РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Петър
Фамилия: Димитров
Адрес:
ул."Никола Йонков Вапцаров" №14, вх.4, ет.4, ап.11
гр.Русе, пощ.код:7015, България
Телефон:
082 888 542
Email: pdimitrov@uni-ruse.bg
Националност: Българска
Дата на раждане: 01.05.1953
Пол: М
Трудов стаж
от -до: 2009 - сега
Заемана длъжност или позиция: Професор
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност по ОКС Бакалавър и Магистър със специалности - Земеделска техника и технологии, Аграрно инженерство, Екология и техника за опазване на околната среда и Климатизация, хидравлика и газификация
Име и адрес на работодателя:
Русенски Университет "Ангел Кънчев" - Русе
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавателска и научно-изследователска дейност.
от -до: 2008 - сега
Заемана длъжност или позиция: Старши научен сътрудник I-степен, Професор
Основни дейности и отговорности:
Провеждане на научни изследвания с методи, технологии и машини за защита на почвата от деградационните процеси.
Име и адрес на работодателя:
Институт по почвознание “Н. Пушкаров” София (Опитна станция за борба с ерозията гр. Русе).
Вид на дейността или сферата на работа: Нучно-изследователска дейност
от -до: 2007 - 2009
Заемана длъжност или позиция: Доцент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност по ОКС Бакалавър и Магистър.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавателска и научно-изследователска дейност.
от -до: 1999 - 2008
Заемана длъжност или позиция: Старши научен сътрудник II-степен
Основни дейности и отговорности:
Провеждане на научни изследвания с методи, технологии и машини за защита на почвата от деградационните процеси.
Име и адрес на работодателя:
Институт по почвознание “Н. Пушкаров” София (Опитна станция за борба с ерозията гр. Русе).
Вид на дейността или сферата на работа: Научно-изследователска дейност.
от -до: 1987 - 1999
Заемана длъжност или позиция: Научен сътрудник I-степен
Основни дейности и отговорности:
Провеждане на научни изследвания с методи, технологии и машини за защита на почвата от деградационните процеси.
Име и адрес на работодателя:
Институт по почвознание “Н. Пушкаров” София (Опитна станция за борба с ерозията гр. Русе).
Вид на дейността или сферата на работа: Научно-изследователска дейност.
от -до: 1981 - 1987
Заемана длъжност или позиция: Главен инженер
Основни дейности и отговорности:
Организация и контрол на качеството и ефективността на работа на земеделската техника за отглеждане и прибиране на захарно цвекло в области - Русе, Разград, Силистра.
Име и адрес на работодателя:
Захарен комбинат, гр.Русе
Вид на дейността или сферата на работа: Инженерно-техническа дейност.
от -до: 1978 - 1981
Заемана длъжност или позиция: главен инженер
Основни дейности и отговорности:
Организиране и ръководство на механизацията на процесите в селскостопанското производство. Контрол по експлоатацията и ремонта на машино-тракторния парк. Оценка и избор на механизирани технологии в земеделието.
Име и адрес на работодателя:
АПК – Вятово
Вид на дейността или сферата на работа: Инженерно-техническа дейност
Образование и обучение
от -до: 1991 - 1995
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
по шифър 04.01.13 “Мелиорации (вкл. почвена ерозия и борбата с нея)”
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Институт по почвознание “Н. Пушкаров” София
Ниво по националната класификация: доктор
от -до: 1973 - 1978
Наименование на придобитата квалификация: Машинен инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Селскостопанска техника,
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВИММЕСС - Русе
Ниво по националната класификация: Магистър инженер
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Немски
Добро Добро Добро Добро
Руски
Мн.добро Мн.добро Мн.добро Мн.добро
Социални умения и компетенции: Отлични комуникационни умения, способност за работа в екип.
Организационни умения и компетенции: Отлични способности за организиране и ръководене на екип и самоорганизиране. Компетентност в прилагане на съвременни технически средства, методи и технологии за земеделско производство и почвозащитно земеделие.
Технически умения и компетенции: Отлични технически умения в областа на селскостопанското производство.
Способност за работа със земеделски машини, машино-тракторни агрегати, мелиоративна техника и техническа апаратура.
Компютърни умения и компетенции: Работа с офис пакет.
Артистични умения и компетенции: -
Свидетелство за управление на МПС: А,В,С,Ткт, М, Твк, Твк-м
Допълнителна информация  
ЧЛЕНСТВО В НАУЧНО-ТВОРЧЕСКИ СЪЮЗИ И ОРГАНИЗАЦИИ 1990 - Съюз на учените - Русе
1995 – Международна организация по почвообработка и изследване ISTRO
2006 – Европейска организация по защита на почвата ESSC
2007 – Член на управителния съвет на Асоциация „Устойчиво земеделие” – Русе
2009 - 2011 Член на научния съвет на ИЗС – Образцов Чифлик , Русе
2010 - Смесена Българо-Румънска комисия по земеделие.
2012 - Областна комисия по земеделие, рибарство и селски райони.
Области на професионални интереси -проектиране на земеделска и почвозащитна техника;
-комбинирани работни органи и комбинирани земеделски машини;
-изследване и изпитване на земеделска техника;
-ерозия и противоерозионни технологии;
-устойчиво и биологично земеделие.
Договори, публикации и докторанти -Ръководител и изпълнител на 30 национални и 3
международни договора с научноизследователски и
приложен характер.
-Автор и съавтор на 7 изобретения и патенти, 4 признати технологии, 5 рационализации, 14 внедрени научнотворчески постижения в областа на селското стопанство, над 120 статии и доклади у нас и в чужбина, две монографии, 10 книги и 3 учебни пособия.
-Ръководител на 1 успешно хабилитирал се постодокторант и на 3 докторанти, от които двама отчислени с право на защита.
-Участие в проекти, финансирани от НФНИ към МОН и по VII рамкова програма.
Награди Носител на Златен медал за научна дейност и разработки от Международно селскостопанско изложение "АГРА-2009", Пловдив.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.