РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Любомир
Фамилия: Владимиров
Адрес:
Русенски университет "Ангел Кънчев", Аграрно - индустриален факултет, ул. “Студенска” № 8, Русе 7017
Телефон:
0898484313
Email: lvvladimirov@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 06.03.1974 г
Пол: мъж
Трудов стаж
от -до: 2015 - сега
Заемана длъжност или позиция: Професор по организация и управление извън сферата на материалното производство (управление на риска)
Основни дейности и отговорности:
Обучение на студенти
Име и адрес на работодателя:
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, бул. "Дунав" №78, Пловдив 4003
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавателска и научна дейност въз основа на допълнително трудово правоотношение
от -до: 2014 - сега
Заемана длъжност или позиция: Член на редакционни колегии
Основни дейности и отговорности:
Рецензиране, редактиране, корекция и разпространение на научни знания
Име и адрес на работодателя:
Международно списание „Устойчиво развитие”. ISSN 1314-4138

Списание „Science & Culture”. ISSN 1314-9881

Списание "Наука, образование, култура". ISSN 1314-717X
Вид на дейността или сферата на работа: Издателско - творческа дейност
от -до: 2012 - сега
Заемана длъжност или позиция: Телевизионен коментатор
Основни дейности и отговорности:
Авторски икономически анализ на доцент д.н. Любомир Владимиров. Телевизионна поредица

Авторски вътрешно- и външнополитически анализ на доцент д.н. Любомир Владимиров. Цикъл телевизионни предавания
Име и адрес на работодателя:
Телевизия Алфа ТВ. София 1000, площад "Славейков",№ 4А, ет.2.
Вид на дейността или сферата на работа: Художествено - творческа дейност
от -до: 2011 - сега
Заемана длъжност или позиция: Научен ръководител
Основни дейности и отговорности:
Обучение на докторанти
Име и адрес на работодателя:
1) Докторска програма "Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в Европейския съюз)", Русенски университет "Ангел Кънчев", ул. "Студентска" №8, Русе 7017.
Вид на дейността или сферата на работа: -Марияна Стилиянова Тодорова от Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", защитила дисертация на тема "Оценка на екологичната сигурност на трансгранично опасни дейности";

-инж. Елица Николаева Бабанова, защитила дисертация на тема "Управление на трансграничната екологична сигурност (изследване с оглед на българо - румънския трансграничен регион)";

-Петя Йорданова Георгиева, докторант в задочна форма на обучение по дисертация на тема „Зелена идеология и многостепенно управление в Европейския съюз".

2) Докторска програма "Организация и управление извън сферата на материалното производство (отбрана и национална сигурност)", Национален военен университет "Васил Левски", булевард "България" №76, Велико Търново, п.к.506.

-инж. Красимира Генчева Христова от Военномедицинска академия - София, защитила дисертация на тема "Оценка на риска за околната среда при технологични бедствия".

3) Докторска програма "Ергономия и промишлен дизайн", Русенски университет "Ангел Кънчев", ул. "Студентска" №8, Русе 7017.

-д-р инж. Николай Йорданов Ковачев, защитил дисертация на тема "Оценка на ергономичния риск от шум в човеко-машинни системи";

-д-р инж. Пламен Михайлов Мънев, защитил дисертация на тема "Опасности и критичности в ергономичните системи".

4) Докторска програма "Системи и устройства за опазване на околната среда", Русенски университет "Ангел Кънчев", ул. "Студентска" №8, Русе 7017.

- Божидар Харалампиев Янков, докторант в задочна форма на обучение по дисертация на тема "Система за екологична сигурност и безопасност на плавателния път в българско - румънския участък на река Дунав".
от -до: 2010 - сега
Заемана длъжност или позиция: Научни журита по Закона за развитие на академичния състав в Република България
Основни дейности и отговорности:
Оценяване на дисертационни трудове и на кандидати за академични длъжности.
Име и адрес на работодателя:
1) Конкурси за заемане на академична длъжност "доцент" във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" в професионално направление 9.1. Национална сигурност:

-Рецензент на трудовете на д-р Галина Великова Милева по научна специалност "Организация и управление извън сферата на материалното производство (Защита на културното наследство)";

-Становище за трудовете на д-р Станислава Ивова Минева по научна специалност "Организация и управление извън сферата на материалното производство (Митническо и финансово разузнаване)";

2) Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" във Военна академия "Г. С. Раковски" в професионално направление 9.1. Национална сигурност, научна специалност "Организация и управление извън сферата на материалното производство (Мениджмънт на риска в сигурността и отбраната)":

-Рецензент на трудовете на д-р Любосвет Стойчев Стоев, главен асистент във Военна академия "Г. С. Раковски".

