизследователски проекти
• 2018 -
Проект по ФНИ 2018-ФБМ-01 „Приложни изследвания на инструментариума на ко-мениджмънта за постигане на устойчиво развитие“ (рък. доц. д-р С. Рускова) / участник в проекта;
• 2018 -
Проект по ФНИ 2018-РУ-04 „Изследване на възможностите за проследяване на професионалната реализация на завършилите студенти на Русенски университет“ (рък. проф. д-р И. Евстатиев) / участник в проекта;
• 2017 -
Проект по ФНИ 2017-ФБМ-01 „Изследване и интегриране на системата за управление в публични организации“ / ръководител на проекта;
• 2016 -
Проект по ФНИ 2016-ФБМ-01 „Управленски решения за адаптиране на българската икономика към динамичната международна среда“ (рък. доц. д-р П. Витлиемов) / участник в проекта и съавтор в колективната монография „Приложение на интегрирани информационни системи за управление на процесите в организациите”;
• 2016 -
Проект по ФНИ 2016-РУ-01 „Разработване на концепция за Иновативно младежко ЕКСПО”
(рък. д-р И. Костадинова) / участник в проекта;
• 2015 -
Проект по ФНИ 2015-ФБМ-01 „Изследване на индикатори, фактори и политики за стопанско и технологично развитие“ (рък. доц. д-р М. Кирова) / участник в проекта;
• 2014 -
Проект по ФНИ 2014-ФБМ-01 „Изследване на фактори за локална декомпозиция в икономиката на България в съвременните условия“ (рък. доц. д.н. Д. Минчев) / участник в проекта;
• 2013 -
Проект по ФНИ 2013-РУ-05 „Създаване на студентска учебно-изследователска лаборатория по управление на производството към Факултет "Бизнес и мениджмънт” (рък. д-р П. Витилемов) / участник в проекта;
• 2013 -
Проект по ФНИ 2013-ФБМ-01 „Изследване параметрите на интелигентния растеж и триъгълника на знанието” (рък. проф. д-р Д. Антонова) / участник в проекта;
• 2012 –
Проект по ФНИ 2012-ФБМ-01 „Изграждане на научно-изследователска лаборатория по мениджмънт на бизнес процеси” (рък. проф. д-р Д. Антонова) / участник в проекта и автор на раздел „Емпиричен поглед върху релацията „качество на услугите - удовлетвореност на потребителите“;
• 2011 –
Проект по ФНИ 2011-ФБМ-02 „Изследване на иновационни алтернативи за бизнес оцеляване и развитие“ (рък. доц. д-р М. Кирова) / участник в проекта и автор на раздел „Качеството - база за разработване на интегрирана стратегия в сектора на услугите“
• 2010 -
Проект по ФНИ 2010-ФБМ-01 „Изследване цикличността на иновациите в икономическите системи” (рък. доц. д-р инж. А. Петков) / участник в проекта и автор на раздел „Подобряване на обслужването на потребителите чрез иновации”;
• 2009 -
Проект по ФНИ 2009-РУ-10 „Създаване и реализиране на концепция за издаване на виртуални научни списания” (рък. доц. д-р Д. Антонова) / участник в уеб дизайна на списание „Предприемачество и иновации”;
• 2009 -
Проект по ФНИ 2009-ФБМ-05 „Разработване на структура на база от данни за управление на кадровия и научен потенциал във факултет” (рък. доц. д-р А. Петков) / участник в проекта;
• 2009 -
Проект по ФНИ 2009-ФБМ-04 „Изследване на възможностите за развитие на селските райони (управление чрез подхода „ЛИДЕР”)” (рък. доц. д.т.н. Н. Найденов) / участник в проекта и автор на „Методика за обработка на информация от анкетни проучвания при използване на Ликертова скала";
• 2007 –
Проект по ФНИ 2007-ФБМ-03 „Мениджмънт на услугите” (рък. доц. д-р Н. Найденов) / основен участник в проекта и автор на раздел „Изследване на информационни системи във фирми за производствени услуги”;
• 2002 -
Проект по ФНИ 2002-ФБМ-01 „Изследване на логистичната инфраструктура в Русенска област като предпоставка за модерно производство” (рък. доц. д-р Н. Найденов) / участник в проекта;
• 2001 –
Проект по ФНИ 2001-ФБМ-04 „Изследване на финансовото и информационно осигуряване на агрофирми за технически услуги” (рък. доц. д-р Н. Найденов) / основен участник в проекта и автор на раздел „Изследване на информационното осигуряване във фирмите за технически услуги”;
• 2000 –
Проект по Национален ФНИ ОХН 706/97 „Изследване на бизнес стратегии на малки приватизирани фирми за технически услуги в земеделието”, Национален фонд „Научни изследвания“ (рък. доц. д-р Н. Найденов), участник в проекта и автор на раздел „Примери за оптимизация за бизнес дейностите в агрофирмите”.

