РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Искра
Фамилия: ИЛИЕВА
Адрес:
ул. "Студентска" № 8, гр. Русе, 7017, България
Телефон:
082 888 225
Email: isilieva@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 21. 06
Пол: жена
Трудов стаж
от -до: 2016 - сега
Заемана длъжност или позиция: Доцент
Основни дейности и отговорности:
Ръководител сектор "Физическо възпитание и спорт"
Име и адрес на работодателя:
Медицински университет - Плевен
Вид на дейността или сферата на работа: Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка
от -до: 2010 - сега
Заемана длъжност или позиция: Главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Провеждане на лекционен курс по Педагогика на двигателната култура за студенти редовно и задочно обучение, спец. ПНУП; семинарни упражнения по ТМФВ в спец. КТ; практически упражнения по баскетбол в спец. КТ, ТМФВ в спец. ПНУП и НУПЧЕ; методист по текуща практика на студентите от специалностите "Предучилищна и начална училищна педагогика", "Начална училищна педагогика и чужд език"; спорт по избор - баскетбол, фитнес, тенис на маса, аеробика и каланетика. Треньор на представителния отбор по баскетбол в РУ "А. Кънчев".
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка
от -до: 2007 - 2009
Заемана длъжност или позиция: Старши асистент
Основни дейности и отговорности:
Провеждане на практически упражнения по Педагогика на двигателната култура, Методика на физическото възпитание в начална училищна възраст; методист по хоспетиране и текуща практика на студентите от специалностите "Предучилищна и начална училищна педагогика", "Начална училищна педагогика и чужд език"; преподаване на учебните дисциплини баскетбол, тенис на маса и аеробика в специалност КТ; спорт по избор - баскетбол, фитнес, тенис на маса, аеробика и каланетика; спортно усъвършенстване - баскетбол.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка
от -до: 2006 - 2007
Заемана длъжност или позиция: Асистент
Основни дейности и отговорности:
Провеждане на практически упражнения по дисциплините “Педагогика на двигателната култура в детската градина”, редовно и задочно обучение за студенти от специалност ПНУП; “Методика на физическото възпитание в начална училищна възраст”, редовно и задочно обучение за студенти от специалности ПНУП и НУПЧЕ; Основна гимнастика, лека атлетика, баскетбол, аеробика и каланетика, тенис на маса за студенти от специалност КТ; спорт по избор: Баскетбол, Аеробика, Фитнес, Тенис на маса; Спортно усъвършенстване – Баскетбол.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка
от -до: 1995 - 2006
Заемана длъжност или позиция: Учител по физическо възпитание и спорт
Основни дейности и отговорности:
Преподаване по учебния предмет "Физическо възпитание и спорт", треньор на представителни училищни отбори - момчета и момичета по баскетбол, минибаскетбол, волейбол, хандбал. Съставяне на Училищен спортен календар. Организиране и провеждане на спортни празници. Класен ръководител на два випуска.
Базов учител по физическо възпитание и спорт в начална училищна възраст към РУ "Ангел Кънчев".
Име и адрес на работодателя:
ОУ "Васил Априлов", гр. Русе
Вид на дейността или сферата на работа: Физическо възпитание и спорт
Образование и обучение
от -до: 2005 - 2008
Наименование на придобитата квалификация: Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. и ЛФК)
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация: Доктор по педагогика
от -до: 1991 - 1995
Наименование на придобитата квалификация: Учител по физическо възпитание и треньор по баскетбол
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Национална спортна академия "Васил Левски" - гр. София
Ниво по националната класификация: Магистър
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
мн. добре мн. добре добре добре
английски
средно средно средно средно
Социални умения и компетенции: Комуникативност, лоялност, емпатия, толерантност, умения за работа в екип, придобити в спортно-педагогическата дейност и във Висшата школа за спортни мениджъри, НСА, гр. София
Организационни умения и компетенции: Инициативност, гъвкавост, креативност, придобити в НСА, гр. София и ОУ "Васил Априлов" - гр. Русе, с възможности за развитие в Русенски университет "Ангел Кънчев" и Медицински университет - Плевен
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: Microsoft Office, Internet
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: Категория "В"
Допълнителна информация  
Членство в организации EUPHA/Европейска асоциация по обществено здраве
Българско научно дружество по обществено здраве – БНДОЗ
Съюз на учените - клон Русе
Асоциация на спортните педагози в България
Българска съдийска колегия по баскетбол
Българска асоциация за здраве и фитнес
Училищно настоятелство ОУ "Васил Априлов" - гр. Русе
Участие и ръководство на проекти 2017 – Участие по Еразъм + Медицински унивреситет – Плевен;
Проект «Спортът срещу ежедневието на стреса»
2013 – 2018 Участие в проект на РУ «А. Кънчев» с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз «РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ», с разработване на web курс по дисциплината „Педагогика на двигателната култура” за специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика”.
