РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Асен
Фамилия: Асенов
Адрес:
ул. "Никола Вапцаров", № 15, гр. Русе, 7015, България
Телефон:
0888870035
Email: asasenov@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 16.09.1974
Пол: мъж
Трудов стаж
от -до: 2015 - сега
Заемана длъжност или позиция: Ръководител катедра Транспорт
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", гр. Русе, 7017, ул. "Студентска" 8
Вид на дейността или сферата на работа: Технология, организация и управление на транспорта и логистика
от -до: 2011 - сега
Заемана длъжност или позиция: доцент
Основни дейности и отговорности:
Провеждане на лекции и упражнения с обучаемите.
Подготвяне на публикации, учебни пособия, рецензии, отчети, становища.
Научно-изследователска работа.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", гр. Русе, 7017, ул. "Студентска" 8
Вид на дейността или сферата на работа: Технология, организация и управление на транспорта и логистика, специалност "Управление и организация на автомобилния транспорт"
от -до: 2011 - 2015
Заемана длъжност или позиция: Заместник председател на общото събрание на факултет Транспортен
Основни дейности и отговорности:
замества и подпомага Председателя на Общото събрание на факултет Транспортен; отговаря за правилното провеждане на Общото събрание на факултета през годините
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет, Студентска 8
Вид на дейността или сферата на работа: образование
от -до: 2006 - 2011
Заемана длъжност или позиция: Главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Провеждане на лекции и упражнения с обучаемите.
Подготвяне на публикации, учебни пособия, рецензии, отчети, становища.
Научно-изследователска работа.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", гр. Русе, 7017, ул. "Студентска" 8
Вид на дейността или сферата на работа: Технология, организация и управление на транспорта и логистика
от -до: 2004 - 2006
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
Провеждане на упражнения с обучаемите.
Подготвяне на публикации, учебни пособия, рецензии, отчети, становища.
Научно-изследователска работа.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", гр. Русе, 7017, ул. "Студентска" 8
Вид на дейността или сферата на работа: Технология, организация и управление на транспорта и логистика
от -до: 2000 - 2001
Заемана длъжност или позиция: изследовател
Основни дейности и отговорности:
Определяне на разходните норми на стационарни и мобилни машини, разработка и производство на разходомери за течни горива.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", гр. Русе, 7017, ул. "Студентска" 8
Вид на дейността или сферата на работа: Научно-изследователска работа по договори сключени към Научноизследователския сектор към Русенски университет
Образование и обучение
от -до: 2001 - 2005
Наименование на придобитата квалификация: Образователна и научна степен
Основни предмети/застъпени професионални умения:
специалност "Автомобили, трактори и кари"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация: професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация.
от -до: 1997 - 1997
Наименование на придобитата квалификация: Професионална подготовка по “Счетоводство”
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Стопанска Академия “Д. Ценов”, гр. Свищов
Ниво по националната класификация:
от -до: 1992 - 1997
Наименование на придобитата квалификация: Висше образование, машинен инженер в транспорта
Основни предмети/застъпени професионални умения:
специалност „Транспорта техника и технологии“, специализация „Технология и организация на автомобилния транспорт“
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет 'Ангел Кънчев
Ниво по националната класификация: професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация.
от -до: 1989 - 1992
Наименование на придобитата квалификация: средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
СОУ „Св.св. Кирил и Методий” гр. Две могили, обл. Русе
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
много добро много добро добро средно
английски
добро добро средно средно
Социални умения и компетенции: Бил съм отговорник на студенти от специалност ТУТ.
Участвам в кандидатстудентската кампания на Русенски университет.
Организационни умения и компетенции: Член на Факултетния съвет на Трансспортния факултет от 2015г.
Секретар на факултет Транспортен 2005 - 2007 г.
Отговорник за попълване на страницата на дистанционното обучение и администратор на електронната страница на катедра Транспорт http://www.transport.uni-ruse.bg.
Технически умения и компетенции: Работя с шлосерски инструменти и цифрови измерителни прибори.
Компютърни умения и компетенции: Работа с Word, Excel, Power Point, AutoCAD, Solidworks, електронна поща, интернет
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: категории В, С, Т, М
Допълнителна информация  
Образователни проекти 1. Проект BG051PO001/07/3.3-02/8, проект ''Механизми за осигуряване качествено израстване на научните кадри'', 2008-2010, 24 месеца, финансиран от Европейски социален фонд.
2. Проект BG051PO001-3.3.04/28, 2009-2011, 24 месеца, проект ''Подкрепа за развитие на научните кадри в областта на инженерните научни изследвания и иновациите”, 2009-2011, 24 месеца
3. Проект BG051PO001-3.1.08-0019 „Усъвършенстване на системата за управление в Русенския университет за осигуряване на прозрачност и ефективност“, 02.2013-12.2014, 23 месеца, финансиран по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд.
