РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Александър
Фамилия: Петков
Адрес:
ул. Г. Пърличев, 5, Русе, 7015, България
Телефон:
Email: apetkov@uni-ruse.bg
Националност: българин
Дата на раждане: 28 май
Пол: мъжки
Трудов стаж
от -до: 2007 - сега
Заемана длъжност или позиция: доцент
Основни дейности и отговорности:
Приложение на изчислителната техника в икономиката
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет „Ангел Кънчев“, ул. Студентска 8, 7017 Русе
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавателска дейност по Управленски информационни системи, Информационни технологии в бизнеса, Е-бизнес, Интегрирани системи в управлението, Бизнес симулации и анализ.
- Изследователска дейност в областта на управлението и информационните технологии
от -до: 2015 - 2019
Заемана длъжност или позиция: декан
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Факултет Бизнес и мениджмънт, Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1996 - 2007
Заемана длъжност или позиция: главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност по Информационни системи и технологии в бизнеса, Мениджмънт в транспорта, Теория на управлението
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет „Ангел Кънчев“, ул. Студентска 8, 7017 Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1992 - 1996
Заемана длъжност или позиция: старши асистент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност по Механизация на земеделието
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет „Ангел Кънчев“, ул. Студентска 8, 7017 Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1989 - 1992
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност по Механизация на земеделието
Име и адрес на работодателя:
ВТУ „Ангел Кънчев“ Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1983 - 1986
Заемана длъжност или позиция: Инженер по експлоатацията
Основни дейности и отговорности:
Управление на експлоатационната дейност на техниката в земеделското стопанство
Име и адрес на работодателя:
АПК – Поморие, гр. Поморие
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 1986 - 1996
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Механизация и електрификация на селското стопанство
"Изследване на експлоатационни показатели на комбинирани машинно-тракторни агрегати"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВТУ “Ангел Кънчев” Русе
Ниво по националната класификация: НКР - ниво 8
от -до: 1977 - 1982
Наименование на придобитата квалификация: Машинен инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВТУ “Ангел Кънчев” Русе
Ниво по националната класификация: Образователно и квалификационно ниво 7
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
отлично отлично много добро добро
руски
много добро много добро добро добро
немски
основно основно основно основно
Социални умения и компетенции: Работа в международни екипи; отлични комуникационни умения – научни и приложни проекти през последните 5 години
Организационни умения и компетенции: Организиране и управление на екипи, административно управление, управление на проекти
Технически умения и компетенции: Windows, Office, Macromedia Dreamweaver, Correl Draw
Компютърни умения и компетенции: системно администриране
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: B категория
Допълнителна информация  
Работа по проекти Проект 2012-ФБМ-01, Управление на бизнес процесите, Ръководител: М. Кирова, Колектив: А.Петков, М. Бонева …, Русе 2012

Проект 2011-ФБМ-03, Изследване на хипотезата за адаптивното предприятие в условията на България, Ръководител Е. Трифонов, Колектив: А.Петков, Т. Тодоров, Л. Доганова, П.Пенчев, М. Ганчев, Русе, 2011


Проект 2010-ФБМ-01, Изследване цикличността на иновациите в икономическите системи, Ръководител: Ал. Петков, Колектив: Д. Антонова, Е. Папазов, М. Андреева, Е. Коцев, М. Кирова, Л. Михайлова, С. Рускова, Д. Павлов, А. Недялков, Н. Колев, Д. Йорданова, М. Пенчева, С. Кунев, Г. Игнатовска, М. Тодорова, В. Гединач, А. Ласонин, Русе, 2010

Проект СТАРТ „Студентска адаптация за реализация на трудовия пазар”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.3.03: „Училищни и студентски практики”. Ръководител проект А.Петков, Колектив" Е. Коцев, Н. Колев, А. Косулиев, Р. Собаджиева

Проект 2009-ФБМ-05, Разработване на структура на база от данни за управление на кадровия и научен потенциал във факултет, Ръководител: Ал. Петков, Колектив: доц. Д-р Емил Трифонов, доц. д-р Йорданка Велчева, гл.ас. Антон Недялков, Валентина Войноховска, Огнян Димитров, Гергана Игнатовска, 2009

Проект 06-ФБМ-04, Изследване на финансово-икономическия анализ в производствените предприятия и насоки за развитието му, Ръководител: Велчева Й., Ал. Петков, А. Любенова, И. Димитрова, Р. Димитрова. 2007

Проект 05 БМ–01, Изследване на системата за вътрешен финансов контрол и финансово управление в земеделските стопанства и агрофирмите. Ръководител: Велчева Й., А. Любенова, Ал. Петков, К. Тошве, Р. Димитрова. 2005

Проект БМ – 04/2004, Изследване на системите за оперативен финансово-икономически контрол в производствените предприятия и усъвършенстването им с помощта на контролинга. Ръководител: Велчева Й., К. Ал. П. Петков, К. Тошве, А. Харизанова, 2004

Проект БМ – 03/2003, Изследване на системите за контрол и разпределение на непреките разходи в промишлени предприятия, Отчет за работата по конкурсен проект БМ-03/2003, Русе 2003, Ръководител: Велчева Й., К. Ал. П. Петков, К. Тошве, А. Харизанова

Проект ФБМ – 03/2001, Изследване на финансовото и информационно осигуряване на агрофирми за технически услуги. Отчет за работата по конкурсен проект ФБМ-03/2001, Русе 2002, Ръководител: Найденов Н., А. Недялков, И. Димитрова, Ал. П. Петков

Проект ОХН 706/97, Изследване на бизнес стратегии на малки приватизирани фирми за технически услуги в земеделието, Научен отчет пред Национален фонд Научни изследвания, Русе, 1999г. Ръководител: Найденов Н., А. Недялков, Й. Велчева, И. Димитрова, Ал. П. Петков

Проект ТН-50/91, Изследване на техническото и информационното осигуряване на сервиза на земеделската техника в условията на частното и дребно кооперативно земеделие. Научен отчет на НИС при ВТУ “Ангел Кънчев” Русе 1993 г. Ръководител: Найденов Н., Ал. П. Петков, и др.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.