Б. Внедрителски проекти и договори
• 2012 –
НТС по машиностроене - София, НИС при РУ: „Проучване и прилагане на опита на Съюза на инженерите и механиците в Полша (SIMP) за професионална регистрация на машинните инженери и включването им в система за услуги за МСП и създаване на транснационална платформа”, Дейност 7 - „Изследване на необходимостта от инженерно-технически услуги за МСП в България и идентифициране на конкретните видове”;
• 2012 – 2014
Проект 286975-FP7-REGIONS-2011-1 по Седма рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности „Towards an Intermodal Transport Network through innovative research-driven clusters in Regions of organized competitive knowledge (InTraRegio);
• 2007 –
Проект по PHARE BG 0007-04-01-031 „Improving the Capacity of Cross Border Cooperation between Districts of Rousse (BG) and Giurgriu (RO)” / Експерт и координатор на работна група „Развитие на селските райони“;
• 2002 –
Проект по PHARE BG 9810-01-01-0005 „Регионален план за развитие на Североизточен централен планов район” / Експерт и координатор на работната група “Развитие на земеделието и селските райони”.

В. Образователни проекти
• 2016-2018 -
Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ - Фаза 1
• 2014-2014 -
Проект BG051PO001-4.3.04-0007 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в Русенския университет”
• 2014-2014 -
Проект BG051PO001-3.1.07-0050 „Съчетаване на учебните програми с изискванията на работодателите (СЪПОРТ)“
• 2014-2015 -
Проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“
• 2013-2016 -
Проект 544573-TEMPUS-1-2013-1-BG-TEMPUS-JPHES „MATcHES: Towards the Modernisation of Higher Education Institutions in Uzbekistan“
• 2007-2017 -
RESITA Network - Academic Entrepreneurship and Innovation Network of South-Eastern-European Universities (suported by DAAD)
• 2010-2012 -
STARTENT - „Fostering Business-University Partnerships for Entrepreneurship Education in Europe”, Enterprise and Industry Directorate-General, European Commission, Grant Programme ENT/CIP/09/E/N02S001 „Entrepreneurial culture of young people, and entrepreneurship education”
Придобита допълнителна квалификация • 2015 –
Certificate for successful completion of the European Entrepreneurship Colloquium 2015, 19-25 July, TU-Munich, Germany
• 2012 –
Certificate from International Workshop „Scientific Research” within the Academic Entrepreneurship and Innovation Network of South Eastern European Universities RESITA, Zenica, Bosnia and Nerzegovina, 08-11.11.2012.
• 2012 –
Certificate for practical training course on use the Thomson Reuters ISI Web of Knowledge platform and competence to use and prepare reference materials for Web of Knowledge resources, including Web of Science and EndNote Web.
