РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Даниел
Фамилия: Павлов
Адрес:
ул. Плевен-4, блок МНО-3, Русе-7020, България
Телефон:
+359-88-4343132
Email: dpavlov@uni-ruse.bg
Националност: България
Дата на раждане: 15.08.1973
Пол: Мъж
Трудов стаж
от -до: 1999 - сега
Заемана длъжност или позиция: доцент, гл.асистент, ст.асистент, асистент
Основни дейности и отговорности:
Образователни и научно-изследователска дейност.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: Сектор Образование
Образование и обучение
от -до: 2003 - 2007
Наименование на придобитата квалификация: Икономика и управление
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Отраслова и фирмена икономика, Инфраструктура, Речен стопански комплекс - Дунав, Възобновяеми енергийни източници, Малък бизнес
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски Университет
Ниво по националната класификация: Доктор
от -до: 1994 - 1999
Наименование на придобитата квалификация: Международни икономически отношения
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Международен бизнес, международни институции.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
СА "Д.А.Ценов"
Ниво по националната класификация: Магистър
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
C1 C1 C1 C1
Руски
B1 C1 B1 B1
Социални умения и компетенции: Работа в екип. Адаптивност към нова среда.
Организационни умения и компетенции: Организиране, координиране и ръководене на екип с цел изпълнение на проектна или друга инициатива.
Технически умения и компетенции: -Работа с офис техника;
-Управление на времето.
Компютърни умения и компетенции: MS Office 2007; Internet.
Артистични умения и компетенции: Музикант в тамбурашки фаркашки оркестър Русе - 1984 досега.
Свидетелство за управление на МПС: Категория "В".
Допълнителна информация  
Работа по проекти *** МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ ***
2018-2020 - INTERGEN - международна академична мрежа за изследване на неокласическата теория за междупоколенчески семейни бизнеси. http://intergen-theory.eu/

2017-2019 – Проект INNOVENTER "Иновативни професионални обучения по предприемачество", финансиран по програма Transnational cooperation "Interreg Balkan-Mediterranean" 2014-2020. Номер на договора: BMP1/1.3/2738/2017
-Длъжност: Мениджър проект на екипа на Русенския университет
-Цел на проекта: да подпомогне професионалното обучение по социално предприемачество чрез разработване на уеб-базирани учебни материали и провеждане на пилотни обучения.
https://innoventer.eu/

2013-2017 – MATcHES Towards the Modernization of Higher Education Institutions in Uzbekistan/ MATcHES -544573-TEMPUS-1-2013-1-BG-TEMPUS-JPHES (2013 – 4571 / 001 – 001).
-Длъжност: Координатор на проекта за целия международен консорциум.
-Цел на проекта: да се модернизират ВУЗ-ове в Узбекистан в съответствие с Европейските реформи (и в частност – Болонския процес) като по този начин се допринесе за достигане на икономика, която се базира на устойчивост, знание и иновации. Да се подсили триъгълника на знанието: образование-изследователска дейност-иновации чрез местно, регионално, национално и международно коопериране.

2015 - POSD RU 159 / LS / S/ 1.40106
-"Horizon 2O2O - Doctoral and Postdoctoral Studies: Promoting the National Interest through Excellence, Competitiveness and Responsibility in the Field of Romanian Fundamental and Applied Economic Research".
-Длъжност: supervisor of Romanian post-docs in developing their research during Postdoctoral mobility program under Horizon 2020 at the University of Ruse "Angel Kanchev.

2012-2014 – INTRAREGIO - "Towards an Intermodal Transport Network through innovative research-driven clusters in Regions of organised and competitive knowledge" (InTraRegio) - 286975-FP7-REGIONS-2011-1. www.intraregio.eu
-Длъжност: Координатор на проекта за екипа в Русенския университет и член на Управителния съвет на консорциума.
-Цел на проекта: Стимулиране на интеграционни процеси и повишаване на капацитета на пет Европейски региона в областта на интермодални транспортни операции и превози на хора и товари.

