РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Велислава
Фамилия: Донева
Адрес:
Телефон:
Email: doneva_v@uni-ruse.bg
Националност: Българска
Дата на раждане: 15.04.1961
Пол: женски
Трудов стаж
от -до: 2018 - сега
Заемана длъжност или позиция: Доцент
Основни дейности и отговорности:
Лекции и семинарни занятия по Литературознание; Лекции и семинарни занятия по Българска литература през Възраждането; Лекции по Педагогика по овладяването на езика и развитието на речта; Лекции и практически занятия по Словесноизпълнителско изкуство; Практически занятия по Куклено-театрално изкуство; Лекции и практически занятия по Риторика
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев", ул. "Судентска", № 8, гр. Русе, 7017, България
Вид на дейността или сферата на работа: Висше образование
от -до: 1997 - 2018
Заемана длъжност или позиция: главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Лекции и семинарни занятия по Български фолклор – редовно и задочно обучение, ОКС “бакалавър”;
Семинарни занятия по Увод в литературната теория – редовно обучение, ОКС “бакалавър”;
Семинарни занятия по Българска литература през Възраждането – редовно обучение, ОКС “бакалавър”;
Семинарни занятия по Литературознание – редовно обучение, ОКС “бакалавър”;
Практически занятия по Български език за чуждестранни студенти – редовно обучение, ОКС “бакалавър”;
Практически занятия по Словесно изпълнителско изкуство – редовно и задочно обучение, ОКС “бакалавър”;
Практически занятия по Куклено-театрално изкуство – редовно и задочно обучение, ОКС “бакалавър”
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев", ул. "Судентска", № 8, гр. Русе, 7017, България
Вид на дейността или сферата на работа: Висше образование
от -до: 1994 - 1997
Заемана длъжност или позиция: старши асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев", ул. "Судентска", № 8, гр. Русе, 7017, България
Вид на дейността или сферата на работа: Висше образование
от -до: 1989 - 1994
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев", ул. "Судентска", № 8, гр. Русе, 7017, България
Вид на дейността или сферата на работа: Висше образование
Образование и обучение
от -до: 2011 - сега
Наименование на придобитата квалификация: доктор по Българска литература
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Тема на дисертацията "Библията и българската модерна драма през първата четвърт на ХХ век", научен консултант акад. дфн Иван Радев
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ
Ниво по националната класификация: Научна специалност "Българска литература", 05.04.02
от -до: 1980 - 1984
Наименование на придобитата квалификация: магистър по Българска филология
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Литературознание, Българска литература
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
В2 В2 В2 В1
немски
А2 А1 А1 А1
Социални умения и компетенции: Комуникативност, отговорност, отлични умения за работа в екип
Организационни умения и компетенции: Председател на секция Литература към Научен център "Св. Димитър Басарбовски" - Русе;
Зам.-ръководител катедра по научната работа (от 2012)
Член на Факултетния съвет на ФПН (2012)
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции: Организатор на благотворителни коледни спектакли в РУ "Ангел Кънчев";
Организатор на тържествата, посветени на 24 май - РУ "Ангел Кънчев";
Автор на сценарии за отбелязване празника на университета
Свидетелство за управление на МПС: Категория В
Допълнителна информация  
КНИГИ (в съавторство) Бъзовец – теренни материали и проучвания. Русе, “Лени-Ан” – Русе, 2004
Тетово. Теренни материали и проучвания: Под общата редакция на доц. А.Калоянов. Русе, печатница "Дунав", 1995
Дневникът на един депутат, съавтор, Русе, Университетски издателски център на РУ, 2014
Константин Мутафов. Животоописание.Творчество, съавтор, Университетски издателски център на РУ, Русе, 2017
ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ Съюз на учените в България, клон Русе
Научен център за фолклор, литература и лингвистика "Св.Димитър Басарбовски"
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ 1. Изследователски проект “Изследване и интегриране на езиково-литературното и художественотворческото обучение в детската градина и началното училище” – Фонд “Научни изследвания” – член (2001 г.)
2. Изследователски проект “Съдържателни аспекти на интеграцията “детска градина – начално училище” – Фонд “Научни изследвания” – член (2001 г.)
3. Изследователски проект “Изследване на езика, традиционната култура и душевността на българина” – Фонд “Научни изследвания” - ръководител (2002 г.)
4. Изследователски проект “Изследване функционирането на празничната система във фолклорното пространство на българина от края на ХХ век” – Фонд “Научни изследвания” – ръководител (2003 г.)
5. Изследователски проект “Изследване личността, творчеството и идеите на Михаил Арнаудов” – Фонд “Научни изследвания” – член (2008 г.)
6. Изследователски проект „Оптимизиране на учебния процес по дисциплините от естетическия цикъл чрез иновационни технологии” – Фонд “Научни изследвания” – член (2009 г.)
7. Изследване речта на носителите на съвременния български език, 2013
8. Българският език и ние, 2016
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ Тристранен изследователски проект GET-REAL по програма “Леонардо да Винчи” – “Български език за брокери” - член (2006 – 2009 г.)
УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ Арнаудов сборник - Русе
НАГРАДИ на Съюз на учените
Кристален приз
за най-атрактивен постер
за участие в честването на годишнина на РУ
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.