РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Павлин
Фамилия: Петров
Адрес:
7020, гр. Русе, ул. Плиска 2, блок Плиска, БЧК
Телефон:
0878119974
Email: pvpetrov@uni-ruse.bg
Националност: Българска
Дата на раждане: 16.09.1980 г
Пол: мъж
Трудов стаж
от -до: 2004 - сега
Заемана длъжност или позиция: Възпитател, Координатор, експерт "Организационно развитие, стратегическо планиране и социални дейности"
Основни дейности и отговорности:
Възпитател в Приюта за безнадзорни деца
- да се грижи за здравето и живота на децата в Приюта;
- да предоставя психологическа, педагогическа и социална помощ ;
- да организира и планира индивидуалната работа с всяко дете;
- да предоставя възможност за личностно развитие на всяко дете;
- да създава подходящ психо-климат в Приюта;
- да оказва подкрепящо въздействие на децата и техните родители;
- да осъществява контакт с различни институции;
Координатор на Компонент 4 - Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН"
- планира, управлява, контролира и отговаря за цялостното изпълнение на дейностите по работа на терен с интравенозни наркомани;
- осъществява обмен на игли, спринцовки и други принадлежности за инжектиране;
- насочване на зависими за лечение и изследване;
- осъществяване на първична и вторична превенция на рисковото сексуално и инжекционно поведениe;
- участие като доброволец в отделни сфери на ОС на БЧК – Русе;
- ръководи дейността на Компонент 4;
- Супервизира редовно и своевременно попълването на базата данни на програмата;
- Организира и ръководи практическото обучение на стажанти и доброволци;
- Попълва редовно и своевременно отчетните формуляри на програмата;
- Организиране на семинари, тренинги, конференции;

Координатор на Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България ”; Компонент 4 „Ограничаване на разпространение на туберкулозата сред лица употребяващи венозно наркотици”
- планира, управлява, контролира и отговаря за цялостното изпълнение на дейностите по работа на терен с интравенозни наркомани;
- насочване на зависими за лечение и изследване;
- проследяване на химиопрофилактиката на контакти лица;
Експерт „Организационно развитие, стратегическо планиране и социални дейности”
- планира и отговаря за цялостното изпълнение на дейностите свързани със структурата и организацията на БЧК – Русе на областно ниво;
- връзка с различни институции, държавни и НПО;
- оказване на първа – психологична помощ и психосоциална подкрепа на лица свидетели и участници в бедствия, аварии и катастрофи ;
- работа по случай със социално слаби лица;
- организиране на дейностите, свързани с приемането на хуманитарни помощи;
- координиране на Кризисен център за подкрепа, консултации и социално включване на бездомни и скитащи лица;
- участие като доброволец в отделни сфери на ОС на БЧК – Русе;
- участва в организирането и провеждането на обучения по Първа – психологична и Психо – социална подкрепа;
- Организира и ръководи практическото обучение на стажанти и доброволци;
- Организиране на семинари, тренинги, конференции;
- Анализира и планира дейностите на Русенската Червенокръстка организация;
- Социално – психологическа работа с лица, употребяващи психо – активни вещества и лица изтърпели наказание;
- Организиране на дейностите , свързани с доброволците;
- Организиране на форуми и кръгли маси с локално и национално значение;
Име и адрес на работодателя:
ОС на БЧК, гр. Русе, ул. Плиска 2
Вид на дейността или сферата на работа: Социално - педагогическа и хуманитарна сфера на работа
Образование и обучение
от -до: 2015 - сега
Наименование на придобитата квалификация: в процес на обучение
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Докторска програма "Теория на възпитанието и дидактика"
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.