• 2010 –
Свидетелство за чуждоезикова специализация N 6384 / 29.06.2010 г. курс по английски език равнище B2
• 2010 –
Сертификат за специализиран курс по английски език за усвояване на професионална терминология, НБУ : Център за чужди езици
• 2010 –
Удостоверение за участие в „Обучение на преподаватели от висшите училища за въвеждане на информационни и комуникационни технологии в учебния процес във висшите училища и работа в е-среда”
• 2009 –
Експерт „Business Plan Preparation” / Certificate from University of Belgrade, Technical University in Bor, Serbia, Zaejčar, 23-29.09.2009
• 2002 –
Експерт „Productivity Improvement of Companies” / Certificate from the Association of Overseas Technical Scholarship (AOTS) – Japan: Training Course in Sofia (14.12-25.10.2002), V. Turnovo (09.12-13.12.2002) by Japan Productivity Center for Socio-Economic Development in association with Bulgarian Productivity and Production Center
Постижения • 2018 –
ГРАМОТА за високи научни постижения в областта на операционния мениджмънт от Съюза на учените - Русе (01.11.2018)
• 2017 –
Грамота ПЪРВА НАГРАДА от изложбата за най-информативен и атрактивен постер (Заповед No398/26.02.2018 г. на Ректора на РУ) на Проект по ФНИ 2017-ФБМ-01 „Изследване и интегриране на системата за управление в публични организации“ с ръководител доц. д-р А. Недялков
• 2015 –
Грамота ВТОРА НАГРАДА от изложбата на печатни и електронни издания на преподаватели от Русенски университет (Заповед 2616/30.10.2015 г.) за пълен комплект учебник + CD + WEB сайт за разработката "Интегрирани системи за управление" с автори доц. д-р Александър Петков и доц. д-р Антон Недялков
• 2015 –
2014 "Gunovi" Prize of SocioBrains International Scientific Journal for the article Nedyalkov, A. (2014). Staffing Issues of Information Systems from the Viewpoint of Operations Management of Services, SocioBrains, 1 : 155-164. More information at http://sociobrains.com/bg/top/%22Gunovi%22+prize/voting-2014/
• 2014 –
Грамота ПЪРВА НАГРАДА от изложбата на печатни и електронни издания на преподаватели от Русенски университет (Заповед 2493/10.11.2014 г.) за пълен комплект учебник + CD + WEB сайт за разработката "Организация на административното обслужване" с автори доц. д-р Антон Недялков, доц. д-р Александър Петков и маг. Мирослава Бонева
• 2012 –
Грамота ТРЕТА НАГРАДА от изложбата на печатни и електронни издания на преподаватели от Русенски университет (Заповед 2623/09.11.2012 г.) за монография „Проблеми на качеството в операционния мениджмънт на услугите" с автор д-р А. Недялков
• 2012 –
Удостоверение от Съюза на специалистите по качество в България (ССКБ) за научно ръководство на най-добра магистърска теза в областта на качеството на тема „Методи за оценка на удовлетвореността на потребителите”, разработена от дипломант Л. Велева
• 2011 –
Удостоверение от Съюза на специалистите по качество в България (ССКБ) за научно ръководство на най-добра дипломна работа в областта на качеството на тема „Приложение на модела SERVQUAL при изследване на качеството на услугите”, разработена от дипломант Л. Велева
• 2011 –
ДИПЛОМА от Програмния комитет на Научната конференция на РУ&СУ'11 - КРИСТАЛЕН ПРИЗ „The best paper” за доклада „Качеството на услугите : Контент анализ на заглавията в българските периодични издания” с автор д-р А. Недялков
• 2011 –
Грамота ТРЕТА НАГРАДА от изложбата на печатни и електронни издания на преподаватели от Русенски университет (Заповед 2723/09.11.2011 г.) за дисертационен труд „Изследване и усъвършенстване на информационната система за операционен мениджмънт в малки и средни предприятия“ с автор д-р А. Недялков, научни ръководители: доц. д-р Й. Велчева, проф. д.т.н. Н. Найденов, рецензенти: проф. д.ик.н. А. Мирчев, доц. д-р О. Андреев
• 2009 –
Грамота за организирането и провеждането на International Summer Academy on Education in Entrepreneurship and Innovation, Ruse, INEA, 06.06.2009
• 2007 –
Certificate of Participation in the Green Week Scientific Conference enriching the conference through contribution "Strategic Information Management in Agriculture and Rural Areas", MACE, Berlin, 18.01.2007
• 2006 –
Грамота ПЪРВА НАГРАДА от изложбата на печатни и електронни издания на преподавателите от Русенския университет за учебника „Операционен мениджмънт“ в съавторство с доц. д-р Н. Найденов.
