РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Яна
Фамилия: Пометкова
Адрес:
ул. "Студентска", №8
Телефон:
082/888 437
Email: pometkova@uni-ruse.bg
Националност: Българка
Дата на раждане:
Пол: Жена
Трудов стаж
от -до: 1985 - сега
Заемана длъжност или позиция: Ръководител на Катедра БЕЛИ - от 2014 до момента; доцент, доктор по филология
Основни дейности и отговорности:
преподавателска дейност:
Съвременен български език (Морфология и синтаксис)
Диалектология
Методика на обучението по български език
Български език за чужденци

други:
член на ФС на ФПНО; член на Кадровата комисия към ФПНО; член на Експертен съвет за Педагогика на обучението по...; член на АК към ФПНО (до 2012 г.); член на УМК към Дирекцията за ЧС
Председател на УМК за спец. Български език и история
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "А. Кънчев", Ул. "Судентска", № 8, гр. Русе, 7017, България
Вид на дейността или сферата на работа: преподавателска дейност в сферата на висшето образование.
Образование и обучение
от -до: 2008 - сега
Наименование на придобитата квалификация: Хабилитация
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Хабилитационен труд на тема "Семантично усложняване на българското просто изречение чред адвербиализации и номинализации"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Обсъждане от Специализирания научен съвет по Славянско езикознание при ВАК
Ниво по националната класификация: доцент
от -до: 1998 - 2000
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Дисертация на тема: "Синтактична синонимия на подчинени изречения и конструкции с отглаголно съществително име на -не", защитена пред СНС по Езикознание при ВАК
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
БАН - Институт за български език, Секция за Съвременен български език
Ниво по националната класификация: доктор по научната специалност 05.04.17. Български език
от -до: 1973 - 1977
Наименование на придобитата квалификация: магистър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност "Българска филология"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. В. Търново
Ниво по националната класификация: висше образование
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски език
B1 B2 B1 B1
Руски език
B2 B2 B1 B1
Социални умения и компетенции: Участие в организацията на годишнини, тържества.
Организационни умения и компетенции: Ръководител на Катедра БЕЛИ (2014 досега)
ръководител на 4 проекта по ФНИ; координатор на Магистърска програма; участие в организацията на научни конференции в РУ.
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: Работа на компютър: Windows, Word, Excel, PowerPoint
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: Кат.В, кат.М
Допълнителна информация  
Участие в съюзи, редакционни колегии Съюз на учените;
редакц. колегия на "Трудове на РУ "А. Кънчев" - серия "Езикознание и литературознание", и на Арнаудов сборник;
член на Научен център ”Св. Дазий Доростолски” – гр. Силистра;
съучредител и член на Центъра по славянски езици и култура във ВолГУ, гр. Волгоград, Русия
Проекти ръководител на 5 проекта по ФНИ;
участник в екипа на проекти по ФНИ
Области на професионални интереси синтаксис и прагматика
социолингвистика
Награди Златна значка на РУ - 2014 г.
Награда на Съюза на учените - гр. Русе, за цялостно научно творчество (2014 г.)
Награда на Съюза на учените - гр. Русе за 2011 г.
Награда Кристален приз
Награди за най-атрактивен постер,
за участие в честването на годишнина на РУ,
Специална награда за изложбата за печатни издания - за учебници
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.