РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Свилена
Фамилия: Рускова
Адрес:
ул. "Студентска" №8
Телефон:
082 888 617
Email: sruskova@uni-ruse.bg
Националност: Българска
Дата на раждане:
Пол: жена
Трудов стаж
от -до: 2013 - сега
Заемана длъжност или позиция: доцент
Основни дейности и отговорности:
Водене на учебни занятия със студенти от бакалавърско и магистърско ниво, научно-изследователска работа
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: преподавателска дейност по дисциплините: "Основи на управлеието"- I и II част, "Основи на мениджмънта", "Организация и управление на индустриалното производство", "Потребителско поведение", "Организация на управленската дейност"
Образование и обучение
от -до: 2002 - 2007
Наименование на придобитата квалификация: доктор в научно направление 050221 - "Организация и управление на производството"
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Дисертация на тема "Управление на качеството и специфика на стандартизирането на екологичен индустриален продукт"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "Ангел Кънчев", ТУ-София, СНС по ТММРМ при ВАК
Ниво по националната класификация: образователна и научна степен
от -до: 2004 - 2005
Наименование на придобитата квалификация: Магистър по стопанско управление (модул "Финансов мениджмънт")
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Фирмени стратегии и планиране, Управленско счетоводство, Управленски информационни системи, Бизнес симулация и оптимизация, Мениджмънт на финансови институции, Риск мениджмънт
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: Магистър
от -до: 1996 - 2000
Наименование на придобитата квалификация: Бакалавър по индустриален мениджмънт
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Макро и микро икономика, Счетоводство, Маркетинг, Основи на управлението, Управление на човешките ресурси, Организационна поведение,Бизнес планиране и контрол.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: Бакалавър
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български език
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
немски език
B1 B2 B2 B2
руски език
C1 C1 B1 B1
английски език
A2 A1 A1 A1
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
Работа по проекти ФНИ 03.БМ.04,“Проучване на методи за оценяване на потребителските предпочитания към алтернативни варианти на нов продукт”

ФНИ 04.БМ.05, "Изследване влиянието на синтетичните култури върху организационното поведение чрез симулационни методи"

ФНИ 05.БМ.04, "Аспекти на управление на знанието като катализатор на иновационния процес"

ФНИ 06.БМ.02, "Изследване на взаимовръзката иновации-мениджмънт на знанието-основа на „Зеления маркетинг”

ФНИ 07.БМ.01, "Стратегически аспекти на управлението на мезоикономически структури"

ФНИ 08.БМ.01, "Иновативни икономически структури"

ФНИ 2010-БМ-01,"Изследване цикличността на иновациите в икономическите системи"

ФНИ 2011-БМ-02, "Изследване на иновационни алтернативи за бизнес оцеляване и развитие"

ФНИ 2012-БМ-01,"Изграждане на научно-изследователска лаборатория по мениджмънт на
бизнес процеси"

STARTENT - Fostering Business-University Partnerships for Entrepreneurship Education in Europe" към Главна Дирекция Предприятия и индустрия на ЕС, грант. ENT/CIP/09/E/N02S001

2010-2012 - Българо-румънски проект ДНТС 02/26/01.10.2010 „Сравнително проучване относно нуждите от обучение за развитие на предприемачески умения в контекста на след-присъединителния период към ЕС”, финансиран от ФНИ.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.