Участие в проекти по ФНИ - 6
Участие в интензивна програма по Еразъм - 1
Ръководство на проект ФНИ 2011-ФОЗ-03 - “Подобряване на здравословното състояние и физическата форма чрез занимания с фитнес и балансирано хранене”.
Участие в курсове и семинари 2012 - обучение за работа с платформата ISI Web of Knowledge на Thomson Reuters. Бикам ООД, представител на Томсън Ройтерс за България. Сертификат. Организатор - Библиотеката на РУ „Ангел Кънчев”
2010 – 2011 г. - Семинарни обучения към школа “Млад преподавател”, Русенски университет "Ангел Кънчев"
2010 г. - Семинар на Русенски университет „Обучение на преподаватели от Висшите училища за придобиване на умения за въвеждане на информационни и комуникационни технологии в учебния процес във висшите училища и работа в е-среда”. Удостоверение.
2009 - Курс по компютърна грамотност - организатор Русенски университет "Ангел Кънчев"
2004 г. - придобита Пета ПКС като учител
1998 – 1999 - Курс на обучение по Спортен мениджмънт; Висша школа по спортен мениджмънт, НСА;
1997 - курс на обучение за придобиване на педагогическа професионално-квалификационна степен; ШУ "К. Преславски, филиал Варна;
1992 – 1993 - курс на обучение по Спортна журналистика; НСА&СУ
Награди 2014 – 2018 – Грамоти за принос в развитието на спорта в РУ «А. Кънчев»
2016 – 2018 – Грамоти за развитието на спорта – Медицински университет - Плевен
2013 - Плакет от Асоциацията за университетски спорт "Акадимик" с председател доц. Златко Джуров за принос в развитието и утвърждаването на университетския спорт в България.
2013 – Награда- статуетка от УСК «Академик» при РУ «А. Кънчев» за отлични спортни резултати през 2013 г.
2013 – Грамота – Почетен знак на Съюза на учените - Русе
2012 - Плакет от Асоциацията за университетски спорт "Акадимик" с председател доц. Златко Джуров на отбора по баскетбол 3х3 с ръководител гл. ас. д-р Искра Илиева за високи спортни резултати на Световни студентски шампионати.
2011 - Кристален приз за млад учен, Съюз на учените - клон Русе
2010 – Диплома „Кристален приз” от ПК на НК РУ&СУ като участник в авторски колектив към секция „Здравна промоция и превенция”
2009 – Диплома „Кристален приз” от ПК на НК РУ&СУ като участник в авторски колектив на доклад към секция „Физическо възпитание и спорт”
2008г. – Грамота от СУБ – Клон Русе – за издигане нивото на научно-изследователското развитие на секция „Физическо възпитание, спорт и кинезитерапия”
2007г. – Грамота от РУ „Ангел Кънчев” – трето място за публикации и участия в научни конференции
2006г. – Грамота от РУ „Ангел Кънчев” – трето място за публикации и участия в научни конференции
Научно-преподавателска дейност Състезателка по стрелба с лък към „Джамбо 2006“ – гр. Русе от февруари 2016 г. - Първо (2017) и Второ (2019) отборно място на Държавно първенство
2018 - Второ комплексно място – Медицински университет – Плевен в Универсиада на Висшите медицински училища в България
2017 – Трето комплексно място – Медицински университет – Плевен в Универсиада на Висшите медицински училища в България
Спортни успехи в университетския спорт като ръководител на отбора по баскетбол на Русенския университет
• 2016 г. – Сребърни медали на Националната студентска универсиада по баскетбол 5х5 с треньорски състав гл. ас. д-р Искра Илиева, Руслан Русев и Диан Георгиев.
•2015, 2016 - – Лятна универсиада Камчия - Студентски шампион по баскетбол 3х3 и сребърни медали като ръководител на представителния отбор - мъже на Русенски университет.
2013 г. – Лятна универсиада 2013 Камчия - Студентски вицешампион по баскетбол 3х3 и сребърни медали като ръководител на представителния отбор - мъже на Русенски университет.
2012 г. - Двукратен Държавен шампион по баскетбол 3х3 и златни медали като ръководител на представителния отбор на Русенски университет.
2012 г. - Ръководител на отбора по баскетбол 3х3 в Световно студентско първенство - класиране в Топ 8.
2012 г. - 2016 Организация и провеждане на Студентска научна сесия 2012.
2006 - 2016 - Организация и провеждане на научна конференция "Научни трудове на Русенски университет".
2010 - Участие в организацията и провеждането на СНС 10.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.