РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Магдалена Методиева
Фамилия: Петкова
Адрес:
ул. "Студентска" 8,гр. Русе 7017, България
каб. 7.303, службен тел: +359 888 623
Телефон:
+359 886 16 23 84
Email: mpetkova@uni-ruse.bg
Националност: българско
Дата на раждане:
Пол: жена
Трудов стаж
от -до: 2012 - сега
Заемана длъжност или позиция: Асистент
Основни дейности и отговорности:
Водене упражнения по
- Висша математика 1 - редовно и задочно,
- Висша математика 2 - редовно и задочно,
- Училищен курс по геометрия,
- Математически софтуер,
- Диференциална геометрия,
- Геометрия 2,
- Текуща педагогически практики по математика,
- Стажантска педагогически практики по математика,
- Хоспитиране по математика,
- Информатика 1.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "А. Кънев"
Вид на дейността или сферата на работа: образование
от -до: 2011 - 2012
Заемана длъжност или позиция: Хоноруван асистент
Основни дейности и отговорности:
Водене на практически упражнение по:
- "Училищен курс по геометрия" на специалност Математика и информатика 3 курс, ОКС"бакалавър".
- "Динамичен геометричен и образователен софтуер GeoGebra" на студенти от: магистърска програма «Информационни и образователни технологии» и магистърска програма «Информационни технологии в обучението по математика и информатика»,
- "Висша математика 1" на инженерни специалности.

Обучителен курс за учители по математика от гр. Русе.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "А. Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: образование
Образование и обучение
от -до: 2012 - 2016
Наименование на придобитата квалификация: Задочен докторант
Основни предмети/застъпени професионални умения:
1.3. Педагогика на обучението по ... 05.07.03. Методика на обучението по математика, Катедра Математика
Научен ръководител: доц. д-р Емилия Ангелова Великова
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 2011 - 2012
Наименование на придобитата квалификация: Редовен докторант
Основни предмети/застъпени професионални умения:
1.3. Педагогика на обучението по ... 05.07.03. Методика на обучението по математика, Катедра „Математика”
Научен ръководител: доц. д-р Емилия Ангелова Великова
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "А. Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 2009 - 2011
Наименование на придобитата квалификация: Учител по математика, информатика и информационни технологии - магистър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
- Компютърни мрежи и комуникации, Интернет технологии и програмиране, Образователни технологии
- Теория на обучението по математиката, Управление на образованието, Софтуер за образователни цели
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "А. Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 2007 - 2009
Наименование на придобитата квалификация: Магистър по Международни отношения, Специализация: Югоизточна Европа в съвременните международни отношения , Специалност: Международни отношения
Основни предмети/застъпени професионални умения:
- История и теория на международните отношения
- Международни икономически отношения
- Икономика и външни отношения на Европейския съюз
- Югоизточна Европа - международни отношения и външна политика
- Външна политика на България, европейска интеграция и балканско сътрудничество
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Югозападен Университет “Неофит Рилски”, Благоевград
Ниво по националната класификация:
от -до: 2003 - 2007
Наименование на придобитата квалификация: Учител - бакалавър, Специалност Педагогика на обучението по Математика и Информатика
Основни предмети/застъпени професионални умения:
- Алгебра I, II, III, Математичен анализ I, II, III, Геометрия I, II, III
- Училищен курс по: алгебра, анализ, геометрия, информатика и информационни технологии
- Методика на обучението по : математика, информатика и информационни технологии
- Програмиране, Компютърни мрежи и комуникации, Издателски системи, Информационни системи.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "А. Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 1998 - 2003
Наименование на придобитата квалификация: Средно образование + професионално направление
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Професионална гимназия по облекло "Недка - Иван Лазарова", гр. Русе
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
В1 В1 В2 В2
гръцки
Социални умения и компетенции: Лесно се адаптирам в международна среда, благодарение на опит, придобит в чужбина.
Организационни умения и компетенции: Умения свързани с организация и подготовка на конференции (International Conference "History of Mathematics & Teaching of Mathematics", Hungary, 2010, 2012).
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: - владеене на Microsoft Office™ (Word™, Excel™ and PowerPoint™);
- работа с Интернет и Интернет приложения;
- работа с Мобилни приложения;
- специализиран софтуер за образователни цели GeoGebra;
- поддръжка и актуализация на Интернет сайт: http://ggir.uni-ruse.bg/
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: Категория Б
Допълнителна информация  
Специализации: - Специализация по програма ЕРАЗЪМ+, договор № 2014-1-BG01-KA103-000532 “Мобилност на преподавателски и не преподавателски състав с цел обучение" Department of Mathematics and Informatics, Faculty of Civil Engineering, Technical University of Civil Engineering Bucharest, Romania, 27 February – 28 March, 2015 (2 months).

- Специализация по програма ЕРАЗЪМ-2013–ERA-MOB-34 Department of Mathematics and Informatics, Faculty of Civil Engineering, Technical University of Civil Engineering Bucharest, Romania, 16 – 22 March, 2014.

- Специализация по програма CIII-HU-0028-05-1112, международна мрежа “Active Methods in Teaching and Learning Mathematics and Informatics”, May 2012, University of Miskolc - Sárospatak, Hungary.

- Специализация по програма CEEPUS CIII-0028-05-1112, международна мрежа “Active Methods in Teaching and Learning Mathematics and Informatics”, December 2011, Technical University оf Civil Engineering Bucharest, Faculty of Civil Engineering, Department of Mathematics and Informatics, Romania.

- Специализация по програма CEEPUS CII-HU-0028-03-0910, международна мрежа “Active Methods in Teaching and Learning Mathematics and Informatics”, May 2010, Szeged, Hungary.