2014 – RAIL4SEE - "Rail hub cities for South East Europe", www.rail4see.eu , funded under the The South East Europe Transnational Cooperation Programme.
-Роля в проекта: Разработване на статия по Deliverable „Action 3.1: Mapping ongoing public and private investments”: Georgia Aifadopoulou, Maria Morfoulaki, Glikeria Myrovali, Daniel Pavlov. Mapping Investments for Improvement of Some Rail Hubs in South East Europe // Periodica Polytechnica Transportation Engineering, 2014, Vol 42, Nom 2, pp. 103-110, ISSN 1587-3811, www.pp.bme.hu/tr/article/view/7446/6440

2012 – Проект Ref. No. MIS-ETC 216 „Екологични трансгранични действия за интегрирана бизнес зона - Eco Biz”, Програма „ТГС България-Румъния 2007-2013”.
-Роля в проекта: Разработване на доклад - Павлов, Д. Как да подготвим ефективен план за еко-бизнес. Сборник доклади от семинар „HOW TO ECO BIZ”, 17.05.2012, гр. Русе, Проект Ref. No. MIS-ETC 216 „Екологични трансгранични действия за интегрирана бизнес зона - Eco Biz”, Програма „ТГС България-Румъния 2007-2013”. ПРИМАКС, Русе, с.с.26-39. ISBN 978-954-8675-35-2.

2012 - Проект RES-OP-DEV MIS-ETC code 222 „Румънско-българско съвместно сътрудничество за дългосрочно и устойчиво развитие на младите човешки ресурси в областта на технологии за възобновяема енергия, с цел преодоляване на социално-културната бариера и откриване на общи възможности за намирането на работа в трансграничната зона” по Програма ТГС България-Румъния 2007-2013.
-Роля в проекта: Участие в екипа за разработване на учебен материал: Антонова, Д., Павлов, Д. Изследване на икономическата ефективност в когенерация // Възобновяеми енергийни източници – ръководство за упражнения. Проект: RES-OP-DEV MIS-ETC code 222 „Румънско-българско съвместно сътрудничество за дългосрочно и устойчиво развитие на младите човешки ресурси в областта на технологии за възобновяема енергия, с цел преодоляване на социално-културната бариера и откриване на общи възможности за намирането на работа в трансграничната зона” по Програма ТГС България-Румъния 2007-2013. ПРИМАКС, Русе, 2012. с.с.66-72. ISBN 978-954-8675-42-0.

2010-2012 - Българо-румънски проект ДНТС 02/26/01.10.2010 „Сравнително проучване относно нуждите от обучение за развитие на предприемачески умения в контекста на след-присъединителния период към ЕС”, финансиран от ФНИ.
-Длъжност: Координатор на проекта за екипа в Русенския университет.
-Цел на проекта: чрез двустранно сътрудничество да се изясни нуждата от обучение на студенти от технически и икономически специалности в области, свързани със създаването на нов бизнес и развитие на предприемаческа култура. Конкретната цел е: откриване на празнини в знанието на студентите (и завършващите студенти) от техническите и икономическите специалности в област на създаване на нов бизнес, развитие на предприемаческа култура, въз основа на продължително обучение в университетите.
-За подробности: http://uni-ruse.academia.edu/DanielPavlov

2010-2011 - ENTREPEDUC – THE ENTREPRENEURSHIP EDUCATION PROJECT (ENHANCING ENTREPRENEURIAL SELF-EFFICACY AND IDENTITY). http://entrepeduc.org/collaborators/ , University of Wisconsin-Milwaukee Institutional Review Board for the Protection of Human Subjects (IRB #10-259, Date:4/6/2010).
-Длъжност: Collaborator.
-Цел на проекта: Да изследва предприемаческата себеувереност сред студентите като се анкетират над 100 студенти от Факултет "Бизнес и мениджмънт" по електронен път http://www.surveymonkey.com/s/ruseu) и се оформи глобално сравнение между регионите.

2009-2011 - STARTENT - Fostering Business-University Partnerships for Entrepreneurship Education in Europe" към Главна Дирекция Предприятия и индустрия на ЕС, грант. ENT/CIP/09/E/N02S001.
-Длъжност: член на екипа в Русенския университет
-Цел на проекта: да насърчи връзките между академичната общност и бизнес средите във връзка с изграждането на предприемачески умения сред студентите чрез семинари, интерактивни срещи, изготвяне на учебни помагала и др.

*** НАЦИОНАЛНИ И МЕСТНИ ПРОЕКТИ ***

2018 - лектор по "Предприемачество на работното място" към проект „ВИЗА - Агенция за трансгранична трудова мобилност“, еMS ROBG-147; Българо-румънска търговско-промишлена палата.

