РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Борис
Фамилия: Борисов
Адрес:
ул.Муткурова № 95 А,вх.1,гр. Русе-7012,РБългария,
Телефон:
082/888325
Email: bborisov@uni-ruse.bg
Националност: Българска
Дата на раждане: 15.07.1951
Пол: М
Трудов стаж
от -до: 1986 - 2011
Заемана длъжност или позиция: гл.ас.; доцент; професор; р-л катедра; председател на Съюза на учените-Русе
Основни дейности и отговорности:
Преподавател, зам.р-л и р-л на катедра "Земеделска техника";Член на ФС, на АС и на ОС на РУ.
Главен секретар, зам.председател и председател на Съюза на учените-Русе;
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Русе-7008, ул. Студентска 8, АИФ, катедра "Земеделска техника"
Вид на дейността или сферата на работа: Научно-преподавателска в областта на земеделската техника и механизацията на процесите в растениевъдството и животновъдството;
Проектиране, разработване и създаване на нови работни органи и машини за земеделието;
Преподаване на специализирани дисциплини на студентите от специалностите ЗТТ и АИ,от ОКС "бакалавър" и "магистър". Научно ръководство на докторанти.
от -до: 1986 - 2011
Заемана длъжност или позиция: гл.ас.; доцент; професор; р-л катедра; председател на Съюза на учените-Русе
Основни дейности и отговорности:
Преподавател, зам.р-л и р-л на катедра "Земеделска техника";Член на ФС, на АС и на ОС на РУ.
Главен секретар, зам.председател и председател на Съюза на учените-Русе;
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Русе-7008, ул. Студентска 8, АИФ, катедра "Земеделска техника"
Вид на дейността или сферата на работа: Научно-преподавателска в областта на земеделската техника и механизацията на процесите в растениевъдството и животновъдството;
Проектиране, разработване и създаване на нови работни органи и машини за земеделието;
Преподаване на специализирани дисциплини на студентите от специалностите ЗТТ и АИ,от ОКС "бакалавър" и "магистър". Научно ръководство на 15 докторанти, 10 от които са успешно защитили.
от -до: 1981 - 1986
Заемана длъжност или позиция: проектант, конструктор, н-к отдел
Основни дейности и отговорности:
Проектиране, договаряне и монтиране на машини и съоръжения.
Име и адрес на работодателя:
СКТМ-Русе, Дирекция "Изграждане", отдел "Машини"
Вид на дейността или сферата на работа: В сферата на машиностроенето.
от -до: 1977 - 1981
Заемана длъжност или позиция: гл.инж. в ТКЗС и в АПК
Основни дейности и отговорности:
Отговарящ за техниката в стопанствата.
Име и адрес на работодателя:
КС; ТКЗС; АПК - гр.Стражица; гр. Лясковец
Вид на дейността или сферата на работа: В структурата на АПК - отговорности по техниката
Образование и обучение
от -до: 2011 - 2014
Наименование на придобитата квалификация: хабилитация - професор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Земеделска техника и технологии; Механизация и електрификация в животновъдството.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ
Ниво по националната класификация: Академична длъжност - професор
от -до: 1991 - 1995
Наименование на придобитата квалификация: хабилитация - доцент
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Механизация и електрификация на селкото стопанство
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ
Ниво по националната класификация: доцент по 02.18.00 "Механизация и електрификация на селското стопанство"
от -до: 1977 - 1991
Наименование на придобитата квалификация: н.с. ; ктн, д-р
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Проектиране, разработване, изследване и изпитване на ССМ.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВТУ
Ниво по националната класификация: доктор по научната специалност 02.01.39 "Селскостопански и хидромелиоративни машини"
от -до: 1972 - 1977
Наименование на придобитата квалификация: висше образование; машинен инженер; селскостопанско машиностроене
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Технически, проектантски, машиностроителни, селскостопански.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВИММЕСС-Русе
Ниво по националната класификация: висше-магистратура
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Руски
много добре много добре много добре много добре
Английски
добре добре средно средно
Френски
средно средно средно средно
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
Социални умения и компетенции: Членство в СУБ;Участие в ръководните органи и Председател на СУ-Русе.
Член на ASABE- AMERICAN SOCIETY OF AGRICULTURAL AND BIOLOGICAL ENGINEERS, USA.
Организационни умения и компетенции: Участие и ръководство в над 30 проекти и договори по ФНИ,НФНИ,Леонардо,НИС и др.
Експерт в НАОА-Сф.; Технически експерт в ИА на БСА-Сф.
Технически умения и компетенции: Проектиране, разработване и внедряване на над 30 броя машини,съоръжения и технологии за фермерите и земеделието.
Притежаване на десетки патенти за изобретения и полезни модели в областта на земеделската техника.
Компютърни умения и компетенции: Основни комуникационни и мултимедийни умения - ел.поща, интернет, скайп, презентации, проектиране и конструиране с CAD - системи и др.
Свидетелство за управление на МПС: Категории "B"; Tkm M; Tвк; Tвк-З; Tвк-Г;
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.