3) Конкурс за заемане на академична длъжност "професор" във Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" в професионално направление 9.1. Национална сигурност, научна специалност "Организация и управление извън сферата на материалното производство (Морска сигурност и безопасност)":

-Резервно становище за трудовете на д.н. Кирил Николов Колев, доцент във Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров".

4) Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" в Русенски университет „Ангел Кънчев" в професионално направление 3.7. Общо инженерство, научна специалност "Системи и устройства за опазване на околната среда":

-Становище за трудовете на д-р инж. Стефко Димитров Бурджиев, главен асистент в Русенски университет „Ангел Кънчев".

5) Конкурс за заемане на академична длъжност "професор" във Висше училище по телекомуникации и пощи - София по професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност "Икономика и управление".

- Рецензент на трудовете на Теменужка Йорданова Халачева, доцент в Химикотехнологичния и металургичен университет - София.
Вид на дейността или сферата на работа: Оценяване на дисертации за придобиване на образователната и научна степен "доктор" и научната степен "доктор на науките" в:

1) Русенски университет "Ангел Кънчев" по професионално направление 5.7. Общо инженерство и научна специалност "Ергономия и промишлен дизайн":

-Становище по дисертацията на инж. Николай Йорданов Ковачев на тема "Оценка на ергономичния риск от шум в човеко - машинни системи";

-Резервно становище по дисертацията на инж. Пламен Михайлов Мънев на тема "Опасности и критичности в ергономичните системи";

2) Технически университет - Варна по професионално направление 5.1."Машинно инженерство" и научна специалност "Системи и устройства за опазване на околната среда":

-Резервно становище по дисертацията на инж.Наталия Красенова Господинова на тема "Система за мониторинг и устойчиво развитие на извънградски територии";

-Резервно становище по дисертацията на инж. Татяна Любенова Жекова на тема "Разработване и изследване на екологична система за водните пространства с навигационно значение".

3)Национален военен университет "Васил Левски" по професионално направление 9.1. Национална сигурност и научна специалност "Организация и управление извън сферата на материалното производство (отбрана и национална сигурност)":

-Становище по дисертацията на инж. Красимира Генчева Христова за присъждане на образователната и научна степен "доктор" на тема "Оценка на риска за околната среда при технологични бедствия";

-Резервно становище по дисертацията на професор д-р Севдалина Илиева Димитрова за присъждане на научната степен „доктор на науките” на тема „Мениджмънт на ресурсите в динамично променящата се среда на сигурност”;

-Резервно становище по дисертацията на д-р инж. Венелин Кръстев Терзиев за присъждане на научната степен "доктор на науките" на тема "Модели за повишаване на ефективността на системата за социална адаптация на военнослужещите, освободени от военна служба в динамична социална среда".


4) Национален военен университет "Васил Левски" по професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация и научна специалност "Автомобили, трактори и кари":

-Становище по дисертацията Иван Николев Миневски за присъждане на образователната и научна степен „доктор” на тема „Анализ и оценка на риска при превоз на опасни товари в населено място с автомобилен транспорт”.

5) Академия на Министерство на вътрешните работи - факултет "Пожарна безопасност и защита на населението" по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия и научна специалност "Техника на безопасността и противопожарна техника":

-Становище по дисертацията на инж. Румен Емилов Григоров за присъждане на образователната и научна степен „доктор” на тема „Потенциални и реални методи за оценка на риска при извършване на височинни пожарогасителни и спасителни работи”.