- Специализация по програма SOCRATES/Erasmus Programme, 2010 (3 months), University of Miskolc, Hungary.

- Специализация по програма CEEPUS CII-HU-0028-03-0910, международна мрежа “Active Methods in Teaching and Learning Mathematics and Informatics”, 2010 (1 month), The Czech Technical University in Prague, Czech Republic.

- Специализация по програма CEEPUS, международна мрежа “Active Methods in Teaching and Learning Mathematics and Informatics”, 2007 (1 month), University of Novi Sad, Serbia.

- Специализация в University Campus, Ioannina, Greece, SOCRATES/Erasmus Programme, 2007 (4 months).
Членство в научно-творчески съюзи и организации: Член на Русенски Институт ГеоГебра (РИГ), GeoGebra Institute of Rousse (GGIR)от 2011 г. като обучител и отговорник за разпространение на информацията и поддръжката на сайта към института. Участие в превод на версиите.
Участия в национални и международни проекти: - Участие в проект 2014-ФПНО-03 Изследване на математически модели с аналитични и числени методи и използване на математически софтуер в обучението по математика, Фонд „Научни изследвания“, Русенски университет „А. Кънчев“, ръководител проект: доц. д-р Ю. Чапарова.

- Участие в проект "Нагледна Геометрия", на Московския държавен университет „М. В. Ломоносов“ и на Северния (Арктически) федерален университет „ М. В. Ломоносов“, Русия.

- Участие с лекция “Creative Problems with Straightedge and Compass” в международен семинар „Проектирование открытой информационно-обазовательной среды в учреждениях общего и профессионального”, 24 юни - 1 юли 2013, Варна, организиран по международен проект Method of Instructions and Information Technologies in Education (MITE), Институт по математика и информатика при Българската академия на науките и Московски държавен университет „В. Ломоносов“, Русия.

- Participation in a scientific intensive course “Application of Information Technologies in Mathematics” between TECHNICAL UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING, ROMANIA, BUCHAREST and UNIVERSITY OF RUSE, RUSE, BULGARIA, 14 December 2012, Coordinator: ASSOC. PROF. ION MIERLUS – MAZILU, PH.D.

- Проект 2013-РУ-04 ""Създаване на студентска учебно-изследователска лаборатория по математика, информатика и лингвистика към ф-т ПНО" с ръководител на проекта доц. д-р Емилия Великова.
Технически редактор на дидактическите материали и книгата към тях "Магията на математиката".

- Проект 2013-РУ-02 "Създаване и изследване на математически и образователни модели, базирани на иновативни информационни технологии", с ръководител на проекта доц. д-р Емилия Великова.
Участие в ред. колектив Великова, Е., М. Петкова, Р. Василева, И. Раева (Ред.) по подготовка на книгата "Изследователската дейност в лабораторията по математика, информатика и лингвистика",Русе, 2013, 118 с.

- Научен семинар по програма на изследователски проект на ВТУ, № РД 672-07/09.05.2012 на тема „Синергетичен модел на професионално-практическата подготовка на студентите за модернизация на висшето педагогическо образование”, с ръководител на проекта доц. д-р Д.Гълъбова - ФМИ, с ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ НА ЧУЖДЕСТРАНЕН ГОСТ-ЛЕКТОР ПРОФ. ДФН ЕЛЕНА КНЯЗЕВА.

- Проект 2012-ФПНО-02 "Изследване възможностите на приложенията на ИТ за обучението по математика и математическо моделиране" с ръководител доц. д-р Цецка Рашкова.

- Проект 2010-ФПНО-04 "Изследване възможностите на приложенията на ИТ за обучението по математика и математическо моделиране" с ръководител доц. д-р Петър Рашков.

- Проект 2007-ФПНО-01 „Активни методи в обучението по математика и ролята им за реализация на математически проекти” с ръководител доц. д-р Светослав Билчев.
Други: - Обучение по английски език чрез ЕРАЗЪМ+ mobility Online Linguistic Support по Договор № 2014-1-BG01-KA103-000532 “Мобилност на преподавателски и не преподавателски състав с цел обучение", 27 февруари - 28 март 2015.

- Участие в международен курс по програма CEEPUS European Computer Algebra Driving License, basic level, 60 hours, Hungary, Miskolc, 2010.

- Участие в международен курс по програма към On-line приложения в Moodle на тема ”Moogle GeoGebra 101”, 2011.

- Групов отговорник на спец. Педагогика на обучението по математика и информатика, 1 курс за уч. 2014/2015 г.
Курсове за повишаване на квалификацията - Завършен курс на обучение по проект BG51PO001-3.1.10-001 "Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на възрастни, предоставяни от центрове за професионално обучение" на обучаващ състав в ЦПО при прилагането на подходи, методи, инструменти и техники в практиката на центровете, организирано от Сдружение "Международен институт по мениджмънт" - гр. Варна, в периода 09.10-11.10.2014 г.

- Участник в целевата група на проект BG 051РО001-3.1.09-0014 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Русенския университет „А. Кънчев“, проф. Велизара Пенчева – Ръководител на проекта; проф. Пламен Даскалов – Координатор на проекта.

- Участие в проект № BG051PO001-4.3.04-0007 Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в Русенския университет, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, с ръководител проф. А. Смрикаров; успешно завършен курс за подготовка за използване на електронните форми, методи и средства на дистанционното обучение.

- Английски език в школата "Млад преподавател", РУ.

Курсове по докторска програма:
- Английски език за академични цели 100 часа
- Законова база и структура на дисертационния труд
- Защита на интелектуалната собственост
- Теория на експеримента
- Творческо мислене. Креативно-иновационни техники
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.