Участие в редколегии, научни журита, ръководство н • 2018 –
Участие в Научно жури със Заповед на Ректора на Русенски университет (№ 452/02.03.2018 г.) за присъждане на ОНС "Доктор" (изготвена рецензия на английски език);
• 2018 –
Участие в Научно жури със Заповед на Ректора на Русенски университет (№ 76/24.01.2018 г.) за присъждане на ОНС "Доктор" (изготвена рецензия);
• 2017 –
Участие в Научно жури със Заповед на Ректора на Технически университет - Варна (№ 256/26.05.2017 г.) за присъждане на ОНС "Доктор" (изготвена рецензия);
• 2017 -
Председател на секция "Състояние и тенденции на Е-управлението" на IX-та Международна научна конференция "Е-Управление и Е-Комуникации", Технически университет - София, Созопол, 13-15.06.2017;
• 2017 –
Участие в Научно жури със заповед на Ректора на Русенски университет (№ 3111/08.12.2016 г.) в конкурс за заемане на АД "Главен асистент"
• 2016 -
Председател на секция "Икономика и мениджмънт" на Научната конференция на Русенския университет & Съюза на учените - Русе
• 2016 –
Участие в Научно жури със Заповед на Ректора на Технически университет - Варна (№ 566/26.09.2016 г.) в конкурс за заемане на АД "Доцент" (изготвено становище)
• 2016 –
Участие в Научно жури със заповед на Ректора на Русенски университет (№ 1364/29.06.2016 г.) в конкурс за заемане на АД "Главен асистент"
• 2016 -
Председател на секция "Обучение по Е-управление" на VIII-ма Международна научна конференция "Е-Управление и Е-Комуникации", Технически университет - София, Созопол, 13-15.06.2016;
• 2015 –
Участие в Научно жури със заповед на Ректора на Русенски университет (№ 1364/29.06.2015 г.) за присъждане на ОНС "Доктор" (изготвена рецензия)
• 2015 –
Участие в Научно жури със Заповед на Ректора на Русенски университет (№ 711/24.03.2015 г.) в конкурс за заемане на АД "Доцент" (изготвено становище)
• 2015 -
Председател на секция "Е-управление в публичната и бизнес сфера" на VII-ма Международна научна конференция "Е-Управление", Технически университет - София, Созопол, 13-14.06.2015;
• 2014 -
Участие в Научно жури със заповед на Ректора на Технически университет - София (№ ОЖ-276 от 10.07.2014 г.) за присъждане на ОНС "Доктор" (изготвено становище)
(http://konkursi-as.tu-sofia.bg/doks/SF_SF/ns/212/ProtNJ.pdf);
• 2014 -
Научен секретар и член на Организационния комитет на Международната научна конференция "Мениджмънт на промяната", посветена на 20-годишнината на Факултет „Бизнес и мениджмънт“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“;
• 2013 -
Председател на секция "Икономика и мениджмънт" на Научната конференция на Русенския университет & Съюза на учените - Русе;
• 2012 -
Научен секретар на Научната конференция на Русенския университет & Съюза на учените - Русе;
• 2010 -
Научен секретар на Научната конференция на Русенския университет & Съюза на учените - Русе;
• 2010 - 2014
Координатор на редколегията на Journal of Entrepreneurship & Innovation.
Управленска, стопанска и обществена дейност Участие в колективни органи на управление
• 2016 - досега
Член на Комисията по етика към Академичния съвет на Русенски университет (Протокол 11/13.12.2016 от заседание на АС)
• 2016 - досега
Експерт към Постоянната комисия по стопански науки и управление към НАОА
• 2016 - досега
Член на Съвета за дистанционно обучение при Русенски университет (Решение на АС от 23.02.2016)
• 2016 - досега
Зам.-председател на Общото събрание на Факултет "Бизнес и мениджмънт"
• 2016 - досега
Председател на Факултетната комисия по подготовка на изборите във Факултет "Бизнес и мениджмънт"
• 2016 - досега
Член на Централната комисия по подготовка на изборите в Русенски университет
• 2016 -
Председател на Експертната комисия за номиниране на проекти по ФНИ към ФБМ
• 2011 - досега
Член на Факултетния съвет на Факултет "Бизнес и мениджмънт"
• 2011 - досега
Член на Управителния съвет на Съюза на учените – Русе
• 2011 - досега
Председател на секция „Икономика, мениджмънт и право" към Съюза на учените – Русе
• 2010 - досега
Член на Асоциацията на преподавателите по икономика и управление в индустрията
• 2000 - досега
Член на секция „Икономика и право" към Съюза на учените – Русе
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.