2007 - 2016: Ежегоден проект “Учебна компания за студенти” при Русенски университет “Ангел Кънчев” към фондация “Джуниър Ачийвмънт”. http://nis.uni-ruse.bg/uchebna_kompania/
-Длъжност: ментор.
-Цел на проекта: Създаване на предприемачески умения в студентите за стартиране на собствена фирма.

2013: K-TRIO FP&-PEOPLE-2013-NIGHT/609736 "Нощ на учените 2013. Учените в триъгълника на знанието".
-Длъжност: член на екипа; Активно участие в Кръгла маса "Възможности за създаване на Съюз на иновациите в Дунавското пространство" и Академия на скритите таланти.
-Цел на проекта: Подобряване на познанието на широката публика, независимо от образованието и възрастта за учените, разкриване на човешката страна на учените чрез директни контакти и дискусии, както и оценяване приноса на учените във всекидневния живот.

2013-2014 - BG051PO001-4.3.04-0007 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в Русенския университет” ОПРЧР.
-Длъжност: специалист обучение и развитие - разработване на уеб-базиран курс по дисциплините “Планиране и прогнозиране” и „Риск мениджмънт” от учебния план на специалностите "Стопанско управление" и "Публична администрация" , ОКС бакалавър e-learning.uni-ruse.bg

2012 – Проект „Реализация II” от плана на „Националния план за действия по заетостта” 2012. Организиран от „Евроквалификационен център” АД.
-Роля в проекта: работа като преподавател по осъществяване на дейностите за обучение по част от професия „Икономист”, специалности „Икономика и мениджмънт” и „Търговия” по проект „Реализация II” от плана НПДЗ 2012 г в регион Русе в периода 19.03.2012 – 19.07.2012г.

2009. Проект 2009-РУ-10 - Създаване и реализиране на концепция за издаване на виртуални научни списания.
-Длъжност: член на екипа.
-Цел на проекта: В рамките на подготвяната Международна лятна академия “Предприемачество и иновации – 2009” да се проведе специална сесия за създаване на уеб-базирано международно списание по въпросите на предприемачеството и иновациите в рамките на дейностите на Българския виртуален университет.(Journal in Entrepreneurship and Innovation - http://fbm.uni-ruse.bg/jei/ ).

2010. Програма на ЕКОНТ ЕКСПРЕС за обучение по специалността „Бизнес Администрация”.
-Длъжност: лектор.
-Цел: изнасяне на лекционен курс по Предприемачество пред служители от ЕКОНТ ЕКСПРЕС.

2009. Проект „Генератори на идеи” по тематичен конкурс 1 „Превантивни програми за подрастващи и хора в риск – осигуряване на равен достъп” с финансовата подкрепа на Община Русе, организиран от РТИК.
-Длъжност: лектор и ментор.
-Цел: повишаване на предприемаческата култура сред средношколци.

2007-2008. Проект № 713 03 3 0907 005 по програма АУПТ „Подпомагане на малък бизнес”, към РТИК.
-Длъжност: лектор и ментор.
-Цел на проекта: обучение на безработни жени за стартиране на собствен бизнес.

2003. Научно-изследователски проект 2003–РУ–БМ-01 "Изследване на инвестиционна дейност в обекти – ресурсен потенциал на река Дунав от област Русе".
-Длъжност: член на екипа
-Цел на проекта: Проучване, анализ и оценка на състоянието и перспективите на стопанската дейност на фирми, ползващи под различна форма ресурси и географското разположение на река Дунав – област Русе.

2002. Научно-изследователски проект 2002-РУ-БМ-3 “Изследване на напоителни системи и технико-икономическа обосновка на инвестиции в област Добрич”.
-Длъжност: член на екипа.
-Цел на проекта: изследване на проблеми, свързани с финансовото осигуряване на агрофирми при възстановяване на съществуващи или в процес на изграждане на нови напоителни съоръжения.
Други длъжности 2012 - досега: Член на Атестационната комисия към Факултет „Бизнес и мениджмънт“, Русенски университет "Ангел Кънчев".
2008 – досега: Ръководител на Центъра за насърчаване на предприемачеството към Русенския университет http://nis.uni-ruse.bg/lab/view/cent_predpriemachestvo/

2009 - досега: Координатор на магистърската програма по Предприемачество и иновации, Русенски университет

2007-досега: Координатор на магистърската програма по Мениджмънт на регионалното развитие, съвместна разработка между Русенския университет и Cornell University по проект 2003 – 2005 Международен проект “Мениджмънт на регионалното развитие” - Project 44745/А001 - Special Educational Partnership Program in Regional Development Management with Bulgaria ECA/A/S/U-03- 22 - Cornell University, Ithaca, New York, USA, http://ecet.ecs.ru.acad.bg/cornell/index.php

