РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Преслава
Фамилия: Великова
Адрес:
гр. Русе
Телефон:
082888520
Email: pvelikova@uni-ruse.bg
Националност:
Дата на раждане: 24.04.1985 г
Пол: Жена
Трудов стаж
от -до: 2016 - сега
Заемана длъжност или позиция: Асистент, гл. ас.
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
РУ "Анегл Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2015 - 2015
Заемана длъжност или позиция: Контрольор-казино
Основни дейности и отговорности:
Спазване изискванията на Закона за хазарта, административна дейност
Име и адрес на работодателя:
Казино Кубан, Слънчев бряг
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2012 - 2015
Заемана длъжност или позиция: Хон. преподавател
Основни дейности и отговорности:
Подготовка и водене на упражнения по дисциплините Основи на публичната администрация, Корпоративен риск мениджмънт, Застраховане
Име и адрес на работодателя:
РУ "А. Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2008 - 2011
Заемана длъжност или позиция: Експерт-проекти
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
ОЕА-Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2012 - 2016
Наименование на придобитата квалификация: Редовен докторант
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Тема на дисертацията: "Управление на риска при експлоатация на малки енергийни стопанства"
Научни ръководители: доц. М. Кирова и проф. Н. Михайлов
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация: ОКС
от -до: 2010 - 2011
Наименование на придобитата квалификация: Магистър по международно сътрудничество и европейски проекти
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация: ОКС "Магистър"
от -до: 2008 - 2008
Наименование на придобитата квалификация: Еразъм мобилност с цел обучение
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Международен маркетинг
Култура, религия и политика в Централна и Източна Европа
Немски език
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Europa Universität Viadrina, Франкфурт на Одер (Германия)
Ниво по националната класификация:
от -до: 2004 - 2008
Наименование на придобитата квалификация: Бакалавър по европеистика
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация: ОКС "Бакалавър"
от -до: 1999 - 2004
Наименование на придобитата квалификация: Средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
- Английски език;
- Френски език.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Английска гимназия "Гео Милев", ул. "Алеи Възраждане" 3, 7002 Русе (България)
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
С2 С2 С2 С2
Немски
А1 А1 А1 А1
Френски
А2 А2 А2 А2
Социални умения и компетенции: -умения за работа в екип
-лесна адаптивност
-постоянство
-управление на времето
Организационни умения и компетенции: - Работа по управление на европейски проекти като технически сътрудник и експерт, организация на семинари и др., инициативност, решителност, водене на делова кореспонденция, гъвкавост, организираност, не е необходим контрол по време на работата.
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: MS Office (Word, Excel, Power Point), Internet
Артистични умения и компетенции: 2001 - 2003, Театрална трупа към АГ "Гео Милев"
2003, Хор за народни песни "Северина", гр. Русе
2011-, Салса клуб "Амигос", гр. Русе
Свидетелство за управление на МПС: Кат. Б
Допълнителна информация  
Работа по проекти ▲ Проект BMP1/1.3/2738/2017 „INNOVATIVE VOCATIONAL ENTREPRENEURIAL TRAINING (INNOVENTER)” По програма за транснационално сътрудничество "Балкани-Средиземно море" 2014-2020
- Заемана позиция към партньор по проекта: финансов мениджър
- Период на проекта: 09.2017 г. - 08.2019 г.
▲ Проект „Подобряване на капацитета на публичните администрации в Еврорегион Русе- Гюргево за по добро управление на риска, превенция и защита на околната среда„ по програма „Трансгранично сътрудничество Румъния – България" 2007-2013
- Заемана позиция към партньор по проекта: Експерт "Европейска интеграция" към Община Русе
- Период на работа по проекта: юни 2011 г. – март 2012 г.
- Задължения: Участие в изработка на "Съвместен план за действие в кризисни ситуации в Еврорегион Русе – Гюргево" и "Обща стратегия за управление на кризисни ситуации, бедствия и аварии", участие в подготовката на материали за две обучения и семинар и др.
