РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Диана
Фамилия: Железова-Миндизова
Адрес:
ул. "31 полк", № 31,
7500 гр. Силистра
Телефон:
0898585210
Email: dianazhelezova@abv.bg
Националност:
Дата на раждане:
Пол:
Трудов стаж
от -до: 2013 - сега
Заемана длъжност или позиция: АД "Доцент", научна специалност: Методика на обучението по английски език
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: Висше образование
от -до: 2016 - 2017
Заемана длъжност или позиция: Ръководител на Катедрата по филологически науки при Филиал Силистра на Русенски университет
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев" - Филиал Силистра
ул. Албена, № 1, ПК.103
7500 гр. Силистра
Вид на дейността или сферата на работа: висше образование
от -до: 1993 - 2013
Заемана длъжност или позиция: Асистент, старши асистент, главен асистент по Практически английски език и Методика на обучението по английски език; методик
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност -
Провеждам обучението по Методика на обучението по английски език, Лексикология на САЕ, Морфология на САЕ, Фонетика на САЕ, Синтаксис на САЕ - лекции и практически упражнение на студенти – бъдещи учители по английски език. Организирам, контролирам и оценявам текущата и стажантската практика на студентите от специалност Педагогика на обучението по български език и английски език,
Председател на Комисията за държавен изпит по английски език - бакалаври и следдипломна специализация по АЕ,
Председател на Комисията за държавен изпит по френски език,
Председател на Комисията за държавен изпит по румънски език;
Председател на Комисията за държавен практически изпит по английски език - бакалаври и следдипломна спициализация по АЕ;
Председател на Комисията за държавен практически изпит по френски език;
Председател на Комисията за държавен практически изпит по румънски език;
Председател на комисията за признаване на дисциплини и оценки от семестриални изпити за специалност „Педагогика на обучението по български език и чужд език“;
Член на комисията за държавен писмен изпит по Английски език за специалност НУПЧЕ;
Научно-изследователска дейност;
Административна дейност -
Член на Комисията по етика към АС;
Член на Съвета на Филиал Силистра,
Ръководител на Катедрата по Филологически науки, Координатор Мобилност и международно сътрудничество,
Координатор на задочното обучение по специалността Български език и чужд език(ОКС "Бакалавър" - второ висше образование);
Координатор на следдипломната специализация по английски език;
Ръководител на двустранни споразумения по програма ЕРАЗЪМ+;
Член на Съвета по Европейска интеграция и международно сътрудничество при РУ „Ангел Кънчев”;
Председател на клуб АЛУМНИ при Филиал - Силистра на РУ;
Член на УС на Центъра за продължаващо обучение при Филиал Силистра;
Председател на УМК за специалност "Педагогика на обучението по български език и чужд език";
Член на УМК към ЦПО при Филиал Силистра;
Председател на комисията за кандидатстудентски изпит по чужд език - английски и румънски;
Член на Експертна група за оценяване на професионално направление 1.3 "Педагогика на обучението по..." към НАОА;
ECTS координатор за Филиал Силистра;
Председател на Обществения съвет на ПГСУАУ "Атанас Буров", гр. Силистра;
Член на Управителния съвет на Българската асоциация по четене.
Име и адрес на работодателя:
ул. "Албена", № 1,п.к. 103
7500 гр. Силистра
Русенски университет "Ангел Кънчев" - Филиал Силистра
Вид на дейността или сферата на работа: Висше образование
от -до: 2016 - 0000
Заемана длъжност или позиция: Координатор
Основни дейности и отговорности:
координира и обезпечава всички дейности и проекти, свързани със студентската, преподавателската и непреподавателската мобилност и международното сътрудничество;
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев" - Филиал Силистра
ул. Албена, № 1, ПК.103
7500 гр. Силистра
Вид на дейността или сферата на работа: висше образование
Образование и обучение
от -до: 2012 - сега
Наименование на придобитата квалификация: ОНС “Доктор“
Основни предмети/застъпени професионални умения:
научна специалност: 05.07.01, Теория на възпитанието и дидактика, тема на докторантурата "Моделиране на умението за педагогическата рефлексия като детерминанта за устойчивото професионално развитие на учителя"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет “Ангел Кънчев“
Ниво по националната класификация:
от -до: 1987 - 1992
Наименование на придобитата квалификация: ОКС "Магистър"
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалист по английска филология и учител по английски език и литература
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
Ниво по националната класификация:
от -до: 1982 - 1987
Наименование на придобитата квалификация: средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Английска езикова гимназия "Гео Милев" - гр. Русе
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
C2 C2 C2 C2
Руски
C2 C2 C1 C1
Испански
А1 А1 А1 А1
Немски
В2 В2 В1 В1
Социални умения и компетенции: Умения за работа в национални и международни екипи, отлични комуникативни умения, експертни компетентности за медиатор и модератор.
