РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Станислав
Фамилия: Байрямов
Адрес:
ул. "Александровска" 97
Телефон:
+359 889 38 16 32
Email: sbayryamov@uni-ruse.bg
Националност: България
Дата на раждане: 15.07.1976 г
Пол: мъж
Трудов стаж
от -до: 2009 - сега
Заемана длъжност или позиция: Главен Асистент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност, подготовка на лекционни курсове по химия, упражнения по химия, изследователска дейност:
Peptide Synthesis (Solid Phase and Solution Phase); Nucleoside, Nucleotide and Oligonucleotide Synthesis (Solid Phase and Solution Phase); Carbohydrate Synthesis (Solid Phase and Solution Phase); High-Throughput Synthesis; Complex, Multi-Step Organic Synthesis; Nucleoside, Nucleotide and Oligonucleotide Modifications; Amino Acids and Peptide Modifications; Sugar Modifications; Lipase Catalyzed Peptide Synthesis; Chemo-Enzymatic Semisynthesis of Human Insulin; HPLC; UPLC; TLC; FPLC; Column Chromatography; Flash Chromatography; Gel Filtration (Molecular Sieve Chromatography); Mechanistic Ribosome Studies; Kinetic of Model Ribosome Reactions; PAGE; FTIR; UV/Vis; 1H NMR; 13C NMR; COSY NMR; NOESY NMR; DEPT NMR; GC/MS; LC/MS; Inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) ICP-MS; MALDI-TOF MS; qPCR; RT-PCR; Reverse Transcriptase PCR; Error-Prone PCR; siRNA- and plasmid DNA- technology; ELISA.
Име и адрес на работодателя:
Катедра "Ремонт, Надеждност и Химични Технологии", Аграрно-Индустриален Факултет, Русенски Университет "Ангел Кънчев", ул. "Студентска" бл.8, Русе, 7017, Tel. 1: (+359 82) 888 228, Tel. 2: (+359 82) 888 459
Fax (+359 82) 845 708
Mobile (+359) (0) 88 938 1632
e-mail:stanislav_bayryamov@abv.bg
Вид на дейността или сферата на работа: FIELDS OF RESEARCH INTEREST:
Medicinal Chemistry; Drug Design and Drug Development; Biochemistry and Molecular Biology; Organic Chemistry; Inorganic Chemistry; Analytical Chemistry; Supramolecular Chemistry; Catalysis; Biocatalysis; SELEX-technology; Gene Therapy; Organic and Bioorganic Synthesis; Combinatorial Chemistry; Peptide Synthesis (Solid Phase and Solution Phase); Nucleoside, Nucleotide and Oligonucleotide Synthesis (Solid Phase and Solution Phase); Synthesis of Peptide Nucleic Acids (PNAs); Antisense Nucleic Acid Technology; Carbohydrate Synthesis (Solid Phase and Solution Phase); High-Throughput Synthesis; Complex, Multi-Step Organic Synthesis; Structure-Based Design; Library Design and Synthesis; Nucleoside, Nucleotide and Oligonucleotide Modifications; Amino Acids and Peptide Modifications; Sugar Modifications; DNA-shuffling; Ugi-Type Combinatorial Lybrary; Haptenes; Abzymes; Aptamers; Ribozymes and Deoxy Ribozymes; Protein-, Carbohydrate- and Gene Engineering; Combinatorial Chemistry and Parallel Synthesis; Directed DNA- and RNA- evolution; Antibody Catalysis, Biomimetic Synthesis and Biomimetic Chemistry; Mechanistic Ribosome Studies; Kinetic of Model Ribosome Reactions; Polymer and Dendrimer Chemistry and Synthesis; Micelles; Nanotechnologies (Molecular Devices); Drug Design; Ribozyme-mimetic Chemistry and Synthesis; Phoshate-, Phosphonate-, Phosphite-, Phosphine- and Phosphorane Chemistry; Lipase Catalyzed Peptide Synthesis; Lipid Chemistry and Synthesis; Natural and Synthetic Oil Chemistry; Chemo-Enzymatic Semisynthesis of Human Insulin.
от -до: 2006 - 2009
Заемана длъжност или позиция: Научен Сътрудник III ст.
