РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Мария
Фамилия: Николова
Адрес:
ул "Тулча" № 7, гр. Русе, 7017, България
Телефон:
+359 82 888 306
Email: mpnikolova@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 18.02.1981
Пол: женски
Трудов стаж
от -до: 2018 - сега
Заемана длъжност или позиция: Доцент
Основни дейности и отговорности:
Титуляр на дисциплината "Материалознание"
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавател висше училище
от -до: 2015 - 2018
Заемана длъжност или позиция: Главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Провеждане на лекции и упражнения на студенти от специалности: МТ, МКМ, ИИ, ИМ, ПД, ТУТ, МИнж, ЕФП, ЗТТ, ТТТ и др. по дисциплините:
- Материалознание (на български и на английски език);
- Термично обработване на металите (на български и на английски език);
- Изследване на материалите;
- Електрофизични методи (на български и на английски език);
- Вакуумно термично и химико-термично обработване;
- Физично материалознание;

Дисциплини, числящи се към други катедри:
- Упражнения по Електронни системи и устройства

Научно-изследователска работа в областта на материалознанието, термично и химико-термично обработване, получаване и изследване на покрития, в това число и биосъвместими.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
гр. Русе, ул. “Студентска” №8,
ПК 7017,
www.uni-ruse.bg,
Факултет: „Машиннo-технологичен“
Катедра: „Материалознание и технология на материалите”
Вид на дейността или сферата на работа: - Преподавател висше училище;
- Ръководител на Лаборатория по Сканираща електронна микроскопия;
- Ръководител на Лаборатория по Изследване и изпитване на материали и покрития.
от -до: 2009 - 2014
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев"
гр. Русе, ул. “Студентска” №8,
ПК 7017,
www.uni-ruse.bg,
Факултет: „Машиннo-технологичен“
Катедра: „Материалознание и технология на материалите”
Вид на дейността или сферата на работа: Преподава: Материалознание, Материалознание и технология на материалите, Дипломно проектиране, Учебна практика - горещо обработване.
от -до: 2002 - 2009
Заемана длъжност или позиция: технически консултант
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
"Металика-МИСТ" ООД, гр Русе
http://metalika-mist.atspace.com/
е-mail: metalika_mist@abv.bg
Вид на дейността или сферата на работа: Термично и химико-термично обработване на метали и сплави; изготвяне на анализи и становища; изготвяне на договори и проекти.
Образование и обучение
от -до: 2009 - 2012
Наименование на придобитата квалификация: ОКС Доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
02.01.02. „Материалознание и технология на машиностроителните
материали”
Тема: Оксикарбонитриране на желязо-въглеродни сплави при понижено налягане
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: 5.1. Maшинно инженерство
от -до: 2006 - 2008
Наименование на придобитата квалификация: Магистър - Материали на метална основа. Завършила с пълно отличие.
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Дипломна работа: "Влияние на термичното обработване върху структурата и някои свойства на стомана 110Г13Л"

Микроструктура и свойства на металите; Пластичност и якост на металите; Структура, свойства и приложение на промишлените сплави; CAD 3D; Дифузионни покрития; Нови технологии и материали и др.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ- София, Бул. Климент Охридски, 8 София, 1756
Ниво по националната класификация:
от -до: 2004 - 2006
Наименование на придобитата квалификация: Магистър по Биохимия. Завършила с пълно отличие.
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Дипломна работа: "Спонтанна и индуцирана апоптоза в ембрионални клетъчни култури от Dactylis Glomerata L."

