РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Милена
Фамилия: Кирова
Адрес:
Телефон:
Email: mkirova@uni-ruse.bg
Националност:
Дата на раждане:
Пол:
Трудов стаж
от -до: 2010 - сега
Заемана длъжност или позиция: доцент
Основни дейности и отговорности:
Преподава "Управление на иновациите", "Иновационна политика", "Устойчиво развитие на регионите", "Управление на маркетинга", "Комуникационна политика"
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", 7017, Русе, ул. "Студентска" № 8
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2004 - 2010
Заемана длъжност или позиция: главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Преподава "Управление на иновациите и инвестициите","Иновационна политика", "Управление на маркетинга", "Комуникационна политика", "Устойчиво развитие на регионите"
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", 7017 Русе, ул. "Студентска" № 8
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1999 - 2004
Заемана длъжност или позиция: старши асистент
Основни дейности и отговорности:
Преподава "Управление на маркетинга", "Потребителско поведение", "Рекламна дейност на фирмата", "Микроикономика"
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", 7017 Русе, ул. "Студентска" №8
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1996 - 1999
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
Преподава "Микроикономика", "Управление на маркетинга", "Потребителско поведение", "Мениджмънт на рекламната дейност", "Икономика и маркетинг в промишлеността"
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", 7017 Русе, ул. "Студентска" №8
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1994 - 1996
Заемана длъжност или позиция: технолог
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
ЕТ ”Машита – Н - Никола Киров”, Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1993 - 1994
Заемана длъжност или позиция: търговски представител
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
“Ес Би Ел” ООД, София
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1992 - 1993
Заемана длъжност или позиция: бизнес секретар
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
ЕТ “ДИ иновейшън”, Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2004 - 2007
Наименование на придобитата квалификация: доктор по 05.02.21 „Организация и управление на производството”
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 1986 - 1991
Наименование на придобитата квалификация: Машинен инженер (Комплексна механизация и поточни линии в машиностроенето)
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Висше техническо училище “Ангел Кънчев” (сега РУ “А. Кънчев”)
Ниво по националната класификация: образователно и квалификационно ниво 7
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
много добър много добър добър добър
руски
много добър много добър много добър много добър
Социални умения и компетенции: - Работя добре в екип – участвам в различни комисии и експертни съвети;
- Работя в международна среда - участвам в международни проекти;
- Имам добри комуникационни умения, благодарение на работата ми като преподавател.
Организационни умения и компетенции: - Ръководител катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ в РУ „А. Кънчев“;
- Координатор на магистърска програма по БА в РУ“А. Кънчев“;
- Ръководител и участник в научно-изследователски проекти.
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: Ползвам Microsoft Office
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: Категория В
Допълнителна информация  
Участие в международни проекти - Проект „Повишена информираност на туристическия клъстер
за управление и опазване на околната среда”
MIS-ETС Code: 332, Ref. No. 2 (4i)-2.1-8 и
Договор № 27855/ 11.04.2012. Програма за трансгранично сътрудничество
Румъния-България 2007-2013,
съфинансирана от ЕС чрез
Европейския фонд за регионално развитие
- Ref. No MIS-ETS 216 “Екологични трансгранични действия за интегрирана бизнес зона – Eco Biz”. Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013, Европейски фонд за регионално развитие;
- По програма CIP - “STARTENT - Fostering Business-University Partnerships for Entrepreneurship Education in Europe” (2009-2011);
- „Регионална иновационна стратегия Мизия БГ” – финансиран по Шеста рамкова програма на ЕС - 2006 ;
- “Programme of Regional Development and European Funds at University of Ruse and MBDS” –Know How Fund, 1999/2000
Участие в национални проекти - 2013-2015 Проект BG051PO001-3.1.09-0014 "Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Русенски уневирситет "А. Кънчев" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" Европейски социален фонд / Експерт по анкетните проучвания ;
- 2013-2015 Проект BG051PO001-3.1.07-0050 "Съчетаване на учебните програми с изискванията на работодателите (СЪПОРТ)" по ОП "Развитие на човешките ресурси", Европейски социален фонд / Експерт по професионално направление "Администрация и управление";
- 2013-2014 Проект BG051PO001-4.3.04-0007 "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в Русенски университет" по ОП "Развитие на човешките ресурси", Европейски социален фонд / Специалист, обучение и развитие;
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.