РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Румяна
Фамилия: ПЕТРОВА Стоянова
Адрес:
Телефон:
+359 82 888 811
Email: roumyana.petrova@yahoo.com
Националност: българска
Дата на раждане:
Пол: ж
Трудов стаж
от -до: 2007 - 2016
Заемана длъжност или позиция: 2016: доктор на филологическите науки; 2011: доцент по филология; 2007: главен асистент, доктор
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска и научно-изследователска в областта на висшето образование.

Титуляр на дисциплини на английски език в областта на англицистиката, американистиката и лингвокултурологията

2016: защитена дисертация за степента "доктор на филологическите науки" в научни специалности
05.04.11. Общо и сравнително езикознание и
05.02.24. Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС) на тема "Аксиосфера на американизма. Лингвокултурно изследване на паремии" (465 стр.)

2011: Защитен хабилитационен труд на тема "Културемите в Книгата на притчите (The Book of Proverbs) (AV/KJB) в Авторизираната версия на Библията (AV/KJB)Ч (470 стр.)

2006: Защитена дисертация на тема "Лингвокултурологично съпоставително изследване на английски и български пословици",София, БАН - Институт за български език, 2006г. (265 стр.)

Преподавател по:
Англоезично странознание и културознание (1 и 2 ч.)
Английски език в международното сътрудничество

Заместник-ръководител на катедра "Европеистика" по научната работа.
Председател на секция "Европеистика" в годишната конференция на РУ/СУ(2008-2012г.).
Научен секретар на секция "Европеистика" в Съюза на учените - Русе (2008-2012г.).

Научно-изследователски интереси:
Англицистика
Лингвокултурология
Паремиология
Съпоставителни изследвания за англ. и бълг. език.

Член на научно-методически комисии за създаване на нови бакалавърски и магистърски програми.

Член на международни, регионални, градски и вътрешно-университетски научно-изследователски проекти.
Име и адрес на работодателя:
Катедра "Европеистика", ФБМ - РУ
Комисия "Фулбрайт" (1999-2009) -- координатор за Русе и региона.
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавателска и научно-изследователска в областта на висшето образование.
от -до: 1993 - 2007
Заемана длъжност или позиция: Старши преподавател, главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Преподавател по:
Англоезично странознание (1 и 2 ч.)
Англоезична социокултурна среда (2 ч.)
Социална история на англоезичните народи (1 и 2 ч.)
Културна история на англоезичните народи (1 и 2 ч. - ПУ)
История на английската литература (РУ - Филиал Силистра)
Английски език
Съставител / автор на шест дисциплини на английски език, една от които в съавторство.

Член на европейски проекти.

Член на научно-методически комисии за създаване на бакалавърски програми.

Участник в работни срещи на Българската асоциация за обучение чрез казуси (1998- 2001г.) към ФБМ.

Съавтор на казуси и участник в годишни конференции на Североамериканската асоциация за обучение чрез казуси (NACRA) (1999г. в Санта Роза, Калифорния, САЩ и 2000г. в Сан Антонио, Тексас, САЩ).
Име и адрес на работодателя:
Катедра "Европеистика", ФБМ - РУ

МФ "Св. Св. Кирил и Mетодиий" - завеждаща Филиал Русе (1992-1996г.)

Специализант в Университета на Западен Лондон (1993г.) и Университета на Улвърхамптън, Англия (1996 и 1997г.).

Участие в работна среща в Университета на Престън, Англия (2001г.).

Лектор в Щатския университет на Северна Джорджия, САЩ (NGCSU)(1999г.).

Гост преподавател и лектор в Щатския университет на Северна Джорджия (NGCSU) (2000-2001г.).

Лектор по паремиология в Щатския университет на Северна Джорджия (NGCSU)(2006г.).
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавателска и научно-изследователска в областта на висшето образование.
от -до: 1986 - 1994
Заемана длъжност или позиция: Преподавател; старши преподавател
Основни дейности и отговорности:
Преподавател по английски език

Заместник ръководител на катедра "Чужди езици" (1990-1991)

Председател на научно-методическа комисия на курсовете по английски език за напреднали във ФПК.

Председател на научно-методическа комисия на курсовете по английски език за преквалификация на русисти в Свободния факултет на РУ (1990-1992г.).

Специализант в Университета "Св. Марко и Св. Джон" в Плимът, Англия (1988г.).
Име и адрес на работодателя:
Катедра Чужди езици" - ВТУ Русе
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавателска и научно-изследователска в областта на висшето образование
от -до: 1977 - 1986
Заемана длъжност или позиция: Преподавател по екскурзоводство; възпитател и учител по английски
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Английска езикова гимназия "Гео Милев" - Русе
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавател по английски език.
Ръководител на клуб ЮНЕСКО и на дейността на гимназията като асоцииран член на ЮНЕСКО (1982- 1984г.).
Ръководител на кръжок по английски език.
Специализация в Университета на Екситър, Англия (1984г.).
от -до: 2016 - 0000
Заемана длъжност или позиция: Доцент по филология (Общо и сравнително езикознание -- англицистика, лингвокултурология, паремиология)
Основни дейности и отговорности:
2016г.: Доктор на филологическите науки в професионално направление 2.1. Филология и научни специалности 05.04.11. Общо и сравнително езикознание и 05.02.24. Организация и управление извън сферата на материалното производство(външна политика и многостепенно управление в ЕС)

Член на Общото събрание и Контролната комисия на Русенския университет.

Член на Факултетния съвет на ФБМ

Член на Факултетната комисия по оценяване на проекти по ФНИ
Име и адрес на работодателя:
проф. д-р Велизара Пенчева - Ректор
Русенски университет "А. Кънчев"
ул. "Студентска" , 8
7017 Русе
България
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавателска и научно-изследователска в областта на висшето образование.