Mолекулярна биология, Биополимери, Биокатализа, Моделни мембрани, Регулация на метаболизма, Клинична имунология, Биохимия на ксенобиотици и др.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "Св. Климент Охридски"
Ниво по националната класификация:
от -до: 2000 - 2004
Наименование на придобитата квалификация: Бакалавър - Молекулярен биолог. Завършила с пълно отличие.
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Анатомия, Химия, Биохимия, Биофизика, Физиология на животните и човека, Физиология на растенията, Генетика, Ензимология, Микробиология, Патогенни микроорганизми и др.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "Св. Климент Охридски"
Ниво по националната класификация:
от -до: 1995 - 2000
Наименование на придобитата квалификация: Средно образование. Завършила с пълно отличие.
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Английска гимназия "Гео Милев", гр. Русе
Профил Английски език
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
АГ "Гео Милев", гр. Русе
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
6 6 6 6
руски
5 6 4 5
немски
5 4 3 4
Социални умения и компетенции: Отговорност, инициативност, способност за интензивна работа
Организационни умения и компетенции: Oрганизиране на учебна и изследователска дейност, ръководене на проекти, организиране и участие в конференции, семинари и др.
Технически умения и компетенции: Работа със специализирана апаратура, необходима в изследователската работа.
Компютърни умения и компетенции: Работа с офис софтуер: Windows 98 - Windows 10, Microsoft Office Specialist 2013 - MS Word, Excel, PowerPoint и Outlook, Internet Explorer, Google Chrome, FineReader, Adobe Profesional и др.
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: да, категория М и В
Допълнителна информация  
Научни публикации за последните 5 години над 40 бр.
Манографии, учебници и учебни помагала Moнография: Пламен Данев, Данаил Господинов, Мария Николова. Взаимодействия между нагрятото изделие, охлаждащи среда и средство за закаляване. Русе, Авангард принт, 2012, стр. 428, ISBN 978-954-337-161-7.

Ръководство: Данев П., Д. Господинов, М. Николова. Кратки методически указания и справочни данни за разработване на курсов проект по "Термично обработване на материалите". Русе, Печатна база при РУ, 2008, стр. 77, ISBN 978-954-712-401-1

Eлектронно пособие по дисциплината: "Вакуумно термично и химикотермично обработване" - лекции и упражнения за магистърски курс: Технология на материалите.
Друга научно изследователска дейност Участие в над 16 научни форума
5 бр. рецензии на доклади за научни конференции
над 10 бр. рецензии на дипломни проекти
Брой регистрирани патенти Апрахамян Б., Николова М., Захариева В. Контакт на електрически апарат, Патент за полезен модел, рег. No 2001, публикуван в Официален бюлетин на Патентното ведомство, бр. 11, стр. 59;, Патент за полезен модел, No 002647/21.10.2013,2014
Научно ръководство на докторанти и студенти Ръководител на 1 докторант;
Над 9 защитили дипломанта;
Участие в научно-творчески съюзи и организации 2015 - до сега: Член на организационния комитет на Международна конфренция «Material Science. Non-equilibrium phase transformations“;
2014 - до сега: Член на Съюза на учените в България, клон Русе;
Консултантска дейност Извършвам консултантска и изследователска дейност към фирми и организации от страната и чужбина в областта на материалознанието, термично обработване, нови материали и технологии и развойна дейност в машиностроенето.
Участие в национални и международни проекти Ръководител:
2016 - D№ 07/3 “Градиентно-функционални нанопокрития, получени чрез вакуумни технологии за биомедицински приложения“ с ръководител: гл. ас. д-р М. Николoвa, финансиран от Националния Фонд Научни изследвания (НФНИ);Участник в:
2017 проект BG05M2OP001-2.009-0011-С01 „Подкрепа за развитието на човешките ресурси в областта на научните изследвания и иновации в Русенски университет "Ангел Кънчев", финансиран по Оперативна програма „ Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

2014 "Romanian - Bulgarian Services Centre for Microsystems and Nanotechnology" MIS ETC Code: 587;

2014 Проект № BG051РО001-3.1.09-0014 Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Русенския университет „А. Кънчев“;

2013 Проект № BG051PO001-4.3.04-0007. „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в Русенския университет”;

2010 Проект по Договор № BG051PO001-3.3.04/28, „Подкрепа за развитие на научните кадри в областта на инженерните научни изследвания и иновациите” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“


