РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Ангел
Фамилия: Смрикаров
Адрес:
ул. "Студентска" 8, гр. Русе, 7017, България
Телефон:
082-888 743
Email: asmrikarov@ecs.uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 19.08.1949 г
Пол: мъжки
Трудов стаж
от -до: 1974 - 2017
Заемана длъжност или позиция: в момента - професор в катедра
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност в сферата на компютърните системи и технологии;
Развойна дейност в сферата на иновационните образователни технологии.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънев", ул. "Студентска" 8, гр. Русе, 7017, България
Вид на дейността или сферата на работа: Сфера на висшето образование
Образование и обучение
от -до: 1968 - 1974
Наименование на придобитата квалификация: Магистър-инженер по електронно-изчислителни машини
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност "Електронно-изчислителни машини”
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Киевски политехнически институт
Ниво по националната класификация:
от -до: 1964 - 1968
Наименование на придобитата квалификация: Радио-телевизионен техник
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност „Радио и телевизия”
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Техникум по електротехника - Русе
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
мн.добре мн.добре мн.добре мн.добре
немски
добре добре добре добре
английски
задоволително задоволително задоволително задоволително
Социални умения и компетенции: Като зам.-ректор на Русенския университет отговарях за връзката и работата със студентите.
Участвал съм заедно с други преподаватели, служител и студенти в организирането и провеждане на:
- състезания по електронни спортове;
- вечери на прозата;
- вечери на поезията;
- вечери на хумора;
- много купони :-)
Организационни умения и компетенции: Бил съм ръководител на младежко конструкторско бюро, институт по научно приборостроене, катедра по компютърни системи и технологии, зам.-декан по научното и кадрово развитие и зам.-ректор по научното и кадрово развитие. В момента съм ръководител на Център за иновационни образователни технологии.
Бил съм координатор на 4 европейски тематични мрежи, в последната от които участваха 67 университети и фирми от 35 европейски страни.
Бил съм координатор и на Националната програма за създаване на виртуално образователно пространство и на проектите, чрез които тя се реализира.
Научен секретар съм на Академичната общност по компютърни системи и информационни технологии, в която членуват всички компютърни катедри и компютърно ориентирани институти на БАН.
Технически умения и компетенции: Ползвам цифрови измерителни прибори. При необходимост мога да боравя с шлосерски и електричарски инструменти :-)
Компютърни умения и компетенции: Работя на компютър DELL от типа All in one с инсталирани последна версия на Windows и Microsoft Office, а също и на таблет и фаблет. Ползвам Pegasus Mail и Skype. Занимавам се основно с едночипови микрокомпютри.
Артистични умения и компетенции: За ужас на пишеща гилдия пиша и издавам нещо като стихове, посветени на близки и приятели :-(
Събирам и издавам сборници с анекдоти :-)
Свидетелство за управление на МПС: Притежавам свидетелство за управление на МПС от 1972 г. Настоящото ми свидетелство е издадено от МВР Русе и е за категории А, В и М.
Допълнителна информация  
Образователни проекти • по национални програми - 10;
• по международни програми - 14.
Научноизследователски проекти • по фонд НИ на университета - 17;
• по Националния фонд за НИ - 5;
• по други национални програми - 12;
• по международни програми - 2.
Стопански договори 127
Броят на изпълнените договори е логично да бъде по-голям от този на публикациите (за инженерните специалности), защото реализацията винаги трябва да предхожда публикацията.
Документи за защитена интелектуална собственост • авторски свидетелства за изобретения - 17
• свидетелства за интелектуална собственост - 9
Издадени учебни пособия и учебници • на хартиен носител и CD - 13;
• във виртуални библиотеки - 3.
Издадени книги • на хартиен носител и CD - 5;
• във виртуални библиотеки - 1.
Монографии 2
Студии 2
Статии в списания • национални - 58;
• международни - 5.
Доклади в сборници на конференции • национални - 57;
• международни - 35.
Популярни статии и доклади 23
Участия в научни семинари • национални - 15;
• международни - 13.
Брой известни цитирания от други автори 626 - за по-актуална информация виж тук: https://scholar.google.bg/citations?user=3jFsPDAAAAAJ&hl=bg
или тук:
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=34880694700
Брой успешно защитили докторанти 15 + 1(консултант)
- проф. д-р Цветомир Василев - ръководител на Център за дистанционно обучение;
- доц. д-р Цветозар Георгиев - ръководител на катедра "Компютърни системи и технологии";
- доц. д-р Нина Бенчева - ръководител на катедра "Телекомуникации";
- доц. д-р Анелия Иванова - автор и администратор на сайта за развитие на академичния състав;
- доц. д-р Галина Иванова - автор и администратор на сайта на Българския виртуален университет; ръководител на Центъра за докторанти;
- доц. д-р Владимир Матеев;
- доц. д-р Ваня Стойкова - научен секретар на факултет "Техника и технологии" на Тракийския университет;
- доц. д-р Гамал Абдулазиз Саид Мохаммед;
- гл.ас. д-р Йордан Калмуков - автор и администратор на сайтовете на научните конференции CompSysTech, e-Learning и РУ&СУ; съавтор на доц. д-р Ирена Вълова и администратор на информационната система "Публикации";
- гл.ас. д-р Елица Арсова - автор и администратор на информационната система "Докторанти";
- гл.ас. д-р Орлин Томов;
- гл.ас. д-р Емилия Големанова;
- гл.ас. д-р Цанко Големанов;
- гл.ас. д-р Катерина Габровска;
- д-р Цветан Христов - автор на двете платформи за електронно обучение на университета;