6)Русенски университет "Ангел Кънчев" по професионално направление 3.3. Политически науки и научна специалност "Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в Европейския съюз)":

-Резервно становище по дисертацията на Марияна Стилиянова Тодорова за присъждане на образователната и научна степен „доктор” на тема "Оценка на екологичната сигурност на трансгранично опасни дейности",

- Резервно становище по дисертацията на Шихаб Али Фара Саид за присъждане на образователната и научна степен „доктор” на тема "Ролята на религията в политиката на сигурност на Йемен".
от -до: 2007 - сега
Заемана длъжност или позиция: Главен асистент (2009 г.) и доцент (2011 г.) по организация и управление извън сферата на материалното производство
Основни дейности и отговорности:
Обучение на студенти от специалност "Защита на националната сигурност" по дисциплините "Оценка на риска", "Безопасност на производствените процеси", "Аварийно-спасителна техника", "Евакуация на сгради и обекти", "Аварийно - възстановителни работи", "Експертизи", "Графична информация и документация".
Име и адрес на работодателя:
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", Юридически факултет, катедра "Сигурност и безопасност", к.к. "Чайка", Варна 9007.
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавателска и научна дейност на граждански договор.
от -до: 2006 - сега
Заемана длъжност или позиция: Асистент (2006 г.), старши асистент (2008 г.), главен асистент (2009 г.) и доцент (2011 г.) по организация и управление извън сферата на материалното производство
Основни дейности и отговорности:
Обучение на студенти от специалност "Екология и техника за опазване на околната среда" по дисциплините "Теория на риска", "Екологичен мениджмънт", "Отпадъчно стопанство„,"Екологична експертиза","Опазване на околната среда", "Екологична политика" и др.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет „Ангел Кънчев”, Аграрно-индустриален факултет, катедра „Екология и опазване на околната среда”, ул. "Студентска" №8, Русе 7017.
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавателска и научна дейност на основно трудово правоотношение