Организационни умения и компетенции: Умения за работа в екип, организиране , планиране и провеждане на семинари – участие в програмата на фондация”Отворено общество” – „Развитие на критическото мислене чрез четене и писане”; учител, треньор и национален и международен сертификатор по програмата;
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: WORD, PowerPoint, EXCEL
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: да
Допълнителна информация  
Международни и национални програми, проекти и асоц май, 2019 г. - Член на ОБЛАСТНА КООРДИНАЦИОННА ГРУПА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ - СИЛИСТРА;
май, 2019 г. - Член на комисията за държавен писмен изпит по Английски език за специалност НУПЧЕ, заповед № 2402/20.11.2018 г. на Ректора на РУ;
май, 2019 г. - участие в музикално-информационното събитие "Дунав на поколенията", организирано от СНЦ "Паралел-Силистра" и Център за музика и изкуства „МЕГАТОН“, Силистра;
май, 2019 г. - Участие в пътуващ семинар на тема:
“Българската културна и историческа памет в Букурещ“, Букурещ;
април, 2019 г. - Организаране на 4-та Борса за добри педагогически практики;
април, 2019 г .- лектор по програма ЕРАЗЪМ+ в Държавен университет "Шота Руставели", Батуми, Грузия;
април, 2019 . - организиране на среща с Фатме Османова-Атанасова - ст. експерт по чужд език и роден език при РУО - Силистра;
април, 2019 г. - организиране на среща с ръководствата на трите лицея в Остров, Бъняса и Делени, Румъния с цел кандидатстудентска кампания;
март, 2019 г. - провеждане на обучение по Морфология и Синтаксис на студенти от магистърската програма Лингводидактика в прогимназиалния етап/английски език/, Филиал Видин на РУ;
март, 2019 г. - участие във Форум сесия за обсъждане на “Местна стратегия на рибарската общност Силистра, България – Кълъраш, Румъния” и съпътстващи събития, в град Тутракан на 22-23.03.2019 по проект „MEMOFISH - Memory and Future. Stories about the Danube Civilization/ МЕМОФИШ - Памет и бъдеще. Разкази за Дунавската цивилизация“, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014 – 2020 г
март, 2019 г. - провеждане на среща разговор с ученици от ПГСУАУ "Атанас Буров" и г-н Велизар Плугаров,управител на фирма БГ Контакт Силистра ООД, като част от инициативата "Искам като теб", Силистра;
март, 2019 г. - участие в Working group meeting in Ruse on Embedding INNOVENTER into existing VET programs on entrepreneurship, РУ, Русе;
февруари, 2019 г. - Участие в обучението по проект INNOVENTER на 20 ученика от ПЗГ и 30 ученика от ПГСУАУ, АРГИ център, Силистра;
ноември, 2018 г. - Участие като жури в Иновационен лагер в ПГСУАУ "Ат. Буров" по формата на Джуниър Ачийвмънт България в рамките на Световната седмица на предприемачеството - цели се предоставянето на познания за реалния свят на бизнеса и икономиката чрез влизането на представители на компаниите и институциите като доброволни бизнес консултанти в класната стая;
ноември, 2018 г. - Изнасяне на лекции по МОЧЕ, магистърска програма Лингводидактика в прогимназиалния етап (английски език) във Филиал Видин на РУ;.
ноември, 2018 г. - Представяне на проект INNOVENTER пред 26 ученика от ПЗГ и 30 ученика от ПГСУАУ и техните учители;
ноември, 2018 г. - Спечелена стипендия за участие в ТСА обучение на тема ‘Towards collaborative practice 2018, Hungary - Forum on social innovation and entrepreneurship’, in Budapest, Hungary (26 November -1 December 2018).
октомври, 2018 г. - Организиране на проучване по проект “The intergenerational family businesses as a stress management instrument for entrepreneurs (INTERGEN)” с 20 студенти от специалност ПОБЕАЕ от Филиал Силистра.
октомври, 2018 г. - Участие в информационно събитие тип "Граждански диалог" на тема „Бъдещето на Политиката на сближаване на ЕС“.
Специално участие в дебата на европейските депутати Андрей Новаков и Емил Радев.
октомври, 2018 г. - Участие в Националната научна конференция, която се реализира от Регионална библиотека „Партений Павлович” - Силистра под мотото „Европейски хоризонти: Библиотеките – между буквата и бинарния код”. Тя се провежда по повод годината на Европейското културно наследство и под егидата на г-н Емил Радев, евродепутат и „Посланик на библиотеките” в Европейския парламент.