- дипломант Михаил Илиев, проф. дн - зам.-ректор; декан на ф-т ЕЕА;
- дипломант Мирослав Михайлов, доц. д-р - директор на ЦИКО;
- дипломант Николай Пантелеев, доц. д-р - директор на дирекция към Института по метрология.
Регионални и национални награди Награда на Съюза на учените-Русе за 2003 г.;
Награда "РУСЕ" за научно-технически принос в региона за 1996 г. – индивидуална;
Награда "РУСЕ" за научно-технически принос в региона за 2005 г. – колективна;
Златна значка на ТУ-Варна;
Почетен плакет на университета в Шумен;
Почетен знак на Националния военен университет-В.Търново;
Почетен знак на ТУ-Габрово;
7 златни значки от Национални прегледи на ТНТМ;
Златна значка на Федерацията на НТС;
Почетна значка на Института за изобретения и рационализации;
Плакет на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения – колективна;
Награда на МОМН „Питагор” - колективна;
Грамота "Будител" на ф-т ЕЕА;
Грамота "Почетен професор" на ф-т МИ на ВТУ.
Международни награди Плакет на института „Чарлз Бебидж”-Белгия;
Медал „Волфганг фон Кемпелен” от научния съвет на Словашкия технологичен университет;
Награда на IBM - колективна;
Плакети „Партньор на Европа” от Изпълнителната агенция по образование и култура към Европейската комисия - колективни.
Няколко мисли, върху които се гради моето кредо Всеки човек е ангел, но само с едно крило.
Хората ще полетят, само ако се прегърнат.
Диоген

Ако съм успял, то е само защото съм стъпвал
върху раменете на гиганти.
Исак Нютон

Когато човек усети вятъра на промените,
трябва да строи не заслон, а вятърни мелници.
Стивън Кинг

Намери си работа, която да ти харесва,
и няма да усещаш как минава времето.
Конфуций

Ако ти направиш добро - забрави го!
Ако ти направят добро - запомни го!
Народна мъдрост

Не бой се от обиди,
не искай слава ти!
Хвалбите, клеветите приемай равнодушно
и не спори с глупците!
Пушкин

За съжаление, понякога забравям някоя от тези мъдрости :-)
Хора, които могат да ви кажат нещо за мен Нали не очаквате, да ви дам списък на хора, които биха казали нещо лошо за мен? А всичко хубаво е написано по-горе. Затова оставям това поле празно :-)
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.