РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Жасмина
Фамилия: Пенчева-Александрова
Адрес:
ул."Студентска" 8, гр.Русе, 7017, България
Телефон:
082888733,0885062041
Email: jasmina@uni-ruse.bg
Националност: българка
Дата на раждане: 16.02.
Пол: жена
Трудов стаж
от -до: 1984 - 2012
Заемана длъжност или позиция: в момента - доцент по Химични технологии в катедра Ремонт, надеждност и химични технологии;1984 - асистент , 1985 - ст.асистент, 1986 - гл.асистент, 2011 - доцент
Основни дейности и отговорности:
Титуляр на три дисциплини - Обща и неорганична химия, Аналитична химия с инструментални методи и Физикохимия
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "А.Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавателска в сферата на висшето образование и научна в областта на неорганичната химия, физикохимия, аналитичната химия и неорганични химични технологии
от -до: 1981 - 1984
Заемана длъжност или позиция: научен сътрудник
Основни дейности и отговорности:
Научна и преподавателска дейност в областта на съкристализационните процеси и получаване на чисти и особено чисти неорганични вещества и пречистване и очистване на физико-химични системи.
Разработване и внедряване на технологии за получаване на особено чисти неорганични соли
Име и адрес на работодателя:
ИОНХ-БАН, с место-
работа в Проблемно-научноизследователска лаборатория “Чисти и особено чисти вещества “ в Химически факултет на Софийски университет
Вид на дейността или сферата на работа: Научна и внедрителска дейност в областта на получаване на чисти и особено чисти неорганични вещества
Преподавателска в областта на висшето образование
Образование и обучение
от -до: 1979 - 1981
Наименование на придобитата квалификация: 1981г. - доктор ( кандидат на химическите науки )
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Изследване съкристализационните процеси с използване на радиоактивни изотопи
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Московски държавен университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 1971 - 1976
Наименование на придобитата квалификация: Магистър химик, специалист радиохимик
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Обща и неорганична химия, Аналитична химия, Инструментални методи в аналитичната химия, Физикохимия,Радиохимия. Изследване кристализационни и съкристализационни процеси без и с използване на радиоактивни изотопи. Пречистване на неорганични системи.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Софийски университет
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
мн.добре отлично мн.добре мн.добре
немски
добре добре добре добре
английски
задоволително добре задоволително задоволително
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции: Химичен анализ на неорганични компоненти във физико-химични системи (води, химични продукти и др.)
Компютърни умения и компетенции: Основни познания и работа с Windows XP, Windows 7, Excel
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.