октомври, 2018 г. - Организиране и провеждане на двудневен семинар (8 часа) на тема "Тестов тренинг на обучение по социално предприемачество" по проект INNOVENTER с 25 учители от ПГСУАУ "Атанас Буров" - Силистра;
октомври, 2018 г. - Участие в конференция "Стратегия на ЕС за Дунавския регион - настояще и бъдеще", организиран от ОИЦ - Русе;
септември, 2018 г. - Участие в international didactic training under INNOVENTER on how to use on-line tools, mobile application, methodological approach and psychological techniques when teaching Social Entrepreneurship Trainers ’Seminar on INNOVENTER elaborated learning content (D4.5.5), Никозия, Кипър;
юни, 2018 г. - Участие в СЪБИТИЕ ЗА СТАРТИРАНЕ НА УЕБ-БАЗИРАНАТА ПЛАТФОРМА MOWEUP по проект „Подобряване мобилността на работещи и безработни”,Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ– БЪЛГАРИЯ;
юни, 2018 г. - Участие в информационен семинар със съдържателният фокус върху цели за устойчиво развитие на ООН 3, 4, 5 и 16, а именно: здравеопазване; качествено и приобщаващо образование; равенство между половете и овластяване на жените; мир, сигурност, справедливи и демократични институции.Събитието се организира в рамките на проект „Граждански диалог за развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Генерална дирекция „Международно сътрудничество и развитие” на Европейската комисия в партньорство с МнВР и имат за цел да задълбочат познанието и разбирането на гражданското общество за българската и европейската политики за сътрудничество за развитие, ролята на ЕС в изпълнението на Програмата на Организацията на обединените нации за устойчиво развитие до 2030 г. и българското участие в този процес. Организатор - Българска платформа за международно развитие (БМПР);
юни, 2018 г. - Участие в семинар на издателство Eхpress Publishing на тема "Developing Verbal and Non-verbal Communication Skills" с гост лектор Kristy Kors, Бургас;
юни, 2018 г. - Участие в работна среща по проект MOWE UP - Mobility of Workers and Unemployed Upgrade по ТГС, Силистра;
юни, 2018 г. - Участие в информационен семинар по Еразъм+ проект „Language Against Dropout“,Шумен, Партньорски организации:
МД Елиас Канети (Русе) – водеща организация
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Institut für Deutsch als Fremdsprachenphilologie, (Германия)
Великотърновски Университет „Св. Св. Кирил и Методий” (България)
Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu” (Констанца, Румъния)
Амалипе – Център за междуетнически диалог и толерантност (Велико Търново, България)
ОУ „Ангел Кънчев”- Русе (България)
ОУ „Алеко Константинов” – Русе (България)
ДГ „Червената Шапчица” – Русе (България)
юни, 2018 г. - Участие в конкурс за длъжността "директор" на ПГСУАУ "Атанас Буров", гр. Силистра, съгласно заповед №РД-4-108/16.04.2018 г. на началника на РУО-Силистра;
май, 2018 г. - Участие в кръгла маса "Устойчиво опазване на природното и културното наследство в Дунавския регион" в контекста на конференцията "Устойчиво развитие на Дунавския регион" с участието на президентите на България, Австрия и Румъния;
май, 2018 г. - Участие в среща по темата „Съответствие и оценка на обучението по социално предприемачество с европейските системи в професионалното образование (ECVET/EQF/NQF)” с участие на учители, преподаватели, обучители по проекти и представители на МОН и неправителствения сектор.В рамките на 90 минути лекторите и участниците обсъждиха темата за социалното предприемачество и неговите проекции в различни страни – партньори в проекта – Гърция, Кипър, Македония, Албания, Белгия и др.;
май, 2018 г. - Участие в конференция по проект 16.4.2.013 "Повишени информираност и ресурси за развитие на заетост"по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г., организирана от СНЦ "Агенция за икономическо развитие и инвестиции - Силистра",
май, 2018 г. - Цитиране пълнотекстово на с. 158, в следната публикация:Doncheva J., E. Ivanova. CONTEMPORARY CHALLENGES AND EXPECTATIONS OF INCLUSIVE EDUCATION IN THE REPUBLIC OF BULGARIA. IN: VI International Scientific Conference ‘Contemporary Education – Condition, Challenges and Perspectives’, 'Goce Delchev' University - Shtip, Macedonia, Faculty of educational sciences, 2018, pp. 152-160, ISBN 978-608-244-525-0.
От следната твоя публикация:[16] Zhelezova D. Metagregatory competences of contemporary teacher, Ruse, 2013.
май, 2018 г. - Изнесено слово на тържественото изпращане на Випуск 2018 на ПГСУАУ "Атанас Буров", гр. Силистра;
март-май, 2018 г. - КСК със зрелостници от ПГСУАУ "Атанас Буров", гр. Силистра;
май, 2018 г. - Рецензент на учебното пособие ГРАМАТИКА НА СЪВРЕМЕННИЯ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
(фонетика и лексикология)с автор доц. д-р Цветелина Кирилова Харакчийска, издателство: Академично издателство „Русенски университет“Русе, 2018 година;
април, 2018 г . - Участие в информационно събитието e в рамките на проект „Иновативни професионални обучения по предприемачество-INNOVENTER”. Първи лектори бяха доц. Емил Коцев и доц. Людмил Павлов.Техни събеседници бяха представители на разнообразни организации (ПГСУАУ „Атанас Буров, Коалиция от НПО „ДЕЛТА”, СНЦ „Европейски компас”, Група „Младежка банка”, Група „Майките на Силистра”, Асоциация „Диабет”, Ротари клуб Силистра, земеделски производител, ОбС Силистра, „Контрол” ЕООД, РДТПО Силистра и др.
