РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Емил
Фамилия: Папазов
Адрес:
гр. Русе, ул. "Студентска" 8
Телефон:
Email: epapasov@gmail.com
Националност: българска
Дата на раждане:
Пол: мъж
Трудов стаж
от -до: 2008 - сега
Заемана длъжност или позиция: доцент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност в сферата на икономиката и управлението
Име и адрес на работодателя:
Университет за национално и световно стопонство - София
Вид на дейността или сферата на работа: Висше образование
от -до: 2006 - сега
Заемана длъжност или позиция: доцент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност в сферата на икономиката и управлението
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: Висше образование
Образование и обучение
от -до: 1989 - 1989
Наименование на придобитата квалификация: ДОКТОР по икономика
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
София
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
отлично отлично отлично отлично
немски
отлично отлично отлично отлично
руски
отлично отлично мн. добре отлично
Социални умения и компетенции: Умения за сътрудничество с хора в среда, в която комуникациите са от съществено значение за постигане на резултати.
Организационни умения и компетенции: Способност за извършване на правилна оценка на финансовите ресурси, съсредоточени в различни дейности и идентифициране на тенденции и проблеми на развитието на организациите, ресурсните им ограничения и възможности. Умения за координация на дейностите и ефективното използване на стратегически и оперативни документи, участие в изграждането на рамкови документи, свързани с планиране, програмиране и управление на системи за контрол и оценка.
Технически умения и компетенции: Компетенции, свързани с теоретични, научни и експериментални методи на изследване.
Компютърни умения и компетенции: Добро владеене на Windows-базиран бизнес софтуер (MS Word, MS Excel и MS PowerPoint) и специализирани програми за икономически анализи.
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: категория В
Допълнителна информация  
УЧАСТИЕ И ОПИТ В ОБЛАСТТА НА ПРОЕКТИТЕ • 2012 • Проект по ФНИ – 12-ФБМ-01 • Тема “Мениджмънт на бизнес процеси” • Русенски университет „Ангел Кънчев”
• 2011 • Проект по ФНИ – 11-ФБМ-02 • Тема “Изследване на иновационни алтернативи за бизнес оцеляване и развитие” • Русенски университет „Ангел Кънчев”
• 2010 г.: Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й. БТТП, ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, ЕСФ - ЕС (BG 051PO001-2.1.07) • Експерт
• 2010 г.: 3rd International Summer Academy “Education in Entrepreneurship and Innovation Activities”, “Resita Network” Project , Institute of European Affairs (INEA), Kladovo (Serbia) • Експерт
• 2010 г.: Проект STARTENT • Тема: Fostering Business - University Partnerships for Entrepreneurship Education in Europe” • Координатор: Istituto Tecnologico de Canarias (ES) • Оценител
• 2010 г.: Проект по ФНИ – 10-ФБМ-01 • Тема „Изследване цикличността на иновациите в икономическите системи” • Русенски университет • Експерт
• 2009 г.: Проект по ФНИ – 09-ФБМ-01 • Тема „Проектиране и симулиране на бизнес модели за управление в условията на динамично променяща се среда” • Русенски университет • Ръководител
• 2008 г.: Проект по ФНИ – 08-ФБМ-01 • Тема „Проектиране на иновативни икономически структури” • Русенски университет • Експерт
• 2007 г.: „Оптимизиране процеса на производство на екологично гориво от възобновяеми суровини в КДВ-инсталация” • Национален иновационен фонд към ИАНМСП • Експерт
• 2007 г.: „Стратегически аспекти на управлението на мезоикономически структури”, Фонд „Научни изследвания” • Ръководител
• 2007 г.: Regional Development Programme in Turkey: Samsun Business School Establishment and Training on Economics (№ TR 0305.02/LDI/138) • Гост-лектор.
• 2003-2006 г.: “Мениджмънт на регионалното развитие” (ECA/A/S/U-03022)/Cornell University (САЩ). Обучение и научноизследователска дейност в областта на регионалното планиране.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.