РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Елица
Фамилия: Ибрямова
Адрес:
УЛ. „ЙОАКИМ ГРУЕВ” 3, ГР. РУСЕ, П.К. 7015, БЪЛГАРИЯ
Телефон:
082 888 827
Email: eibryamova@ecs.uni-ruse.bg
Националност: Българска
Дата на раждане: 24.10.1983
Пол: Жена
Трудов стаж
от -до: 2014 - сега
Заемана длъжност или позиция: главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Водене на практически упражнения по дисциплините: „Компютърни графични системи”, „Компютърна графика”, „Интегрирани среди” и „Надеждност и диагностика на компютърни системи”.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет „Ангел Кънчев”,ул. „Студентска” № 8, гр. Русе, п.к. 7017, катедра „Компютърни системи и технологии”
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавателска дейност в сферата на компютърните системи и технологии.
от -до: 2012 - 2014
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
Водене на практически упражнения по дисциплините: „Компютърни графични системи” и „Компютърна графика”.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет „Ангел Кънчев”,ул. „Студентска” № 8, гр. Русе, п.к. 7017, катедра „Компютърни системи и технологии”
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавателска дейност в сферата на компютърните системи и технологии.
Образование и обучение
от -до: 2008 - 2013
Наименование на придобитата квалификация: Научна степен: Доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Редовна докторантура по научната специалност „Автоматизация на области от нематериалната сфера” (образование).
Тема на дисертацията: „Създаване и изследване на програмна среда за електронно обучение по дисциплината „Бази от данни”
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет „Ангел Кънчев” - държавно висше училище
Ниво по националната класификация:
от -до: 2006 - 2007
Наименование на придобитата квалификация: Магистър инженер по компютърни технологии
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност „Компютърни технологии”
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет „Ангел Кънчев” - държавно висше училище
Ниво по националната класификация:
от -до: 2002 - 2006
Наименование на придобитата квалификация: Бакалавър по специалност „Компютърни системи и технологии” Компютърен инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност „Компютърни системи и технологии”
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет „Ангел Кънчев” - държавно висше училище
Ниво по националната класификация:
от -до: 1997 - 2002
Наименование на придобитата квалификация: Средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Английски език
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Английска езикова гимназия, гр. Русе
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
мн. добре мн. добре мн. добре мн. добре
Немски
средно добре средно добре
Социални умения и компетенции: Умения за работа в екип, комуникативност, адаптивност, отзивчивост, придобити при участие в национални и международни проекти, конференции и семинари, както и при обучение в Англия за шест месеца по програмата Socrates и специализация в Германия за три месеца по проект Socrates Erasmus.
Организационни умения и компетенции: Водене на делова кореспонденция, подготовка на документи, събиране на информация.
Участие в национални и международни проекти.
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: Компютърна грамотност:
Програмиране на езици: C/C++; C#; Pascal; PHP; HTML; CSS;
Работа с бази данни: MySQL, Oracle; MSSQL;
Работа с графични инструменти: CorelDraw; Photoshop, Blender.
Артистични умения и компетенции: Имам определени дизайнерските умения, които използвам при водене на практически упражнения по дисциплините „Компютърна графика” и „Компютърни графични системи”.
Свидетелство за управление на МПС: категория В
Допълнителна информация  
Други умения и компетенции Проектант и разработчик съм на информационно-справочна система „Докторанти”, която осигурява събиране, съхранение, обработка, контрол и разпространение на информацията чрез извеждане на справки и документиране на резултатите от образователното и научното развитие на докторантите в Русенски университет.
Лица за контакти и препоръки проф. д-р Ангел Смрикаров – зам. ректор на Русенския университет;
доц. д-р Цветозар Георгиев – ръководител на катедра „Компютърни системи и технологии”, Русенски университет.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.