2001 – досега: Координатор на конкурса „Разработване на бизнес план”, Русенски университет

2012 – 2015: Ръководител на поднаправление „Европейска интеграция и проектно финансиране”, Русенски университет

2008-2009: Научен секретар на катедра „Бизнес и мениджмънт”
Членство 2018 – Oсновател на международната академична мрежа INTERGEN за изследване на неокласическата теория за междупоколенчески семейни бизнеси http://intergen-theory.eu/

2012 – Включен в Експертната листа на членове на журита и арбитри към Националната агенция за оценяване и акредитация http://www.neaa.fractime.net/expertslist.php

2010 – досега: Член на Асоциация на преподавателите по икономика и управление в индустрията (АПИУИ) http://www.apiui.org/

2008 – досега: Член на международната мрежа за предприемачество иновации в Югоизточна Европа „RESITA”

2003.06.20 - досега: Член Съюз на учените - Русе
Международни научни списания Член на международната редколегията (Editorial Board) на:
• Analele Universitatii “Eftimie Murgu”, Facultatea de Stinte Economice si Administrative. Resita, Romania, ISSN 1584-0972 http://www.analefseauem.ro/comitetul-editorial/language-english/
• 14th International Symposium in Management (SIM 2017) Challenges and Innovation in Management Management During and Entrepreneurship. October 27-28, 2017, Timisoara, Romania, http://www.sim2017.org/committees.html
• 13th International Symposium in Management (SIM 2015) Management During and After the Economic Crisis October 9-10, 2015, Timisoara, Romania, http://www.sim2015.org/comm.html

Рецензент на статии в международни издания:
• International Journal of Emerging and Transition Economies (Турция, Полша) http://www.isletme.deu.edu.tr/kurumsal/publications-1/ijete
• Journal in Entrepreneurship and Innovation (международна мрежа РЕШИЦА) http://fbm.uni-ruse.bg/jei/
• Journal of Small Business Management (САЩ) http://mc.manuscriptcentral.com/jsbm
• International Symposium in Management (Румъния) http://www.sim2013.org , http://www.sim2015.org , http://www.sim2017.org
• Research in Transportation Business and Management http://ees.elsevier.com/rtbm/
• World Conference on Transport Research - WCTR 2016 Shanghai. 10-15 July 2016, Published by Elsevier B.V. www.wctrs-conference.com
Участие в международни специализации и специализир 2009 - Специализация Европейски колоквиум по предприемачество, Маастрихт (Холандия), 19-25.07.2009г., организиран от Harvard Business School, Stanford University, European Forum for Entrepreneurship Research, Katholike Universiteit, RWTH Aachen University.

2004 - Специализация по Управление на регионалното развитие към Department of City and Regional Planning, CORNELL University, USA. 14.08 – 10.12.2004 г.

2008 - Курс за повишаване на квалификацията - Институт за следдипломна квалификация към УНСС-София по Разработка и управление на европейски проекти, 27-29.09.2008 г.
Обучение на английски език 2005 – досега: ЕРАЗЪМ гост-лектор по Риск мениджмънт в Karel-de-Grote Hogeschool, Антверпен, Белгия, студенти от над 20 държави.

2017 May: lecturer in “The Role of Public-Private Partnership in Development of Business Models for University Business Collaboration” at the Institute for training and retraining of the personnel for senior secondary vocational education, Tashkent, Uzbekistan with 52 directors of colleges and lyceums from Samarqand, Bukhara, Qarshi, Termez, Navoi, Fergana, Andijon and Namanagan.

2017 April: ERASMUS+ lecturer at Lomonosov Moscow State University, Russia, in "The Role of Public-Private Partnership in Development of Business Models for International Entrepreneurship".

01 March 2017: Interactive lecturer in "Sources of Risk When Entering International Markets" at Kielce Technological Park (Poland) with local entrepreneurs.

28-29.11.2016: Лекция на тема “Private Public Partnership in University- Business Cooperation” по дисциплината Strategic Marketing Course и лекция по “Risk Management at Entering new International Markets” по дисциплината International Marketing въз основа на Felder Model. FH Muenster University of Applied Science, Germany, http://www.science-marketing.com/index/newsdetail/id/119

2015-2016: Трейнър по проект MATcHES 544573-TEMPUS-1-2013-1-BG-TEMPUS-JPHES по "Публично частно партньорство" и "Управление на ТЕМПУС проекти". Узбекистан, Испания, България.