4. BG051PO001-3.1.09-0014 Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Русенския университет „А.Кънчев”. 04.2013-12.2014, 21 месеца, финансиран по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд.
5.Проект BG051PO001-4.3.04-0007 Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в Русенския университет”, 2013-2014, финансиран по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд.
6.Проект BG051PO001-3.3.06-0008 „Подпомагане израстването на научните кадри в инженерните науки и информационните технологии”. 06.2013-06.2015, финансиран по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд.
7.Проект BG051PO001-3.3.07-0002 "Студентски практики". 2013-2015, финансиран по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд.
8. Проект EDUCATE N 50387-IC-1-2007-1-ROERASMUS-EUCX-1 , Contract № 3 / 31.08.2012 “Education for Sustainable Development from the Perspective of Technologies and Materials for Environment protection” (Образование за устойчиво развитие от гледна точка на технологии и материали за опазване на околната среда), 2012-2014, финаисран по програма LLP Еразъм.
9. Проект BG05M2OP001-2.009-0011-С01 “Подкрепа за развитието на човешките ресурси в областта на научните изследвания и иновации в Русенски университет „А. Кънчев“ по процедура “Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени – фаза 1“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”, 06.2017-12.2019г.
10. Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза 1“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“2014-2020.2017-2018
Научноизследователски проекти • международни проекти:
1. EIE-07-119 GREEN POST, проект "Green Alternative Postal Vehicle GREEN POST” по IEE “Intelligent Energy - Europe”, 2008-2010, 30 месеца, финансиран по Интелигентна енергия за Европа.
2. SCS8-GA-2009-234106, B2B LOCO, „ Baltic to Balkan network for logistics competence”, 2009-2011, 24 месеца, финансиран по Седма рамкова програма.
3. SEE/D/ 0080/3.2/X, проект „Хармонизиране на навигацията във вътрешния воден транспорт чрез образование и информационни технологии“, 12.2012 - 11.2014, финансиран по програма Югоизточна Европа.
• национални проекти - 1:
национални проекти – 1 бр.:
1. ВУ-ТН-109/2005 г., проект „Изследване на експлоатационните свойства на земеделски и транспортни самоходни машини”, 2005 – 2008, 36 месеца, финансиран от Националния фонд „Научни изследвания”.
Фонд Научни изследвания на Русенски университет 1. Проект 2006 – АТФ – 03. Изследване възможността за приложение интелигентни системи в автомобилния транспорт.
2. Проект 2007 – ТФ-01. Разработване на оборудване за съвременна мобилна лаборатория за изследване на безопасността и ефективността на автомобилното движение.
3. Проект 2008 - ТФ - 01. Създаване и изпитване на система за събиране на информация за оценка на показателите на работа при оптимизация на товарните автомобилни превози в градски условия.
4. Проект 2009 - ТФ - 04. Изследване на възможностите за използване на електромобил в условията на пощенските услуги.
5. Проект 2010 - ТФ - 04. Създаване и изследване на мобилна система за видео регистрация на обекти, свързани с безопасността и ефективността на пътното движение.
6. Проект 2011 – ТФ-04. Създаване на измервателно-информационна система за изследване на дизелови горивни уредби с цел диагностирането им.
7. Проект 2012 – ТФ-04. Създаване на измервателна система за изследване на дизелови горивни уредби с електронно управление на горивоподаването.
8. Проект 2013 – ТФ-03. Изследване на безопасността на пътното движение и надеждността на транспортните средства.
9. Проект 2014 – ТФ - 3. Създаване на система за измерване на функционалните параметри на дизеловите двигатели при диагностирането им.
10. Проект 2015 – ТФ - 3. Разработване и изследване на комбинирано енергоосигуряване на моторни превозни средства при извършване на превозна дейност.
11. Проект 2016-ФТ-03 Изследване на симулатор за обучение на водачи за подобряване на безопасността на пътното движение
12. Проект 2017-ФT-04 ИИзследване на мултимодалните технологии за превоз на товари
13. Проект 2018-ФТ-02 Изследване качеството на обучение на кандидатите за водачи на МПС
Документи за защитена интелектуална собственост полезен модел - 1
Издадени учебни пособия и учебници в съавторство - 1
Книги в съавторство - 1
Статии в списания • национални - 3;
• международни - 10.
Доклади в сборници на конференции • национални - 51
• международни - 17
Брой известни цитирания от други автори 12
Регионални и национални награди награда Кристален приз “THE BEST PAPER”, 2010 г.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.