РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Йордан
Фамилия: Калмуков
Адрес:
Телефон:
359.82-jordan
Email: jkalmukov@gmail.com
Националност: Българин
Дата на раждане: 18.11.1981
Пол: мъж
Трудов стаж
от -до: 2012 - сега
Заемана длъжност или позиция: главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Преподаване; Разработване на учебни материали.
Преподавани дисциплини:
- Програмни технологии в Интернет;
- Уеб дизайн;
- Компютърно зрение.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет „Ангел Кънчев”
Вид на дейността или сферата на работа: Образование
от -до: 2008 - 2014
Заемана длъжност или позиция: системен архитект, старши уеб програмист
Основни дейности и отговорности:
Разработване на софтуер за анализ и търсене на изображения на база на информационното им съдържание.
http://www.querbie.com
Име и адрес на работодателя:
Querbie Inc.
Вид на дейността или сферата на работа: Разработване на комерсиален софтуер
от -до: 2002 - 2012
Заемана длъжност или позиция: Проектант на уеб приложения; уеб програмист.
Основни дейности и отговорности:
Проектиране и реализация на бази от данни, информационни системи и уеб приложения.
Име и адрес на работодателя:
ИТ специалист на свободна практика
Вид на дейността или сферата на работа: Разработване на комерсиален софтуер
от -до: 2008 - 2011
Заемана длъжност или позиция: хоноруван асистент по Програмни технологии в Интернет
Основни дейности и отговорности:
Преподаване; Разработване на учебни материали.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет „Ангел Кънчев”
Вид на дейността или сферата на работа: Образование
Образование и обучение
от -до: 2007 - 2014
Наименование на придобитата квалификация: Доктор по научна специалност 02.21.07 „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление”
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Основни приноси:
1. Симетрична мярка за сходство между две множества от възли в обща таксономия. Базира се на известния и широко използван коефициент на Dice, но за разлика от него може да бъде приложена и при множества, чиито елементи са семантично свързани.
2. Евристичен алгоритъм за разпределяне / двойкосъчетание, който притежава квадратична времева сложност и разпределя с точност около 99% от точността на алгоритмите, намиращи двойкосъчетание с максимално тегло (най-добро решение).
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет „Ангел Кънчев”
Ниво по националната класификация:
от -до: 2005 - 2006
Наименование на придобитата квалификация: Магистър, специалност „Компютърни технологии”
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Разпределени системи; Разпределени бази от данни; Системи с изкуствен интелект; Теория на експеримента; Моделиране и симулация; Размити системи и др.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет „Ангел Кънчев”
Ниво по националната класификация:
от -до: 2000 - 2005
Наименование на придобитата квалификация: Бакалавър, специалност „Компютърни системи и технологии”
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Програмни езици; Синтез и анализ на алгоритми; Софтуерно инженерство; Бази от данни; Информационни системи; Web програмиране; Изкуствен интелект; Езикови процесори; Компютърно зрение; Операционни системи и др.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет „Ангел Кънчев”
Ниво по националната класификация:
от -до: 2002 - 2002
Наименование на придобитата квалификация: Еразъм студент със стипендия от ЕС, специалност „Applied Computer Technology”
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Liverpool John Moores University, England
Ниво по националната класификация:
от -до: 1995 - 2000
Наименование на придобитата квалификация: Техник, специалност „Електронно-изчислителна техника”
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Техникум по електротехника „Апостол Арнаудов” Русе
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
свободно свободно свободно свободно
Социални умения и компетенции: * Добри комуникативни умения и умения за работа в екип;
* Толерантност и уважение на чуждото мнение;
* Позитивно мислене и добронамереност към околните.
Организационни умения и компетенции: * Секретар на Програмния Комитет на международна научна конференция за компютърни системи и технологии CompSysTech, от 2005 до сега.
* Съкоординатор на Организационния Комитет на международната научна конференция ADBIS 2007.
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: Категория Б
Допълнителна информация  
Награди * Удостоен с наградата „Студент на годината” на Община Русе за 2006 г.
* Носител на „Златен знак” за принос към Младежкото Иновационно и Информационно Общество (МИИО АБ) през 2007 г., връчен от Премиера на Република България
Участие в организацията на научни конференции -----------------------------------------------
2004 – сега, секретар на Програмния комитет на международната научна конференция за информационни технологии CompSysTech.
Сборникът с доклади на CompSysTech се издава от ACM Inc. и се индексира в SCOPUS.

2007, секретар на ПК и съкоординатор на ОК на международната конференция по бази от данни и информационни системи ADBIS 2007.

2014 – сега, член на ОК на международна конференция по електронно обучение e-Learning.

2014, секретар на ПК на петата национална конференция по електронно обучение във висшите училища.
Участие в международни проекти -----------------------------------------------
2013 – 2016, Европейска тематична мрежа „ETN Future Education and Training in Computing: How to support learning at anytime anywhere (FETCH), 539461-LLP-1-2013-1-BG-ERASMUS-ENW“;

2009 - 2011, Европейска тематична мрежа „ETN Teaching, Research and Innovation in Computing Education (TRICE), 142399-LLP-1-2008-1-BG-ERASMUS-ENW”;

2007 – 2009, Европейски проект „Teaching Induction: Supporting the Supporters of Novice Teachers in Europe (TISSNTE), 128825-CP-1-2006-1-UK-Comenius-C21”;

2006 – 2007, Европейски проект „Learning Foreign Language Anytime Anywhere by LinguaNet,
2005-BG/05/B/F/LA-166019”;

2005 – 2007, Европейска тематична мрежа „ETN Doctoral Education in Computing (DEC), 114046-CP-1-2004-1-BG-ERASMUS-TN”.
Участие в национални проекти -----------------------------------------------
2018, Проект 2018-EEA-01 „Методи за събиране, организация, достъп, обработка и анализ на големи обеми от структурирани и неструктурирани данни“;

2016, Проект 16-ФЕЕА-03, Методи и средства за търсене и автоматизирано обработване на информация;

2012, ПРОЕКТ 2012–РУ–05, Създаване на университетска информационна система „Публикации“;

2010 – 2011, Подкрепа на творческото развитие на докторанти, пост-докторанти и млади учени в областта на компютърните науки, BG051PO001-3.3.04/13;

2013 – 2014, „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в Русенския университет”, BG051PO001-4.3.04-0007;

2013, „Актуализиране на учебни програми във факултет „Електротехника, електроника и автоматика” в съответствие с изискванията на пазара на труда”, BG051PO001-3.1.07-0045.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.