РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Лилия
Фамилия: Тодорова
Адрес:
ул. "Константин Иречек" №15, 7000, Русе, България
Телефон:
Email: litod@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 09.04.1956 г
Пол: женски
Трудов стаж
от -до: 1984 - сега
Заемана длъжност или позиция: 1993 - 1994 Зам. декан на Факултета за чуждестранни студенти 1998 - 2007 Зам. декан на УЗРФ Кинезитерапия (ИД)
Основни дейности и отговорности:
1984 хоноруван асистент
1985 редовен асистент, Факултет за чуждестранни студенти, катедра ПМОН
1997 главен асистент, катедра Кинезитерапия
2013 доктор
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Факултет Обществено здраве и здравни грижи
Катедра Обществено здраве и социални дейности
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавателска дейност: теоретични основи на ерготерапията, аналитични и терапевтични методи и средства, ерготерапия за социално включване, при нервни болести, за психично здраве, при лица с умствена изостаналост
Еразъм координатор на Факултет Обществено здраве и здравни грижи
от -до: 1981 - 1983
Заемана длъжност или позиция: експерт
Основни дейности и отговорности:
Експериментална работа
Име и адрес на работодателя:
Фабрика за мая – Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2010 - 2013
Наименование на придобитата квалификация: доктор по педагогика
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Докторант на самостоятелна подготовка по професионално направление „Педагогика”, научнa специалност „Теория на възпитанието и дидактиката”
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет, катедра Психология, педагогика и история
Ниво по националната класификация: 8
от -до: 2003 - 2007
Наименование на придобитата квалификация: бакалавър ерготерапевт
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Следдипломна квалификация по Ерготерапия (Joint Action Programme Youth no. 113161-JA-1- 2003 -2006)
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Западен университет – Тимишоара
Ниво по националната класификация: 6
от -до: 1975 - 1980
Наименование на придобитата квалификация: магистър по биология
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Подготовка за научна работа в сферата на молекулярната биология, в частност генетиката
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Софийски университет "Климент Охридски"
Ниво по националната класификация: 7
от -до: 1970 - 1975
Наименование на придобитата квалификация: средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
широкопрофилна фундаментална подготовка със засилено изучаване на английски език
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Гимназия с преподаване на английски език
Ниво по националната класификация: 5
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
много добро много добро много добро много добро
руски
много добро много добро добро добро
Социални умения и компетенции: Висока мотивация, много добри комуникативни умения, работа в мултинационален контекст, работа с хора с увреждания и в неравностойно положение, зачитане на чуждото мнение, създаване на контакти.
Организационни умения и компетенции: Разпределяне на задачите и изпълнение в определените срокове, определяне на приоритети, работа по проекти, отговорност към качеството, инициативност, ефективно разпределяне на времето между задачите, работа в екип, лидерски умения, презентационни умения, разработване на учебни планове и програми, организация на учебния процес, подготовка на акредитационни процедури, международна дейност.
Технически умения и компетенции: Работа с презентационна техника
Компютърни умения и компетенции: Word, Excel, PowerPoint, Corel Draw, Adobe Acrobat, Internet
Артистични умения и компетенции: Народни танци - умения, придобити в танцово училище "Кукери" - Русе
Свидетелство за управление на МПС: Да
Допълнителна информация  
Повишаване на квалификацията 2005 Разработване на учебни планове и проекти, Европейска мрежа за висше образование по ерготерапия (ENOTHE), Вилнюс
2005 Проблемно обучение, ENOTHE, Виена
2011 Иновационни образователни технологии по проект на МОМН, РУ „Ангел Кънчев“
2012 Законова база и структура на дисертационния труд , РУ „Ангел Кънчев“
2012 Sofia Summer School 2012: Practical Item Response Theory & Coputerized Adaptive Testing, University of Cambridge Psychometric Centre
Участие в международни проекти 2003-2006 Joint Action Programme Youth no. 113161-JA-1- 2003
2003-2008 ENOTHE No 223102-CP-1-2005-1-NL-ERASMUS-TN
2006-2009 IP European perspectives on social inclusion of persons with disabilities and elderly №28991-IC-1-2005-1-NL- ERASMUS -IPUC-6
2007-2008 Archipelago of Humanistic Arts and Sciences: Structuring Interdisciplinary Dialogue LLP Erasmus AM 135753-LLP-1-2007-1-IT-EAM
2008-2010 Tuning Sectoral Framework for Social Sciences LLP LdV № 2007-10347/TRA-EQF-ES-EACEA
2009-2010 Competences for Poverty Reduction LLP LLP –504698-LLP-1-2009-1-NL- ERASMUS Accompanying measures
2013-2014 IP Innovation and Creativity for Life LLP Erasmus 2013-ERA-IP20-HASSELT21
Други Член на Университетската комисия по качество на образованието и акредитацията (1998-2008)
Член на Учебния съвет на Русенския университет (1998-2008)
Вътрешен одитор на системи за управление на качеството (2004-2008)
Координатор за РУ в Joint Action Programme Youth no. 113161-JA-1- 2003 (2003-2006)
Член на борда на ENOTHE (2004-2010) и вицепрезидент (2005-2010)
Член на работната група по проекта Tuning (разработване на европейски компетенции и описание по ерготерапия)
Еразъм координатор на Факултет Обществено здраве и здравни грижи
Координатор на магистърски програми
Член на международна работна група за актуализиране на Ръководството за приложение на Дейностната самооценка на детето (COSA)(2012-2014)
Член на Асоциацията на българските ерготерапевти - съосновател и Председател на Управителния съвет (2010)
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.