РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Даниела
Фамилия: Йорданова
Адрес:
гр. Русе, 7017
България
Телефон:
00350 82 888 520
Email: dyordanova@uni-ruse.bg
Националност: Българска
Дата на раждане: 21 октомври
Пол: жена
Трудов стаж
от -до: 1998 - сега
Заемана длъжност или позиция: главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Преподавател по дисциплините: Управление на проекти; Международни инвестиционни проекти, Регионални изследвания и стратегии, Устойчиво развитие на социалния капитал, Методи за управление на изпълнението на проекти, Регионална политика и фондове на Европейския съюз, Устойчиво развитие на регионите; Маркетинг на инвестиционни стоки; Управление на човешките ресурси;
на английски език: Управление на проекти за регионално развитие и трансгранично сътрудничество, Управление на проекти, Управление на международни проекти, Управление на проекти за развитие;
Изследователска дейност в областта на управление на програми и проекти, планиране и управление на регионалното развитие, преход от висше образование към професионална реализация, пазар на труда;
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет „Ангел Кънчев“, ул. Студентска 8, 7017 Русе
Вид на дейността или сферата на работа: висше образование
от -до: 2010 - 2015
Заемана длъжност или позиция: Контрольор първо ниво на контрол
Основни дейности и отговорности:
Осъществяване на първо ниво на контрол по проекти за трансгранично и транснационално сътрудничество - Мониторинг и контрол - проверка на технически и финансов напредък на изпълняваните проекти, проверка на тръжни процедури по ЗОП, ПМС 55/2007, ПМС69/2013, ПМС 118/2014 и PRAG / ЕК и верификация на направените разходи;
Име и адрес на работодателя:
МРРБ, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”
Вид на дейността или сферата на работа: Управление на проекти за териториално сътрудничество
от -до: 2005 - 2009
Заемана длъжност или позиция: Главен експерт
Основни дейности и отговорности:
Програмиране, управление, изпълнение и мониторинг на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г.;
Подготовка на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", работа със заинтересовани страни, обучение и консултации на потенциални бенефициенти, проверка за допустимост на проектни предложения;
Име и адрес на работодателя:
МРРБ, Главна дирекция „Планиране на регионалното развитие”, отдел „Северен централен район за планиране”
Вид на дейността или сферата на работа: Регионална политика, икономическо и социално развитите
от -до: 2003 - 2005
Заемана длъжност или позиция: Областен координатор за управление на проекти, финансирани от програма ФАР към МТСП за област Русе и Северен централен планов район
Основни дейности и отговорности:
Организиране и провеждане на информационна кампания и предоставяне на информация за текущите проекти по програма ФАР към МТСП на широк кръг представители на заинтересованите страни и потенциални бенефициенти, консултиране относно приоритетите на финансиращите програми и разработването на проекти, мониторинг на финансираните проекти, обобщаване и анализ на резултатите от реализацията на проектите в плановия регион
Име и адрес на работодателя:
МТСП, дирекция „Предприсъединитени фондове, международни проекти и програми”
Вид на дейността или сферата на работа: Координатор проекти
Образование и обучение
от -до: 2013 - 2016
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Научна специалност "Организация и управление на производството (индустрия)"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 2000 - 2004
Наименование на придобитата квалификация: Професионална квалификация
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Международно предприемачество
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Стопанска Академия “Д. А. Ценов“ –гр. Свищов
Ниво по националната класификация:
от -до: 1997 - 1999
Наименование на придобитата квалификация: Професионална квалификация
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Финансов мениджмънт
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Стопанска Академия “Д. А. Ценов“ –гр. Свищов
Ниво по националната класификация:
от -до: 1993 - 1998
Наименование на придобитата квалификация: Магистър по маркетинг и планиране
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Стопанска Академия “Д. А. Ценов“ –гр. Свищов
Ниво по националната класификация: 7
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
отлично отлично отлично много добро
руски
много добро много добро много добро много добро
френски
основно основно основно основно
Социални умения и компетенции: Умения за работа в екип;
Организационни умения и компетенции: Умения за организиране на мероприятия, провеждане на семинари и обучения, организация и фасилитиране на работа в групи, разработване на анализи и доклади
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: MS Office, Microsoft Project, Internet
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: Категория B, M
Допълнителна информация  
Участие в международни проекти: Проект CA17119- EU Foreign Policy Facing New Realities: Perceptions, Contestation, Communication and Relations (2019-2022) Финансиран от програма COST на ЕС – член на управителния комитет на проекта

Проект TUD COST Action TU1408 Air Transport and Regional Development (ATARD) (Въздушен транспорт и регионално развитие), Финансиран от програма COST на ЕС – член на управителния комитет на проекта (05-2015-05-2019)

Project EC 2016-1-BG01-KA219-023639 Get Ready for Opportunities in the World of Work - GROWW (2016-2018) - експерт

