РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Цветелина
Фамилия: Цветанова
Адрес:
Телефон:
Email: cpetkova@uni-ruse.bg
Националност:
Дата на раждане:
Пол:
Трудов стаж
от -до: 1999 - сега
Заемана длъжност или позиция: старши учител
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
МГ "Баба Тонка"
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2014 - сега
Наименование на придобитата квалификация: редовен докторант
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "А. Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 2006 - 2006
Наименование на придобитата квалификация: ІV Професионално-квалификационна степен
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Департамент за повишаване квалификацията на учителите, Варна към ШУ
Ниво по националната класификация:
от -до: 2004 - 2004
Наименование на придобитата квалификация: V Професионално-квалификационна степен
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Департамент за повишаване квалификацията на учителите, Варна
Ниво по националната класификация:
от -до: 1994 - 1999
Наименование на придобитата квалификация: Българска филология, степен Магистър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски език
В2 В2 А2 А2
руски език
С1 С1 В2 В2
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
Организационни умения и компетенции Председател на Методическо обединение на учителите по български език и литература към СОУПНЕ „Фр. Шилер” до 2013;
Ръководител на клуб за гражданска активност „С болка по изчезващата родина”
Организатор на научни училищни конференции
Ръководител, организатор, сценарист и режисьор на ученически театър
Социални умения и компетенции Умения за работа по проекти
Поддържане на добри контакти с обществени фигури и институции чрез пряка работа с тях
Организиране на семинари и конференции
Компютърни и технически компетенции Работа с компютърна техника и с мултимедия
Microsoft Word, Excel, Power Point, интернет
Артистични умения и компетенци Работа с ученически театър по програма „Успех” на МОН 2011/2012, 2012/2013 и 2014/2015 година
Награди за научно ръководство Първият български учител с номинация за световната награда за вдъхновяващи учители Global Teacher Prize
Грамота от зам.-министъра на образованието за подготовка на инициативата "Чети с мен"
Участие като ръководител в конкурси:
Награда за научно ръководство и за учител наставник на фондация „Комунитас“ в конкрса „1000 стипендии“ за 2014 и за 2015 гадина с ученичка, спечелила Основна стипендия за български език и литература
Национален исторически конкурс „Фамилната история и превратностите на ХХ в” на фондация „Ценности” за 2006г. – награда за научно ръководство
Национален конкурс „1000 лв. от Пощенска банка – „Моят силен старт за България” – ученичка, спечелила голямата стипендия
Национален конкурс „ 1000 стипендии” – ученичка, спечелила поощрителна стипендия в раздел Български език и литература
Научни конференции Участие с доклади в:
Конференция „Родноезиково и чуждоезиково обучение – взаимодействие, проблеми, перспективи” 2010
Научна конференция „Седми Арнаудови четения” 2010 г.
Научна конференция на Русенски университет „А. Кънчев” Х. 2012г.
Международна научна конференция на Пловдивския университет П. Хилендарски”, посветена на 250г от написването на „История славянобългарска” ХІ. 2012
Конференция за обмен на добри практики по програма УСПЕХ на МОН, Слънчев ден, 2014 година
1. Цветанова-Цанева: Цветанова – Цанева, Ц. Понятието идентичност – обзорен преглед на основните становища – В: Научни трудове, Том 54, серия 5.2, с. 278 – 284, Русенски университет „А. Кънчев“, 2015 г.
2. Цветанова-Цанева: Цветанова – Цанева, Ц. Основни теории за национализма от съвременна гледна точка –В: Арнаудов сборник. Том 9. Русе: Лени-Ан, Русе, 2017, с. 175 – 181.
3.Цветанова-Цанева: Цветанова – Цанева, Ц. Теоретични постановки за ролята на езика при конструиране на идентичността – В:55-та годишна конференция на Русенския университет, Интелигентната специализация – иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация, Програма и резюмета. Майски научни четения, Русенски университет „А. Кънчев“, Русе, 28 – 29.10. 2016, с. 72
4. . Цветанова-Цанева: Цветанова – Цанева, Ц. Модел на изследване на лингвокултурологичните маркери на национална идентичност на млади българи, родени зад граница. В:- Мултикултурализъм и многоезичие. Сборник от Тринадесетите международни славистични четения, София, 21-23.04. Т. I Лингвистика. В.Т. Фабер, 2017, 198-210
5. Цветанова-Цанева: Цветанова – Цанева, Ц. Номинации на концепта „родина” в съзнанието на млади българи, родени зад граница. – В: Филологически форум ,Година 2016 – брой 2 ( 4 ) , СУ „Кл . Охридски“, с. 30
6. Цветанова-Цанева: Цветанова – Цанева, Методът на асоциативния експеримент при определяне на националната идентичност на българи, родени зад граница.- В: Сп. Съвременна лингвистика, бр.1, 2018г. стр. 80-89.
Допълнителни квалификации Член на Асоциацията на филолозите българисти в България от 2011г;
Участник в проект „Разработване на система за оценка на качеството на средното образование” / завършено обучение за оценители на тестови задачи със свободен отговор 2010г.
Участник в семинари на Българска асоциация по четене по програма „Развитие на критическото мислене чрез четене и писане” 2004/2005г.
Оценител на ДЗИ и НВО към МОН
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.