РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Таня
Фамилия: Грозева
Адрес:
ул. Борисова, Русе, 7012, българия
Телефон:
0889308522
Email: tgrozeva@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 12.09.1960
Пол: жена
Трудов стаж
от -до: 1983 - 2012
Заемана длъжност или позиция: 2004-2005 зам.- декан на Аграрно-индустриалния факултет
Основни дейности и отговорности:
от 2001-до момента доцент по “Теория на механизмите, машините и автоматичните линии”
1989 доктор по 02.01.44 “Теория на механизмите, машините и автоматичните линии”
1988 Главен асистент
1985-1988 Редовен докторант
1983 Научен сътрудник по НИС към ОНИЛ по Зъбообработване и зъбни механизми в Русенския университет
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", ул. "Студентска", № 8, гр. Русе, 7017
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавателска дейност в сферата на машинното и общо инженерство;
Ръководна дейност в управлението на университета
Главен секретар на Русенски университет от 2005 до 2019 год.
Образование и обучение
от -до: 1978 - 1983
Наименование на придобитата квалификация: Магистър-инженер по машинни науки
Основни предмети/застъпени професионални умения:
специалност "Технология на машиностроенето и металорежещите машини ”
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Висше техническо училище „А. Кънчев“, Русе
Ниво по националната класификация: 7
от -до: 1974 - 1978
Наименование на придобитата квалификация: средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
широкопрофилна фундаментална подготовка
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Средно политехническо училище „Бачо Киро“, гр. Павликени
Ниво по националната класификация: 5
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
отлично мн. добре мн. добре
английски
мн. добре добре мн. добре
Социални умения и компетенции: Обгрижвам студентите сираци и полусираци в университета, както и младежите с увреждания.
Eжегодно съм оперативен координатор на Университетски патриотични инициативи за утвърждаване на българщината у студенти и преподаватели.
По собствено убеждение, че мога да бъда полезна.
Организационни умения и компетенции: Организирам празници, събития, чествания и др. тържества в университета, катедрата, в която работя и факултет Аграрно-индустриален.

Уменията си съм придобила вследствие на дългогодишната административна работа в университета, а преди това в пионерска и комсомолска организации.

Инициирала съм в университета създаване на клуб „Различни и равни“, обединяващ студенти с увреждания и в неравностойно положение.

През последните 3 години ръководя проект по фонд „Научни изследвания“ "Дейности на Културните клубове в Русенския университет" (специална награда на ректора за 2011 год.).

В два последователни мандата оглавявам Университетската комисия по подготовка на изборите.
Технически умения и компетенции: Завършила съм специалност "Технология на машиностроенето и металорежещите машини" и имам редица умения на конструктор и технолог. С дисертационната си работа развих умения за математическо моделиране и оптимизация.
Компютърни умения и компетенции: Добра компютърна грамотност, придобита с много квалификационни курсове и работа в Русенския университет; работя с интерактивна презентационна система.
Артистични умения и компетенции: Добре рецитирам, пея, танцувам.
Божи дар, развиван в годините.
Свидетелство за управление на МПС: Не притежавам
Допълнителна информация  
Лица за контакти и препоръки лица за контакти:
проф. дтн Христо Белоев - ректор на Русенския университет
лица за препоръки:
ПРОФ. Д-Р ОГНЯН АЛИПИЕВ – ЧЛЕН НА КАТЕДРА РНММЛХТ В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА 2004 – курс за Приложни програмни продукти към Център за продължаващо обучение (ЦПО) в РУ
2007 – курс по английски език към Център за продължаващо обучение към Русенския университет
2009 – професионална квалификация за Вътрешен одитор на системи за управление на качеството в съответствие с БДС ЕN ISO 19011:2004 (Удостоверение от Център по качество при ТУ Варна)
2010 – специализиран курс по английски език към НБУ за усвояване на професионална терминология
2011 – участие в обучение на академичния състав в Талинския технологичен университет по програма Еразъм
2011 - квалификационен курс за работа в университетската компютърна мрежа, организиран в изпълнение на програмата за повишаване на квалификацията на преподавателите и служителите от РУ.
2011 - курс по "Иновационни образователни технологии" в проекта на МОМН за "Повишаване квалификацията на преподавателите във висшите училища"
2012 - Тренинг курс за използване на Thomson Reuters web of knowledge platform
2012 - Интеркултурен тренинг, организиран в рамките на проект "Трансгранична университетска мрежа за интеркултурна комуникация" MIS ETC Code 795 по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013
27-28.06.2013 - Участие в Национална тематична школа и борса за научни идеи „Информационни и комуникационни технологии"
2013 – Курс за подготовка за използване на електронните форми, методи и средства за дистанционно обучение
2013 – Курс за „Вътрешни одитори и лица, управляващи програмите за одит
2014 – Специализиран обучителен курс на тема:“Етични стандарти в работата на преподавателя във висшето училище
Други • Област на професионални интереси: Анализ и синтез на зъбни механизми
• Автор и съавтор на 3 изобретения, над 40 статии и доклада, пет учебни пособия
• Ръководител на Секретариата на Първата национална научна конференция Качество на висшето образование 2006
• Председател на комисия, изготвила Стратегия за управление на риска на Русенския университет
• Член на учебно-методична комисия на спец. Промишлен дизайн
• Участие в договори чрез Научноизследователския сектор към Русенски университет за периода 2006-2011 с обем над 30 000 лв.
• Ежегодно участие (от 2003 г. до сега) с университетски теми по Фонд “Научни изследвания”
• Ръководител на университетски проект по ФНИ "Дейности на Културните клубове в Русенския университет" през 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 год." с получавани ежегодни награди.
• Вътрешен одитор на системи за управление на качеството в съответствие с БДС ЕN ISO 19011:2004
• Член на Съюз на учените – Русе и на BulKToMM (Български комитет по ТММ към IFToMM)
• Председател на научно жури за избор на професор по Теория на механизмите и машините в Русенския университет през 2012 г.
• В три последователни мандата – член на Академичния съвет, на факултетните съвети на Аграрно-индустриалния факултет и на факултет Обществено здраве и здравни грижи и на Университетската комисия по качество на образованието и акредитацията
• Член на Областна комисия по култура и туризъм
• Член на международния наблюдаващ комитет на проект 2 (2i)-3.1-11 BRAINS MIS - ETC Code 651 през 2012
• Координатор по организиране и провеждане на университетска патриотична инициатива "Възраждане 1762" (с над 20 мероприятия за 2012 г.)и "Памет българска - 2013"
• Експерт по качество в проект BG051PO001-4.3.04-0007 "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в Русенския университет" по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013
• Експерт по вътрешните правила и процедури на Русенския университет в проект BG051PO001-3.1.08-0019 "Усъвършенстване на системата за управление в Русенския университет за осигуряване на прозрачност и ефективност" по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013
• Член на Експертни групи към НАОА за институционални, програмни акредитации и такива на докторски програми (от 2012 до 2018 год.)
Награди • Носител на награда „Русе“ 2014 год. в категория „Висше образование и наука“
• Носител на Златната значка на Русенския университет
• Носител на кристален приз "60 години АИФ"
• Почетна диплома и юбилейна значка "70 години Русенски университет"
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.