РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Емилиян
Фамилия: Станков
Адрес:
ул.Цар Петър 3а,гр.Русе,7000,България
Телефон:
082/888-332
Email: estankov@uni-ruse.bg
Националност: Българска
Дата на раждане: 30.09.1953
Пол: Мъж
Трудов стаж
от -до: 2008 - сега
Заемана длъжност или позиция: Доцент (Ръководител катедра от 2016)
Основни дейности и отговорности:
Лекции, лабораторни упражнения, практически упражнения и курсов проект по "Динамика, конструкция и изчисление на ДВГ";Лекции и лабораторни упражнения по"Автомобилни газови уредби","Автомобилни стандарти";Лабораторни упражнения по "Теория на ДВГ","Екологични проблеми на транспорта","Транспортни двигатели" и др.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", катедра"Двигатели и транспортна техника"
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавателска и научно-изследователска в сферата на висшето образование
от -до: 1994 - 2008
Заемана длъжност или позиция: Старши асистент и Главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Участие в разработването на учебни програми и провеждането на лабораторни занятия, курсови задачи и проекти по дисциплините „Двигатели с вътрешно горене”, „Динамика, конструиране и изчисление на ДВГ”, „Теория на ДВГ”, „Екологични проблеми в транспорта”.
Научноизследователска работа е свързана с разработване и изследване на системи за работа на двигателите с вътрешно горене с алтернативни горива и с добавки на същите към традиционните горива с цел подобряване на енергийната ефективност и намаляване замърсяването с вредните компоненти на отработилите газове от ДВГ.
Име и адрес на работодателя:
Катедра “Двигатели с вътрешно горене”, Русенски университет
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавателска и научноизследователска в сферата на висшето образование
от -до: 1980 - 1992
Заемана длъжност или позиция: научен сътрудник ІІІ и ІІ степен
Основни дейности и отговорности:
Научноизследователска дейност по изследване и подобряване на екологичните характеристики на намиращите се в експлоатация моторни превозни средства. Използуване на алтернативни горива като основни или съставни компоненти за двигатели с вътрешно горене. Изследване ефективността на допълнителни устройства за намаляване токсичните компоненти в отработилите газове на ДВГ. Участие като основен изпълнител и съизпълнител по 10 научно-изследователски задачи.
Име и адрес на работодателя:
„Проблемна лаборатория по токсичност на ДВГ” и „Научноизследователски институт по енерго-екологични проблеми на ДВГ” към Русенски университет
Вид на дейността или сферата на работа: Научно-изследователска във ВУЗ
от -до: 1979 - 1980
Заемана длъжност или позиция: учител
Основни дейности и отговорности:
преподаване на специализирани технически дисциплини
Име и адрес на работодателя:
СПТУ по Автотранспорт, гр.Разград
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавателска дейност в сферата на средното специално образование
Образование и обучение
от -до: 2006 - сега
Наименование на придобитата квалификация: Доктор по Научна специалност 02.01.42."Двигатели с вътрешно горене"
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Тема на дисертацията:"Разработване и изследване на дозиращи системи за комбинирано бензино-водородно захранване на двигатели с външно смесообразуване"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: Доктор
от -до: 1974 - 1979
Наименование на придобитата квалификация: Машинен инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност "Двигатели с вътрешно горене"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВИММЕСС-Русе
Ниво по националната класификация: Висше - Магистър
от -до: 1968 - 1972
Наименование на придобитата квалификация: Машинен техник
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Термични и водно-енергетични мошини и съоръжения
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Техникум по Механотехника-Русе
Ниво по националната класификация: Средно специално образование
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
мн.добре мн.добре добре добре
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции: Работа с технически съоръжения и апаратура за изпитване на ДВГ по отношение на мощностни, икономични и екологически характеристики. Работа с компютърна техника. Работа с универсални металообработващи машини.
Компютърни умения и компетенции: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point et al
Артистични умения и компетенции: Хоби-естествена дървопластика и дървогравюра.
Свидетелство за управление на МПС: Да- за категории В и М
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.