РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Николай
Фамилия: Найденов
Адрес:
Телефон:
082 - 888 - 520
Email: nnaydenov@uni-ruse.bg
Националност: Българин
Дата на раждане: 08.03.1947
Пол: Мъж
Трудов стаж
от -до: 1972 - 2012
Заемана длъжност или позиция: асистент, доцент, професор
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност
Име и адрес на работодателя:
7017 - Русе
Русенски университет
Факултет "Механизация на селското стопанство"
Факултет "Бизнес и мениджмънт"
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавателска и научно-изследователска дейност
от -до: 1971 - 1971
Заемана длъжност или позиция: Технолог
Основни дейности и отговорности:
Разработване на технологии за ремонт и обслужване на земеделска техника
Име и адрес на работодателя:
7005 - Русе
Институт по ремонта - Русе
Вид на дейността или сферата на работа: Разработване и внедряване на технологии за ремонт и обслужване
Образование и обучение
от -до: 2006 - 2009
Наименование на придобитата квалификация: Доктор на техническите науки по 02.18.01
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Изследване и планиране на осигуряването със земеделска техника и производствени услуги в растениевъдството (Интердисциплинарна област "Механизация на земеделието" - "Икономика на земеделието")
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев
Ниво по националната класификация:
от -до: 1974 - 1978
Наименование на придобитата квалификация: Кандидат на техническите науки (Сега "Доктор")
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Прогнозиране и планиране на ремонтната дейност
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВИММЕСС (Сега Русенски унивяерситет)
Ниво по националната класификация:
от -до: 1971 - 1972
Наименование на придобитата квалификация: Инженер-математик
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Числени методи в математиката
Теория на вероятностите
Специални глави в инженерните изследвания
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВМЕИ "Ленин" - София (сега ТУ - София)
Ниво по националната класификация:
от -до: 1966 - 1971
Наименование на придобитата квалификация: Инженер по механизация на земеделието
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Техника в земеделието
Експлоатация на земеделската техника
Ремонт и обслужване на техниката
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВИММЕСС (сега Русенски университет "А. Кънчев"
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
добре добре добре добре
Немски език
добре добре добре добре
Руски език
Много добре Отлично Добре Добре
Социални умения и компетенции: Планиране и организиране на срещи
Организационни умения и компетенции: Ръководство на екипи за проекти, участие в проекти
Технически умения и компетенции: Ремонт и обслужване на земеделска техника и автомобили
Компютърни умения и компетенции: Базови по използване на Офис пакети
Артистични умения и компетенции: Не
Свидетелство за управление на МПС: Да
Допълнителна информация  
Работа по проекти 2011-2013 > Координатор на партньорското участие на Русенския университет в Проект по "Леонардо" IMPROFARM "Improving of the Production and Management Processes in Agriculture through Transfer of Innovations" - with Partners from Poland (Contractor), Italy, Slovakia and Cyprus.
Участие и управление на Проекти  1992 - 1993 - Проект ТН-50 / 91, Изследване на техническо и информационно осигуряване на сервиза на земеделската техника в условията на частно и дребно-кооперативно земеделие, (ръководител и изпълнител), НФНИ, Русе.
 1994 – 1997 > Сътрудничество на Националния TEMPUS офис като експерт и рецензент в областта на мениджмънта на агробизнеса и управление на проекти
 1995 – 1996 > Координатор на TEMPUS проект No 01072 – 95 “Предварително проучване за разработване на стратегически план на Факултета по бизнес и мениджмънт в Русенски университет.
 1997 – 1998 > Участие в проект 95 PP / UK/07 по PHARE за създаване на Център за мениджмънт и фирмено развитие-съвместна инициатива Русенски университет и Търговско-индустриална камара Русе.
 1997 – 2000 > Участие в проект на British Know-How Fund за институционално развитие на Факултетите по бизнес и мениджмънт в България.
 1998 – 1999 - Проект ОХН – 706/97, Изследване на бизнес-стратегии на малки приватизирани фирми за технически услуги в земеделието” (ръководител и изпълнител), НФНИ, Русе: НИС при Русенски университет.
 2000 – 31.12.2001 > Участие в проект на МРРБ за СПП - PHARE “BG 9810 –01 –01 –005” като Дългосрочен експерт по регионално развитие на консорциума ADO – LRDP за Северен Централен Планов Район.
 2001 – Проект ФБМ–04 “Изследване на финансово и информационно осигуряване на агрофирмите за технически услуги”, Русе, 2001. (ръководител и участник в проекта);
 2002 > Участие като експерт в проект на Department for International Development (UK) “Train Trainers” за обучение по разработване на проекти по PHARE на специалисти по регионално развитие от Бургаска област.
 2002 – Проект ФБМ 2002–01 “Изследване на логистичната инфраструктура на Област Русе като предпоставка за клиентизирано производство” , 2002 ;
 2003 > Мениджър на Проект PHARE – CBC Bulgaria – Romania “Improving the Capacity for Cross Border cooperation between Districts of Rousse (Bulgaria) and Giurgiu (Romania)”
 2004 > Експерт по мониторинг и оценка в Проект за Община Борово, Русенска област по Project PHARE BG 0104.03
 2004 – Проект ФБМ 2003–02 “Изследване на възрастовата структура на машинния парк и наситеността с техника на земеделските стопанства в Северна България (Ръководител и изпълнител).
 2004 – 2005 > Участник в международен Проект с Cornell University (USA) за разработване на магистърска степен по регионално развитие
 2005 > Експерт по обучение в Проект BG 0202.01 – YI.3.11. по PHARE “Подпомагане заетостта за младежи”, Компонент 3.
 2007 - Project BG 0007-04-01-031 “Enhancing the Capacity of Cross-Border Co-operation b/n Rousse (BG) and Giurgriu (RO) Districts” / Expert and Coordinator”
 2007 – Проект ФБМ 2007–03 “Мениджмънт на услугите» (Ръководител и изпълнител).
2009 – Проект ФБМ 2009–04 “Изследване на икономическите дейности и нагласи в селските райони на Русенска област» (Ръководител и изпълнител).
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.