РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Мирослава
Фамилия: Бонева
Адрес:
ул. Никола Й. Вапцаров 22, гр. Русе, 7015, България
Телефон:
0896766447
Email: mboneva@uni-ruse.bg
Националност: българка
Дата на раждане: 07.11.1978
Пол: жена
Трудов стаж
от -до: 2015 - сега
Заемана длъжност или позиция: Главен асистент, висше училище; научна специалност "Приложение на изчислителната техника в икономиката"
Основни дейности и отговорности:
*Водене на практически и семинарни занятия по учебни дисциплини:
Управленски информационни системи;
Информационни технологии в управлението;
Електронен бизнес;
Организация на административното обслужване;
Операционен мениджмънт;
Интегрирани информационни системи в управлението;
Бизнес информационни технологии;
Интегрирани системи за управление;
Компютърно базирани изследователски умения;
Кибератаки и национална сигурност
на студенти ОКС "Бакалавър" в редовна и задочна форма на обучение от специалности:
Бизнес мениджмънт;
Индустриален мениджмънт;
Публична администрация;
Информатика и информационни технологии в бизнеса;
Компютърни науки;
Европеистика и глобалистика;
Евроатлантическа и глобална сигурност

и на студенти ОКС "Магистър" в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение от специалности:
Бизнес администрация;
Индустриален мениджмънт;
Индустриален мениджмънт и маркетинг.

*Консултиране на студентите за подготовка на (1) дипломни работи, (2)самостоятелни работи по съответните учебни дисциплини и (3) доклади и презентации за участие в Студентска научна сесия на РУ.