април, 2018 г . - Член на научно жури за присъждане на АД "доцент", съгласно заповед №РД-16-014/02.02.2018 г. на Ректора на ШУ "Епископ Константин Преславски" проф.д.и.н. Г.Колев;
март, 2018 г. - Участие в Общински форум "Овладяване на българския език в контекста на езиковата ситуация в община Силистра", организиран от ЦОИДУЕМ и Община Силистра,част от Годишния план по изпълнение на Стратегията за личностно развитие на децата и учениците в общината и по проект „Мога и успявам“, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства;
февруари, 2018 г. - Участие в организиран от СНЦ “Паралел-Силистра” информационен ден “Любовта в три измерения”, Художествена галерия, Силистра;
ноември, 2017 г. – Организиране на Инфо среща „Какво? Кога? Къде? Защо? – ЕРАЗЪМ +“/ Постави началото на едно вълнуващо приключение още сега!/, Филиал Силистра на РУ "Ангел Кънчев";
ноември, 2017 г. - Организиране на уъркшоп на тема „Стратегии за развитие на интеркултурна педагогическа чувствителност при преподаване на език“ . Мероприятието бе осъществено в рамките на научноизследователския проект № 2017 -ФСс-01 от фонд “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” към Русенския университет "Ангел Кънчев" на тема “ПРОУЧВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ МОДЕЛИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РEГИОН СИЛИСТРА-ОСТРОВ-БАНЕАСА-ДЕЛЕНИ” с ръководители на работния колектив: доц. д-р Диана Петрова Железова-Миндизова и доц. д-р Галина Русева Лечева. Участници в уъркшопа бяха учители от трите румънски лицеи-пратньори в проекта - лицей „ Крал Карол Първи“, Остров, Румъния; Общообразователен лицей, Банеаса, Румъния и Технологичен лицей „Николае Истрацою“, Делени; учители от ОУ "Отец Паисий", ПГСУАУ "Атанас Буров", ПМГ "Климент Охридски" и СУ "Н.Й.Вапцаров"; студенти и преподаватели във Филиала. Модератор на уъркшопа бе докт. Диана Бебенова. Директорът на Филиала, доц. Теменужка Богданова, приветства 32-та български и румънски участници, ръководителите и екипа на проекта за оригиналната идея, актуалната тематика и интерактивния формат на мероприятието.
Специален поздравителен адрес бе получен от евродепутата Емил Радев с пожелание за популяризиране резултатите на проекта както на национално, така и на европейско ниво;
ноември, 2017 г. - Участие в представянето на "Енциклопедия Силистренска област”, която съдържа 1060 страници богат фактологически материал, придружен от цветни и чернобели илюстрации. Тя е издадена и отпечатана от РИТТ, Силистра и е с тираж 300 броя. Енциклопедията съдържа: Резюме, Предговор, Упътване за ползване, По-важни съкращения, Основна част - енциклопедични статии по азбучен ред и 12 приложения; участое с енциклопедично представяне;
ноември, 2017 г. - Участие в семинар "Смислено внедряване на технологии", организиран от Центъра за творческо обучение - София, гр. Русе;
ноември, 2017 г. - Участие в онлайн семинар по Иновационни образователни технологии с лектори проф. д-р Ангел Смрикаров - Ръководител на Центъра по иновационни образователни технологии на Русенския университет и чл.-кор. дн Христо Белоев - Председател на Общото събрание на Русенския университет и Председател на Общински съвет;
Ноември, 2017 г . - Участие в конференцията „Образование, трудов пазар и бизнес", организирана съвместно от Русенския университет и Агенцията по заетостта. Във форума участва министърът на труда и социалната политика г-н Бисер Петков;участие в постерна изложба "Политики и добри практики за успешно решаване на проблемите с недостига на качествена работна сила - тенденции,предизвикателства и възможности";
Юни, 2017 г. - кандидастване за участие в Проект BG05M20P001-2.009-0011,Подкрепа за развитието на човешките ресурси в областта на научните изследвания и иновации в Русенски университет „А. Кънчев“ по процедура ''Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени – фаза 1''
Юни, 2017 г.- Оценител на съдържанието на 19 проекта на учебни комплекти по английски език по учебната програма за постигане на ниво B1.1 (A1-A2-B1.1) и А2 от ОЕЕР, определен със заповед № РД 09-2493/05.06.2017 г. на министъра на образованието и науката;
Май, 2017 г.- Участие в междууниверситетско обучение “Youth and Community Work in Scotland”, Glasgow, TCA training within ERASMUS+;
Май, 2017 г.- Посещение във Faculty of Education , Marie Sklodowska University of Lublin, Poland по програма ЕРАЗЪМ+ с цел обучение на ръководен състав;
Май, 2017 г - 2018 г. - Методик в проект “Career Paths to Youth Labor Mobility”, project code: 16.4.2.021, eMS code:ROBG - 156 по програма Interreg V-A Romania-Bulgaria Programme.;
