РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Ралица
Фамилия: Василева-Иванова
Адрес:
Телефон:
Email: rivanova@uni-ruse.bg
Националност:
Дата на раждане: 28 май 1984
Пол:
Трудов стаж
от -до: 2016 - сега
Заемана длъжност или позиция: главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", Факултет "Природни науки и образование", катедра "Математика"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2011 - сега
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
водене на семинарни упражнения по дисциплините:
- Висша математика І част;
- Методика на обучението по математика;
- Диференциална геометрия;
- Хоспитиране по математика;
- Текуща педагогическа практика;
- Преддипломна педагогическа практика;
Име и адрес на работодателя:
РУ"Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2007 - 2009
Заемана длъжност или позиция: Учител по Информатика и ИТ
Основни дейности и отговорности:
- Преподавателска дейност;
- Подготовка на ученици за участие в Регионално състезание по икономическа информатика и компютърен машинопис;
- Компютърен дизайн на брошура на училището по Проект "Традициите продължават";
- Подготовка и издаване на училищен вестник;
Име и адрес на работодателя:
ПГИУ "Елиас Канети" - гр. Русе, ул."Борисова" №22
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2015 - сега
Наименование на придобитата квалификация: доктор, научна специалност Методика на обучението по математика
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 2007 - 2009
Наименование на придобитата квалификация: магистър по Информационни и образователни технологии
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 2003 - 2007
Наименование на придобитата квалификация: бакалавър//учител по математика и информатика
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ
Ниво по националната класификация:
от -до: 1998 - 2003
Наименование на придобитата квалификация: средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
специалност "Строителство и архитектура"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ПГСАГ "Пеньо Пенев" - гр. Русе
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
много добро много добро много добро много добро
руски
добро добро задоволително добро
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: MS Office, Internet, Dreamweaver MX 2004 и др.
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: Категории М и В
Допълнителна информация  
Специализации - Participation in a scientific intensive course “Application of Information Technologies in Mathematics” between TECHNICAL UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING, ROMANIA, BUCHAREST and UNIVERSITY OF RUSE, RUSE, BULGARIA, Coordinator: ASSOC. PROF. ION MIERLUS – MAZILU, PH.D. 14 December 2012

-- Научен семинар по програма на изследователски проект на ВТУ, №РД 672-07/09.05.2012 на тема „Синергетичен модел на професионално-практическата подготовка на студентите за модернизация на висшето педагогическо образование”, с ръководител на проекта доц. д-р Д.Гълъбова - ФМИ, с ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ НА ЧУЖДЕСТРАНЕН ГОСТ-ЛЕКТОР ПРОФ. ДФН ЕЛЕНА КНЯЗЕВА, м.юни 2012

-Специализация за четене на лекции в The Technical University of Civil Engineering - ROMANIA, 2011

-Специализация в University Campus, Ioannina, Greece, SOCRATES/Erasmus Programme, 2007 University of Ioanina - GREECE
Участия в проекти 1) Участие в проект „Създаване и изследване на математически и образователни модели, базирани на иновативни информационни технологии“, 2013-ФПНО-02, по фонд „Научни изследвания“, ръководител проект: доц. д-р Е. Великова;
2) Участие в проект „Създаване на студентска учебно-изследователска лаборатория по математика, информатика и лингвистика, 2013-РУ-04, по фонд „Научни изследвания“, Русенски университет „Ангел Кънчев“, ръководител проект: доц. д-р Е. Великова;
3) Участие в проект 2013-ФПНО-02 Създаване и изследване на математически и образователни модели, базирани на иновативни информационни технологии, фонд „Научни изследвания“, ръководител проект: доц. д-р Е. Великова;
4) Участие в проект 2013-РУ-04 Създаване на студентска учебно-изследователска лаборатория по математика, информатика и лингвистика, фонд „Научни изследвания“, Русенски университет „А. Кънчев“, ръководител проект: доц. д-р Е. Великова;
5) Участие в проект BG051PO001-4.3.04-0007 Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в Русенския университет, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, ръководител проект: проф. д-р А. Смрикаров. Обучителен семинар на тема: Подготовка за използване на електронните форми, методи и средства за дистанционното обучение, м. юли 2013 г.;
6) Участие в проект BG051PO001-3.3.07-0002 Студентски практики, Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, ръководител проект: проф. д-р В. Пенчева; академичен наставник на студенти
7) Участие в проект BG051PO001-3.1.08-0019 Усъвършенстване на системата за управление в Русенския университет за осигуряване на прозрачност и ефективност, ръководител проект: проф. дтн Христо Белоев - участие в обучителни семинари
- Етични стандарти в работата на преподавателя във висшето училище, м. февруари 2014 г;
- Комуникативни компетентности и компетенции на преподавателите във висшите училища, м. март 2014 г.;
- Корупция и висше образование, м. юни 2014 г.;
- Повишаване на информираността на целевата група за Системата за управление на висшето училище, м. октомври 2014 г.
8) Участие в проект BG051РО001-3.1.09-0014 Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Русенския университет „Ангел Кънчев“, ръководител проект: проф. д-р В. Пенчева; участие в обучителни семинари
- Защита на авторските права и защита на интелектуалната собственост, м. март 2014 г.;
- Съвременни образователни стратегии, базирани на нови информационни и комуникационни технологии, м. април 2014 г.;
- Специализиран курс по разработване на учебни планове и система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS) - м. октомври 2014 г.
9) Участие в международен проект за онлайн обучение Danube Networkers Lectures (DALEC 2), Germany, Serbia, Romania, Bulgaria, 2013, Baden-Wuttemberg Stiftung, Germany, January–February, 2014;
10) Участие в обучение по проект BG051РО001-3.1.10-001 “Подобряване качеството на професионално обучение на възрастни, предоставяни от центровете за професионално обучение” на обучаващ състав в ЦПО при прилагането на нови методи, подходи, инструменти и техники в практиката на центровете – м. октомври 2014 г.

11)Проект 2010 ФПНО 04 "Изследване възможностите на приложенията на ИТ за обучението по математика и математическо моделиране" с ръководител доц. д-р Петър Рашков.
12)Проект 2007 ФПНО 01 „Активни методи в обучението по математика и ролята им за реализация на математически проекти” с ръководител доц. д-р Светослав Билчев.
Курсове за повишаване на квалификацията Английски език за академични цели
Законова база и структура на дисертационния труд
Теория на експеримента
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.