Проект TUD COST Action TU1003 The Effective Design and Delivery of Megaprojects in the European Union (MEGAPROJECT) , Финансиран от програма COST на ЕС – изследовател (09-2012 – 05-2016)

Проект BG051PO001-7.0.07-0047 „Повишаване пригодността за заетост на студентите от специалности “Индустриален мениджмънт” и “Стопанско управление” на Русенския университет чрез включване в сътрудничество “университет – предприятие” за периода (01/06/2013-31/12/2014) - експерт

ръководител на проект Marketing Research , BUS-374, SURVEY „Methods for Recruitment and Retention of Employees: A Comparative Study between US and Bulgaria” – съвместен проект между Oshkosh College of Business, University of Wisconsin и катедра „Бизнес и мениджмънт” – проучване на нагласите на работодателите при наемане на персонал (2009)

REGENER – Reducing Greenhouse Emissions by Networking of Enterprises and Researchers - проект, на Технологичен университет Грац, Австрия, финансиран от австрийското правителство с партньори Русенски университет и Университетът на Риека, Словения – член на екип, провеждане на маркетингов анализ на пазара на фотоволтаици в България (2009)

expert in project PHARE CBC RO 2004/016-784.01.04.01.06 Creation of preconditions for common planning in the cross border region Giurgiu – Ruse (2008)

PHARE – CBC Bulgaria – Romania “Improving the Capacity for Cross Border cooperation between Districts of Ruse (Bulgaria) and Giurgiu (Romania)” (2003)
Участие в национални проекти 2019 - Проект No 2019-РУ-04 Изследване на система за управление на база данни за проследяване на професионалната реализация на завършилите студенти на РУ / участник в проекта;

2019 - Проект No 2019-БМ-01 Изследване на процесите на дигитализация в системата за управление на организациите / участник в проекта;

2018 - Проект No 2018-РУ-04 Изследване на възможностите за проследяване на професионалната реализация на завършилите студенти на Русенски университет, реализиран от Център за кариерно развитие на Русенски университет;(р-л проф. д-р Ив. Евстатиев) / участник в проекта;

2018 - Проект No 2018-БМ-01 Приложни изследвания на инструментариума на ко-мениджмънта за постигане на устойчиво развитие(р-л доц. д-р Св. Рускова) / участник в проекта;

2017-2018 - Проект BG05M20P001-2.009-0011 ''Подкрепа за развитието на човешките ресурси в областта на научните изследвания и иновации в Русенски университет „А. Кънчев“ по процедура ''Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени – фаза 1,'' финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” за периода 02.06.2017 г. от 31.12.2018 / участник в проекта;

2017 - Проект по ФНИ 2017-ФБМ-01 „Изследване и интегриране на системата за управление в публични организации“ (р-л доц. д-р Антон Недялков) / участник в проекта;

2016 - Проект по ФНИ 2016-ФБМ-01 „Управленски решения за адаптиране на българската икономика към динамичната международна среда“ (р-л доц. д-р П. Витлиемов) / участник в проекта

2016- Проект ФНИ No 2016 - РУ – 02 Разработване на програмна система за регистрация на студенти и заявки за практика и стаж в Центъра за кариерно развитие, Финансиран от ФНИ, реализиран от Център за кариерно развитие на Русенски университет

2015 - Проект по ФНИ 2015-ФБМ-01 „Изследване на индикатори, фактори и политики за стопанско и технологично развитие“ (р-л доц. д-р М. Кирова) / участник в проекта;

2014 - Проект BG051PO001-3.1.07-0050 „Съчетаване на учебните програми с изискванията на работодателите (СЪПОРТ)” - актуализация на учебна програма „Управление на проекти – курсов проект“ от професионално направление „Администрация и управление“

2014 - Проект BG 051РО001-3.1.09-0014 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Русенския университет „А. Кънчев“ - Преподавател в специализиран курс по “Разработване и управление на проекти, финансирани от европейските фондове“, предназначен за преподаватели от Русенски университет

2014 - Проект по ФНИ 2014-ФБМ-01 „Изследване на фактори за локална декомпозиция в икономиката на България в съвременните условия“ (р-л доц. д.н. Д. Минчев) / участник в проекта;

2013-2014 - Проект BG051PO001-4.3.04-0007 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в Русенския университет - разработени материали за упражнения по дисциплината „Управление на проекта“ за дистанционна форма на обучение

2013 - Проект ФНИ No 2013-РУ- 11 Създаване на уеб базирана система на центъра за кариерно развитие

2012 - Проект „Техническа помощ за укрепване на административния капацитет на ДППИ за подготовка, управление и контрол върху изпълнението на проекти, финансирани по Оперативна Програма „Транспорт” 2007-2013 г.”, финансиран от Европейски Фонд за Регионално Развитие (ЕФРР) и от държавния бюджет на Република България преподавател по „Управление на проекти“ за служители на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”