Май, 2017 г . - Участие в дебати на тема: „10 години членство на България в Европейския съюз”- организирани от Областен информационен център – Силистра. Събитието е част от национална инициатива на Мрежата от Областни информационни центрове в България под надслов „ЗАЕДНО за Европа“
Май, 2017 - Посещение на лицея "Крал Карол Първи" в Остров по проект по ФНИ №17-ФСс-01 "Проучване на съвременни образователни модели в трансграничния регион Силистра - Остров - Банеаса - Делени";
Април, 2017 г. - Организиране и провеждане на три педагогически ателиета с учители от лицеите в Остров, Делени и Бъняса, студенти, базови учители, експерти;
Април,2017 г. - Организиране и провеждане на Трета борса за добри педагогически практики, гр. Силистра;
Април, 2017 г. - Участие в представителна изява – дебат на тема „На децата трябва/не трябва да се казва истината“, организирана от клуб „Дебати“ при ПГСУАУ „Ат. Буров“, гр. Силистра;
Април, 2017 г. - Участие в семинар,представящ образователната платформа Daskal.eu,която е комбинация от:виртуална учебна зала;модул за правене на учебно съдържание;система за мениджмънт на обучението, РУ "Ангел Кънчев";
Април,2017 г.- Участие в местния празник „Пролетната обредност от двете страни на Дунав“, една от дейностите по Проекта по ФНИ, свързана с моделите на интеркултурно образование, Банеаса, Румъния;
Март, 2017 г. - Участие в международен обучителен семинар със световно известния автор на Oxford University Press Бен Вец "I think therefore I learn?", Варна;
Март, 2017 г. - Организиране и участие в теренно проучване на образователни нормативни документи в Банеаса и Делени по проект на ФНИ №17-ФСс-01 "Проучване на съвременни образователни модели в трансграничния регион Силистра - Остров - Банеаса - Делени";
Март, 2017 г. - Участие във Втора работна среща на Ръководството на Филиал Силистра с директорите на Общообразователния лицей, гр. Банеаса и Технологичния лицей „Николае Истрацою“, гр. Делени, Румъния;
Март, 2017 г. - Организиране на работно посещение на две преподавателки от Russian-Armenisn University, Erevan, Armenia;
Март, 2017 г . Организиране на Инфо среща "6-те плюса на програма "Еразъм+", Филиал Силистра,;
Март, 2017 г. - Участие в дванадесетото по ред русенско издание на най-големия форум за студентски стаж и кариера в страната - „Национални дни на кариерата – Добра Кариера, Добър Живот" 2017;
Март, 2017 г. - Избрана за член на Управителния съвет на Българската асоциация по четене;
Февруари, 2017 г. - Участие в Webinar ID: 649-433-643 "Първи стъпки в Scopus (Scopus webinar Bulgaria)"
Декември, 2016 г. - Избрана за Председател на Обществения съвет при ПГСУАУ "Ат. Буров", гр. Силистра;
Декември, 2016 г. - Участие в студентския семинар "Забранени автори и книги", организиран от доц. д-р Р. Лебедова по проект от ФНИ;
Декември, 2016 г. - Участие в информационно събитие на тема „Българското Председателство на Съвета на Европейския съюз“, организирано от Областен информационен център – Силистра;
Ноември, 2016 г. - Избрана за почетен председател на клуб "Дебати" при ПГСУАУ "Атанас Буров";
Ноември, 2016 г . - Участие в международния формат TEDx във Варна - ideas worth spreading,с участие на 18 български и международни лектори;
Ноември, 2016 г. - Сключване на дълосрочно сътрудничество между КФН и Littera et Lingua,електронно списание на Факултета по славянски филологии на Софийския университет, http://slav.uni-sofia.bg/naum/librislavici;
Ноември, 2016 г. - Инициирани и сключени четири договора за международно сътрудничество с лицеи в Остров, Банеаса и Делен и Историческия музей "Долен Дунав" в Кълъраш, Румъния;
Ноември, 2016 г. - Получен Сертификат за отлични дигитални умения "Основи на онлайн маркетинга", преминато успешно обучение в 23 електронни модула;
Ноември, 2016 г. - Водещ на Българо-румънски семинар "Образователните проекти на Независима България", иницииран от научен център "Дазий Доростолски";
Ноември, 2016 г. - Участие в програмна акредитация на докторска програма Български език от професионално направление 2.1. Филология;
Ноември, 2016 г. – Организиране на посещение на студенти в горните класове на гимназиите по случай Деня на народните будители и запознаване с биографията на местния будител Пирин Бояджиев;
Октомври, 2016 г.- Председател на научно жури за придобиване на АД "доцент" от гл. ас. д-р Галина Лечева;
Октомври, 2016 г . - Академичен наставник по проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики “ – фаза 1;
Октомври, 2016 г.- Експерт в Експертната листа на членове на журита и арбитри по чл. 4 ал. 2 от ЗРАСРБ (публ. ДВ бр. 38 от 21.05.2010 г.) с рег № 5828 от 21.10.2016 г.;
Август, 2016 г. - Завършен курс „Облачни технологии в образованието“ за осигуряване на модерна облачна инфраструктура и приложения в българското образование.
