РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Ирина
Фамилия: Караганова
Адрес:
ул. "Митрополит Григорий" 20, Русе, 7017, България
Телефон:
+359884203004
Email: ikaraganova@uni-ruse.bg
Националност: Българска
Дата на раждане: 14.12.1983
Пол: Жена
Трудов стаж
от -до: 2013 - сега
Заемана длъжност или позиция: ГЛАВЕН АСИСТЕНТ
Основни дейности и отговорности:
I. Учебно-преподавателска дейност:
- провеждане на практически упражнения по дисциплините: Кинезиологични основи на кинезитерапията, Кинезитерапия в ортопедията и травматологията с ортотика и протезиране II, Кинезитерапия при нервни и психични болести I, Кинезитерапия при нервни и психични болести – II, Патобиомеханика и патокинезиология, Учебно-клинична практика II, Учебно-клинична практика V, Лятна стажантска практика I, Лятна стажантска практика II и Клиничен преддипломен стаж, на студенти от специалност "Кинезитерапия", ОКС "бакалавър";
- изнасяне на лекционни курсове по дисциплините Кинезитерапия в гериатрията и Адаптирана физическа активност;
- участие в обсъждането и разработването на нови учебни планове и учебни програми за специалност „Кинезитерапия“, ОКС „бакалавър“ и "магистър";
- участие в подготовката на документацията и организацията по посещението на Експертните групи на НАОА по повод програмната акредитация на специалност „Кинезитерапия“ за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“;
- изготвяне на Европейски приложения към дипломите на завършилите студенти от специалност „Кинезитерапия“ и документи за признаване на професионалната им квалификация в чужбина.

II. Научноизследователска дейност:
- участие в конгреси, конференции и симпозиуми;
- автор и съавтор на 18 статии и доклади, публикувани в национални и международни списания и сборници с трудове от научни конференции;
- съавтор на едно учебно пособие, автор на три учебника и една монография;
- редактор на "Сборник доклади на студентска научна сесия" и "Научни трудове на Русенския университет", включващи докладите изнесени на научната конференция и студентската научна сесия за студенти и докторанти;
- рецензиране на научни и дипломни разработки;
- ръководство на дипломанти и научни разработки на студенти;
- участие в един научноизследователски проект по ФНИ на Русенски университет "Ангел Кънчев".

III. Организационна дейност:
- участие в организирането и провеждането на ежегодните Научни конференции и Студентски научни сесии на Русенския университет към секция „Здравна промоция и социални дейности“;
- участие в подготовката на „Майските празници на науката и техниката“ за специалности „Кинезитерапия“, „Ерготерапия“ и „Социални дейности“;
- участие в организацията и провеждането на научноизследователски форуми като „Дни на кариерното ориентиране“, „Ден на отворените врати на Русенски университет“, официални промоции на завършилите випуски на ФОЗЗГ и други;
- организиране и клонтрол на практическото обучение и стажовете на студентите от специалност „Кинезитерапия“;
- съавтор на "Правилник за провеждане на стажантските клинични практики на студентите от специалност Кинезитерапия” от 2013 г.;
- участие в създаването (оборудването) на учебни лаборатории;
- координатор на магистърски курс по специалност „Кинезитерапия“.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев",
Факултет "Обществено здраве и здравни грижи",
Катедра "Обществено здраве и социални дейности",
Русе, България
Вид на дейността или сферата на работа: Наука и образование
от -до: 2009 - 2013
Заемана длъжност или позиция: ХОНОРУВАН ПРЕПОДАВАТЕЛ
Основни дейности и отговорности:
I. Учебно-преподавателска дейност:
- провеждане на практически упражнения по дисциплините: Учебно-клинична практика II, Учебно-клинична практика III, Учебно-клинична практика IV, Учебно-клинична практика V, Лятна стажантска практика I, Лятна стажантска практика II и Клиничен преддипломен стаж на студенти от специалност "Кинезитерапия", ОКС "бакалавър".

II. Научноизследователска дейност:
- редовен докторант към катедра “Обществено здраве и социални дейности“ при Русенски университет "Ангел Кънчев";
- автор и съавтор на 11 статии и доклади, публикувани в национални списания и сборници с трудове от научни конференции;
- участие в два научно-изследователски проекта.

III. Организационна дейност:
- подготовката на документацията за постъпване и отчитане на летните стажантски клинични практики и преддипломния стаж по специалност „Кинезитерапия“;
- осъществяване на двустранни сътрудничества с клинични бази имащи договорни отношения с Русенски университет, относно организирането и провеждането на практическото обучение и стажовете на студентите от специалност „Кинезитерапия“.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев",
Факултет "Обществено здраве и здравни грижи",
Катедра "Обществено здраве и социални дейности",
Русе, България
Вид на дейността или сферата на работа: Наука и образование
от -до: 2008 - 2011
Заемана длъжност или позиция: КИНЕЗИТЕРАПЕВТ
Основни дейности и отговорности:
Работа с лица с увреждания (провеждане на функционално изследване и кинезитерапия, обучение в самообслужване и дейности от ежедневния живот, социално приобщаване и интеграция).
Име и адрес на работодателя:
"Георги Димитров – Софи – 07" ЕООД, Бългярия
Вид на дейността или сферата на работа: Хуманно здравеопазване и социална работа
от -до: 2008 - 2008
Заемана длъжност или позиция: КИНЕЗИТЕРАПЕВТ
Основни дейности и отговорности:
Спа терапия
Име и адрес на работодателя:
"Стратегия" ЕООД
Русе, България
Вид на дейността или сферата на работа: Кинезитерапия, спорт и отдих
от -до: 2006 - 2008
Заемана длъжност или позиция: КИНЕЗИТЕРАПЕВТ
Основни дейности и отговорности:
Кинезитерапия и спорт
Име и адрес на работодателя:
"Булкам" ЕООД
Русе, България
Вид на дейността или сферата на работа: Кинезитерапия и спорт
от -до: 2006 - 2006
Заемана длъжност или позиция: АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР
Основни дейности и отговорности:
Административна дейност
Име и адрес на работодателя:
"Булкам" ЕООД
Русе, България
Вид на дейността или сферата на работа: Административни и спомагателни дейности
Образование и обучение
от -до: 2010 - 2013
Наименование на придобитата квалификация: ОНС
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Тема на дисертационния труд: "Изследване на ефекта от включването на кинезитерапия в общия план за превенция и ранна интервенция на вродените деформации на бедрото"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: 8
от -до: 2007 - 2009
Наименование на придобитата квалификация: ОКС
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Общообразователни:

