РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Емануил
Фамилия: Коларов
Адрес:
ул. "Студентска" 8, Русе 7017
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Катедра Публичноправни науки, каб. 2Г.306
Телефон:
+359-82-888434
Email: ekolarov@uni-ruse.bg
Националност: българин
Дата на раждане:
Пол: мъжки
Трудов стаж
от -до: 2005 - сега
Заемана длъжност или позиция: преподавател, асистент (2005-2007) и главен асистент (от 2007 насам), факултетен координатор по европейска интеграция и международно сътрудничество (вкл. Еразъм и ECTS) - от 2008 насам
Основни дейности и отговорности:
Организиране и провеждане на лекции и семинарни упражнения по дисциплини от учебните планове на специалностите "Европеистика", "Право", "Стопанско управление" и "Публична администрация".
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
ул. "Студентска" 8, Русе 7017
Вид на дейността или сферата на работа: висше образование, научни изследвания, международно сътрудничество
Образование и обучение
от -до: 2001 - 2005
Наименование на придобитата квалификация: доктор по право
Основни предмети/застъпени професионални умения:
редовна докторантура по "Административно право и административен процес", научен ръководител: проф. д-р Димитър Костов
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: доктор
от -до: 2002 - 2003
Наименование на придобитата квалификация: сертификат
Основни предмети/застъпени професионални умения:
специализация в областта на европейското право и европейската интеграция
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Технически университет - Кемниц, Германия
Ниво по националната класификация:
от -до: 2001 - 2002
Наименование на придобитата квалификация: юридическа правоспособност
Основни предмети/застъпени професионални умения:
съдебен кандидат в съдебния район на Окръжен съд - Русе;; положен изпит по Закона за съдебната власт за придобиване на юридическа правоспособност
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски окръжен съд
Ниво по националната класификация:
от -до: 2000 - 2000
Наименование на придобитата квалификация: сертификат
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Международен летен университет - специализация в областта на общата външна политика и сигурност на Европейския съюз и европейската интеграция
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Свободен университет - Берлин, Германия
Ниво по националната класификация:
от -до: 1995 - 2000
Наименование на придобитата квалификация: магистър по право, юрист
Основни предмети/застъпени професионални умения:
задължителни и задължително-избираеми предмети, съгласно Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "Юрист" (ПМС №75/1996)
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: магистър
от -до: 1994 - 1999
Наименование на придобитата квалификация: магистър по европеистика; мениджър в еврокомуникациите
Основни предмети/застъпени професионални умения:
комуникационни умения - рекламна комуникация, масови комуникации, междуличностни и групови комуникации, връзки с обществеността;
предмети, свързани с европейското политическо, икономическо и социокултурно пространство - европейска политика, европейско право
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: магистър
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Немски език
B2 B2 B2 B2
Английски език
B2 B2 B2 B2
Руски език
A2 A2 A2 A1
Социални умения и компетенции: комуникативност, умение за работа в екип
Организационни умения и компетенции: административни организационни умения, придобити като организационен секретар на Българо-румънския интеруниверситетски Европа център (БРИЕ)
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: MS Office applications
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: категория "В"
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.