Юни, 2016 г. - Участие в Двайсет и петият международен ученически екофорум "Сребърна 2016", в рамките на проявите за шейсетата годишнина от членството на България в ЮНЕСКО, организатори Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ в Русе, РИО-Силистра,Обединен детски комплекс в Силистра, Фондация "Еврика", Община Силистра;
Юни, 2016 г. - Участие в първата Образователна панорама, организирана от Център за кариерно ориентиране – Силистра;
Май, 2016 г. - Еразъм лектор в Университета в Гранада, Педогогически факултет,Катедра по английски език, Испания;
Май, 2016 г.- Участие в Националната комисия за оценка на държавния зрелостен изпит по английски език със заповед №9105-146/02.05.2016 г. на Министъра на МОН;
Май, 2016 г.- Организиране и представяне на Борса за добри педагогически практики на Иновативното младежко експо /промо/ в рамките на Русенско изложение, с подкрепата на Националното представителство на студентите в България и МОН, гр. Русе;Получен сертификат за отлично представяне;
Април, 2016 г.- Участие в национален конкурс за външни експертни оценители на проекти по ФНИ;
Април, 2016 г. - Организиране и провеждане на преводи от английски и френски на българск и от английски и френски на румънски със студенти от специалност "Педагогика на обучението по български език и чужд език" и ученици от лицея "Крал Карл I" от Остров, Румъния във Филиал Силистра
Април, 2016 г. - Организиране и провеждане на интерактиен семинар "Understanding Global Climate Changes" със студенти от специалност "Педагогика на обучението по български език и чужд език" във Филиал Силистра, фасилитатор Джон Итън;
Април, 2016 г. - Организиране и провеждане на Втора борса за добри педагогически практики със студенти от специалност "Педагогика на обучението по български език и чужд език" във Филиал Силистра;
Април, 2015 г - Организиране на среща с аташето по образователните и културни въпроси към посолството на САЩ в България Тами Палчиков на тема "България-САЩ:Сравнителни образователни модели";
Декември, 2015 г. - Организиран предколеден уъркшоп "Да плетем БЕЗ куки" с водещ презентатор англичанката Joann Eaton,Филиал - Силистра на Русенския университет "Ангел Кънчев", гр. Силистра;
Декември, 2015 г. - Организиране на информационна среща "За програма "Еразъм+" - в картина, звук и от първо лице" по повод на 15-годишнината от сключване на първото Двустранно споразумение за обмен на студенти и преподаватели по Програмата;
Ноември, 2015 г.- Участие в първата национална
научна конференция „Рефлексия и обучение – стратегии, техники, прогнози”, ПУ "Паисий Хилендарски, 28-29.11.2015 г.,гр. Пловдив;
Ноември, 2015 г. - Организиране на съвместен семинар с Educational Centre - Bulgaria на тема “Learning that lasts”,“Confident connections: better public speaking for teachers & students” с лектор David Evans, UK
Ноември, 2015 г. - Участие в международна конференция „Образование 2015 - Качествено образование за всяко дете: кои са ключовите държавни политики и училищни практики, които ще осигурят равен старт в живота на българските ученици?”, организирана от Фондация "Заедно в час", Европейската комисия, Световната банка в България, сп. "Форбс",гр. София,
Ноември, 2015 г. - Спечелен безплатен абонамент за електронното списание Pedagogium, издание на Дирекция „Научна библиотека и информационно обслужване”, НАЦИД, гр. София,
Ноември, 2015 г. - Участие в семинар за изграждане на капацитет по Европейската квалификационна рамка и Националната квалификационна рамка в рамките на проект № 560949-ЕРР-1-2015-1-BG-EPPKA3-EQF-NCP, финансиран от Изпълнителна агенция "Образование, аудиовизия и култура" за предоставяне на грант по програма "Еразъм+" на ЕС, гр.Велико Търново;
Октомври, 2015 г. - Участие с доклад в Кръгла маса „Християнството – език и менталност“, организирана от Научен център „Св. Дазий Доростолски“ при Филиал Силистра на Русенски университет „Ангел Кънчев“.
Октомври, 2015 г. - Организиране на среща- разговор "Audience with the Eatons" на студенти от специалност "Педагогика на обучението по английски език", преподаватели и администрация със семейство John and Joann Eaton,Манчестър, Великобритания;
Септември, 2015 г. - Участие в тържественото честване на 75-годишнината от присъединяването на Южна Добруджа към България,организирано от Военна академия „Георги Стойков Раковски“, Съюза на възпитаниците на Военните на Негово Величество училища, Школата за запасни офицери и родолюбивото запасно войнство,съорганизатори фондация „Безсмъртни българи“ и Институтът за публична политика.
Юли, 2015 г. - Участие в уебинар "Life Skills Special" с лектор Emma-Sue Prince, Eventbrite, San Francisco CA 94103,USA, организатор Macmillan Education;
Юни, 2015 г. - Участие в информационно събитие на тема "Възможности през новия програмен период 2014-2020 г. Научни изследвания, технологично развитие, иновации по ОП "Иновации и конкурентоспособност" и "Наука и образование за интелигентен растеж", РУ "Ангел Кънчев", гр. Русе;
Юни, 2015 г. - Еразъм лектор във Факултета по педагогика, технологии и икономика, Катедра по английски език, гр. Сеута, Мароко;
Май, 2015 г. - Участие в международен семинар "Working with mixed groups" в рамките на Oxford Teachers` Days with lecturer Edmund Dudley, гр. Варна
Май, 2015 г. - Еразъм лектор в Yildiz Universty, Педогогически факултет,Катедра по английски език Истанбул, Турция
Април, 2015 г. - Участие в Девета национална конференция „Ден на Кеймбридж 2015", организиран от издателствата КLETT и Cambridge university press, гр.София
