РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Димитрия
Фамилия: Илиева
Адрес:
Русе
Телефон:
082 888 542
Email: dilieva@uni-ruse.bg
Националност: Българска
Дата на раждане:
Пол: Ж
Трудов стаж
от -до: 2010 - сега
Заемана длъжност или позиция: главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2009 - сега
Заемана длъжност или позиция: ГЛАВЕН АСИСТЕНТ
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска и научноизследователска
Име и адрес на работодателя:
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2004 - сега
Заемана длъжност или позиция: Старши експерт в отдел “Регионална политика”, ІV младши
Основни дейности и отговорности:
-участие в разработване на проекти за регионално развитие на земеделския отрасъл. Изготвяне на предложения, планове и концепции, свързани с повишаване ефективността на отрасъла в област Русе.
-Участие в комиси за обследване състоянието на земеделското производство. Изготвяне анализи и предложения за подобряване културата на земеделско производство.
-Участие като упълномощено лице на МЗГ в общи събрания на търговски дружества с държавно участие в капитала, във връзка с чл. 220, ал. 1 от Търговския закон.
-Отговаря за проектиране и изграждане на обекти по мероприятията на чл. 8, ал. 2 от ЗОЗЗ. Пряко участие в комисии и оформяне на документацията за предложените обекти.
-Консултиране и подпомагане управлението на земите от ДПФ. Включване в изготвяне на програми за рационално използване и завишааване контрола върху състоянието на земите от ДПФ.
-Извършване на замени по чл. 36 ал. 1 и 3 от ППЗСПЗЗ.
-Оказва професионална помощ на експертите от ОД”ЗГ” с друга професионална насоченост, включително сектор “Агростатистика”;
Име и адрес на работодателя:
ОД “Земеделие и гори”, гр. Русе, пл. “Свобода” 6, ет. 5
Вид на дейността или сферата на работа: земеделие
от -до: 2000 - 2004
Заемана длъжност или позиция: Старши експерт в ОД “ЗГ “ гр. Русе
Основни дейности и отговорности:
-Подпомагане и контролиране провеждането на държавната аграрна политика в областта на земеделието в региона.
-Контролиране процеса по набиране и обобщаване на оперативната информация за основните селскостопански мероприятия от общините и Поземлените комисии, съгласно инструкциите на МЗГ.
-Пряко подпомагане работата на частните фермери, земеделските кооперации и други селскостопански производители.
-участие в разработване на проекти за регионално развитие, в частта за насоките, целите и стратегията за развитие наа земеделието, на пазарните инфраструктури и използване на селскостопанските ресурси в областта.
-Взаимодействие с поделенията на МЗГ, второстепенни разпоредители с бюджета и подпомагане дейността на Местните служби за съвети в земеделието.
-Консултиране и подпомагане управлението на земите от ДПФ. Включване в изготвяне на програми за рационално използване и завишааване контрола върху състоянието на земите от ДПФ.
-Извършване на замени по чл. 36 ал. 1 и 3 от ППЗСПЗЗ.
-Оказва професионална помощ на експертите от ОД”ЗГ” с друга професионална насоченост, включително сектор “Агростатистика”;
Име и адрес на работодателя:
ОД “Земеделие и гори”, гр. Русе, пл. “Свобода” 6, ет. 5
Вид на дейността или сферата на работа: земеделие
от -до: 1987 - 2000
Заемана длъжност или позиция: Доктор, Научен сътрудник І степен и завеждащ секция “Агротехника”
Основни дейности и отговорности:
-участие в разработване на проекти в областта на усъвършенстване на технологиите на отглеждане на основните селскостопански култури.
-Участие в комиси за обследване състоянието на земеделското производство. Изготвяне анализи и предложения за подобряване културата на земеделско производство.
-Защита на докторантура на 17.02.2000 г. на тема “Проучвания върху реакцията на хибриди и самоопрашени линии слънчоглед към хербициди” по Научна специалност “Общо земеделие” – шифър 04.01.01.
-Автор съм на 15 научни и научно-популярни статии.
Име и адрес на работодателя:
ИЗС “Образцов чифлик “, гр. Русе
Вид на дейността или сферата на работа: Научна дейност в областта на земеделието
от -до: 1981 - 1986
Заемана длъжност или позиция: Технически изпълнител
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
НИНИ “Прогрес “ гр. Хасково
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 1997 - 2000
Наименование на придобитата квалификация: “Доктор” по Научна специалност “Общо земеделие” – шифър 04.01.01
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
НИПА “Н. Пушкаров”
Ниво по националната класификация: доктор
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
Много доро Много добро
руски
Много доро Много добро
английски
Добро
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: Майкрософт офис
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.