РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Мими
Фамилия: Корнажева
Адрес:
Телефон:
Email: mkornazheva@uni-ruse.bg
Националност:
Дата на раждане:
Пол:
Трудов стаж
от -до: 1982 - 2016
Заемана длъжност или позиция: Доцент
Основни дейности и отговорности:
Доцент по политически науки в катедра Европеистика и международни отношения;
д-р по управление в катедра Европеистика;
директор на БРИЕ;
заместник-директор на новосъздадения Българо-румънски интеруниверситетски Европа център (БРИЕ;
гл.ас. в новосъздадената катедра Европеистика към ФБМ;
два мандата заместник-декан в създадения през 1994 г. Факултет Бизнес и мениджмънт;
асистент, ст.асистент и гл. асистент във Факултет за чуждестранни студенти от 1982 до 1993 г.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев" (преди 1995 - ВТУ)
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавателска дейност на български и английски език в бакалавърски и магистърски програми на ФБМ по дисциплини: Европейска интеграция; Многостепенно управление в Европейския съюз; Европа в света и др.
Ръководител на докторанти по докторска програма Организация и управление извън сферата на материалното производство (Външна политика и многостепенно управление в Европейския съюз);
Изследователска дейност по многостепенно управление в Европейския съюз и европейски политики;
Ръководител/участник в 20 образователни и изследователски проекти на ЕС;
Експерт по Политически науки на Националната агенция за оценяване и акредитация;
Национален Болонски съветник;
Експерт на Европейския съюз по Европеистика по проект Tuning Educational Structures in Europe;
Експерт на Eвропейски документационен център, Русенски университет
и мн.др.
Образование и обучение
от -до: 2007 - 2010
Наименование на придобитата квалификация: доктор по организация и управление извън сферата на материалното производство (по отрасли и подотрасли)
Основни предмети/застъпени професионални умения:
теории на политиката; външна политика, международни отношения, международна сигурност, европейски политики
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
катедра Европеистика , Русенски университет, СНС по международни отношения към ВАК
Ниво по националната класификация: осмо
от -до: 1999 - 1999
Наименование на придобитата квалификация: сертификат по регионално развитие и европейски фондове
Основни предмети/застъпени професионални умения:
управление на проекти
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Британски ноу хау фонд
Ниво по националната класификация: следдипломмна квалификация
от -до: 1997 - 1997
Наименование на придобитата квалификация: сертификат по академичен мениджмънт
Основни предмети/застъпени професионални умения:
създаване и развитие на академични структури
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Британски ноу хау фонд
Ниво по националната класификация: следдипломна квалификация
от -до: 1994 - 1996
Наименование на придобитата квалификация: сертификати по журналистика и връзки с обществеността
Основни предмети/застъпени професионални умения:
масова комуникация; печатни и електронни медии,
връзки с обществеността
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ФПК на РУ по договор със Софийски университет "Св. Кл. Охридски" и Нов български университет
Ниво по националната класификация: следдипломна квалификация
от -до: 1995 - 1995
Наименование на придобитата квалификация: Сертификат по Европеистика
Основни предмети/застъпени професионални умения:
политически науки, европейска политика
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Университет Уулвърхемптън, Великобритания
Ниво по националната класификация: следдипломна квалификация
от -до: 1977 - 1982
Наименование на придобитата квалификация: магистър по българска и английска филология
Основни предмети/застъпени професионални умения:
преподавателски и изследователски умения в хуманитаристиката и обществените науки
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий"
Ниво по националната класификация: седмо
от -до: 1972 - 1977
Наименование на придобитата квалификация: средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
общообразователен профил
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Ангилийска езикова гимназия "Гео Милев", Русе
Ниво по националната класификация: пето
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
отлично отлично отлично отлично
руски
отлично отлично много добро много добро
френски
добро добро добро слабо
немски
добро добро средно слабо
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
Социални умения и компетенции: Умения за създаване на социален капитал (участие в управителен съвет на международната неправителствена организация "Международно дружество Елиас Канети", основател и първи председател на русенския клуб на Zonta International (международна неправителствена организация)
Междукултурни умения
Компютърни умения и компетенции Microsoft office
Организационни умения и компетенции: Умения за управление на академични структури;
Умения за управление на трансгранични академични структури;
Управление на международни проекти;
Умения за връзки с обществеността, вкл. с медии, политици, неправителствен сектор, бизнес среди;
PR умения: създаване и развиване на корпоративна идентичност, създаване на PR текстове, лобиране; управление на комуникацията
Артистични умения и компетенции: реклама
Свидетелство за управление на МПС: В, С
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.