Университетски проекти:
Ръководител:
2015 2015-ФМТ-03, ФНИ на РУ „А. Кънчев” на тема:“Усъвършенстване на системата за електронно-микроскопски анализи на материалите посредством цифровизиране на получената информация” - ръководител: гл. ас. д-р М. Николoвa;

Участник в:
2012 ПРОЕКТ 2012-ФМТ-02, ФНИ на РУ „А. Кънчев” на тема: „Създаване на система за автоматизирано управление и мониторинг на метализационния процес във вакуум при едновременна и последователна работа на два типа изпарители”; ръководител: проф. д.т.н. Руско Шишков;

2011 ПРОЕКТ 2011-ФМТ-02, ФНИ на РУ „А. Кънчев” на тема: „Система за автоматизацирано управление и мониторинг на технологичен процес за получаване на многослойни покрития във вакуум”; ръководител: проф. д.т.н. Руско Шишков;

2010 - Проект 2010-ФМТ-02, ФНИ на РУ „А. Кънчев” на тема:„Създаване на компютаризирана система за ускорени електрохимични изследвания на корозионна устойчивост” - ФНИ РУ „А. Кънчев”; ръководител: доц. Диана Цанева;
Повишаване на квалификацията - Задължителни дисциплини от курсовете за докторанти на Русенския университет „Ангел Кънчев“:
• “Законова база и структура на дисертационния труд”;
• “Професионален английски език”;
• “Методи за статистическа обработка на данни”;

- Специализирани курсове по Договор № BG051PO001-3.3.04/28, „Подкрепа за развитие на научните кадри в областта на инженерните научни изследвания и иновациите” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“;
• “Методи за оптимизация и използване на програмни продукти”
• “Придобиване на управленски умения”;
• “Трансфер на технологии, патентно право”
• “Етика на науката”;
• “Европейски технологични платформи”

- Специализирани курсове; Система за квалификация и кариерно израстване на преподаватели в Русенския университет „Ангел Кънчев” по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС;
• „Защита на авторските права и интелектуалната собственост”
• „Методика на академичното преподаване и научноизследователската дейност“
• „Съвременни образователни стратегии, базирани на нови информационни и комуникационни технологии“
• „Разработване на учебни планове и програми, обвързани със системата за натрупване и трансфер на кредити (ЕCTS)“
• „Методика за организиране и отчитане на учебната и научно-изследователската дейност“;
• „Комуникативни и презентационни умения”;

- Проект № BG 051PO001-3.3.06-0008, участие в обучение на специализиран курс по: „CAE системи в машиностроенето - Moldex3D” „Подпомагане развитието на научните кадри в инженерните науки и информационните технологии“ съвместно ръководен между Русенския университет „Ангел Кънчев“ и Техническия университет – Габрово съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС;

- Обучение-тренинг „Комуникативни компетентности и компетенции на преподаватели - асистенти и докторанти във висшите училища” в рамките на школа "Млад преподавател 2010" на Русенския университет „Ангел Кънчев“.
Компетенции по други научни специалност 02.09.01 Металознание и термична обработка на металите

- Gospodinov D., M. Nikolova, P. Danev;. Influence of External Factors on the Cooling Ability of Vacuum Quenching Oils.// АSTM International, Materials Performance and CharacterizationAdvances in Methods; Quenchants, and Equipment for Hardening Steel, 2014, No Vol. 3, Issu, ISSN 2165-3992;

- Shishkov R., V. Zaharieva, M. Nikolova, D. Milanova. Thermal Treatment of Ti/TiC/TiN Coated 90CrSi5 Steel with the Presence of Barrier Sublayers, Journal of Material Science and Technology, 2014, No No Vol. 22, pp. pp. pp. 98–105, ISSN 0861-9786;

- Николов Д., М. Николова, Пл. Данев, Ив. Дермеджиев. Нов поглед върху термичното обработване на инструментални стомани преди и след азотиране и оксикарбонитриране.// Машиностроене и машинознание, 2014, брой книга 2, 21, стр. 15-18, ISSN 1312-8612;