2011 - Проект ФНИ-10-БМ-01 Изследване на иновационни алтернативи за бизнес оцеляване и развитие, ФНИ при РУ “А.Кънчев”

2011 - „Ден и нощ на предприемачеството“ 29-30.09.2011 г., организирано по мрежа РЕШИЦА с участие на 25 студенти от 8 университета от 5 европейски държави, 4-има чуждестранни преподаватели и 10 предприемача

2010 - Изследване цикличността на иновациите в икономическите системи, ФНИ при РУ “А.Кънчев”

2009 - BG 2005/017-353.10.06/ESC/G/TTO – 02 - Establishment of Technology Transfer Office, проект, финансиран по програма ФАР от МИЕ - член на екипа за управление на проекта и на Изпълнителния борд към ТТО на РУ „Ангел Кънчев”

2009 - Ръководител проект „Заедно за равни възможности”, финансиран от Министерски съвет, дирекция „Правителствена информационна служба”– ръководител проект, проучване на джендър проблемите при реализацията на жени –инженери, завършили Русенски университет
Специализации в чужбина Зимно училище по проект COST Action Workshop on Air Transport & Regional Development (TU 1408) на тема изследователски методи, вкл. Discrete choice modeling, анализ ползи - разходи, работа с програмен продукт Biogeme, бенчмаркинг, в Дъблин, Ирландия от 11 до 17 номрви 2017.

Зимно училище по проект COST Action Workshop on Air Transport & Regional Development (TU 1408) на тема изследователски методи,вкл. Икономика на авиолиниите, регионално развитие, CGE моделиране (Computable General Equilibria), Анализ ползи - разходи, Data Envelopment Analysis, Stochastic Frontier Analysis в Бергамо, Италия от 7 до 14 февруари 2017

Обучение на тема: „Анализ на казуси за прилагането на публично-частното партньорство при проекти в сферата на транспорта“ – юни 2014 г., University of the Aegean, Родос, Гърция (обект на обучението беше прилагането на научния метод case study analysis - анализ на казуси) в рамките на проект COST Action TU1001 Public Private Partnerships in Transport: Trends & Theory (P3T3)
Семинар на тема: Оценка на риска и симулации при мегапроекти, Heriot-Watt University, Единбург, Англия, май 2014 г. в рамките на проект COST Action TU1003
Управление на проекти - един месец практика в периода юли - август 2012 г., EVM Project Management, Santa Cruz de Tenerife, Spain
Управление на заинтересованите страни в мегапроекти“ – 20-27.06.2012, The University of Leeds, Leeds, United Kingdom
Експерт регионално планиране Привличане на инвестиции в общини - обучител, 2018 г., община Разград
Общински план за развитие на община Русе -консултант при разработване на стратегическа част - 2013 г.
Предварителна оценка на Общински план за развитие - община Сливо поле - 2013 г.
Междинна оценка и актуализация на Общински план за развитие - община Иваново - 2012 г.
Инвестиционен профил Община Борово - обучител и консултант - 2006 г.
Инвестиционен профил на Община Сливо поле - обучител и консултант - 2006 г.
Обучение на възрастни Преподавател в специализиран курс по “Разработване и управление на проекти, финансирани от европейските фондове“, предназначен за преподаватели от Русенски университет по проект Проект BG 051РО001-3.1.09-0014 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Русенския университет „А. Кънчев“ – октомври 2014 година
Обучение и консултации на студенти и работодатели за работа с иновативни подходи за диагностика на бизнес в рамките на проект BG051PO001 - 7.0.07 - 0047 - C0001 „Повишаване пригодността за заетост на студентите от специалности „Индустриален мениджмънт” и „Стопанско управление” на Русенския университет чрез включване в сътрудничество „Университет – Предприятие”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по процедура BG051PO001 - 7.0.07 “Без граници – Компонент 1” – Фаза 2 – проведено в периода 2013 година
Преподавател по „Управление на проекти“ за служители на ДППИ по проект „Техническа помощ за укрепване на административния капацитет ” за подготовка, управление и контрол върху изпълнението на проекти, финансирани по Оперативна Програма „Транспорт” 2007-2013 г.”, финансиран от Европейски Фонд за Регионално Развитие (ЕФРР) и от държавния бюджет на Република България – 2012 година
Участие в обучение на безработни лица към „Евроквалификационен център” АД на тема „Здравословни и безопасни условия на труд” - 2011 г.
Участие в преподавателска мобилност лектор по програма ERASMUS
ноември 2015 г. - 12 часа курс по "Управление на проекти" в Университет Регенсбург
април 2010 г. - 8 часа лекции по "Управление на човешки ресурси" в Carel de Grote University, Antwerpen, Белгия
октомври 2009 г. - 8 часа лекции по "Управление на човешки ресурси" в Carel de Grote University, Antwerpen, Белгия
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.