РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Димитрина
Фамилия: Игнатова - Цонева
Адрес:
Русе, ул. "Плевен" № 4, вх.6
Телефон:
082 826325
Email: dtzoneva@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане:
Пол: женски
Трудов стаж
от -до: 1972 - 2014
Заемана длъжност или позиция: Професор в научна специалност 05.04.11 Общо и съпоставително езикознание
Основни дейности и отговорности:
Преподавател по: Езикознание, Реторика, Култура на речта, Български делови език,Речев етикет и протокол и др.;

Ръководител на катедра Български език,литература и изкуство при Факултет Природни науки и образование(от 1992 - 2014 година);
Член на ФС на ФПНО (от 1992 - 2014 година);
Зам-декан по УР във ФЧС при РУ "А. Кънчев"(1989- 1992);
Зам.-декан по НИР във ФЧС при РУ "А.Кънчев"(1985 - 1989 г.);
Главен редактор на сп. "Известия" на СУБ - Русе (2008 - 2010 г.);
Заместник главен редактор на списание „Известия” на СУБ-Русе (2004 – 2008);
Зам.-главен редактор на вестник "Студентска искра" (1980 - 1989 г.);
член на Кадровата комисия към ФПНО;
Член на Експертен съвет за Педагогика на обучението по...;
Член на АК към ФПНО (до 1992 - 2008 г.) г.);
През 1992 г. – 1993 г. – председател на комисията по разкриване на висшите специалности Начална училищна педагогика, Предучилищна педагогика , Предучилищна и начална училищна педагогика, Европеистика.

През 1994 г. – председател на комисията по изготвяне на проекти за преобразуване на специалности и откриване на нови специалности за ОКС “бакалавър”.

За времето 1992 – 2002 г. (като председател или зам.-председател) участва в разработването на учебните планове на всички специалности, числящи се към Центъра по педагогика при РУ:
- за ОКС „бакалавър” - Начална училищна педагогика и чужд език, Предучилищна педагогика и чужд език, Предучилищна и начална училищна педагогика, Български език и история;
- за ОКС „магистър” – Културно-историческо наследство и екскурзоводство, Етнология и лингводидактика.

За времето 2003 – 2011 година - участие в разработването на учебните планове на следните специалности: Езикова и литературна подготовка в детската градина и началното училище, Български и чужд език, Кариерно консултиране и развитие, Лингводидактика в началното училище, Лингводидактика в прогимназиалния етап и др.;
От 1995 - 2015 г.- член на Библиотечния съвет при Русенския университет;
От 1990 - 1994 г. - член на Контролния съвет при Русенския университет;
От 1994 г. - 2005 г. - отговорник за чуждестранните учещи в Русенския университет;
От 1992 г. – 2014 г - член на Общото събрание на Русенския университет, на ФПНО и на Юридическия факултет;
Член на факултетните съвети на факултет Природни науки и образование, на Юридическия факултет и на Съвета на Филиал - Силистра;

От 1997 г. – 2001 г. в комисията по рекламата на Русенския университет по интернет и мултимедийното представяне;

Председател на комисия по оценяване проектите на учебници и на учебни помагала по български език към МОН ( 2008 година);

Автор или съавтор на 8 доклада за програмна акредитация;
Участие в образователни международни проекти – 7 бр;

Председател или член на научни журита във връзка със защитата на дисертационни трудове в професионално направление Филология, докторска програма Общо и сравнително езикознаие;

Член на експертна група за оценяване на професионално направление 1.3 “Педагогика на обучението по....”във Факултета по педагогика, Филологическия факултет, Факултета по изкуствата и Факултета "Oбществено здраве и спорт" на Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград ( 2013 год.и 2015 г.).

Главен редактор на вестник "Автотранспортен зов" (1974 - 1976 г.)
Инспектор в Учебно-методичния отдел на ВИММЕСС - Русе (1972 - 1974 г.)
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет - Факултет Природни науки и образование
гр. Русе, ул. "Студентска" № 8
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 1988 - 2014
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Дисертация на тема: «Формиране на фонематичен слух у чужденци в начален етап на обучение по български език»
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Специализирания научен съвет по езикознание при БАН, София
Ниво по националната класификация: Научно звание доцент, присъдено от СНС по езикознание при БАН, София, 1992 г.
от -до: 1967 - 1972
Наименование на придобитата квалификация: Магистър по българска филология
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, гр. В. Търново
Ниво по националната класификация: Висше образование
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции: Ръководител на Катедра БЕЛИ (от 1992 - септември 2014г.);
Зам.-декан във ФЧС при РУ (от 1985 - 1992 г.);
Ръководител на 8 проекта по ФНИ; координатор на магистърска програма; участие в организацията на научни конференции в РУ.
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: Работа на компютър: Windows, Word, Excel, PowerPoint
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: водач категория В
Допълнителна информация  
Допълнителна информация През 2000г. основава и до 2012 година председателства Научната секция “Филологически науки” към Съюза на учените в България – Русе.
Член е на Управителния съвет на СУБ – Русе – от 2000 до 2012 година.

В редакционната колегия на "Трудове на РУ "А. Кънчев" - серия "Езикознание и литературознание", и на Арнаудовия сборник;
Участва в организационния комитет на повече от 25 научни сесии и конференции.
Редактор на повече от 30 учебници и книги.
.
Признания и отличия 1. Грамота от Съюза на учените – Русе за цялостно научно творчество, 2002 г.

2. Удостоверение за дългогодишен съюзен стаж в Съюза на учените, 2009 г.

3. Грамота за активно участие в основаването на Педагогическия факултет( за 10-годишнината от неговото основаване), 2004 г.

4. Награди за отлично представяне на изложбата за печатни и електронни издания на преподавателите от Русенския университет: 2001 г., 2004 г., 2008 г.,2011 г., 2013 г.;

5. Награждаване с кристален приз The best paper от Програмните комитети на Научните конференция РУ & СУ – 2008 г. и . РУ & СУ – 2011г.

6. Грамота на колектив с ръководител доц. д-р Димитрина Игнатова - Цонева за участие в конкурса за най-атрактивен и информативен постер, представящ резултатите от научноизследователски проекти, 2011 г. и 1015 година;

7. Награда за дългогодишно и ползотворно участие в организирането и провеждането на прояви с културно-масов характер, 2008 г.

8. Грамота „Приятел на музея” по случай стогодишнината на Регионалния исторически музей – Русе, 2004 г.

9. Грамота от Ректорското ръководство на РУ „А. Кънчев” за съществен принос в списването и издаването на вестник „Студентска искра”, 2008 г.

10. Почетна грамота за забележителен принос и всеотдайност в изграждането и утвърждаването на Русенския университет (по случай 65-годишнината му), 2010 г.;

11. Лауреат на наградата на СУ – Русе през 2012 година - Грамота за високи научни постижения в областта на обществените науки.

12. Почетна грамота за активно участие и добро представяне в изложбата за печатни и електронни издания на преподавателите в РУ (2012 г.).

13. Първа награда за отлично представяне на изложбата на печатни и електронни издания на преподавателите в Русенския университет със сборника „Български език и речева култура” (2013 г.).

14. Златна значка на Русенския университет „Ангел Кънчев” ( 2014 година.);

15. Почетна грамота по повод 70-годишнината на Русенския университет "А. Кънчев".
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.