-Николов Д., Николова М. Структура и някои свойства на твърдофазно борирани с феробор инструментални стомани.// Mашиностроение и машинознание 15, год.VII, 2012, брой книга 1,, стр. стр. 39-45, ISSN 1312-8612;

- Danev Pl. S., , Nikolova M. Pl, Balcheva M., Nikolov D. R. Strain Hardening Effect During Heat Treatment after Oxicarbonitriding, Part II. IN: The 8-th International MTeM Conference, Cluj-Napoca, Romania, 2007;

- Nikolova М., M. Jordanov, I. Dermendjhiev. Structure and Properties of Vacuum Oxy-nitrocarburized Tool Steels Before and After a Reinforced Thermal Treatment. IN: Proceedeings of Third National Conference with International Participation Materials Science, Hydro- and Aerodynamics and National Security' 2013, Sofia, 2013, pp. 108-113, ISBN 1313-8308;

- Данев П., М. Николова, Д. Господинов. Възможности на твърдофазното навъглеродяване. В: Машиностроителни технологии и механика, Научни трудове Том 49, серия 2, Русенски университет, 2010, стр. 44-49, ISBN 1311-3321.

- Данев П., М. Николова, Д. Господинов. Активиращи добавки при твърдофазното навъглеродяване. В: Машиностроителни технологии и механика, Научни трудове Том 49, серия 2, Русе, 2010, стр. 39 – 43, ISBN 1311-3321;

02.01.17 Технологии, машини и системи за обработка чрез пластично деформиране

- Янков E., М. Николова, В. Захариева, Д. Господинов, „Механични, структурни и фазови изменения при едномерен опън на листови материали”, Машиностроене и машинознание, 2014, брой Книга 2, 21, стр. 24-29, ISSN 1312-8612.

- Emil Yankov, Maria Nikolova, Vanya Zaharieva. Mechanical and Structural Changes of Austenitic Sheet Metal Alloy during Biaxial Tensile Straining by Hydraulic Bulging. IN: UR&US'2015, Ruse, 2015, pp. 89-98, ISBN ISSN 1311-3321
Отличия и награди Индивидуални:

- 2016 – Отличие (статуетка и грамота) „Будител на Русенския университет“ за Машиннотехнологичния факултет;

- 2016 - II място на Ръководител гл. ас. д-р М. Николова за най-информативен и атрактивен постер, представящ резултатите от научноизследователски проект “Усъвършенстване на системата за електронно-микроскопски анализи на материалите посредством цифровизиране на получената информация";

- 2013 - IІ награда за дисертационен труд на тема „Оксикарбонитриране на желязо-въглеродни сплави при понижено налягане” (Заповед № 4778, гр. Русе, 12.11.2013 г.);

Колективни:
- 2016 - Кристален приз "Тhe Best Paper" за Е. Янков, М. Николова, В. Захариева, M. Фиров автори на доклад: CHANGES IN THE STRUCTURE DURING LASER TREATMENT OF AUSTENITIC STEEL.

- 2015 - Кристален приз "Тhe Best Paper" за Е. Янков, М. Николова, В. Захариева, автори на доклад: Mechanical and Structural Changes of Austenitic Sheet Metal Alloy during Biaxial Tensile Straining by Hydraulic Bulging.

- 2013 - I място на Колектив с ръководите проф. д.т.н. Р. Шишков за най-информативен и атрактивен постер, представящ резултатите от научноизследователски проект „Създаване на система за автоматизирано управление и мониторинг на метализационния процес във вакуум при едновременна и последователна работа на два типа изпарители”;

- 2012 - III място на Колектив с ръководите проф. д.т.н. Р. Шишков за най-информативен и атрактивен постер, представящ резултатите от научноизследователски проект „Система за автоматизирано управление и мониторинг на технологичен процес за получаване на многослойни покрития във вакуум”;
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.