РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Иван
Фамилия: Палов
Адрес:
Телефон:
082/888 364
Email: ipalov@uni_ruse.bg
Националност: българин
Дата на раждане:
Пол: мъж
Трудов стаж
от -до: 2005 - 2012
Заемана длъжност или позиция: професор
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски Университет „Ангел Кънчев“ Русе,
7017 Русе, ул. Студентса №8
катедра "Електроснабдяване и електрообзавеждане"
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавател по учебни дисциплини: Електрообзавеждане, Електрообзавеждане на промишлени предприятия, Електротехнологии в земеделието и хранително-вкусовата промишленост и др.
от -до: 1984 - 2005
Заемана длъжност или позиция: доцент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", катедра ЕСЕО,
7017 Русе, ул. Студентска №8
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавател по учебни дисциплини: Електрообзавеждане, Електрообзавеждане на промишлени предприятия", Електротехнологии в земеделието и хранително-вкусовата промишленост" и др.
от -до: 1973 - 1984
Заемана длъжност или позиция: асистент, старши асистент, главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски Университет „А. Кънчев”
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавател по Електрообзавеждане; Електротехнологии в земеделието и хранително-вкусовата промишленост.
Образование и обучение
от -до: 1975 - 1980
Наименование на придобитата квалификация: кандидат на техническите науки/доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Докторант, 02.18.01
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВИММЕСС, Русе
Ниво по националната класификация: Диплома за доктор -1981 г.
от -до: 1968 - 1973
Наименование на придобитата квалификация: силнотоков електроинженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Редовен студент (5 курса)
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВИММЕСС, Русе
Ниво по националната класификация: Диплома за завършено висше образование, електроинженер
от -до: 1962 - 1966
Наименование на придобитата квалификация: среден електротехник
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Техникум по електротехника/ Гимнацзия по електортехинка и електроника "Апостол Арнаудов", Русе
Ниво по националната класификация: средно образование
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
отлично отлично отлично отлично
немски
добро мн.добро добро добро
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции: дядо Мраз/Коледа в Русенки университет "А.Кънчев"
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
Преподавани дисциплини Русенски университет:
Електообзавеждане;
Електообзавеждане - крсов проект;
Електообзавеждане на промишлени предприятия;
Електротехнологии в земеделието и хранително-вкусовата промишленост;
Електроснабдяване и електротехнологии;
Електротехника и електроника в земеделието;
Специализирано електрообзавеждане;
Основно електроенергийно и спомагателно обзавеждане на уредби с възобновяеми енергийни източници;
Енергийна ефективност на дискретни производствени системи.

Московски агроинженерен университет „В.П. Горячкин" - Москва, Русия, 1984г.:
Електротехнологии в селското спопанство;
Технически колеж - Ямбол, от 1990г.до 2004г
Електротехника;
Електрически машини;
Електроснабдяване и електрообзавеждане;

Технически колеж - филиал Силистра от 2007г
Електрообзавеждане;
Електрообзавеждане на промишлени предприятия.
Научни интереси Механизация и електрификация в земеделието;
Механизация и електрификация в животновъдството (електробезопасност в животновъдството);
Електроснабдяване и електрообзавеждане в земеделието и промишлеността;
Електротехнологии.
Учебници и учебни пособия Автор на 2 самостоятелни учебника и 3 самостоятелни учебни пособия;
Съавтор на 2 учебника и на 6 учебни пособия.
Публикации Съавтор на 2 книги;
Автор и съавтор на над 120 научни статии (в научни списания в България, Русия, Китай, Литва) и доклади на международни конференци в България, Гърция, Русия, Литва, Узбекистан в областта на електротехнологиите, електроснабдяването и електробезопасността ( в животновъдните сгради);
Съавтор на :
- 7 патента и авторски свидетелства;
- 1 отраслова нормала;
Ръководител - на трима докторанти;
- на един специализант от Китай – доцент (впоследствие професор) Цян Жуч Жу;
- на над 170 дипломанти.
Ръководни длъжности - Ръководител катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане” -1998-2004;
- Член на факултетен съвет на :
- факултет „Електротехника, електроника и автоматика” от 1990г. до 2011г;
- факултет „Механизация на селското стопанство”от1999г до 2003г;
- Член на академичен съвет на РУ „Ангел Кънчев” 1995-1999;
- Зам. ръководител на отраслова научно-изследователска лаборатория по електротехнологии в селкото стопанство - 1984 - 1990;
- Председател студентското туристическо и природозащитно дружество „Академик” 2008-2011г.
- Редактор на научните трудове на Русенски университет "А.Кънчев", серия 3.1. "Електротехника, електроника и автоматика"от 1996г.
Членство в професионални организации Съюз на учените в България.
Участие в проекти Образователни проекти и договори – над 20;
- ръководител на екип от Русенски университет „А. Кънчев” на успешно завършил европейски проект от 7 Рамкова програма на Европейския съюз: Bio Mob FP7 – REGIONS – 2009 -1 № 245449 (2009-2011).
Гост на чуждестранни научни институти и университе Русия, Германия, Литва, Дания, Ирландия, Унгария, Полша.
Сътрудник на: фирма "Енкон сървисис" ООД от2007г.
Лектор в курсове за обучение с лицензирани фирми и въпроси, свързани с енергийната ефективност от 2011г.
Рецензент - на докторски дисертации;
- на хабилитации за научните звания: доцент и професор;
- на статии в CIGR Journal;
- на учебници и учебни пособия;
- на учебни планове;
- на учебни програми;
- на искания за авторски свидетелства и патенти.
Внедрявания над 100 в областта на:
- електробезопасността на животновъдни сгради;
- електроснабдяване;
- електрообзавеждане и автоматизация на производствените процеси.
Специализации – МГАУ “В.П. Горячкин" - Москва, Русия, 1985г.;
– Люблинска политехника, Полша, 1989г.
Член на 1.Eкспертни групи за програмна акредитация на специалност “Електроенергетика и електрообзавеждане” към:
а) Технически университет (ТУ) София – заповед 130/24.04.2003 г. на председателя на Националната агенция за акредитация и оценяване (НАОА);
б) Технически университет Габрово – заповед 335/17.11.2003 г. на председателя на НАОА;в) Технически университет Варна.
Председател и член на Обединени научни звена, сформирани по заповед на Ректора на Русенския университет "А. Кънчев" от 1998 до 2009 г., за зачисляване или защита на докторантиq и предварителни защити по хабилитации в катедри: “Топлинна и хладилна техника” на ТУ София,“Автомобили, трактори и коли” на РУ, "Ремонт, надежност и химични технологии", Електроснабдяване и електрообзавеждане", "Земеделска техника".
Член на техническа експертна комисия за установяване на причини за авария на обект ПСОВ “Първичен хоризонтален утаител” г.Разград – заповед №7/14.01.1998 г. на Ръководителя на Районната инспекция по териториално устройствен и строителен контрол.
Член и председател на държавни изпитни комисии - към РУ “А. Кънчев”:
а) член от 1984 г.;
б) председател от 1998 г.;
- към Технически колеж Ямбол – член на комисията за специалност “Електротехника” от 1998 до 2005г.
Отличен - с включване в Националния справочник “1000 изобретатели”;
- с вписване в изданието Who’s Who in the 21st Century, Cambridge, England, 2003, p. 1045, Palov Ivan;
- от Съюз на учените в България - 2009г.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.