Ръководител на докторанти по общо и сравнително езикознание (англицистика, лингвокултурология, паремиология, международни отношения)

Защитена дисертация за присъждане на научната степен "доктор на науките" на тема "Аксиосфера на американизма. Лингвокултурно изследване на паремии" (465 стр.). Дата на защитата: 30.09.2016г.

Защитен хабилитационен труд за присъждане на АД "доцент": "Културемите в Книгата на притчите (The Book of Proverbs) в Авторизираната версия на Библията (AV/KJB)",(470 стр.) Русенски университет, 2011г.

Лектор по:
Европейско англоезично странознание и културознание (1 и 2 ч.)
Сравнително културознание (на англ. ез.)
Комуникативни практики в международното сътрудничество на англ. ез.
Сравнителна лингвокултурология (на англ. ез.)
Англоезични комуникативни умения - 2 ч.
Специализиран английски език - 1, 2, 3, 4 ч. (за студенти от специалността Финансова математика)
Странознание на Великобритания и САЩ.

Титуляр, съставител и автор на девет дисциплини в бакалавърската степен и на две дисциплини в магистърската степен - всички на английски език.

Научноизследователски интереси:

Англицистика
Американистика
Съпоставителни изследвания за английски и български
Лингвокултурология
Паремиология
Международни отношения

Член на международни, регионални, градски и вътрешно-университетски научно-изследователски проекти.

Член на Съюза на учените - Русе

Член на Международната асоциация по семиотични изследвания (IASS)(по подразбиране)

Член на учебно-методическата комисия за разкриване на бакалавърската програма по "Европеистика и глобалистика".

Рецензент на вътрешно-университетски и международни проекти.

Председател на подсекция "Лингвокултурология и комуникации" на годишната научна конференция на РУ и СУ
Образование и обучение
от -до: 1976 - 2006
Наименование на придобитата квалификация: Магистър по английска филология с втора специалност български език и литература
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Софийски университет
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
отлично отлично отлично отлично
руски
много добро отлично средно средно
немски
добро добро средно средно
Социални умения и компетенции: Инициативност, принципност, неконформност, самостоятелност, екипност, отговорност.
Организационни умения и компетенции: Като координатор за гр. Русе на Международната фондация "Св. св. Кирил и Методий" (4 години) и на Комисия Фулбрайт" (10 години) организирах срещи с гост лектори и разнообразни самодейни изяви, поддържах архив и читалня (с лични материали от командировки и специализации), провеждах курсове за стандартизирани тестове по английски език.
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: Основни.
Артистични умения и компетенции: 15 години пях в хор "Родина" и хор "Проф. В. Арнаудов". Участвах в национални и международни конкурси, концерти, гастроли.
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
Редакционна и рецензентска дейност Участие във втората фаза на общоевропейския лингвистичен проект Widespread Idioms in Europe and Beyond (след 2014г.)

Главен редактор и рецензент на Научни трудове на РУ "А. Кънчев", секция "Европеистика" (2008-2012г.).

Рецензент и член на редакционната колегия на Journal of Linguistic Studies (2009-2010г.)

Участие в първата фаза на общоевропейския лингвистичен проект Widespread Idioms in Europe and Beyond(2007-2013г.)

Рецензент на JOCM (Journal of Organizational Change Management)(2011--).
Съосновател и съредактор на страница по лингвокулт В страницата Лингвокултурология/Linguistic Culturology - http://lingvocult.uni-ruse.bg - се публикуват лингвокултурологични изследвания от наши и чужди автори
Уредник на архив по паремиология Архивът съдържа литература по паремиология на български, руски, английски и немски език и дарения от проф. В. Мийдър, главен редактор на международния журнал за паремиологически изследвания
Уредник на архив по англоезично странознание и кул Архивът съдържа богата литература и студентски работи по англоезично странознание и културознание, събирани от 1993 г. до настоящия момент.
Награди Награда за най-добър доклад (BEST PAPER) в подсекция "Лингвокултурология и комуникации" в рамките на секция "Европеистика и международни отношения" на Годишната конференция на РУ-СУ 2016г.

Награда за най-добър доклад (BEST PAPER) в подсекция "Лингвокултурология и комуникации" в рамките на секция "Европеистика и международни отношения" на Годишната конференция на РУ-СУ 2015г.

Трета награда на изложбата за печатни и електронни изделия на преподавателите от РУ "А. Кънчев за 2014г. за монографията "Български паремии за присмех и похвала. Лингвокултурно изсдедване (скала на културемите)". Русе: Издателски център към Русенския университет "Ангел Кънчев", 2013г.

Трета награда на изложбата за печатни и електронни изделия на преподавателите от РУ "А. Кънчев за 2013г. за книгата "Културемите в Книга на притчите (The Book of Proverbs) в Авторизираната версия на Библията (AV/KJB". Русе: "Лени Ан", 2012г.

Спечелен национален конкурс на Министерството на културата на Република България за изданието "Културемите в Книга на притчите (The Book of Proverbs) в Авторизираната версия на Библията (AV/KJB" от Румяна Петрова и издателство "Лени Ан", Русе, 2012г.

Първа награда за най-добър дисертационен труд на РУ/СУ за 2011г.

Награда за най-добър доклад (BEST PAPER) в секция "Европеистика" на Годишната конференция на РУ/СУ за 2010г.
Цитирания и реферирания Откритите до края на 2015г. цитирания и реферирания на работи на Р. Петрова са над 70. От тях над 30 са в чуждестранни издания -- монографии, дисертации, книги, статии в научни списания и др., издадени в САЩ, Русия, Швеция, Полша, Африка и др.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.