РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Климент
Фамилия: Климентов
Адрес:
"Тулча" 9, вх. 1, ет. 4, ап. 17, гр. Русе, ПК 7004, България
Телефон:
0886918738
Email: kklimentov@uni-ruse.bg
Националност: Българска
Дата на раждане: 24.12.1975
Пол: Мъж
Трудов стаж
от -до: 2004 - 2018
Заемана длъжност или позиция: асистент, ст. асистент, гл. асистент, доцент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска и научна дейност
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", гр. Русе, ул. Студентска №8
Вид на дейността или сферата на работа: Наука и образование
Образование и обучение
от -до: 2008 - 2010
Наименование на придобитата квалификация: д-р по Хидравлични и пневматични машини и съоръжения
Основни предмети/застъпени професионални умения:
дисертация на тема "Изследване на центробежни помпи при работа с водо-въздушна смес"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет, СНС по Енергийни технологии и машини към ТУ София
Ниво по националната класификация: доктор
от -до: 1993 - 1998
Наименование на придобитата квалификация: инженер по Земеделска техника
Основни предмети/застъпени професионални умения:
математика, физика, механика, машинни елементи, електротехника, хидравлика, земеделски машини
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация: магистър
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Руски
Добро Добро Добро Добро
Английски
Основно Основно Основно Основно
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции: Ръководител на катедра "Топлотехника, хидравлика и екология"
Председател на Университетски синдикат за Аграрно-индустриален факултет
Технически умения и компетенции: Ремонт и поддръжка на хидравлични машини и съоръжения
Компютърни умения и компетенции: Работа с CFD програми: ANSYS
Работа с графични програми: Corel Draw, PhotoShop и др.;
Работа с CAD системи: Solid Works;
Приложни програми: Excel, Word, PowerPoint, Visio, Adobe Premier, архивиращи програми и др.
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: Категории B, M
Допълнителна информация  
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ - в страната и чужбина 09.05.2012 - 20.05.2012 • Румъния • INAS S.A. - ANSYS Chanel Partner • Специализиран курс по „ANSYS v.14 - WORKBENCH & CFD” • 5 дена
ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС - ключови думи Механика на флуидите
Хидравлични машини
Участие в проекти по ФНИ • Година • Тема 2018 • ФАИ-03 „Моделиране, симулиране и екологично въздействие на процеси от хидравличната и топлинната техника"
2017 • ФАИ-03 „Енергоефективни и екологични аспекти на хидравлични, отоплителни и ресурснооползотворяващи системи - II ЕТАП“
2016 • ФАИ-03 „Енергоефективни и екологични аспекти на хидравлични, отоплителни и ресурснооползотворяващи системи - I ЕТАП“
2015 • ФАИ-03 „Изследване на хидравлични машини и системи, газови инсталации, устройства за третиране на отпадъци“;
2014 • ФАИ-03 „Изследване на енергийни системи и технологии за оползотворяване на отпадъци“;
2013 • ФАИ-01 „Изследване на енергоспестяващи и екологосъобразни технологии“;
2012 • ФАИ-03 „Изследване на енергопреобразуващи флуидни системи“;
2011 • ФАИ-03 „Моделни и експериментални изследвния на хидравлични и климатични системи“;
2010 • ФАИ-03 „Моделиране и изследване на енергийни процеси в хидравличната и топлинната техника“;
2009 • Моделиране и изследване на енергийни процеси в хидро и пневмотехниката;
2008 • ФАИ-05 Разработване и изследване пластинкови вакуумпомпи;
2007 • АИФ-05 Изследване на методите за регулиране на водни микротурбини;
2006 • МСС-04 Разработване и изследване на водни микротурбини;
2005 • МСС-04 Енергиен баланс на центробежни помпи;
2004 • МСС-04 Изследване на антикавитационните качества на малко дебитни центробежни помпи;
2003 • МСС-03 Разработване и изследване на помпи за растително защитни машини;
2002 • Разработване на уредба и изследване на центробежни помпи при работа с водо-въздушна смес;
РАБОТА ПО МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ • Година • Тема 2011 - 2013 • Програма за Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 • „Съвместно проучване на електрогенераторна система, задвижвана от водна турбина за трансгранична екологична транспортна система ЕЛЕКТРОРИВЪР", № MIS ETC 128;
2011 - 2013 • Програма за Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 • „Действия за подкрепа на нови научно-технически партньорства в транс-граничната област с цел да обедини бизнеса и научните изследвания, за достъп до Европейски фондове САНДИ”, № MIS ETC 211;
2010 - 2012 • Програма за Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 •
„Обща стратегия за предотвратяване на технологични рискове от замърсяване на река Дунав с петрол и петролни продукти – ЧИСТ ДУНАВ” (CLEANDANUBE), № MIS ETC 653: 2(2i)-2.2-5.
ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНИ И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ Университетски синдикат
Съюз на учените в България – клон Русе
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.