*Научноизследователска работа - самостоятелна и в съавторство.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", Факултет "Бизнес и мениджмънт", Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие"
Вид на дейността или сферата на работа: Висше образование
от -до: 2012 - 2015
Заемана длъжност или позиция: хоноруван преподавател
Основни дейности и отговорности:
Водене на практически упражнения по учебни дисциплини: Управленски информационни системи; Информационни системи и технологии ІІ; Информационни технологии в бизнеса; Информационни технологии в управлението; Операционен мениджмънт; Организация на административното обслужване. Консултации по изготвяне на курсови проекти, курсови работи, курсови задачи, реферати (активни форми) към съответните учебни дисциплини. Рецензиране на дипломни работи за придобиване на ОКС Бакалавър и ОКС Магистър.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
гр. Русе, 7000, ул. Студентска 8
Вид на дейността или сферата на работа: Висше образование
от -до: 2007 - 2011
Заемана длъжност или позиция: технически офис организатор; оперативен счетоводител
Основни дейности и отговорности:
Връзка с клиенти, обучение на клиенти и колеги, подбор на кадри; планиране, организиране на индивидуални и групови презентации (семинари); публикуване на новини и статии във фирмени и продуктови сайтове; изготвяне на рекламни текстове и др.
Име и адрес на работодателя:
ВИП Софтуер ООД, Русе, ул. Стефан Караджа 10
Вид на дейността или сферата на работа: Разработка, разпространение, внедряване на специализиран софтуер за агро бизнеса; компютърно асемблиране и сервиз, уеб дизайн.
от -до: 2005 - 2006
Заемана длъжност или позиция: управител
Основни дейности и отговорности:
Организиране на производствената дейност, подбор на кадри, първична счетоводна документация, изготвяне на колекции, участие в ревюта, международна изложба за мода и аксесоари Дюселдорф (Германия, 07.2006 г.)
Име и адрес на работодателя:
Дриймнет ООД, Русе, ул. Боримечка 43
Вид на дейността или сферата на работа: Производство на бутикови ръчно плетени облекла.
Образование и обучение
от -до: 2012 - 2015
Наименование на придобитата квалификация: Доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Докторантски минимуми по: Основна теория на икономиката; Организация и управление на предприятия за услуги;
Изучавани дисциплини, колоквиуми: Законова база и структура на дисертационния труд; Английски език; Творческо мислене и креативно-иновационни техники(Методология на научните изследвания); Интегрирани информационни системи в управлението; Операционен мениджмънт.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация: Научна специалност: Икономика и управление; Професионално направление: Икономика
от -до: 2003 - 2004
Наименование на придобитата квалификация: магистър по стопанско управление
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Управленски информационни системи, Трудово и осигурително право, Управленско счетоводство, Фирмени стратегии и планиране, Международни счетоводни стандарти, Бизнес симулация и оптимизация, Управление на риска, Контролинг и др.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация: магистър
от -до: 1998 - 2003
Наименование на придобитата квалификация: бакалавър по стопанско управление
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Основи на управлението, Информационни системи и технологии, Управление на човешките ресурси, Икономика на труда, Икономическа психология, Производствен и операционен мениджмънт, Счетоводство, Бизнес кореспонденция, Бизнес комуникации и връзки с обществеността, Фирмена култура, Външно търговска дейност на фирмата, Търговско право, Основи на частното право, Информационни системи и технологии, Счетоводство, Финанси, Статистика, Мениджмънт на качеството, Организационно поведение и др.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация: бакалавър
от -до: 1992 - 1997
Наименование на придобитата квалификация: икономист-счетоводител с разширено изучаване на немски език
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Счетоводство, Международна търговия, Икономика на вътрешната търговия, Теория на пазарното стопанство, ЕИТ и информатика, Машинопис и кореспонденция, Основи на правото и търговско право, Финанси, Търговски маркетинг, Икономически анализ, диагностика и планиране на търговията, Теория на статистиката, Компютърно счетоводство и др.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Икономически техникум – Русе (сега Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети”)
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
немски
A2 A2 А1 A2
Руски
В1 B1 А2 А2
английски
В1 В1 B1 В1
Социални умения и компетенции: * работа в екип - през целия трудов опит;
* семеен живот от 12 години;
* организиране на неформален тим билдинг;
* участие в родителски актив - СОУ "Васил Левски" гр. Русе;
* комуникация в различни интернет форуми.
Организационни умения и компетенции: * Органициране на кампании за подбор на нови кадри.
* Координиране, мотивиране на колеги за постигане на цели, изпълнение на задачи.
* Организиране на документите и колегите за внедряване и поддържане на документация по стандарт за управление на качеството ISO 9001:2008.
* Организиране на участия в международни специализирани изложения (средно по три пъти годишно 2007 - 2011 г.)
* Планиране, организиране на индивидуални и групови презентации (семинари).
* Планиране, организиране, провеждане на индивидуални и групови обучения на потребители за работа със специализирани софтуерни продукти.
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: WORD, EXCEL, Access, VISIO, PowerPoint, Outlook, SAP, TeamViwer (5 и 6), правно-информационна система СИЕЛА; специализирани програмни продукти на НАП за уведомления по чл. 62 от КТ, декларации образец 1 и 6, информационна система на НСИ за годишни отчети за дейността на нефинансови предприятия; АГРОСИСТЕМИ (интегрирана информационна система за управление и контрол на агро бизнеса), АРЕНДАТОР-БГ, АГРОМЕНИДЖЪР-БГ (специализирани програмни продукти)
Артистични умения и компетенции: Дизайн на ръчно плетено облекло; носител на награда Млад дизайнер за 2005 г. на Националната камара за мода (Пловдив). Член на "Академия на скритите таланти" при Русенски университет "Ангел Кънчев".
Свидетелство за управление на МПС: -
Допълнителна информация  
Работа по проекти * Научноизследователски проект ФНИ № 2018-ФБМ-01 “Приложни изследвания на инструментариума на ко-мениджмънта за постигане на устойчиво развитие”
* Научноизследователски проект ФНИ № 2017-ФБМ-01 „Изследване и интегриране на системата за управление в публични организации” (ръководител на проекта доц. д-р инж. Антон Недялков), участие в написване на заявлението и изпълнение на дейностите по проекта.
* Научноизследователски проект ФНИ № 16-БМ-01 “Управленски решения за адаптиране на българската икономика към динамичната международна среда” (ръководител на проекта доц. д-р инж. Павел Витлиемов), съавтор в монография „Приложение на интегрирани информационни системи за управление на процесите в организациите“.
* Научноизследователски проект ФНИ № 14-БМ-01 "Изследване на фактори за локална декомпозиция в икономиката на България в съвременните условия" (ръководител на проекта доц. д.н. Дянко Минчев / съавтор на раздел "Специфични фактори, влияещи върху бизнес развитието в българския сектор за информационни и комуникационни услуги"
* Проект по ФНИ 2012-ФБМ-01 „Изграждане на научно-изследователска лаборатория по мениджмънт на бизнес процеси” (рък. проф. д-р Д. Антонова) / съавтор на раздел „CRM - решения за управление и подобряване на връзките с клиенти“;