- съвременни информационни технологии.

Професионални:

- детска рехабилитация;
- интегративна кинезитерапия;
- китайска традиционна медицина и кинезитерапия;
- аурикулотерапия и кинезитерапия;
- други.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: 7
от -до: 2002 - 2006
Наименование на придобитата квалификация: ОКС "БАКАЛАВЪР" ПО КИНЕЗИТЕРАПИЯ
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Общообразователни:

- английски език;
- информатика, анализ и моделиране на движенията;
- спорт (основна гимнастика, лека атлетика, баскетбол, волейбол и други).

Професионални:

- анатомия и физиология;
- медицинска психология и медицинска педагогика;
- социална медицина, медицинска етика и здравно законодателство;
- специализирани кинезитерапевтични методики;
- кинезитерапия в педиатрията, ортопедията и травматологията, кинезитерапия при вътрешни болести, нервни и психични болести и други;
- грижи за болния;
- теория и методика на физическото възпитание;
- адаптирана физическа активност спорт при хора с увреждания;
- други.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: 6
от -до: 1995 - 2002
Наименование на придобитата квалификация: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ (Професионална квалификация - "Мениджър на малко предприятие")
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Общообразователни

Специални:

- управление на малко предприятие;
- международен туризъм;
- хората в организацията;
- организацията в нейната среда;
- други.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
СОУ "Николай Катранов", Свищов
Ниво по националната класификация: 5
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
B2 C1 B1 B2
Руски
B1 B1 B1 B2
Социални умения и компетенции: - умения за ползотворна комуникация и работа в екип с цел ефективност и конструктивност на работния процес;
- опит в справянето с конфликти, воденето преговори, деловата кореспонденция и други;
- социални умения за търпимост, отговорност и лоялност, придобити по време на работата ми като кинезитерапевт и преподавател в Русенски университет „Ангел Кънчев”.
Организационни умения и компетенции: - способност за планиране, организация и контрол на собствената работа, с оглед постигане на поставените краткосрочни и дългосрочни цели;
- стриктност при изпълнение на задълженията и умения за организация на съвместни дейности;
- гъвкавост, инициативност, креативност и енергичност;
- умения за работа под напрежение и спазване на кратки срокове, придобити в резултат на изпълнението на учебните, научноизследователски и организационни дейности по време на разработването на дисертационния ми труд и работата ми в Русенски университет.
Технически умения и компетенции: - умения за работа със съвременни образователни, информационни и комуникационни технологии.
Компютърни умения и компетенции: MS OFFICE, PHPTOSHOP, INTERNET и други.
Артистични умения и компетенции: - непрофесионални дизайнерски, музикални и танцувални познания, натрупани в ежедневния и социален живот.
Свидетелство за управление на МПС: Да, категория "В".
Допълнителна информация  
Допълнителна квалификация I. Специализирани курсове от учебния план за подготовка на докторанти и млади изследователи:
- "Законова база и структура на дисертационния труд" - 2010 г.
- "Творческо мислене. Креативно -иновационни техники" - 2011 г.
- "Английски език - ниво B1" - 2011 г.
- "Теория на експеримента" - 2012 г.

II. Специализирани курсове от учебния план за новопостъпили нехабилитирани преподаватели:
- „Вътрешна нормативна уредба на Русенския университет „А. Кънчев“ - 2016 г.
- „Възможности за международно сътрудничество и мобилност“ - 2016 г.
- „Иновационни образователни технологии“ - 2016 г.
- „Вътрешна система за оценяване и поддържане на качеството на обучение и на академичния състав“ - 2016 г.
- „Комуникационни умения“ - 2016 г.

III. Курсове за професионална квалификация:
- „Мануална мобилизация на гръбначния стълб“ – 2013 год;
- „Мобилизация на периферни стави“ – 2014 г.
- „Мускулно-инхибиторни техники“ – 2014 г.
- Нервно-мускулен тейпинг А – горен квадрант“ – 2015 г.
Отличия - Грамота от Русенски университет "Ангел Кънчев" за "Първенец на специалност "Кинезитерапия", випуск 2006" - ОКС "бакалавър"
- Грамота от Русенски университет "Ангел Кънчев" за "Първенец на специалност "Кинезитерапия", випуск 2009" - ОКС "магистър"
- Грамоти от участия в конференции
- Отличени курсови проекти
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.