Публикуване - над 160 публикации, включващи монографии, студии, статии, доклади на научни конференции, учебници и учебни пособия.
Доклади наградени с кристален приз "The Best Paper" на Научни конференции на Русенски университет и Съюз на учените в България - клон Русе през 2012, 2014 и 2016 г.
206 цитирания на публикациите в научни трудове на други автори, от които в:
- 5 дисертации за присъждане на научната степен "доктор на науките";
- 11 дисертации за присъждане на образователната и научна степен "доктор";
- 4 монографии;
- 67 статии и доклади на национални и международни научни конференции.
от -до: 2009 - 2017
Заемана длъжност или позиция: Народен представител в 41, 42 и 43 Народно събрание
Основни дейности и отговорности:
-Заместник председател на Парламентарната комисия по околната среда и водите;
-Заместник председател на Парламентарната комисия по икономическа политика и туризъм;
- Заместник председател на Групата за приятелство България - Австрия;
- Парламентарен секретар.
Член на:
- Парламентарната комисия по околната среда и водите;
- Парламентарната комисия по образование и наука;
- Парламентарната комисия по бюджет и финанси;
- Парламентарната комисия по икономическа политика, енергетика и туризъм;
- Постоянно действащата комисия по отчетност на публичния сектор;
- Комисията по одит на годишните финансови отчети на Сметна палата за 2011 и 2012 г.
-Постоянно действаща подкомисия за наблюдение на дейността в областта на защитата на потребителите и ограничаване на монополите към Комисия по икономическа политика и туризъм]
-Временна комисия за проучване на финансовото състояние на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях универсални и професионални пенсионни фондове и прилагането на регулаторната рамка.
- Групи за приятелство на България с Ирландия, Канада, Република Корея, Швеция, Япония, Китай.
Име и адрес на работодателя:
Народно събрание на Република България,площад "Народно събрание" №2, София 1169
Вид на дейността или сферата на работа: Осъществяване на законодателната власт и упражняване на парламентарен контрол.
Развитие на международните отношения на България.
Съавтор на над 40 законопроекта.
от -до: 2013 - 2014
Заемана длъжност или позиция: Екзаминатор, член на Борда на екзаминаторите на Периар Университи - Тамилнаду, Индия
Основни дейности и отговорности:
Оценяване на дисертационни трудове за придобиване на научна степен "Doctor of Phylosophy".
Име и адрес на работодателя:
Периар Университи,
Секция "Изследвания и развитие",Тамилнаду, Салем 636011, Индия.
Вид на дейността или сферата на работа: Оценка на дисертационния труд на Б. Сивакумар на тема "Обезцветяване на водни разтвори на бои чрез използване на активиран въглерод, получен от дървесен отпадък на Balsamodendron Cadatum".
от -до: 2007 - 2009
Заемана длъжност или позиция: Общински съветник
Основни дейности и отговорности:
Заместник председател на Общински съвет -Русе;
Член на:
- Комисията по бюджет и финанси;
- Комисията по икономическа и инвестиционна политика
Име и адрес на работодателя:
Общински съвет - Русе, Община - Русе, площад "Свобода" №6, Русе 7000.
Вид на дейността или сферата на работа: Постигане на устойчив икономически растеж, усъвършенстване качеството на живот на населението на територията на Община Русе, съхраняване на природното и културно наследство, опазване на околната среда.
от -до: 2001 - 2006
Заемана длъжност или позиция: Управител
Основни дейности и отговорности:
Управление на производствена и търговска дейност
Име и адрес на работодателя:
ЕТ "Експерта" - Любомир Владимиров, ул. "Хан Аспарух" №43, Русе 7000
Вид на дейността или сферата на работа: Производствена и търговска дейност с екологосъобразна земеделска продукция
от -до: 1999 - 2001
Заемана длъжност или позиция: Сътрудник
Основни дейности и отговорности:
Организация на научно - изследователска и производствена дейност на преподавателите към катедра "Екология и опазване на околната среда"
Име и адрес на работодателя:
Научно-изследователски сектор при Русенски университет "Ангел Кънчев", катедра „Екология и опазване на околната среда”, ул. "Студентска" №8, Русе 7017.
Вид на дейността или сферата на работа: Научно-изследователска и производствена дейност
Образование и обучение
от -до: 2012 - 2012
Наименование на придобитата квалификация: Научна степен
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Публична защита във Военна академия "Г. С. Раковски" на дисертация на тема "Мениджмънт на трансграничната екологична сигурност" по научна специалност "Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВА "Г. С. Раковски", кат. "Мениджмънт на сигурността", бул. "Е. Георгиев" 82, София 1000
Ниво по националната класификация: Доктор на науките
от -до: 2006 - 2009
Наименование на придобитата квалификация: Образователна и научна степен
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Публична защита във Военна академия "Г. С. Раковски" на дисертация на тема "Рискметрия в екологичната сигурност" по научната специалност "Организация и управление извън сферата на материалното производство"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", к.к. "Чайка", Варна 7009
Ниво по националната класификация: Доктор
от -до: 2003 - 2005
Наименование на придобитата квалификация: Магистър по стопански и финансов контрол
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Обучението е насочено към придобиване на разностранни и задълбочени знания за същността, особеностите и организационната структура на финансовия, данъчния и валутно-митническия контрол, анализа на бизнес решения, одит, управленско, бюджетно, банково и финансово счетоводство.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Стопанска академия "Д. А. Ценов", улица "Ем. Чакъров" №2, Свищов 5250
Ниво по националната класификация: Магистър по икономика
от -до: 1995 - 1999
Наименование на придобитата квалификация: Мениджър в еврокомуникациите
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Интердисциплинарно обучение в областта на европейската интеграция, международното сътрудничество, икономиката, управлението и европейските езици
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев", факултет "Бизнес и мениджмънт", ул. "Студентска" №8, Русе 7017
Ниво по националната класификация: Магистър
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски език
отлично отлично отлично отлично
руски език
отлично отлично отлично отлично
Социални умения и компетенции: мениджмънт на аудиторната и извънаудиторна дейност на студентите от специалност “Екология и техника за опазване на околната среда” и “Индустриален мениджмънт”
Организационни умения и компетенции: Курсов ръководител, отговорник по кадровия потенциал в катедра “Екология и опазване на околната среда”
Технически умения и компетенции: научна редакция, графична илюстрация, обработка на данни
Компютърни умения и компетенции: MS Windows, MS Office, Statistica, Corel Draw, Adobe Photoshop, Dreamweaver
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: кат. С
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.