РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Цветелина
Фамилия: Георгиева
Адрес:
ул. "Студентска" 8, гр. Русе, 7017, България
Телефон:
082/888 668
Email: cgeorgieva@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 13.11.1978г.
Пол: женски
Трудов стаж
от -до: 2012 - 2016
Заемана длъжност или позиция: доцент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2008 - 2012
Заемана длъжност или позиция: главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Отговорник на студенти от първи курс, спец. АИУТ;
Отговрник по учебната работа в кат. АИУТ
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "А. Кънчев"
Катедра "АИУТ"
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2002 - 2007
Наименование на придобитата квалификация: доктор по научната специалност 02.21.08
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски Университет „А. Кънчев”
Ниво по националната класификация:
от -до: 1999 - 2003
Наименование на придобитата квалификация: магистърска степен, специалност "Компютърни системи и технологии"
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специализация "Изкуствен интелект"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски Университет „А. Кънчев”
Ниво по националната класификация:
от -до: 1996 - 2001
Наименование на придобитата квалификация: магистърска степен, специалност
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност "Компютърни системи за контрол, диагностика и управление"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски Университет „А. Кънчев”
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски език
руски език
Социални умения и компетенции: Отговорник съм на студенти от специалност АИУТ.
Участвам в кандидатстудентската кампания на Русенски университет.
Организационни умения и компетенции: Участвам в организирането на мероприятия към катедра "АИУТ" и Факултет "ЕЕА".
Технически умения и компетенции: Работя в следните области:
- обработка на цифрови изображения и спектрални характеристики;
- индустриални мрежи в компютърните системи за управление.
Компютърни умения и компетенции: Използвам софтуерни продукти за обработка на информация като Microsoft Office, Corel Draw, Adobe Photoshop и др; софтуерни платформи за автоматизирано проектиране - Protel, ePlan и др., и специализиран софтуер за програмиране на промишлени контролери - Moeller, Siemens и Beckhoff.
Артистични умения и компетенции: Умея да танцувам.
Свидетелство за управление на МПС: Притежавам свидетелство за управление на МПС, категория В.
Допълнителна информация  
Участие в образователни проекти - по национални програми - 1
- по международни програми - 1
Участие в научноизследователски проекти - по фонд НИ на университета - 6
- по Националния фонд за НИ - 1
- по международни програми - 1
Публикувани статии в списания - национални - 5
- международни - 8
Публикувани доклади в сборници на конференции - национални - 3
- международни - 16
Институционални отличия 1. Грамота, СПЕЦИАЛНА НАГРАДА за отлично представяне на изложбата на печатни и електронни издания на преподавателите от Русенския университет с дисертационен труд на тема: „Изследване диагностицирането на заболяването Фузариоза (Fusarium spp) по царевични семена чрез използване на цифрови изображения и спектрални характеристики”
2. Грамота за приноси в организирането и провеждането на програмната акредитация на професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика”.
Регионални и национални отличия 1. Грамота за присъдена първа награда за участие с доклад в Пета национална младежка научно – практическа сесия.
2. Грамота за присъдена втора награда за участие с доклад в Шеста национална младежка научно – практическа сесия.
3. Грамота за най – добре представил се млад автор към секция „Природоматематически науки”
4. Грамота от Юбилейна научна конференция с международно участие „Качество, иновации, мобилност – европейски измерения на науката в Тракийски университет” за най – добра научна разработка на млад учен.
5. Удостоверение за номинация в конкурса за научни постижения.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.