* Проект по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 "ВИП Софтеур - стандартизирана и конкурентоспособна ИТ фирма" - участие в изготване на проектно предложение; изпълнение на проекта, отчитане и мониторинг (2007-2010 г.).
* Ваучерна схема - Финансова схема за подкрепа на трансфера на знания към Малки и средни предприятия - участие в изготвяне на проектното предложение и отчитане на резултатите от проекта (ВИП Софтуер ООД и Русенски университет "Ангел Кънчев"; 2007 - 2008 г.)
* Проект на ВИП Софтуер ООД по Пета конкурсна сесия на Националния иновационен фонд - участие в подготовка на проектното предложение; изпълнение на проекта (технически координатор), подготовка на документация за отчитане и мониторинг на проекта (2008 - 2011 г.).
Проекти на ВИП Софтуер ООД и ВА Консулт ООД по Програма "Аз мога" за доставчици на услуги по ключова компетентност - дигитална компетентност - участие в изготвяне на проектни предложения, програми за обучение, обучителни материали (2010 г.)
Придобита допълнителна квалификация Сертификат за участие в практически семинар "Как да се подготвим за GDPR?", 16.05.2018 г.

Сертификат за успешно завършен специализиран курс по "Аквафотомика и приложенията й в различните сфери на живота. Научни методи за изследване в аквафотомиката", 17.10.2017 г.

Сертификат за участие в обучителен семинар „Уеб базирани изследователски методи“, 21.06.2017 г.

Сертификат за участие в семинар за базите данни SCOPUS, SCENCEDIRECT и MENDELEY, 30.03.2017 г.

Сертификат за обучение в Школа "Млад пеподавател", Русенски университет "Ангел Кънчев", летен семестър на 2015/16 г.

Сертификат за проведено обучение "Въведение в ОХХУ" - придобити умения за създаване, управление и дизайн на уебсайтове, 09.06.2016.

CERIFICATE for the participation at Resita Network summer school: Technology based innovation - with the purpose of technogenic waste treatment - TECHBASIN 2014, May 25-30, 2014, Bor, Serbia

Свидетелство за успешно завършен курс по английски език (100 уч. часа) от учебния план за подготовка на докторанти (ниво В1).

Сертификат за успешно завършен специализиран курс по Творческо мислене. Креативно-иновационни техники от 11. до 13.12.2013 г.

Сертификат за участие в курс за повишаване на квалификацията "Глобальная мобильность студентов и преподавателей, международные научно-исследоватеьские группы, малые предприятия при ВУЗах" от 26.06.2012 г. до 08.07.2012 г.

Свидетелство за завършен специализиран курс по ЗАКОНОВА БАЗА И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД от учебния план за подготовка на докторанти.
Постижения * Първа награда за отлично представяне на изложбата на печатни и електронни издания на преподавателите от Русенския университет с пълен комплект учебник, CD и WEB сайт "Организация на административното обслужване";
* Трета награда за добро представяне на изложбата на печатни и електронни издания на преподавателите от Русенския университет, група "Материали от проекти" - "Изследване на фактори за локална декомпозиция в икономиката на България в съвременните условия"
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.