Април, 2015 г. - Организиране и провеждане на първата Борса за добри педагогически практики във Филиал- Силистра при РУ
Април, 2015 г. - Създаване на Библиотека на стажант-учителя във Филиал- Силистра при РУ
Април, 2015 г. - Участие като гост лектор в националната конференция "Образование за бъдещето", организирна от Института за прогресивно образование, в-к "Капитал" и ЕCONOMEDIA,гр.София
Март, 2015 г. - Участие като гост лектор в ежегодната конференция "Нови тенденции в чуждоезиковото обучение", организирана от Educational Centre Bulgaria,гр. София;
Март, 2015 г.- Завършен курс "Effective Leadership", организиран от HP LIFE e-Learning, Online training for entrepreneuers, Educational development centre Inc.,Waltham, MA 02453-8313, 43 Foundry Avenue,USA
Февруари, 2015 г. - Спечелен международен конкурс за външни оценители на проектни предложения по програма ЕРАЗЪМ+;
Декември, 2014 г. - участие в отчетно-изборна конференция на асоциациите IDEC (International Development of Europe Committee) и FELA (Federation of European Literacy Associations) като член на Международния консорциум за развитие на критическото мислене, Копенхаген, Дания,
Ноември, 2014 г. - участие в методически семинар на тема "Lesson Planning - how to make the necessary evil easier", организиран от Британския съвет, НБУ и РИО - Силистра,
Октомври, 2014 г.- спечелена стипендия и участие в международен семинар на тема "Contact Making Seminar for Inclusive Growth" по програма ЕРАЗЪМ+, Обучения в Европа /ТСА/, Ла Валета, Малта,
Август, 2014 г. - работна визита в Университета в Тирана, Албания по проекта "Развитие на критическото мислене чрез четене и писане",
Януари,2014 г.- декември, 2014 г. - Ръководител на проект по ФНИ № 2014-ФСс-01 „Оптимизация на учебната педагогическа практика по български език, литература и чужд език с цел професионализация на обучението на студентите – бъдещи учители”;
Май, 2014 г - Участие в откриване на Логистичен център за развитие на предприемачеството в Силистра по проект «Преодоляване на различията – Интегрирана инфраструктура и услуги в района Силистра-Кълъраш», MIS-ETC code 564 в рамките на програмата “Трансгранично сътрудничество Румъния – България”.
Април, 2014 г. - Участие в технически семинар «Аспекти относно степента на изпълнение на проекти и мерки за повишаване на усвояването в рамките на програмата “Трансграничното сътрудничество Румъния – България“.
Март, 2014 г. - участие в методически семинар на тема "Putting Language in its Place. Developing Communicative Competence. Learn to Read, Read to Learn", организиран от Express Publishing,
Март, 2014 г. - спечелена стипендия по програма Grundtvig и участие в международен обучителен семинар на тема "Developing effective family literacy programmes, FLpro", Клуж Напока, Румъния;
Януари, 2014 г. – участие в семинар „European Leadership”, организиран от асоциациите IDEC (International Development of Europe Committee) и FELA (Federation of European Literacy Associations) в Любляна, Словения, ръководител на секция "How to run projects";
2013 г. - 2014 г.- Участие в проект "Across Borders with Languages" по програма Коменски като експерт и лектор на тематичен цикъл "Spenser Kagan cooperative learning strategies";
Ноември, 2013 - спечелена стипендия по програма Grundtvig за участие в международен семинар на тема "Developing 21st century Adult Learner's Literacy Skills", Братислава, Словакия,
2013 г. - участие като академичен наставник в проект "Студентски практики", финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси",
2013 г. - участие като експерт и специалист обучение и развитие НКПД-2011: 2424 6002 в проект № BG051PO001-4.3.04-0007 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в Русенския университет”,
Май, 2013 г. – Еразъм лектор по програмата Сократ/Еразъм в Педагогическия университет КАТО РЕНО , Белгия,
Октомври, 2012 г. - Провеждане на Ден на Отворени врати в РУ - Филиал Силистра в рамките на Областния фестивал на Ученето през целия живот по проект NELLII- запознаване с материалната база на Филиала и представяне на възможностите за формално и неформално обучение,
Септември, 2012 г. - Еразъм лектор по програмата Сократ/Еразъм в Педагогическия университет в Севиля, Испания,
Май, 2012 г. – май, 2013 г. - член на Съвета за учене през целия живот, област Силистра по проект NELLII ( Национална мрежа за инициативи и информация за ефективно учене през целия живот);
Май, 2012 г. – получена награда за цялостен принос и утвърждаване на Филиал – Силистра при РУ за 2012 г.;
Април, 2012 - участие в международната обучителна програма "Raise the Standards of ELT" на Pearson Longman Bulgaria: участие в тренинг "One world?New world?Our world" с лектор Jeremy Harmer, University of Reading, UK;
Април, 2012 - спечелена стипендия по програмата на Съвета на Европа за квалификация на педагогически кадри PESTALOZZI- краткосрочно обучение в Университета в Рейкявик, Исландия,
Март, 2012 - Февруари, 2013 - участие в Регионална мрежа за инициативи и ефективно учене през целия живот в рамките на проект NELLII,
Март, 2012 - Участие в The 21st Annual BETA-IATEFL Conference, Русе,
Ноември, 2011 г. – Участие в международна конференция на Международния консорциум по развитие на критическото мислене чрез четене и писане „ Create-Motivate-Learn” в Клуж Напока, Румъния,