▲ Проект RES-OP-DEV по програма „Трансгранично сътрудничество Румъния – България" 2007-2013
- Заемана позиция към партньор по проекта: "Технически сътрудник" към Сдружение ОЕА-Русе
- Период на работа по проекта: юли 2011 г. - януари 2012 г.
- Задължения: Консултантска дейност по подготовка на проект, вкл. и превод на документация, водене на кореспонденция, подготовка на отчети и др. дейности по изпълнение на работния план на проекта
▲ Проект TRAINER по Програма Леонардо да Винчи
- Заемана позиция към партньор по проекта: Администратор към Сдружение ОЕА-Русе
- Период на работа по проекта: декември 2008 г. - декември 2009 г.
- Задължения: административно изпълнение на проекта, участие в организирането на събития и др.
▲ Проект Check it out! по Програма Интелигентна Енергия - Европа на Европейската Комисия
- Заемана позиция към партньор по проекта: Младши експерт към Сдружение ОЕА-Русе
- Период на работа по проекта: декември 2008 г. - март 2009 г.
- Задължения: Административна дейност, подпомагане на експертите в изпълнение на работния план на проекта, разпространение на резултатите по проекта и др.
Курсове за повишаване на квалификацията ☑ Законова база и структура на дисертационния труд;
☑ Английски език за академични цели;
☑ Практически тренинг по придобиване на компетенции за работа с платформата Thomson Reuters Web of Knowledge;
☑ Творческо мислене. Креативно-иновационни техники.
☑ Теория на експеримента.
☑ Обучение за вътрешни одитори и лица, управляващи програмите за одит. Приложение на БДС EN ISO 19011:2011 - Указания за извършване на одит на системите за управление.
☑ Участие в инфоден по проект "Съвременни методи за обучения и образователни дейности по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници и технологии".
☑ Завършен курс по интелектуална собственост.
☑ Participation in X Jubilee Conference for Young Researchers "Technical Sciences. Industrial Management".
Участие в научни конференции и семинари ★ Лятно училище на тема "Стратегически мениджмънт за предприемачи" - май, 2012 г., Бор, Сърбия
★ Семинар на Областен информационен център-Русе във връзка с предстоящия програмен период, 03.06.2012 г., Русе
★ Семинар "От научните изследвания до европейския патент" - 15.03.2012, Русе
★ Семинар на Областен информационен център-Русе относно Оперативните програми на ЕС за периода 2014-2020-13.11.2012г., Русе
★ Международен семинар „Стратегическо управление за предприемачи” - 13-15.09.2012, Русе, България
★ Научна конференция на РУ "Ангел Кънчев" и Съюз на учените - 26-27.10.2012, Русе
★ Scientific conference "Contemporary Issues in Business,Management and education" organized by Vilnius Gediminas Technical University - 15.11.2012, Vilnius, Lithuania
★ 3rd International Virtual Conference 2014 (ICTIC 2014) organized by the Faculty of Management Science and Informatics at the University of Žilina, March 24 - 28, 2014, Slovakia
★ Лятно училище на тема "Предприемачество и започване на бизнес в сферата на туризма" - май, 2014 г., Коронини, Румъния
★ Scientific conference in Resita, Romania, Annals of „Eftimie Murgu” University Reşiţa, Fascicle II. Economic Studies, 2014
★ Научна конференция на РУ "Ангел Кънчев" и Съюз на учените - 28-30.10.2016, Русе
★ Научна конференция „Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания”, 9 и 10 ноември 2016 г., Свищов
★ 4th International Conference on Governance and Strategic Management, 11-12.05.2017, Bourgas
Лица за контакти и препоръки Доц. д-р инж. М. Кирова - ръководител катедра "Мениджмънт и бизнес развитие"
Членство Съюз на учените
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.