Основни дейности и отговорности:
супрамолекулна химия, нанотехнологии (наномашини), синтез на моделни субстрати, моделни рибозомни реакции
Име и адрес на работодателя:
Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия-БАН, Лаборатория "Биокатализ", ул. "Акад. Георги Бончев", бл.9, София, 1113
Вид на дейността или сферата на работа: органичен синтез, пептиден синтез, модификация на аминокиселини, модификация на нуклеозиди и нуклеотиди, нуклеозиден, нуклеотиден и олигонуклеотиден синтез, въглехидратен синтез, модификация на захари
от -до: 2005 - 2006
Заемана длъжност или позиция: Химик
Основни дейности и отговорности:
механистични рибозомни изследвания
Име и адрес на работодателя:
Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия-БАН, Лаборатория "Биокатализ", ул. "Акад. Георги Бончев", бл.9, София, 1113
Вид на дейността или сферата на работа: синтез на моделни субстрати, кинетични изследвания на моделните рибозомни реакции с цел - доказване на механизма на биосинтез на пептидна връзка в рибозомата
от -до: 2003 - 2005
Заемана длъжност или позиция: Докторант
Основни дейности и отговорности:
Семисинтез на човешки инсулин, синтез на естери на L-Thr, фосфорна, фосфориста (фосфонова) и хипофосфориста (фосфинова), както и фосфиниста химия, биомиметична химия и синтез, моделни рибозомни реакции, механистични изследвания, нуклеозиден, нуклеотиден и олигонуклеотиден синтез, вълехидратна химия и олигозахариден синтез, модификация на захари, модификация на аминокиселини, пептиден синтез.
Име и адрес на работодателя:
Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия-БАН, Лаборатория "Биокатализ", ул. "Акад. Георги Бончев", бл.9, София, 1113
Вид на дейността или сферата на работа: HPLC, TLC, column chromatography, peptide synthesis, oligonucleotide synthesis, carbohydrate synthesis.
от -до: 2002 - 2003
Заемана длъжност или позиция: Биохимик
Основни дейности и отговорности:
Семисинтез на човешки инсулин, синтез на моделни субстрати, моделни реакции с цел - механистични изследвания относно доказване на механизма на действие на ензима трипсин при трансамидиращия метод на Ян Маркусен.
Име и адрес на работодателя:
Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия-БАН, лаборатория “Биокатализ”, ул. "Акад. Георги Бончев", бл.9, София, 1113
Вид на дейността или сферата на работа: HPLC, TLC, column chromatography, peptide synthesis, oligonucleotide synthesis, carbohydrate synthesis.
Образование и обучение
от -до: 1997 - 2002
Наименование на придобитата квалификация: магистър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Обща и Неорганична Химия; Аналитична Химия; Физикохомия; Колоидна Химия; Органична Химия; Биоорганична Химия; Биохимия; Молекулярна Биология; Биологична Химия; Химична Биология; Имунология; Клинична Химия; Микробиология; Рекомбинантни ДНК-технологии; Ензимохимичен Семисинтез; Белтъчно и Въглехидратно Инженерство; Органичен Синтез: Течнофазов и Твърдофазов; Комбинаториална Химия и Паралелен Синтез; Насочена ДНК-еволюция; SELEX-технология; Пептиден Синтез; Нуклеозиден-, Нуклеотиден- и Олигонуклеотден Синтез; Модификация на Аминокиселини, Пептиди, Захари, Нуклеозиди, Нуклеотиди и Олигонуклеотиди; Съвременни Инструментални Методи за Анализ: HPLC, UPLC, FPLC, GC, TLC, Колонна Хроматография: Адсорбционна Йонообменна и Афинитетна; 1HNMR-спектроскопия, 13CNMR-спектроскопия, UV и IR-сперктроскопия; Масспектрометрия; GC/MS; LC/MS; MALDI-TOF.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Софийски Университет
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): руски, български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
отлично отлично отлично отлично
немски
средно средно средно средно
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: MS Word, Excel, PowerPoint, ChemOffice, ChemSketch, ChemWind, Chemdraw, MatLab.
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
ЯМР-спектроскопия Доц. д-р Николай Георгиев Василев,
Лоборатория по Ядрено-Магнитно Резонансна Спектроскопия,
Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия, Българска Академия на Науките, ул. "Акад. Георги Бончев", бл.9
София, 1113.
е-мейл: niki@orgchm.bas.bg
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.