Януари, 2011 г. – декември, 2011 г. – участие в научно-изследователски проект по Фонд „Научни изследвания” към РУ на тема „Изследване на педагогическата ефективност от приложението на методическия конструкт Изследване в действие при подготовка на учители по английски език за системата на средното образование”;
2011 - 2013 - Организатор обучение по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 по проект MIS-ETC Code 219 „Region Wide Education – Crossborder cooperation and networking for life-long learning in the region Calarasi- Silistra- Constanta”(„Образование в широк регион - Трансгранично сътрудничество и работа в мрежа за обучение през целия живот в региона Кълъраш-Силистра-Констанца”),
Юни, 2011 г. – Еразъм лектор по програмата Сократ/Еразъм в Virumaa College of Tallinn University of Technology, Естония,
Май, 2010 г. – Еразъм лектор по програмата Сократ/Еразъм в Педагогическия университет в Оденсе, Дания,
2010 г. – понастоящем – Сертифициран интервюиращ и оценяващ с персонален № 511147 за международния изпит за ниво на владеене на английски език Pearson Test of English, accredited by regulators of external qualifications in England, Wales and Northern Ireland as Edexcel Entry 3 Certificate in ESOL International (500/1926/0);
Юли, 2009 г. – участвам в семинар на тема „Подготовка на проекти по Програмата за Трансгранично сътрудничество между България и Румъния, организиран от ГД Програмиране на регионалното развитие при МРРБ и Ministry of Development, Public Works and Housing – Romania, гр. Силистра;
Май, 2009 г. – участвам в семинар - обучение на Центъра за дистанционно обучение за публикуване на учебни материали в системата за електронно обучение на ЦДО – E-Learning Shell 2;
Юни, 2009 г. – Еразъм лектор по програмата Сократ/Еразъм в Педагогическия университет КАТО РЕНО , Белгия,
Октомври, 2009 г. - участие в стартираща конференция по международния проект за глобалните проблемите на образованието „Education project” под егидата на коронования принц на Бахрейн шейх Салман бин Хамад Ал Халифа, Манама, Бахрейн,
2005 г.- 2010 г. - лектор по Методика на обучението по английски език на студенти от Държавния Тараклийски университет, специалност Румънска и английска филология,гр. Тараклия, Република Молдова;
2004 г.- спечелена стипендия към Европейския център за съвременни езици за участие в международния семинар 9/2004 “Обучение на преподаватели/учители-треньори” – “Teacher Training Kit”, Грац, Австрия, финансиран от Съвета на Европа,
2001 г.- спечелена стипендия по програма LINGUA - квалификационен методически семинар в Англия,
2001 г. - до сега - член на Българската асоциация на учителите по английски език - BETA
2001 г. - до сега - член на Международната асоциация на учителите по английски език – IATEFL;
2001 г. - до сега - член на Българската асоциация по четене /БАЧ/,
2001 г. - до сега - член на Международната асоциация по четене /IRA/- Membership number 560383
2000 г. - до сега - Еразъм лектор по програмата Сократ/Еразъм в Университета в Гранада, Испания,
1999 - до сега - Ръководител на двустранно споразумение по програма Сократ/Еразъм,
1997 - до сега - Международен обучител и сертификатор по международната програма Развитие на критическото мислене чрез четене и писане(Reading and Writing for Critical Thinking)
1994-1996 - Директор на училище за чужди езици "Европа", гр. Силистра,
1994 -1997 г.- участвам в ТЕМПУС проект JEP 03703-94 “Професионално развитие на учителите
по чужд език от Източна България" с партньори от Англия, Испания и Германия
Научни интереси Педагогическа рефлексия, критическо мислене, метакогнитивни умения за учене, педефтология, in-service and pre-service teacher training
Организирани семинари/тренинги юли,2013 г. - участие в курс за подготовка на електронните форми, методи и средства на дистанционното обучение по проект№ BG051PO001-4.3.04-0007 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в Русенския университет”;
Май,2010 г. - проведен двумодулен обучителен семинар за студенти от специалност „Български език и английски език”, ученици от Езикова гимназия „П.Яворов”, ПГСУАУ „Ат. Буров” и учители по английски език от община Силистра на тема "Technology in the ELT - Online resources" с гост-лектор Daniel Perez, преподавател- методик от ВТУ "Св.св. Кирил и Методий"
Ноември, 2009 г. - проведен обучителен семинар в четири модула за студенти от специалност „Български език и английски език” и ученици от Езикова гимназия „П.Яворов” и ПГСУАУ „Ат. Буров” на тема „Fundraising within the local community” съвместно с гост-лектор Марта Потере, доброволец от Корпуса на мира.
Ноември, 2005 г .- провеждане на два семинара с учителите по английски език от гр. Силистра, представящ учебната система “Pacesetter” съвместно с Oxford Book Centre-гр. Варна;
Октомври, 2005 г. - провеждане на обучителен семинар с учители от община Тутракан по програмата „Развитие на критическото мислене чрез четене и писане”, разработен съвместно от фондация SPA към Корпуса на Мира-България и Община –Тутракан;
Септември, 2002 г. - участие като обучител в международен семинар по приложението на
Програмата за развитие на критическо мислене във висшето образование в Централноевропейския университет, Будапеща , Унгария;
Декември 2001 г. – 2006 г. – проведени ежегодни семинари с учители по хуманитарните предмети от област Силистра по програмата „Развитие на критическото мислене чрез четене и писане” в сътрудничество с РИО – Силистра, фондация „Отворено общество”, Българската асоциация по четене и Корпуса на мира в България;
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.