25-30.05.2014, гр. Бор (Сърбия) - Участие като трейнър по Бизнес модели в международно лятно училище "Technology based innovation - with the purpose of technogenic waste treatment" по мрежа RESITA.
Пленарен докладчик * Key-note speaker "Results and experience from the EU project on towards the modernization of higher education institutions in Uzbekistan (MATcHes)”. 10.05.2017, Ташкент, Узбекистан, като част от TASHKENT INTERNATIONAL INNOVATION FORUM.

* Key-note speaker in Azerbaijan: 28-30.04.2017 at ADA University (Baku) and ATU University (Ganja) in internationall conference "Finance and Entrepreneurial activities at higher education: challenges and perspectives", organized by the Ministry of Education of Azerbaijan.

* Пленарен доклад на тема "The EU project on towards the modernization of higher education institutions in Uzbekistan”. 11.05.2016, Ташкент, Узбекистан, като част от TASHKENT INTERNATIONAL INNOVATION FORUM.

* Daniel Pavlov. THE ROLE OF THE RENEWABLE ENERGY SOURCES FOR IMPROVEMENT OF THE TOURIST COMPETITIVENESS. IN: Proceedings of V Scientific Conference With International Participation, Bosnia and Herzegovina, Faculty of Economics Pale, University of East Sarajevo, 2016, pp. 37-45, ISBN 2303-8969.

* Pavlov, D. ACADEMIC PRODUCTION OF ENTREPRENEURS – MYTH OR REALITY.// Annals of „Eftimie Murgu” University Reşiţa, Fascicle II. Economic Studies, 2014, No XXI, pp. 256-271, ISSN 2344-6315.
УЧАСТИЕ В РАБОТНИ СРЕЩИ С ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 29-30.06.2017, Dundalk Institute of Technology (Ireland): HEInnovate workshop Session 2. "HEIs Sharing Good Practice" - a joint presentation with Ivan Beloev of "Encouraging the students to develop innovative products through entrepreneurial teaching and participation in the Shell Eco-Marathon".

06.04.2017, Brussels, Belgium. Key-note speaker in the pannel 3.1 : Shifting Roles in a Changing Society; what path for HEIs? Participation in the 7th European University-Business Forum UNIVERSITY-BUSINESS COOPERATION - FOR INNOVATION AND MODERNISATION , in the framework of HEInnovate.

18-20.05.2016, Брюксел (Белгия) Организатор - Европейската Комисия. Участие по специална покана от Европейската Комисия и МОН към Русенския университет в HEInnovate i3: iGNITE, iNSPIRE, iNNOVATE FaCILITATING CHANGE IN HIGHER EDUCATION.

15.03.2016, София Тех Парк (София). Участие с презентация в семинар, насочен към цялостно представяне на HEInnovate. Организатори: Джуниър Ачийвмънт България, Министерството на образованието и науката, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD), Европейската комисия и София Тех Парк.

25-26.08.2015, Брюксел: участие в работен семинар с Европейската комисия (DG Education and Culture, 70 Rue Joseph II, 1049 Brussels) „Как да проведем семинар по HEInnovative” и изготвяне на последващ материал (в съавторство) "HEINNOVATIVE – НЕОБХОДИМОСТ, РЕАЛИЗАЦИЯ, ПОЛЗИ".

10-11.02.2014, Брюксел: участие в работна среща с Европейската комисия (EACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) във връзка с официалния старт на проекти по програма TEMPUS VI, сред които Русенският университет е водещ партньор.

29.01.2013, Брюксел: участие в работна среща с Европейската комисия (European Commission – DG EAC/Unit C.2) за обсъждане на „Guiding Framework of Entrepreneurial Universities”.

12.01.2012, Брюксел: участие в работна среща с Европейската комисия (European Commission – DG EAC/Unit C.2) във връзка с call EAC/19/2011.
Consultancy and trainings / Консултации и обучения * Elaboration of business models and business plans for new economic activities // Разработване на бизнес модели и бизнес планове за новостартиращи дейности

* Corporative risk management // Управление на риска

* Public-private partnership // Публично-частно партньорство

* Business trips of EU partners to Uzbekistan and other ex-USSR countries // Организиране на работни посещения в Узбекистан и други държави от бившия СССР.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.